Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dodatki do emerytury dla kombatantów

Dodatki do emerytury dla kombatantów. Dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny, pomoc socjalna, pomoc finansowa, opieka zdrowotna, zniżki. / fot. Shutterstock
Dodatki do emerytury dla kombatantów. Dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny, pomoc socjalna, pomoc finansowa, opieka zdrowotna, zniżki. / fot. Shutterstock
Emerytura dla kombatantów jest wyższa od emerytur powszechnych. Ze względu na swoje zasługi dla ojczyzny mogą wcześniej przejść na emeryturę i otrzymać specjalne dodatki: dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny. Jaka jest ich wysokość? Jak się o nie ubiegać?

Kombatant wojenny – kto to?

Na początku warto określić, kim są kombatanci. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o kombatantach:

„Kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej."

Na gruncie ustawy za działalność kombatancką uznaje się:

 1. pełnienie służby wojskowej w Wojsku Polskim lub w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych podczas działań wojennych prowadzonych na wszystkich frontach przez Państwo Polskie;
 2. pełnienie służby w polskich podziemnych formacjach i organizacjach, w tym w działających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich w okresie wojny 1939–1945;
 3. pełnienie służby wojskowej w armiach sojuszniczych, a także w sojuszniczych organizacjach ruchu oporu w okresie wojny 1939–1945, z wyjątkiem formacji Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (NKWD) oraz innych specjalnych formacji, które prowadziły działalność przeciwko ludności polskiej;
 4. pełnienie służby w polskich podziemnych formacjach wojskowych lub organizacjach niepodległościowych na terytorium Państwa Polskiego w jego granicach sprzed dnia 1 września 1939 r. oraz w granicach powojennych w okresie od wkroczenia armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) do dnia 21 października 1963 r., jeżeli były to formacje lub organizacje stawiające sobie za cel niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej;
 5. uczestniczenie w walkach w jednostkach Wojska Polskiego oraz zmilitaryzowanych służbach państwowych z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami Wehrwolfu;
 6. uczestniczenie w tzw. Niszczycielskich Batalionach („Istriebitielnych Batalionach”) na dawnych ziemiach polskich w województwach: lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i wołyńskim w obronie ludności polskiej przed ukraińskimi nacjonalistami, w latach 1944–1945.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników.

Polecamy: PPK dla pracownika

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aby móc skorzystać z uregulowanych w ustawie praw, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji przyznającej uprawnienia kombatanckie. Taką decyzję wydaje Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Emerytura kombatanta

Ze względu na szczególne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej są traktowani wyjątkowo przez polskie prawo. Przede wszystkim mogą liczyć na wcześniejsze przejście na emeryturę, wyższe świadczenie emerytalne oraz specjalne dodatki. Okresy wskazane szczegółowo w ustawie przy ustalaniu prawa do emerytury liczy się w ich przypadku podwójnie.

Zalicza się do nich okresy działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, okresy zaliczane do okresów tej działalności, a także okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego, okresy pracy przymusowej wykonywanej na rzecz hitlerowskich Niemiec w czasie II wojny światowej oraz na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w okresie od 17 września 1939 r. do 31 grudnia 1956 r., pracę wykonywaną na rozkaz władz alianckich do 31 grudnia 1945 r., a także pracę w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu i w batalionach budowlanych podczas odbywania służby wojskowej w Wojsku Polskim.

Wiek emerytalny w przypadku kombatantów jest obniżony i wynosi 55 lat dla kobiety i 60 lat dla mężczyzny.

Dodatki do emerytury kombatanta

Osoby legitymujące się uprawnieniami kombatanckimi mogą składać wnioski o dodatek kombatancki i kompensacyjny. Przy wnioskowaniu o te dwa dodatki należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia kombatanckie.

Dodatek kombatancki

Kombatant przede wszystkim może liczyć na dodatek kombatancki. Wysokość tego dodatku podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 marca. Od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. wynosi 222,01 zł. Jest to kwota netto, którą kombatant otrzyma w całości. Wypłacana jest razem z comiesięczną emeryturą.

Jeśli jedna osoba uprawniona jest jednocześnie do dodatku kombatanckiego i za tajne nauczanie, przysługuje jej tylko jedno, wyższe świadczenie.

Wniosek o dodatek kombatancki składa się na jednym formularzu razem z wnioskiem o dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny.

Więcej o dodatku kombatanckim przeczytasz w artykule: Dodatek kombatancki - wniosek, wysokość 2019/2020

Dodatek kompensacyjny

Kombatantom przysługuje także dodatek kompensacyjny. Jego wysokość określa się jako 15% dodatku kombatanckiego obowiązującego w danym momencie. Aktualnie dodatek kombatancki wynosi 222,01 zł, więc dodatek kompensacyjny przysługuje w wysokości 33,30 zł. Wniosek o dodatek kompensacyjny składa się na jednym formularzu z wnioskiem o dodatek kombatancki (Wniosek ERK). Można go pobrać ze strony internetowej ZUS bądź uzyskać w punkcie informacyjnym jednostki organizacyjnej ZUS.

Prawo nie przewiduje konkretnego terminu na złożenie wniosku. Dopuszcza się złożenie wniosku osobiście lub przez pełnomocnika. Należy udać się w tym celu do dowolnej jednostki ZUS i zrobić to pisemnie bądź ustnie do protokołu. Co więcej, wnioski składa się także za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego.

Dodatek pielęgnacyjny

Kombatantowi, któremu nie przysługuje emerytura lub renta zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin lub na podstawie innych przepisów i który nie ma środków niezbędnych do utrzymania, można w drodze wyjątku przyznać prawo do najniższej emerytury na gruncie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do emerytury przyznanej w tym trybie przysługuje dodatek pielęgnacyjny.

Przede wszystkim dodatek pielęgnacyjny otrzyma emeryt, który ukończy 75 rok życia. Wówczas organ emerytalny z urzędu powiększy emeryturę o 222,01 zł netto. Dodatek ten jest więc równej wysokości jak dodatek kombatancki oraz jest corocznie waloryzowany z dniem 1 marca.

Ponadto dodatek pielęgnacyjny można otrzymać w przypadku uznania za osobę całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. Jednak w tym przypadku należy złożyć do organu emerytalnego stosowny wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym stan zdrowia kombatanta.

Jeśli kombatant przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie będzie mu przysługiwał, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Prawo do opieki socjalnej i zdrowotnej

Kombatanci korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej. Dotyczy to w szczególności domów przeznaczonych dla kombatantów.

Pomoc finansowa

Kombatantom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej czy zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, przewiduje się przyznanie pomocy pieniężnej. Może być to wsparcie jednorazowe bądź okresowe. Przyznaje się je na wniosek osoby zainteresowanej decyzją administracyjną Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kombatant może skorzystać z tego rodzaju pomocy nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Pomoc pieniężną jednorazową przyznaje się w szczególności na:

 • częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych;
 • dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.

Natomiast pomoc pieniężną okresową można przyznać w szczególności na:

 • zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne;
 • opłacenie pomocy pielęgnacyjnej niezbędnej z uwagi na wiek oraz stan zdrowia;
 • opłacenie lektora dla ociemniałych kombatantów będących inwalidami wojennymi.

Ulgi, dodatki i ryczałty

Wśród przywilejów przyznanych kombatantom można wyliczyć:

 • ulgę w wysokości 51% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego;
 • dodatek kompensacyjny w wysokości 15% dodatku kombatanckiego (15% x 222,01 zł= 33,30 zł);
 • ryczałt energetyczny w wysokości 171,41 zł miesięcznie.

Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

Kombatantom, którzy:

 • nie posiadają prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego,
 • nie osiągają dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników,
 • osiągnęli wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni),

przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego. Mogą oni również liczyć na omówione powyżej ulgi, dodatki i ryczałty. Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny wypłacane są kwartalnie w trzecim miesiącu kwartału.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 276)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1270)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 997)

Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Babciowe - jest pomysł na nowe świadczenie. Dla kogo 1500 zł?

  Babciowe - to pomysł na nowe świadczenie. Ma wynosić 1500 zł miesięcznie. Jego wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie.

  Pierwsze trzynastki dla emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą

  Tradycyjnie 13. są wypłacane razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - ZUS przelewa pieniądze tak żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym. Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku jest 10 kwietnia to jeden z dni, w których seniorzy dostają swoje wypłaty. Nie muszą jednak czekać aż skończą się święta gdyż 13. trafi do nich jeszcze przed Wielkanocą. 

  500 tys. podpisów pod projektem ustawy ws. refundacji procedury in vitro

  Refundacja in vitro. Posłanki KO poinformowały, że zebrano pół miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro, który złożyły w czwartek w Sejmie. Podkreślały, że projekt stanowi test dla PiS, czy faktycznie chce walczyć z bezpłodnością w Polsce.

  Przedterminowe wybory w Michałowie. Mieszkańcy wybiorą wójta według znowelizowanego Kodeksu wyborczego

  Przedterminowe wybory wójta Michałowa zostaną przeprowadzone 7 maja – tak postanowił premier. Kandydaci mogą zgłaszać się do 12 kwietnia. Wybory zostaną przeprowadzane po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego.

  Wydziedziczenie. Kiedy spadkobierca nie dostanie nic

  Wydziedziczenie polega na pozbawieniu uprawnionych spadkobierców prawa do zachowku. Spadkodawca może to zrobić, ale jego swoboda w tym zakresie jest ograniczona przepisami Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę? Jak dokonuje się wydziedziczenia? Jakie są skutki wydziedziczenia?

  Ubrania w sklepach coraz gorszej jakości? Polacy narzekają

  Polacy narzekają na jakość ubrań. Prawie połowa badanych konsumentów skarży się, że ubrania, kupowane w sklepach w ostatnich 6-12 miesiącach, są produkowane z coraz to gorszych materiałów. Według znawców tematu, problemy zaczęły się już podczas pandemii, gdy zostały zaburzone łańcuchy dostaw. Do tego doszła wysoka inflacja. Widać również, że gorszą jakość wymusza polityka klimatyczna. Jak dodają eksperci, powrót do wysokogatunkowych towarów może być dość trudny i trwać długo, bo producentom cała ta sytuacja jest raczej na rękę.

  Wybory parlamentarne. Pierwsze propozycje daty

  Termin 15 października jest bardzo dobry – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwą datę wyborów parlamentarnych. 

  Nowelizacja Prawa o notariacie. Minister zaprowadzi dyscyplinę wśród notariuszy

  Kolejna nowelizacja Prawa o notariacie niebawem trafi do Sejmu. Resort sprawiedliwości chce zwiększyć kontrolę nad notariatem. Twierdzi jednak, że w porównaniu z projektem nowelizacji odrzuconej przez Sejm w grudniu złagodzono propozycje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszania notariuszy. 

  Ile można dorobić do emerytury lub renty od 1 marca 2023 r.? Kogo dotyczą limity?

  Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od 1 marca 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej. Limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60 a mężczyźni 65 lat, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

  Czy spotkania w pracy to strata czasu? BADANIE

  Spotkania w pracy. Prawie połowa Polaków podczas spotkań w pracy zajmuje się czymś innym, a 27% w ogóle nie widzi ich sensu. Nie znaczy to jednak, że wyjątkowo nie cierpią spotkań — 62% przyznaje, że je lubi. Z drugiej strony ⅓ sądzi, że są one stresujące (w tym ponad połowa najmłodszych badanych) i nudne, a 23%, że są przez nie mniej produktywni.

  WIRON. Czy wiązać z nim nadzieje?

  O tym, że wskaźnik WIRON nie zmieni wiele w wysokości rat kredytów hipotecznych, pisaliśmy już w połowie lutego. Dziś na ten temat piszą kolejne media. Bańka oczekiwań całkowicie pękła, gdy o przejściu z indeksu WIBOR na WIRON wypowiedział się sam premier. Przyznał, że przeliczył się co do tej zmiany i doradził, aby nie wiązać z nią zbytnio nadziei. Jak powiedział - to nie będzie żaden “game changer”.

  UODO nałożył administracyjną karę pieniężną na wspólnotę mieszkaniową

  Kilka naruszeń przepisów RODO było powodem nałożenia kary pieniężnej na wspólnotę mieszkaniową.

  Prezes ZUS: ostatnie dni na wykorzystanie bonu turystycznego

  To już ostatnie dni na wykorzystanie polskiego bonu turystycznego - przekazała PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Do kiedy i gdzie można wykorzystać Polski Bon Turystyczny?

  Przemoc domowa. Jakie zmiany przynosi najnowsza nowelizacja

  Nowelizacja ustawy antyprzemocowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie za trzy miesiące. Jakie zmiany wprowadzi?

  Posłowie PiS chcą ustanowić nowe święto państwowe

  Nowe święto państwowe. Posłowie PiS chcą ustanowić 10 września Narodowym Dniem Wspomnienia Gehenny Polskich Dzieci Wojny. Jak ocenił wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk, będzie to ważny gest dla całego pokolenia. "Myślę, że ten projekt powinien być jak najszybciej przyjęty w formule aklamacji" - powiedział PAP.

  Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Ile kosztuje? Dla kogo?

  Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy przeznaczony jest dla osób mających określone problemy zdrowotne, istotne deficyty w samoopiece, a także wymagających intensywnej pielęgnacji. Jakie są zasady przyjęcia do placówki? Ile kosztuje pobyt?  

  Raiffeisen Bank ukarany przez UOKiK. Chodzi o kredyty hipoteczne

  Raiffeisen Bank International jednostronnie zmienił treść umów o kredyty hipoteczne ze swoimi klientami. W jakim zakresie? Jaką otrzyma za to karę?

  Uwaga kierowco - "Łapki na kierownicę". Wzmożone kontrole policji do końca marca

   "Łapki na kierownicę" to akcja policyjna, która ma na celu zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie niesie prowadzenie auta i jednoczesne przeglądanie treści z telefonu komórkowego, bądź rozmawianie z telefonem w ręku. Jaka grozi kara za prowadzenie auta z telefonem w ręku?

  Żołnierze zawodowi. Przeciętne uposażenie w górę

  Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych wzrosło w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 880 zł. W jaki sposób oblicza się przeciętne wynagrodzenie żołnierzy?

  Bony turystyczne – Małopolska zarobiła najwięcej, liderem jest Zakopane

  Największymi beneficjentami programu Polski Bon Turystyczny są przedsiębiorcy z Małopolski. Łącznie przyjęli płatności za pomocą bonu o wartości prawie 647 mln zł. W samym Zakopanem przy użyciu bonów zapłacono 262 mln zł.

  Bilet na darmowe przejazdy kolejami po Europie przez miesiąc. Dla kogo?

  Trwa kolejna edycja konkursu DiscoverEU organizowanego przez Komisję Europejską i skierowanego do osiemnastolatków z Unii Europejskiej.

  Centralna Informacja Emerytalna. Projekt ustawy przyjęty przez rząd

  Rząd chce utworzyć Centralną Informację Emerytalną. System będzie zawierał kompleksową informację o świadczeniach emerytalnych, bez względu na ich źródło.

  Wycinka drzew. Jakie są aktualne przepisy?

  Jak złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa i czy zawsze jest on konieczny? Jakie zmiany weszły w życie w 2023 r.? Co z okresem lęgowym ptaków? 

  Rząd przyjął stanowisko w obronie polskich lasów

  Rząd przyjął stanowisko w obronie polskich lasów; lasy to nasze dobro narodowe i to leśnicy wiedzą, jak o nie zadbać - przekazała w mediach społeczniościowych minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  Sąd zdecyduje o usunięciu materiału lub profilu z mediów społecznościowych a nie moderator?

  To sąd zdecyduje o usunięciu z mediów społecznościowych materiału lub profilu, a nie moderator? Czy rząd pracuje nad wprowadzeniem takich rozwiązań prawnych?