Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pozwolenie na pracę cudzoziemcom

Anna Kucharska
Anna Kucharska
Wniosek o pozwolenie składa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Wniosek o pozwolenie składa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

REKLAMA

REKLAMA

Z dniem 1 lutego 2009r. procedura wydawania pozwoleń na pracę cudzoziemca w Polsce została uproszczona. Przed wprowadzeniem obowiązywała dwustopniowa procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę, co oznaczało, że pracodawca aby uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca zobowiązany był do wcześniejszego uzyskania przyrzeczenia wydania zezwolenia. Należy również podkreślić, że tym samym zmniejszono liczbę wymaganych dokumentów badanych przez administrację w trakcie procedury.

Kto jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę :

REKLAMA

Cudzoziemiec:
· zatrudniony przez pracodawcę z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i czasowo delegowany przez tego pracodawcę do świadczenia usług w Polsce,
· posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z zamiarem wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej,
· podejmujący lub kontynuujący studia lub szkolenie zawodowe,
· prowadzący badania naukowe,
· w celu połączenia z rodziną, a także cudzoziemców posiadających ważną Kartę Polaka.

REKLAMA

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę (Dz.U.06.156.1116 z późn. zm.) zwolnionym z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę jest m.in. cudzoziemiec :

· prowadzący szkolenia,
· biorący udział w stażach zawodowych lub nadzorujący realizację programów Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programów pomocowych,
· nauczyciele języków obcych oraz prowadzący zajęcia w językach obcych wykonujący pracę w ramach umów i porozumień międzynarodowych,
· członkowie sił zbrojnych oraz personel cywilnego NATO,
· stali korespondenci zagranicznych środków masowego przekazu,
· osoby wygłaszające okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje,
· sportowcy reprezentujący podmiot polski w trakcie zawodów sportowych,
· studenci studiów dziennych w okresie lipiec - wrzesień,
· obywatele Republiki Turcji oraz członkowie ich rodzin,

5 typów zezwoleń na pracę

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zezwolenie na pracę jest wymagane w przypadku, gdy cudzoziemiec:
1. wykonuje pracę na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie typu A);
2. w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (zezwolenie typu B);
3. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym (zezwolenie typu C);
4. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa) (zezwolenie typu D);
5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4 (zezwolenie typu E).

Wizy

Niekiedy obok zezwolenia na pracę wymagane jest uzyskanie odpowiedniej wizy lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, (chyba że cudzoziemiec przebywa legalnie na terytorium RP w ruchu bezwizowym).
Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia z 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (t.j.Dz.U.06.234.1694 z późn. zm.). cudzoziemcowi wjeżdżającemu do Polski wydaje się wizę jako:
· wizę jednolitą pobytową,
· wizę tranzytową
· wizę krajową 

Wydanie pozwolenia

Pozwolenie na pracę wydaje właściwy wojewoda w większości przypadków ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego bądź ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany.

Wniosek o pozwolenie składa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Wzór wniosku można znaleźć na stronach internetowych swojego urzędu lub otrzymać we właściwym wydziale w urzędzie
Termin odpowiedzi organu wydającego decyzję wynosi:
-nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca,
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

Wymagane dokumenty

REKLAMA

Do każdego typu zezwoleń wymagane są inne rodzaje dokumentów.
Są to m.in:
1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy pracodawcą nie jest osoba fizyczna.
2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – dotyczy to zezwoleń typu C, D, E.
3. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, dotyczący oddziału lub zakładu zagranicznego – dotyczy zezwoleń typu C.
4. Kopię dowodu osobistego / dokumentu podróży – w przypadku, gdy pracodawcą jest osoba fizyczna.
5. Kopia umowy spółki – w przypadku, gdy pracodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki – jeśli pracodawcą jest spółka akcyjna w organizacji.
6. Kopia wypełnionych stron z dokumentu podróży cudzoziemca.
7. Kopia dokumentu podróży cudzoziemca, w przypadku posiadania przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terytorium Polski należy przedstawić oryginał dokumentu (do wglądu).
8. Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
9. Kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez pracodawcę jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informację o stanie zatrudnienia za okres poprzedzający złożenie wniosku lub informację o posiadanych środkach - dotyczy zezwoleń typu B.
10. Informacja o stanie zatrudnienia – dotyczy zezwoleń typu B.
11. Kopia umowy, na podstawie której usługa na terytorium Polski jest świadczona, lub jej fragmentu określającego przedmiot zobowiązań pracodawcy zagranicznego. Może być to też oświadczenie pracodawcy zagranicznego określające ten przedmiot, jeśli umowa nie została jeszcze zawarta, z tym że później należy dostarczyć kopię umowy, gdy zostanie zawarta. Ten punkt dotyczy zezwoleń typu D.
12. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowe wynoszą:
50zł - za wniosek o wydanie zezwolenia na okres do 3 miesięcy,
100zł - za wniosek o wydanie zezwolenia na okres powyżej 3 miesięcy,
200zł -za wniosek o wydanie zezwolenia typu D dla pracownika delegowanego w celu realizacji usługi eksportowej,

50 % powyższych kwot - za wniosek o przedłużenie zezwolenia,
17zł- za powierzone pełnomocnictwo.

