reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa o zaprojektowanie i wykonanie mebli - WZÓR

Umowa o zaprojektowanie i wykonanie mebli - WZÓR

W ramach umowy jedna strona zobowiązuje się wykonać prace projektowe i montażowe. Zaprojektowanie i wykonanie mebli to wykonanie dzieła. Sama umowa jest umową o dzieło


Umowa o dzieło

zawarta w …………………. (miejscowość) w dniu …………………………..  (data) r. pomiędzy:


…………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w ……………………….. (miejscowość) przy ul. ………………………………… (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem osobistym …………………….. (numer i seria dowodu osobistego), wydanym przez …………………. (organ wydający), zwanym dalej Zamawiającym,


a


…………………………… (imię i nazwisko), przedsiębiorcą zarejestrowanym w Urzędzie …………………… (urząd gminy) pod numerem …………………………., prowadzącą jednoosobowo działalność gospodarczą pod firmą ……………………… przy ul. ………………………. (nazwa ulicy i numer domu) w …………………………., o numerze REGON ……………………….., NIP: ………………………., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.


§ 1

Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci zaprojektowania i wykonania kompletu mebli kuchennych. Specyfikacja dotycząca wymagań techniczno-ekonomicznych projektu jest określona w załączniku nr 1.

§ 2

Przyjmujący zamówienie w terminie ……………. dni od podpisania umowy zobowiązuje się przedstawić …………… (liczba projektów) proponowanych projekty/-ów, spośród których Zamawiający dokona wyboru projektu realizowanego. Projekty muszą odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 1.

§ 3

  1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Przyjmującym zamówienie w szczególności do umożliwienia dokonania pomiarów niezbędnych do prawidłowego sporządzenia i wykonania projektu.
  2. Przyjmujący zamówienie wykona dzieło, korzystając z własnych narzędzi i materiałów.

§ 4

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się rozpocząć wykonanie dzieła w terminie ………….. dni od zaakceptowania projektu przez Zamawiającego i ukończyć je w ciągu …………………… (liczba dni/miesięcy)

§ 5

Przyjmujący zamówienie nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.

§ 6

Odbiór dzieła nastąpi u Zamawiającego w dniu jego dostarczenia.

§ 7

1.      Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości …………… (słownie: ……………………….) zł.

2.      W dniu podpisania umowy Zamawiający wypłaci Przyjmującemu zaliczkę w wysokości  ……………………. (słownie: ……………………………………..) zł. Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający przekaże na rachunek Przyjmującego zamówienie nr ………………………….. w ciągu …………..dni od dnia odebrania dzieła.

§ 8

W przypadku niewykonania dzieła w terminie, Przyjmujący zamówienie zapłaci karę umowną w wysokości ……………..(słownie: ……………………) zł.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


.........................................                                                                 ….........................................
          Zamawiający                                                                          Przyjmujący zamówienie

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o zaprojektowanie i wykonanie mebli

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama