Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Emerytury australijskie wypłacane w Polsce

Iwona Pruszyńska
Emerytura zagraniczna
Emerytura zagraniczna
Fotolia
Emerytury i renty zagraniczne są zwykle opodatkowane w kraju rezydencji, co oznacza, że osoba mająca miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce powinna się tu rozliczyć. Bank w Polsce, do którego zostanie przesłana emerytura zagraniczna, potrąci od niej składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Jak wygląda sytuacja australijskich świadczeń emerytalnych wypłacanych w Polsce?

Kluczowym w kwestii opodatkowania emerytury australijskiej jest art. 18 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, (Dz. U. z 1992r. Nr 41, poz. 177, sprost. Dz. U. 2007r. Nr 179, poz. 1278). Zgodnie z jego treścią emerytury (w tym emerytury rządowe) i renty, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw (w Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce). Alimenty i inne podobne świadczenia mogą być opodatkowane w obu krajach.

Zatem australijska emerytura wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

Osoby, które pobierają emeryturę w Polsce podlegają ponadto obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Tak wynika z art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, ze zm.). ZUS potrąca składkę zdrowotną od emerytury krajowej. To samo musi zrobić bank, kiedy wypłaca uprawnionemu emeryturę zagraniczną, na przykład z Australii. Potrąca on składkę od zagranicznego świadczenia niezależnie od tego, czy osoba je pobierająca otrzymuje jeszcze dodatkowo polską emeryturę, jaka jej się należy na podstawie okresów zatrudnienia w kraju[1].

Przyjrzyjmy się teraz kwestii rent socjalnych (w tym tzw. Age pension) otrzymywanych w Australii z Centrelink. Czy słusznie pobierany jest od nich podatek dochodowy?

Przyjmijmy hipotetyczna sytuacje, w której uprawniony jest rezydentem Polski, w Australii z powodu choroby psychicznej w ogóle nie pracował, otrzymywał natomiast i nadal otrzymuje z Centrelink rentę socjalna dla osób niepełnosprawnych.

Zobacz: Emerytury zagraniczne Vademecum

Z uwagi na to, że uprawniony ma miejsce zamieszkania w Polsce, a otrzymywana przez niego renta socjalna jest wypłacana w Australii, zastosowanie będzie miała znowu umowa między Rzeczpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Jak juz wcześniej wspomniałam punktem wyjściowym dla ustalenia czy renta socjalna podlega opodatkowaniu w Polsce będzie dla nas art. 18 ust. 1 ww. umowy, zgodnie z którym emerytury i renty, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw (w Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

Artykłu 18 ust. 1 zawęża swoje zastosowanie do swiadczeń pienieżnych będących „emerytura lub rentą”. Co należy zatem rozumieć pod pojęciem „renty”? Jakie świadczenia pienieżne mieszczą sie w definicji pojęcia „renty” na potrzeby niniejszej umowy? (inne zdanie, które wydaje mi sie dobre tutaj to: „Na pytanie, co Umawiające się Strony rozumieją pod pojęciem „ renty” a zatem jakie świadczenia są nimi objęte odpowiada art. 18 ust 2” – ale moze jest zbyt formalnie – wybierz Ty).

Na to pytanie odpowiada art. 18 ust. 2 umowy, zgodnie z którym przez "rentę" należy rozumieć określoną kwotę płatną okresowo i w określonym czasie podczas życia lub w pewnym określonym albo dającym się wymierzyć czasie jako spełnienie zobowiązania dokonywania płatności w zamian za uprzednio w pełni wykonane świadczenie pieniężne lub w równoważniku danej kwoty pieniężnej.

Zobacz: Emerytura za pracę w Wielkiej Brytanii


W myśl art. 18 ust. 3 umowy alimenty lub inne podobne płatności z tytułu utrzymania, powstające w jednym z Umawiających się Państw (Australii) i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie (Polsce), podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie (Australii).

W związku z faktem, że renta socjalna wypłacana z Centrelink dotyczy osób które nie pracowały (z różnych powódów) postanowienia art. 18 ust 1 umowy nie mają do niej zastosowania Świadczenie to nie jest bowiem związane z wcześniej wykonywaną przez uprawnionych pracą jak również przez inną osobę, której praca uprawniałaby ich do pobierania stosownej renty, a także świadczenie to nie jest wypłacane w zamian za uprzednio wykonane świadczenie pieniężne. Otrzymywana renta socjalna nie jest również – jak sama jej nazwa wskazuje - świadczeniem alimentacyjnym lub inną podobną płatnością określoną w art. 18 ust. 3 umowy.

Zobacz: Kto ma prawo do emerytury za pracę w Niemczech

W przypadku renty socjalnej znajdują natomiast zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 umowy, który reguluje opodatkowanie wszystkich innych dochodów nie wymienionych w postanowieniach pozostałych artykułów, nie dających się zakwalifikować do szczegółowo określonych źródeł.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ww. umowy, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw (w Polsce), które nie zostały wymienione w wyżej wymienionych artykułach niniejszej umowy, będą podlegały opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce), lecz jeżeli dochody są uzyskiwane ze źródeł w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być również opodatkowane w tym drugim Państwie (Australii).

Użyty w art. 22 ust. 1 ww. umowy zwrot „mogą być opodatkowane” oznacza, że państwo źródła (Australia) ma prawo opodatkować dany dochód.

Zatem w świetle ww. przepisów, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu renty socjalnej otrzymywanej z Australii, podlega opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Australii. Jednocześnie, w Polsce - w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu - należy zastosować określoną w art. 24 ust. 1 umowy metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego).

Jak stanowi przepis art. 24 ust. 1 umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z niniejszą umową może być opodatkowany w Australii, to Polska potrąci z polskiego podatku płaconego z tytułu tego dochodu kwotę równą podatkowi australijskiemu w odniesieniu do tego dochodu. Takie potrącenie nie może jednak przewyższyć kwoty podatku polskiego, wyliczonego przed dokonaniem potrącenia podlegającego opłacie z tytułu tego dochodu.

Zobacz: Emerytura za pracę w Czechach


Skoro renta socjalna nie podlega opodatkowaniu w Australii to tym samym kwota do odliczenia wynosi „0”.  W związku z powyższym świadczenie to podlega w Polsce opodatkowaniu w całości, na podstawie uregulowań zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Błędne jest interpretowanie art. 24 ust 1 umowy w druga stronę, czyli wywodzenie z faktu, że skoro w Australii renta socjalna nie podlega opodatkowaniu, jest tym samym zwolniona z tegoż opodatkowania na gruncie wewnętrznych przepisów podatkowych państwa polskiego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obciążeniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W katalogu zwolnień wymienionych w art. 21 ust. 1 ww. ustawy zwolnione z podatku dochodowego są odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia jej na przyszłość (art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy).

Przyznanie renty socjalnej na podstawie przepisów prawa australijskiego nie podlega zwolnieniu określonemu w powołanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Również świadczenia tego nie można zwolnić na podstawie żadnego innego z przepisów kolejno wymienionych w treści art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającego wykaz przychodów (dochodów) korzystających ze zwolnienia, a to dlatego że otrzymywana renta socjalna nie została wymieniona w żadnym przepisie enumeratywnie wskazującym jakiego rodzaju dochody (przychody) są zwolnione z opodatkowania.

Zobacz: Praca za granicą a emerytura w Polsce

Podsumowując:

- australijskie świadczenia emerytalne wypłacane w Polsce podlegają wewnętrznym przepisom podatkowym państwa Polskiego (art 18 ust. 1 umowy polsko – australijskiej). Osoby, które pobierają emeryturę w Polsce podlegają ponadto obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);

- australijska renta socjalna wypłacana w Polsce podlega polskim przepisom prawa podatkowego (art 21 ust.1 umowy polsko-australijskiej), a jako że brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia z opodatkowania - co zostało wyżej wykazane - od renty tej winien być odprowadzony należny podatek (art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jeśli uprawniony chce mieć pewność co do poprawności rozliczenia otrzymywanej z Australii emerytury, powinien wystąpić o indywidualną  interpretację przepisów do polskich organów podatkowych. Szczegółowej informacji podatkowej udziela Krajowa Izba Podatkowa pod numerem telefonu: +48 22 3300330 lub 801055055.

Zobacz: Opodatkowanie emerytury z USA[1] Bank zobowiązany jest do automatycznego nalicza podatku dochodowego od emeryr i rent zagranicznych na podstawie art. 35. 1pkt 1 ustawy z dn. 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r nr 51 poz.307 ze zm.) . Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest naliczana przez Bank na podstawie art. 85 ust. 9 Ustawy z 27.08.2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r nr 164,poz.1027 ze zm.).

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ubezpieczenia szkolne dla dzieci i młodzieży - poradnik Rzecznika Finansowego
  W związku z rozpoczęciem roku szkolnego Rzecznik Finansowy przygotował materiał dotyczący ubezpieczeń szkolnych dla dzieci i młodzieży. Publikacja przybliża szczegóły dotyczące grupowych ubezpieczeniach szkolnych oraz polis indywidualnych.
  Inflacja 2023 - powyżej 20 proc.
  Inflacja 2023. Do końca roku inflacja dalej będzie rosnąć, a jej szczyt w tym cyklu powinien nastąpić w lutym 2023 roku w wysokości przekraczającej 20 proc. rdr – stwierdzono w komentarzu Banku Pekao do danych GUS o inflacji we wrześniu.
  Ustawa o poprawie warunków mieszkaniowych przyjęta przez Sejm
  Nowe przepisy mają podnieść efektywność energetyczną budynków mieszkalnych i rozwinąć budownictwo mieszkaniowe dla osób o niższych dochodach.
  Jednorazowe świadczenia w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze – jak złożyć wniosek
  ZUS wypłaci jednorazowe świadczenie płatnikom składek z określonych branż, przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na Odrze. ​​​​​​​Kogo objęto odszkodowaniem i jak złożyć o nie wniosek?
  Bon turystyczny ważny do 31 marca 2023 - Prezydent podpisał ustawę wydłużającą go
  Ustawa przedłużająca Polski Bon Turystyczny została podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw.
  Czy właściciel 2 domów opalanych węglem może złożyć 2 wnioski o dodatek węglowy?
  Ustawa o dodatku węglowym od samego początku wzbudza wiele wątpliwości w kwestii jej interpretacji. Jedną z nich jest liczba przysługujących dodatków do węgla dla właścicieli kilku nieruchomości. Czy mają prawo do tylu dofinansowań ile nieruchomości posiadają?
  Przedawnienie roszczeń 2022/2023. Czy warto wstąpić na pocztę w drodze na bal sylwestrowy?
  Biorąc pod uwagę, że w 2022 r. 31 grudnia wypada w sobotę, a w 2023 r. – w niedzielę, warto się zastanowić jak do obliczania terminów przedawnienia ma się brzmienie art. 115 kodeksu cywilnego (k.c.), a więc czy warto podjechać z pozwem na pocztę w drodze na bal sylwestrowy, czy też można spokojnie poczekać do 2 stycznia. Tym bardziej, że cztery lata temu miała miejsce mała rewolucja w kwestii obliczania terminów przedawnienia. Za sprawą nowelizacji kodeksu cywilnego, która weszła w życie 9 lipca 2018 r., m.in. terminy przedawnienia wynoszące co najmniej 2 lata upływają zawsze z końcem roku kalendarzowego.
  Dodatek do ogrzewania elektrycznego. Od kiedy można składać wnioski?
  Gminy będą przyjmowały wnioski ogrzewających domy prądem od 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 r. Na wypłatę pieniędzy będą miały czas do końca marca przyszłego roku.
  Standardy rozmów telefonicznych w więzieniach przyczyną niepokojów
  Wprowadzenie minimalnych standardów rozmów telefonicznych miało być korzystne dla osadzonych, a tymczasem spowodowało, że liczba dozwolonych połączeń została ograniczona.
  Maseczki w szpitalach i w aptekach do końca października 2022 r.
  Obowiązek noszenia maseczek w szpitalach i w aptekach zostanie przedłużony do końca października 2022 r.
  Rosjanie uciekają. Ilu mogło przedostać się do UE?
  Mobilizacja wojskowa w Rosji sprawiła, że potencjalni żołnierze zaczęli planować ucieczkę. Wielu zmieniło państwo zamieszkania bez żadnego trybu. Dane o ruchu międzynarodowym pokazują że kilkadziesiąt tysięcy Rosjan mogło kupić bilet w jedną stronę do UE.
  Młodzi Polacy z największą liczbą zobowiązań wobec sądów
  Polacy są winni sądom ponad 755 mln zł. Z danych Krajowego RejestruZaleg Długów wynika, iż średnie zadłużenie jednego dłużnika wynosi obecnie 4,6 tys. zł.
  System opieki nad dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej wymaga zmian. Uwagi RPO
  Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie uwzględnia postulatów Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie we wszystkich placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej zostały zmniejszone dopuszczalne limity liczby dzieci. Rzecznik Praw Obywatelskich przekazuje postulaty zmian w prawie komisji senackiej, która teraz pracuje nad uchwaloną przez Sejm ustawą.
  Niedziela - w jakich granicach czasowych?
  Jakie granice czasowe "niedzieli" może ustalić pracodawca? Czy początek "niedzieli" może przypadać na kalendarzową sobotę?
  Dodatek elektryczny - ile, dla kogo i kiedy?
  Dodatek elektryczny mają otrzymać gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, m.in. za pomocą pomp ciepła.
  Usługi „kup teraz – zapłać później” coraz popularniejsze
  Kiedy usługi pay-later pojawiły się na rynku, były w dużej mierze wykorzystywane do jednorazowych, uznaniowych zakupów, takich jak bilety na koncerty czy wysokiej klasy odzież. Jednak wraz z rosnącą inflacją konsumenci coraz częściej sięgają po nie, aby sfinansować coś bardziej przyziemnego i niezbędnego.
  300 zł na wyprawkę - do kiedy wniosek?
  Do kiedy można złożyć wniosek o wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start"? Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o terminie i zasadach.
  Przymusowa sprzedaż mieszkania przez uciążliwych mieszkańców - wyrok Sądu
  Uciążliwe lokatorki muszą przymusowo sprzedać mieszkanie - zdecydował we wtorek Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Uwzględnił pozew spółdzielni mieszkaniowej, do której od lat lokatorzy tego bloku składali skargi na warunki higieniczne i sanitarne; jedna z lokatorek znosiła do mieszkania różne rzeczy, również ze śmietników.
  Pracownicy skarżą się na brak podwyżek
  Takich skarg nigdy wcześniej nie było, ale ich pojawienie zwiastuje, że na rynku pracy i w poszczególnych przedsiębiorstwach bardzo dynamicznie rośnie presja płacowa.
  Projekt reformy sądów poszerzony o sędziów pokoju
  Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada poprawiony projekt reformy sądów, poszerzony o komponent sędziów pokoju.
  Uwaga na oszustwa z wizerunkiem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
  Cyberprzestępcy wykorzystują nowy sposób, który polega na rozsyłaniu e-maili z wizerunkiem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a także Policji.
  Cieplo.gov.pl, czyli rządowa porównywarka cen węgla
  26 września 2022 r. rusza możliwość rejestracji przedsiębiorców w rządowej porównywarce cen węgla - cieplo.gov.pl. Nowy serwis ma połączyć konsumentów i sprzedawców ułatwiając zakup surowca.
  Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze 2022. Na aplikacje adwokacją i radcowską zdało ok. 41% kandydatów
  Zdawalność sobotnich (24 września 2022 r.) egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką i radcowską wyniosła ponad 41 proc.; przed rokiem było to ponad 59 proc.; zdawalność egzaminów na aplikacje notarialną i komorniczą była także nieco niższa niż rok temu - wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości.
  Rozwód – najważniejsze zasady i skutki
  Kiedy można orzec rozwód? Co z dziećmi? Jakie skutki majątkowe wywołuje wyrok rozwodowy? Oto najważniejsze zasady.
  GIOŚ: zgłaszając odpady porzucone w lesie będzie można skorzystać z geolokalizacji
  Zgłaszając szkodę w środowisku, np. porzucone w lesie odpady, nie trzeba będzie znać adresu, będzie można skorzystać z funkcji geolokalizacji - przewiduje nowy formularz zgłaszania interwencji, o którym poinformował w poniedziałek Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.