Kategorie

Emerytury australijskie wypłacane w Polsce

Iwona Pruszyńska
Emerytura zagraniczna
Emerytura zagraniczna
Fotolia
Emerytury i renty zagraniczne są zwykle opodatkowane w kraju rezydencji, co oznacza, że osoba mająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce powinna się tu rozliczyć. Bank w Polsce, do którego zostanie przesłana emerytura zagraniczna, potrąci od niej składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Jak wygląda sytuacja australijskich świadczeń emerytalnych wypłacanych w Polsce?

Kluczowym w kwestii opodatkowania emerytury australijskiej jest art. 18 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, (Dz. U. z 1992r. Nr 41, poz. 177, sprost. Dz. U. 2007r. Nr 179, poz. 1278). Zgodnie z jego treścią emerytury (w tym emerytury rządowe) i renty, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw (w Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce). Alimenty i inne podobne świadczenia mogą być opodatkowane w obu krajach.

Zatem australijska emerytura wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

Osoby, które pobierają emeryturę w Polsce podlegają ponadto obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Tak wynika z art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, ze zm.). ZUS potrąca składkę zdrowotną od emerytury krajowej. To samo musi zrobić bank, kiedy wypłaca uprawnionemu emeryturę zagraniczną, na przykład z Australii. Potrąca on składkę od zagranicznego świadczenia niezależnie od tego, czy osoba je pobierająca otrzymuje jeszcze dodatkowo polską emeryturę, jaka jej się należy na podstawie okresów zatrudnienia w kraju[1].

Przyjrzyjmy się teraz kwestii rent socjalnych (w tym tzw. Age pension) otrzymywanych w Australii z Centrelink. Czy słusznie pobierany jest od nich podatek dochodowy?

Przyjmijmy hipotetyczna sytuacje, w której uprawniony jest rezydentem Polski, w Australii z powodu choroby psychicznej w ogóle nie pracował, otrzymywał natomiast i nadal otrzymuje z Centrelink rentę socjalna dla osób niepełnosprawnych.

Zobacz: Emerytury zagraniczne Vademecum

Z uwagi na to, że uprawniony ma miejsce zamieszkania w Polsce, a otrzymywana przez niego renta socjalna jest wypłacana w Australii, zastosowanie będzie miała znowu umowa między Rzeczpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Jak juz wcześniej wspomniałam punktem wyjściowym dla ustalenia czy renta socjalna podlega opodatkowaniu w Polsce będzie dla nas art. 18 ust. 1 ww. umowy, zgodnie z którym emerytury i renty, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw (w Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

Artykłu 18 ust. 1 zawęża swoje zastosowanie do swiadczeń pienieżnych będących „emerytura lub rentą”. Co należy zatem rozumieć pod pojęciem „renty”? Jakie świadczenia pienieżne mieszczą sie w definicji pojęcia „renty” na potrzeby niniejszej umowy? (inne zdanie, które wydaje mi sie dobre tutaj to: „Na pytanie, co Umawiające się Strony rozumieją pod pojęciem „ renty” a zatem jakie świadczenia są nimi objęte odpowiada art. 18 ust 2” – ale moze jest zbyt formalnie – wybierz Ty).

Na to pytanie odpowiada art. 18 ust. 2 umowy, zgodnie z którym przez "rentę" należy rozumieć określoną kwotę płatną okresowo i w określonym czasie podczas życia lub w pewnym określonym albo dającym się wymierzyć czasie jako spełnienie zobowiązania dokonywania płatności w zamian za uprzednio w pełni wykonane świadczenie pieniężne lub w równoważniku danej kwoty pieniężnej.

Zobacz: Emerytura za pracę w Wielkiej Brytanii


W myśl art. 18 ust. 3 umowy alimenty lub inne podobne płatności z tytułu utrzymania, powstające w jednym z Umawiających się Państw (Australii) i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie (Australii).

W związku z faktem, że renta socjalna wypłacana z Centrelink dotyczy osób które nie pracowały (z różnych powódów) postanowienia art. 18 ust 1 umowy nie mają do niej zastosowania Świadczenie to nie jest bowiem związane z wcześniej wykonywaną przez uprawnionych pracą jak również przez inną osobę, której praca uprawniałaby ich do pobierania stosownej renty, a także świadczenie to nie jest wypłacane w zamian za uprzednio wykonane świadczenie pieniężne. Otrzymywana renta socjalna nie jest również – jak sama jej nazwa wskazuje - świadczeniem alimentacyjnym lub inną podobną płatnością określoną w art. 18 ust. 3 umowy.

Zobacz: Kto ma prawo do emerytury za pracę w Niemczech

W przypadku renty socjalnej znajdują natomiast zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 umowy, który reguluje opodatkowanie wszystkich innych dochodów nie wymienionych w postanowieniach pozostałych artykułów, nie dających się zakwalifikować do szczegółowo określonych źródeł.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ww. umowy, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw (w Polsce), które nie zostały wymienione w wyżej wymienionych artykułach niniejszej umowy, będą podlegały opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce), lecz jeżeli dochody są uzyskiwane ze źródeł w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być również opodatkowane w tym drugim Państwie (Australii).

Użyty w art. 22 ust. 1 ww. umowy zwrot „mogą być opodatkowane” oznacza, że państwo źródła (Australia) ma prawo opodatkować dany dochód.

Zatem w świetle ww. przepisów, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu renty socjalnej otrzymywanej z Australii, podlega opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Australii. Jednocześnie, w Polsce - w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu - należy zastosować określoną w art. 24 ust. 1 umowy metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego).

Jak stanowi przepis art. 24 ust. 1 umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z niniejszą umową może być opodatkowany w Australii, to Polska potrąci z polskiego podatku płaconego z tytułu tego dochodu kwotę równą podatkowi australijskiemu w odniesieniu do tego dochodu. Takie potrącenie nie może jednak przewyższyć kwoty podatku polskiego, wyliczonego przed dokonaniem potrącenia podlegającego opłacie z tytułu tego dochodu.

Zobacz: Emerytura za pracę w Czechach


Skoro renta socjalna nie podlega opodatkowaniu w Australii to tym samym kwota do odliczenia wynosi „0”.  W związku z powyższym świadczenie to podlega w Polsce opodatkowaniu w całości, na podstawie uregulowań zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Błędne jest interpretowanie art. 24 ust 1 umowy w druga stronę, czyli wywodzenie z faktu, że skoro w Australii renta socjalna nie podlega opodatkowaniu, jest tym samym zwolniona z tegoż opodatkowania na gruncie wewnętrznych przepisów podatkowych państwa polskiego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obciążeniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W katalogu zwolnień wymienionych w art. 21 ust. 1 ww. ustawy zwolnione z podatku dochodowego są odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia jej na przyszłość (art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy).

Przyznanie renty socjalnej na podstawie przepisów prawa australijskiego nie podlega zwolnieniu określonemu w powołanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Również świadczenia tego nie można zwolnić na podstawie żadnego innego z przepisów kolejno wymienionych w treści art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającego wykaz przychodów (dochodów) korzystających ze zwolnienia, a to dlatego że otrzymywana renta socjalna nie została wymieniona w żadnym przepisie enumeratywnie wskazującym jakiego rodzaju dochody (przychody) są zwolnione z opodatkowania.

Zobacz: Praca za granicą a emerytura w Polsce

Podsumowując:

- australijskie świadczenia emerytalne wypłacane w Polsce podlegają wewnętrznym przepisom podatkowym państwa Polskiego (art 18 ust. 1 umowy polsko – australijskiej). Osoby, które pobierają emeryturę w Polsce podlegają ponadto obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);

- australijska renta socjalna wypłacana w Polsce podlega polskim przepisom prawa podatkowego (art 21 ust.1 umowy polsko-australijskiej), a jako że brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia z opodatkowania - co zostało wyżej wykazane - od renty tej winien być odprowadzony należny podatek (art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jeśli uprawniony chce mieć pewność co do poprawności rozliczenia otrzymywanej z Australii emerytury, powinien wystąpić o indywidualną  interpretację przepisów do polskich organów podatkowych. Szczegółowej informacji podatkowej udziela Krajowa Izba Podatkowa pod numerem telefonu: +48 22 3300330 lub 801055055.

Zobacz: Opodatkowanie emerytury z USA[1] Bank zobowiązany jest do automatycznego nalicza podatku dochodowego od emeryr i rent zagranicznych na podstawie art. 35. 1pkt 1 ustawy z dn. 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r nr 51 poz.307 ze zm.) . Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest naliczana przez Bank na podstawie art. 85 ust. 9 Ustawy z 27.08.2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r nr 164,poz.1027 ze zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytury groszowe z ZUS wciąż problemem

  Emerytury groszowe z ZUS stanowią coraz częstszy problem. Czy planowane są zmiany dotyczące świadczeń niższych niż minimalne?

  Oszczędzamy mniej, ale regularnie [BADANIE]

  Z danych zebranych przez Intrum wynika, iż 80 procent konsumentów stara się oszczędzać każdego miesiąca. Czy to pozytywny skutek pandemii?

  Reklamacja po wakacjach - jak i kiedy?

  Reklamacja po wakacjach może dotyczyć np. usługi turystycznej, opóźnionego lotu czy noclegu. W jakim terminie należy ją wysłać?

  400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.

  400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.? Podpowiadamy dla kogo przewidziano nowy rodzaj wsparcia.

  Oszustwo "na 14. emeryturę" - co robić?

  Oszustwo "na 14. emeryturę? ZUS przestrzega przed osobami, które oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o świadczenie.

  Zasada niezmienności składu orzekającego - zmiany w k.p.k.

  Zasada niezmienności składu orzekającego sprawia, że zmiana sędziego oznacza przymus prowadzenia procesu od początku – co nikomu nie służy. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie możliwy tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

  Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

  Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.