W świetle obowiązujących przepisów pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca nie ma obowiązku dokumentowania wykształcenia lub kwalifikacji obcokrajowca, któremu ma zamiar powierzyć wykonywanie pracy.

Procedura uproszczona

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, określa katalog osób które zostały zwolnione z obowiązku uzyskania informacji starosty o sytuacji na rynku pracy. Dotyczy to osób:

· upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie,
· obywateli państwa graniczącego z RP lub państwa, z którym RP współpracuje w zakresie migracji zarobkowych,
· wykonujących prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym,
· obywateli ww. państwa, którzy w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywali pracę dla tego samego podmiotu (obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r.),
· trenerów sportowych lub sportowców,
· lekarzy i lekarzy dentystów, oraz sytuacji, gdy: zawód lub rodzaj pracy znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy zwolnionych z obowiązku uzyskania informacji starosty, następuje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku.

Czas wydawania pozwolenia na pracę:
-zezwolenie na pracę wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata,
-w przypadku, gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres do 5 lat,
- w przypadku delegowania cudzoziemca do Polski w celu realizacji usługi eksportowej, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania.

Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Do obowiązków pracodawcy wobec cudzoziemców należą m.in.
· informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, decyzjach o wydaniu, odmowie lub uchyleniu zezwolenia,
· zachowanie należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca.
· przekazanie cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę,
· zawarcie z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej na warunkach określonych we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę,
· przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały,

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2009 roku Nr 16, poz. 84)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2009 roku Nr 16, poz. 85)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1116 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2007 roku Nr 195, poz. 1409)

Zobacz też: Sprawy karne

Zobacz też: Sprawy urzędowe

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pomnik przyrody

  Pomnik przyrody stanowi jedną z form jej ochrony. Jak można zdefiniować pomniki ochrony przyrody? Jakie kryteria powinno spełniać drzewo, aby uznać je za taki pomnik?

  Odpady komunalne

  Odpady komunalne to często odpady, które powstają w gospodarstwach domowych, ale nie tylko. Szczegółowe wyliczenie znajdziemy w ustawie o odpadach.

  Ochrona przyrody

  Ochrona przyrody jest ważnym zagadnieniem w dobie rozwoju technologicznego. Z tempo powodu warto wiedzieć na czym polega i jakie są jej cele.

  Park narodowy

  Parki narodowe to miejsca, które pełnią ważną rolę w kontekście ochrony przyrody. W jakim celu są tworzone i jak można je zdefiniować?

  REKLAMA

  Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS wypłacił ponad 700 tys. świadczeń

  Kapitał wypłacany jest w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł przez rok. Wyboru dokonuje rodzic. Błędy we wnioskach mogą jednak wpływać na czas rozpatrzenia elektronicznego dokumentu. 

  Centralna Informacja Emerytalna. Ustawa opublikowana

  Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Kto będzie miał dostęp do CIE? Jakie informacje znajdą się w systemie?

  TSUE: Bank ma obowiązek przekazać konsumentowi informacje, które pokażą rzeczywiste ryzyko kredytu

  Kolejny wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie kredytów frankowych. W wyroku z 21 września 2023 r. TSUE podkreślił, że bank ma obowiązek przekazać konsumentowi informacje, które pozwolą zrozumieć rzeczywiste ryzyka, na które jest narażony w trakcie całego okresu obowiązywania umowy kredytu denominowanego w walucie obcej.

  Kolejne problemy z wystawianiem recept na darmowe leki dla dzieci i seniorów?

  Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają informacje o problemach z receptami na darmowe leki dla dzieci i seniorów. Mają one dotyczyć lekarzy przyjmujących prywatnie. Rzecznik zwrócił się do resortu zdrowia o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

  REKLAMA

  Choroba Alzheimera: Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem

  Choroba Alzheimera i choroby pokrewne została zdiagnozowana w 2022 r. u 357 tysięcy osób – takie dane podał Narodowy Fundusz Zdrowia w Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera, który przypada 21 września. Choroba Alzheimera charakteryzuje się postępującymi zaburzeniami pamięci i innych funkcji poznawczych. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem.

  Minister Telus: mamy nadzieję, że Ukraina nie wprowadzi embarga na polskie owoce czy warzywa

  Minister rolnictwa Robert Telus powiedział: Mamy nadzieję, że Ukraina nie wprowadzi embarga na polskie owoce czy warzywa, gdyż byłoby to niepotrzebne zaostrzenie sytuacji. Podkreślił, że tranzyt zboża przez polskie terytorium odbywa się bez zakłóceń.

  REKLAMA