| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Postępowanie administracyjne > Jak przebiega procedura wydawania zaświadczeń

Jak przebiega procedura wydawania zaświadczeń

Zaświadczenie to dokument potwierdzający określony fakt lub stan prawny. Zaświadczenie nie jest aktem administracyjnym, stanowi samoistną formę załatwienia sprawy poprzez podjęcie czynności faktycznych.

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia, jeżeli :

  • wydanego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Organ administracji publicznej jest zobowiązany wydać zaświadczenie gdy chodzi o potwierdzenie faktów lub stanu prawnego wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Zobacz: Ogólne zasady postępowania administracyjnego

Procedurę rozpoczyna wpływ wniosku o wydanie stosownego zaświadczenia.

Przy składaniu wniosku wnioskodawca powinien być poinformowany o konieczności uiszczenia opłaty skarbowej i o jej wysokości.

Każdy wniosek zostaje następnie sprawdzony, przez wyznaczonego pracownika wydziału, pod względem merytorycznym i formalnym.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika braku podstaw do wydania zaświadczenia – wydane zostaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, na które służy zażalenie.

W momencie stwierdzenia jakichkolwiek braków we wniosku lub w dołączonych do niego dokumentach wzywa się wnioskodawcę telefonicznie lub listownie do ich uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie siedmiu dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania także wtedy, gdy w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu dla wnioskodawcy na uzupełnienie wniosku.

Po przyjęciu kompletnego wniosku sprawdzone zostają dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i innych aktach wydziału, będące podstawą do wydania zaświadczenia.

Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

  • znane są one organowi z urzędu,
  • możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych; rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej.

Organ administracji publicznej żądający od strony zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia.

Zobacz także: Odwołanie od decyzji

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Zobacz również serwis: Gmina

Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »