Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pozwolenie na pracę cudzoziemcom

Anna Kucharska
Anna Kucharska
Wniosek o pozwolenie składa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Wniosek o pozwolenie składa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Z dniem 1 lutego 2009r. procedura wydawania pozwoleń na pracę cudzoziemca w Polsce została uproszczona. Przed wprowadzeniem obowiązywała dwustopniowa procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę, co oznaczało, że pracodawca aby uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca zobowiązany był do wcześniejszego uzyskania przyrzeczenia wydania zezwolenia. Należy również podkreślić, że tym samym zmniejszono liczbę wymaganych dokumentów badanych przez administrację w trakcie procedury.

Kto jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę :

Cudzoziemiec:
· zatrudniony przez pracodawcę z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i czasowo delegowany przez tego pracodawcę do świadczenia usług w Polsce,
· posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z zamiarem wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej,
· podejmujący lub kontynuujący studia lub szkolenie zawodowe,
· prowadzący badania naukowe,
· w celu połączenia z rodziną, a także cudzoziemców posiadających ważną Kartę Polaka.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę (Dz.U.06.156.1116 z późn. zm.) zwolnionym z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę jest m.in. cudzoziemiec :

· prowadzący szkolenia,
· biorący udział w stażach zawodowych lub nadzorujący realizację programów Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programów pomocowych,
· nauczyciele języków obcych oraz prowadzący zajęcia w językach obcych wykonujący pracę w ramach umów i porozumień międzynarodowych,
· członkowie sił zbrojnych oraz personel cywilnego NATO,
· stali korespondenci zagranicznych środków masowego przekazu,
· osoby wygłaszające okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje,
· sportowcy reprezentujący podmiot polski w trakcie zawodów sportowych,
· studenci studiów dziennych w okresie lipiec - wrzesień,
· obywatele Republiki Turcji oraz członkowie ich rodzin,

5 typów zezwoleń na pracę

Zezwolenie na pracę jest wymagane w przypadku, gdy cudzoziemiec:
1. wykonuje pracę na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie typu A);
2. w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (zezwolenie typu B);
3. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym (zezwolenie typu C);
4. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa) (zezwolenie typu D);
5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4 (zezwolenie typu E).

Wizy

Niekiedy obok zezwolenia na pracę wymagane jest uzyskanie odpowiedniej wizy lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, (chyba że cudzoziemiec przebywa legalnie na terytorium RP w ruchu bezwizowym).
Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia z 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (t.j.Dz.U.06.234.1694 z późn. zm.). cudzoziemcowi wjeżdżającemu do Polski wydaje się wizę jako:
· wizę jednolitą pobytową,
· wizę tranzytową
· wizę krajową 

Wydanie pozwolenia

Pozwolenie na pracę wydaje właściwy wojewoda w większości przypadków ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego bądź ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany.

Wniosek o pozwolenie składa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Wzór wniosku można znaleźć na stronach internetowych swojego urzędu lub otrzymać we właściwym wydziale w urzędzie
Termin odpowiedzi organu wydającego decyzję wynosi:
-nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca,
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

Wymagane dokumenty

Do każdego typu zezwoleń wymagane są inne rodzaje dokumentów.
Są to m.in:
1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku gdy pracodawcą nie jest osoba fizyczna.
2. dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – dotyczy to zezwoleń typu C, D, E.
3. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, dotyczący oddziału lub zakładu zagranicznego – dotyczy zezwoleń typu C.
4. Kopię dowodu osobistego / dokumentu podróży – w przypadku, gdy pracodawcą jest osoba fizyczna.
5. Kopia umowy spółki – w przypadku, gdy pracodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki – jeśli pracodawcą jest spółka akcyjna w organizacji.
6. Kopia wypełnionych stron z dokumentu podróży cudzoziemca.
7. Kopia dokumentu podróży cudzoziemca, w przypadku posiadania przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terytorium Polski należy przedstawić oryginał dokumentu (do wglądu).
8. Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
9. Kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez pracodawcę jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informację o stanie zatrudnienia za okres poprzedzający złożenie wniosku lub informację o posiadanych środkach - dotyczy zezwoleń typu B.
10. Informacja o stanie zatrudnienia – dotyczy zezwoleń typu B.
11. Kopia umowy, na podstawie której usługa na terytorium Polski jest świadczona, lub jej fragmentu określającego przedmiot zobowiązań pracodawcy zagranicznego. Może być to też oświadczenie pracodawcy zagranicznego określające ten przedmiot, jeśli umowa nie została jeszcze zawarta, z tym że później należy dostarczyć kopię umowy, gdy zostanie zawarta. Ten punkt dotyczy zezwoleń typu D.
12. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty skarbowe wynoszą:
50zł - za wniosek o wydanie zezwolenia na okres do 3 miesięcy,
100zł - za wniosek o wydanie zezwolenia na okres powyżej 3 miesięcy,
200zł -za wniosek o wydanie zezwolenia typu D dla pracownika delegowanego w celu realizacji usługi eksportowej,

50 % powyższych kwot - za wniosek o przedłużenie zezwolenia,
17zł- za powierzone pełnomocnictwo.

W świetle obowiązujących przepisów pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca nie ma obowiązku dokumentowania wykształcenia lub kwalifikacji obcokrajowca, któremu ma zamiar powierzyć wykonywanie pracy.

Procedura uproszczona

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, określa katalog osób które zostały zwolnione z obowiązku uzyskania informacji starosty o sytuacji na rynku pracy. Dotyczy to osób:

· upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie,
· obywateli państwa graniczącego z RP lub państwa, z którym RP współpracuje w zakresie migracji zarobkowych,
· wykonujących prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym,
· obywateli ww. państwa, którzy w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywali pracę dla tego samego podmiotu (obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r.),
· trenerów sportowych lub sportowców,
· lekarzy i lekarzy dentystów, oraz sytuacji, gdy: zawód lub rodzaj pracy znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy zwolnionych z obowiązku uzyskania informacji starosty, następuje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku.

Czas wydawania pozwolenia na pracę:
-zezwolenie na pracę wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata,
-w przypadku, gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres do 5 lat,
- w przypadku delegowania cudzoziemca do Polski w celu realizacji usługi eksportowej, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania.

Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Do obowiązków pracodawcy wobec cudzoziemców należą m.in.
· informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, decyzjach o wydaniu, odmowie lub uchyleniu zezwolenia,
· zachowanie należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca.
· przekazanie cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę,
· zawarcie z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej na warunkach określonych we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę,
· przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały,

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2009 roku Nr 16, poz. 84)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2009 roku Nr 16, poz. 85)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1116 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2007 roku Nr 195, poz. 1409)

Zobacz też: Sprawy karne

Zobacz też: Sprawy urzędowe

Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Obywatele skarżą się na blokowanie stron internetowych. Pismo RPO do premiera
  Mechanizm blokowania stron internetowych stwarza ryzyko dla wolności słowa oraz dostępu do informacji. Przepisy nie przewidują informowania administratora strony o przyczynie blokady i czasie jej trwania. Takie działania powinny być ściśle określone i podlegać skutecznej kontroli – wskazuje RPO. Zarazem nie kwestionuje potrzeby ochrony osób, których prawa mogą być naruszane, a także względów bezpieczeństwa.
  Zarząd Woj. Lubuskiego kieruje wniosek o stan klęski żywiołowej
  W związku z katastrofą ekologiczną w Odrze, w piątek Zarząd Województwa Lubuskiego skieruje do rządu RP oraz wojewody lubuskiego wniosek o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – poinformował w piątek rzecznik prasowy Zarządu Woj. Lubuskiego Paweł Kozłowski.
  Wniosek o 300+ warto złożyć do końca sierpnia 2022 r.
  Trwa składanie wniosków o świadczenie dobry start, często nazywane też 300+. Co daje zawnioskowanie o wsparcie do końca sierpnia 2022 r.?
  Nowe zadania farmaceutów?
  Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwości rozszerzenia roli farmaceutów. Część nowych zadań może trafić do koszyka świadczeń gwarantowanych.
  Złodziej czy oszust? Kupujący celowo nie zeskanował produktu na kasie samoobsługowej
  Mężczyzna na droższych perfumach kosztujących 139,99 zł przykleił kod kreskowy tańszych perfum za 12,99 zł i skasował je na kasie samoobsługowej. W ten sposób chciał “zaoszczędzić” 127 zł. Złodziej czy oszust?
  Fundusze europejskie dla związków jednostek samorządu terytorialnego
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Mają one ułatwić realizację zadań w ramach wybranych instrumentów terytorialnych podmiotom, które są odpowiedzialne za ich wdrażanie – przede wszystkim partnerstwom jednostek samorządu terytorialnego oraz społecznościom lokalnym.
  Prywatność funkcjonariusza - planowane zmiany
  Nawet osiem lat więzienia ma grozić za rozpowszechnienie bez zgody w internecie informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariusza (także byłego), których udostępnienie może spowodować zagrożenie jego bezpieczeństwa. Takiej ochrony nie mają ani politycy, ani sędziowie.
  Jak złożyć wniosek o 300 plus (Dobry start)
  9 minut i 35 sekund to średni czas potrzebny na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad 2,7 mln świadczeń, co objęło ponad 3 mln dzieci. Do rodziców trafiło w sumie ok. 827 mln zł – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Czy akceptujemy nieetyczne zachowania finansowe?
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić nieetyczne zachowania finansowe. Najczęściej jest to praca na czarno i unikanie alimentów.
  Zmian w ordynacji wyborczej. Więcej okręgów
  Szykują się zmiany w ordynacji wyborczej do Sejmu jeszcze przed najbliższymi wyborami. Równolegle we wrześniu może być złożona w parlamencie propozycja przeniesienia terminu elekcji samorządowej.
  Inflacja a zdrowie psychiczne Polaków [BADANIE]
  Polacy przez inflację podupadają na zdrowiu psychicznym. Eksperci twierdzą, że sezon grzewczy jeszcze pogłębi ten problem.
  Dwucyfrowa waloryzacja rent i emerytur w 2023 r.?
  Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur może być dwucyfrowa - zapowiedział we wtorek wiceszef MRiPS Stanisław Szwed. Dodał, że zapowiada się rekordowo ze względu na wysoką inflację.
  Lody Häagen-Dazs zanieczyszczone 2-chloroetanolem. GIS ostrzega
  Główny Inspektor Sanitarny przekazał 8 sierpnia 2022 r. w ramach ostrzeżenia publicznego o wycofaniu kolejnych kilku partii lodów firmy Häagen-Dazs. Powodem jest zastosowanie ekstraktu waniliowego zanieczyszczonego 2-chloroetanolem (który jest pochodną szkodliwego tlenku etylenu).
  Ceny w sklepach wciąż rosną
  Obecnie artykuły tłuszczowe najbardziej drenują portfele Polaków. Wzrosty rok do roku wynoszą w tym przypadku ponad 50 procent.
  Prywatny elektryk wykorzystywany w celach służbowych a zwrot kosztów
  Nowe przepisy wprowadzą możliwość zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, a także napędzanych wodorem.
  Karta Dużej Rodziny
  Karta Dużej Rodziny pozwala na korzystanie z różnorodnych zniżek. Kto może ją otrzymać?
  Ponaglenie w sprawie urzędowej - kiedy nie ma zastosowania?
  Pracodawcy oraz osoby bezrobotne, przed złożeniem ponaglenia na opieszałość urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, powinny wcześniej upewnić się, że w ich sprawie będzie ono skuteczne.
  Na czym polega przygotowana likwidacja w upadłości konsumenckiej?
  Upadłość konsumencka bez wątpienia stanowi jeden najlepszych sposobów na oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W obecnych czasach zdecydowanie wzrasta zainteresowanie upadłością konsumencką. W tych ramach można skorzystać także z tzw. pre-pack’u – przygotowanej likwidacji. Na czym polega to rozwiązanie i kiedy jego zastosowanie jest opłacalne? Okazuje się, że przygotowana likwidacja jest procedurą, w ramach której konsument może uzyskać oddłużenie znacznie szybciej, niż w upadłości konsumenckiej.
  Podpis elektroniczny
  Podpis elektroniczny funkcjonuje w Polsce od ok. dwudziestu lat. W dobie informatyzacji powstanie takiej konstrukcji było nieuniknione. Najważniejszą zaletą jest oszczędność czasu.
  Opieka naprzemienna - MS planuje doprecyzowanie przepisów
  Czy opieka naprzemienna zostanie zdefiniowana? O planowanych zmianach przepisów poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.
  Uprawianie seksu z małoletnim za jego zgodą
  W czasach, gdy granice dopuszczalnego zachowania znacznie się przesuwają, występuje dużo zwolenników postulujących za tym aby zmniejszyć próg wiekowy małoletnich, dopuszczający ich obcowanie płciowe. Czy jednak seks z małoletnim za jego zgodą może wyłączać bezkarność na gruncie polskiego prawa?
  Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu to nie tylko wydatki na jego naprawę - wyrok Sądu Najwyższego
  Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu to nie tylko kwota wydatków poniesionych na jego naprawę, ale też równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego - orzekł Sąd Najwyższy, uwzględniając skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego.
  Zakupy online w sklepie internetowym – jak bezpiecznie kupować i płacić
  Oszuści zadają sobie trud tworzenia stron pozorujących działalność sklepów internetowych, by wyłudzić od nas pieniądze lub dane osobowe. Podpowiadamy, co zrobić, by nie dać się na to nabrać i jak odróżnić przestępcę od rzetelnego sprzedawcy.
  Czy banki utrudniają nadpłatę kredytu po wakacjach kredytowych?
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza czy banki utrudniają nadpłatę kredytu po wakacjach kredytowych. Jakie skargi wpływają od konsumentów?
  Spółdzielnia mieszkaniowa
  Spółdzielnia mieszkaniowa to organizacja posiadająca osobowość prawną. Jej celem jest prowadzenie działalności polegającej na zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych na rzecz zrzeszonych mieszkańców. Może posiadać nieograniczoną liczbę członków.