| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o zaprojektowanie i wykonanie mebli - WZÓR

Umowa o zaprojektowanie i wykonanie mebli - WZÓR

W ramach umowy jedna strona zobowiązuje się wykonać prace projektowe i montażowe. Zaprojektowanie i wykonanie mebli to wykonanie dzieła. Sama umowa jest umową o dzieło


Umowa o dzieło

zawarta w …………………. (miejscowość) w dniu …………………………..  (data) r. pomiędzy:


…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………….. (miejscowość) przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez …………………. (organ wydający), zwanym dalej Zamawiającym,


a


…………………………… (imię i nazwisko), przedsiębiorcą zarejestrowanym w Urzędzie …………………… (urząd gminy) pod numerem …………………………., prowadzącą jednoosobowo działalność gospodarczą pod firmą ……………………… przy ul. ………………………. (nazwa ulicy i numer domu) w …………………………., o numerze REGON ……………………….., NIP: ………………………., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.


§ 1

Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci zaprojektowania i wykonania kompletu mebli kuchennych. Specyfikacja dotycząca wymagań techniczno-ekonomicznych projektu jest określona w załączniku nr 1.

§ 2

Przyjmujący zamówienie w terminie ……………. dni od podpisania umowy zobowiązuje się przedstawić …………… (liczba projektów) proponowanych projekty/-ów, spośród których Zamawiający dokona wyboru projektu realizowanego. Projekty muszą odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 1.

§ 3

  1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Przyjmującym zamówienie w szczególności do umożliwienia dokonania pomiarów niezbędnych do prawidłowego sporządzenia i wykonania projektu.
  2. Przyjmujący zamówienie wykona dzieło, korzystając z własnych narzędzi i materiałów.

§ 4

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się rozpocząć wykonanie dzieła w terminie ………….. dni od zaakceptowania projektu przez Zamawiającego i ukończyć je w ciągu …………………… (liczba dni/miesięcy)

§ 5

Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.

§ 6

Odbiór dzieła nastąpi u Zamawiającego w dniu jego dostarczenia.

§ 7

1.      Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości …………… (słownie: ……………………….) zł.

2.      W dniu podpisania umowy Zamawiający wypłaci Przyjmującemu zaliczkę w wysokości  ……………………. (słownie: ……………………………………..) zł. Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający przekaże na rachunek Przyjmującego zamówienie nr ………………………….. w ciągu …………..dni od dnia odebrania dzieła.

§ 8

W przypadku niewykonania dzieła w terminie, Przyjmujący zamówienie zapłaci karę umowną w wysokości ……………..(słownie: ……………………) zł.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


.........................................                                                                 ….........................................
          Zamawiający                                                                          Przyjmujący zamówienie

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o zaprojektowanie i wykonanie mebli

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »