REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Dodatki do emerytury dla kombatantów. Dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny, pomoc socjalna, pomoc finansowa, opieka zdrowotna, zniżki. / fot. Shutterstock
Dodatki do emerytury dla kombatantów. Dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny, pomoc socjalna, pomoc finansowa, opieka zdrowotna, zniżki. / fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Emerytura dla kombatantów jest wyższa od emerytur powszechnych. Ze względu na swoje zasługi dla ojczyzny mogą wcześniej przejść na emeryturę i otrzymać specjalne dodatki: dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny. Jaka jest ich wysokość? Jak się o nie ubiegać?

Kombatant wojenny – kto to?

Na początku warto określić, kim są kombatanci. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o kombatantach:

REKLAMA

„Kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej."

Na gruncie ustawy za działalność kombatancką uznaje się:

 1. pełnienie służby wojskowej w Wojsku Polskim lub w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych podczas działań wojennych prowadzonych na wszystkich frontach przez Państwo Polskie;
 2. pełnienie służby w polskich podziemnych formacjach i organizacjach, w tym w działających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich w okresie wojny 1939–1945;
 3. pełnienie służby wojskowej w armiach sojuszniczych, a także w sojuszniczych organizacjach ruchu oporu w okresie wojny 1939–1945, z wyjątkiem formacji Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (NKWD) oraz innych specjalnych formacji, które prowadziły działalność przeciwko ludności polskiej;
 4. pełnienie służby w polskich podziemnych formacjach wojskowych lub organizacjach niepodległościowych na terytorium Państwa Polskiego w jego granicach sprzed dnia 1 września 1939 r. oraz w granicach powojennych w okresie od wkroczenia armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) do dnia 21 października 1963 r., jeżeli były to formacje lub organizacje stawiające sobie za cel niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej;
 5. uczestniczenie w walkach w jednostkach Wojska Polskiego oraz zmilitaryzowanych służbach państwowych z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami Wehrwolfu;
 6. uczestniczenie w tzw. Niszczycielskich Batalionach („Istriebitielnych Batalionach”) na dawnych ziemiach polskich w województwach: lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i wołyńskim w obronie ludności polskiej przed ukraińskimi nacjonalistami, w latach 1944–1945.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników.

Polecamy: PPK dla pracownika

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aby móc skorzystać z uregulowanych w ustawie praw, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji przyznającej uprawnienia kombatanckie. Taką decyzję wydaje Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Emerytura kombatanta

Ze względu na szczególne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej są traktowani wyjątkowo przez polskie prawo. Przede wszystkim mogą liczyć na wcześniejsze przejście na emeryturę, wyższe świadczenie emerytalne oraz specjalne dodatki. Okresy wskazane szczegółowo w ustawie przy ustalaniu prawa do emerytury liczy się w ich przypadku podwójnie.

Zalicza się do nich okresy działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, okresy zaliczane do okresów tej działalności, a także okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego, okresy pracy przymusowej wykonywanej na rzecz hitlerowskich Niemiec w czasie II wojny światowej oraz na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w okresie od 17 września 1939 r. do 31 grudnia 1956 r., pracę wykonywaną na rozkaz władz alianckich do 31 grudnia 1945 r., a także pracę w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu i w batalionach budowlanych podczas odbywania służby wojskowej w Wojsku Polskim.

Wiek emerytalny w przypadku kombatantów jest obniżony i wynosi 55 lat dla kobiety i 60 lat dla mężczyzny.

Dodatki do emerytury kombatanta

Osoby legitymujące się uprawnieniami kombatanckimi mogą składać wnioski o dodatek kombatancki i kompensacyjny. Przy wnioskowaniu o te dwa dodatki należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia kombatanckie.

Dodatek kombatancki

Kombatant przede wszystkim może liczyć na dodatek kombatancki. Wysokość tego dodatku podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 marca. Od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. wynosi 222,01 zł. Jest to kwota netto, którą kombatant otrzyma w całości. Wypłacana jest razem z comiesięczną emeryturą.

Jeśli jedna osoba uprawniona jest jednocześnie do dodatku kombatanckiego i za tajne nauczanie, przysługuje jej tylko jedno, wyższe świadczenie.

Wniosek o dodatek kombatancki składa się na jednym formularzu razem z wnioskiem o dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny.

Więcej o dodatku kombatanckim przeczytasz w artykule: Dodatek kombatancki - wniosek, wysokość 2019/2020

Dodatek kompensacyjny

REKLAMA

Kombatantom przysługuje także dodatek kompensacyjny. Jego wysokość określa się jako 15% dodatku kombatanckiego obowiązującego w danym momencie. Aktualnie dodatek kombatancki wynosi 222,01 zł, więc dodatek kompensacyjny przysługuje w wysokości 33,30 zł. Wniosek o dodatek kompensacyjny składa się na jednym formularzu z wnioskiem o dodatek kombatancki (Wniosek ERK). Można go pobrać ze strony internetowej ZUS bądź uzyskać w punkcie informacyjnym jednostki organizacyjnej ZUS.

Prawo nie przewiduje konkretnego terminu na złożenie wniosku. Dopuszcza się złożenie wniosku osobiście lub przez pełnomocnika. Należy udać się w tym celu do dowolnej jednostki ZUS i zrobić to pisemnie bądź ustnie do protokołu. Co więcej, wnioski składa się także za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego.

Dodatek pielęgnacyjny

Kombatantowi, któremu nie przysługuje emerytura lub renta zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin lub na podstawie innych przepisów i który nie ma środków niezbędnych do utrzymania, można w drodze wyjątku przyznać prawo do najniższej emerytury na gruncie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do emerytury przyznanej w tym trybie przysługuje dodatek pielęgnacyjny.

REKLAMA

Przede wszystkim dodatek pielęgnacyjny otrzyma emeryt, który ukończy 75 rok życia. Wówczas organ emerytalny z urzędu powiększy emeryturę o 222,01 zł netto. Dodatek ten jest więc równej wysokości jak dodatek kombatancki oraz jest corocznie waloryzowany z dniem 1 marca.

Ponadto dodatek pielęgnacyjny można otrzymać w przypadku uznania za osobę całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. Jednak w tym przypadku należy złożyć do organu emerytalnego stosowny wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym stan zdrowia kombatanta.

Jeśli kombatant przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie będzie mu przysługiwał, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Prawo do opieki socjalnej i zdrowotnej

Kombatanci korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej. Dotyczy to w szczególności domów przeznaczonych dla kombatantów.

Pomoc finansowa

Kombatantom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej czy zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, przewiduje się przyznanie pomocy pieniężnej. Może być to wsparcie jednorazowe bądź okresowe. Przyznaje się je na wniosek osoby zainteresowanej decyzją administracyjną Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kombatant może skorzystać z tego rodzaju pomocy nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Pomoc pieniężną jednorazową przyznaje się w szczególności na:

 • częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych;
 • dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.

Natomiast pomoc pieniężną okresową można przyznać w szczególności na:

 • zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne;
 • opłacenie pomocy pielęgnacyjnej niezbędnej z uwagi na wiek oraz stan zdrowia;
 • opłacenie lektora dla ociemniałych kombatantów będących inwalidami wojennymi.

Ulgi, dodatki i ryczałty

Wśród przywilejów przyznanych kombatantom można wyliczyć:

 • ulgę w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego;
 • dodatek kompensacyjny w wysokości 15% dodatku kombatanckiego (15% x 222,01 zł= 33,30 zł);
 • ryczałt energetyczny w wysokości 171,41 zł miesięcznie.

Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

Kombatantom, którzy:

 • nie posiadają prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego,
 • nie osiągają dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników,
 • osiągnęli wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni),

przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego. Mogą oni również liczyć na omówione powyżej ulgi, dodatki i ryczałty. Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny wypłacane są kwartalnie w trzecim miesiącu kwartału.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 276)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1270)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 997)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rozwodnicy a prawo do preferencji podatkowej. RPO interweniuje, MF odpowiada

  Obecna interpretacja przepisów podatkowych praktycznie wyklucza możliwość jakiegokolwiek udziału drugiego rodzica w wychowywaniu dziecka, aby rodzic faktycznie samotnie wychowujący dziecko mógł skorzystać z preferencji podatkowej. Wydaje się to sprzeczne z polityką prorodzinną państwa, której celem jest zapewnienie systemowego wsparcia dla rodziców, zwłaszcza tych samotnych - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Ministerstwa Finansów.

  Wykluczenie cyfrowe seniorów. Zapobiegnie mu młodzież. Szkoły będą otwarte nie tylko dla dzieci. Trwają prace nad bonem senioralnym.

  Szkoły będą otwarte dla seniorów, a młodzież nauczy ich korzystania ze smartfonów i internetu. Wszystko po to, by ułatwić życie i dogonić europejską średnią.

  Finansowanie inwestycji z KPO będzie usprawnione. Zmieni się też Kodeks pracy. Sprawdź, nad czym pracuje rząd

  We wtorek zbierze się rząd. Zajmie się projektem usprawniającym finansowanie inwestycji z części pożyczkowej KPO i zmianami w Kodeksie pracy.

  Będą kary pieniężne za rozpowszechnianie w internecie treści o charakterze terrorystycznym i spójny mechanizm blokowania i usuwania ich z sieci

  MSWiA pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Będzie spójny mechanizm usuwania z sieci oraz blokowania treści o charakterze terrorystycznym i kary pieniężne za rozpowszechnianie.

  REKLAMA

  Lekarze stażyści będą płacić mniejsze składki ZUS. Zdaniem SN mogą korzystać z ulgi na start

  9 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III UZP 9/23), w której stwierdził, że lekarz wykonujący działalność gospodarczą, na rzecz byłego pracodawcy, u którego był wcześniej zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako lekarz stażysta, może korzystać z ulgi na start oraz z prawa do opłacania składek od obniżonej podstawy wymiaru, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

  Popyt na nieruchomości ciągle rośnie. Ceny w 2024 r. nie spadną. Warszawa, Kraków i Trójmiasto to nadal mocne lokalizacje.

  Warszawa, Kraków i Trójmiasto – to w tych lokalizacjach inwestorzy najbardziej poszukują gruntów. Swoją pozycję zwiększa też Poznań. Nie ma co liczyć na spadek cen nieruchomości w 2024 r.

  1900 zł, 1500 zł lub 500 zł miesięcznie babciowego. Kto może skorzystać z nowych świadczeń?

  9 kwietnia 2024 r. został przyjęty przez rząd projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka –„Aktywny rodzic”. Ustawa przewiduje nowe rodzaje świadczeń dla rodziców oraz  określa warunki nabywania prawa do powyższych świadczeń oraz zasady przyznawania i ich wypłacania.

  Droższe przejazdy taksówkami: 5 zł za kilometr, 12 zł opłaty początkowej i 60 zł za godzinę postoju. Rafał Trzaskowski obiecał, że do końca maja przedstawi projekt uchwały

  Po spotkaniu z taksówkarzami Rafał Trzaskowski obiecał, że do końca maja przedstawi projekt uchwały. Taksówki w Warszawie będą droższe. 

  REKLAMA

  Pierwszy w historii proces karny byłego prezydenta. Donald Trump na ławie oskarżonych

  W poniedziałek, w sądzie stanowym na Manhattanie w Nowym Jorku, rozpoczął się historyczny proces karny Donalda Trumpa. Proces dotyczy zarzutów związanych z ukrywaniem płatności za milczenie aktorki porno Stormy Daniels przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku. Proces rozpoczął się od wyboru ławników i może potrwać kilka miesięcy.

  Nawet 41,5 tys. zł dla tej samej osoby za dany miesiąc. Dodatki covidowe pod lupą NIK

  Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał Najwyższej Izbie Kontroli pierwsze informacje o wykonaniu wniosków z kontroli dotyczącej tzw. dodatków covidowych. NFZ ustalił, że nienależnie przekazano środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 35 mln zł.

  REKLAMA