REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Najważniejsze zmiany w przepisach w obszarze szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2023/2024. Wykaz zmian wraz z podstawą prawną

studia rok akademicki 2023/24 zmiany w prawie
studia rok akademicki 2023/24 zmiany w prawie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Najważniejsze zmiany w przepisach w obszarze szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2023/2024. Zmiany w zakresie ustroju uczelni, kształcenia, spraw studenckich, stypendiów ministra, spraw pracowników szkolnictwa wyższego. Publikujemy wykaz zmian wraz z podstawą prawną. 

Zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej „ustawa PSWN”) zostały wprowadzone następującymi ustawami: 

 • ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 212),
 • ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2023 r. poz. 1234),
 • ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1672),
 • ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2005)

Zmiany zostały wprowadzone w zakresie: ustroju uczelni, kształcenia, spraw studenckich, stypendiów ministra oraz spraw pracowników szkolnictwa wyższego.

Ustrój uczelni

 • w posiedzeniach rady uczelni uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdej działającej w uczelni zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, będący jej członkiem – art. 19 ust. 3 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 15 lutego 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 212),
 • zmiana wymagań dotyczących wieku z 67 do 70 od dnia rozpoczęcia kadencji dla osób kandydujących na członka rady uczelni, rektora, członka senatu, członka statutowego organu uczelni publicznej, członka kolegium elektorów oraz prezydenta i członka zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – art. 20 ust. 1 pkt 7 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 15 lutego 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 212),
 • możliwość odwoływania przez senat członków rady uczelni wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie PSWN – art. 20 ust. 5a ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 15 lutego 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 212),
 • w art. 25 ust. 3 ustawy PSWN zastąpiono wyraz „powołania” wyrazem „wyboru” w celu ujednolicenia trybu wyboru studenta i doktoranta do kolegium elektorów z trybem wyboru do senatu określonym w przepisach ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 15 lutego 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 212), 
 • zadanie senatu uczelni polegające na ustalaniu programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego może być wykonywane przez inny określony w statucie organ uczelni, z tym że efekty uczenia się określa senat – art. 28 ust. 5 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 15 lutego 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 212),
 • zniesienie zakazu jednoczesnego zasiadania w statutowych organach uczelni albo piastowania funkcji statutowych organów uczelni i zatrudnienia w administracji publicznej oraz zakazu równoległego członkostwa osób zasiadających w tych organach albo piastujących funkcje tych organów w radach innych uczelni – art. 32 ust. 1 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 15 lutego 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 212),
 • udział studentów w składzie senatów uczelni niepublicznych (nie mniej niż 20% składu) – art. 29 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy PSWN – przepisy będą miały zastosowanie począwszy od kadencji rozpoczynającej się po dniu 6 września 2023 r. (art. 29 ustawy zmieniającej ustawę PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 1672).

Kształcenie

 • możliwość zaliczenia przez uczelnię studentowi, na warunkach określonych w regulaminie studiów, na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywanych przez niego w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu – art. 67 ust. 7 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 15 lutego 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 212),
 • uelastycznienie warunków dotyczących uzyskania przez uczelnie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym art. 53 ust. 6 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 1672), 
 • zniesienie obostrzeń dotyczących prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (rezygnacja z porozumienia) – art. 53 ust. 4 pkt 2, uchylenie ust. 5-5d, art. 53 ust. 7 w pkt 2 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 6 września 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 1672),
 • możliwość prowadzenia przez uczelnie akademickie „studiów wspólnych interdyscyplinarnych” na kierunku przyporządkowanym do co najmniej dwóch dyscyplin – art. 53 ust. 8a ustawy PSWN, uczelnie akademickie mogą prowadzić te studia z udziałem zagranicznej uczelni – art. 60a ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 6 września 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 1672),
 • zmiany dotyczące zakresu umowy w sprawie współpracy przy prowadzeniu studiów wspólnych (umowa może wskazywać więcej niż jeden podmiot właściwy w zakresie: przeprowadzania rekrutacji, wprowadzania danych o studentach do Systemu POL-on i otrzymywania środków finansowych na tych studentów, wydawania dyplomów – art. 60 ust. 1 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 6 września 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 1672).

Sprawy studenckie

 • możliwość wydawania przez uczelnie studentom zagranicznych uczelni odbywających część studiów w Polsce polskiej legitymacji studenckiej – art. 74 ust. 4a ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 15 lutego 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 212),
 • objęcie prawem do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej osób legitymujących się legitymacją studencką, tj. studentów zagranicznych uczelni, o których mowa w art. 74 ust. 4a – art. 105 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 15 lutego 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 212),
 • wprowadzenie do porządku prawnego legitymacji studenckiej w postaci dokumentu mobilnego, w ramach aplikacji mObywatel – art. 74 ust. 4b ustawy PSWN, wejście w życie tej zmiany nastąpi z dniem określonym w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji ogłoszonym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (komunikat nie został jeszcze ogłoszony) (art. 81 ustawy zmieniającej ustawę PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234),
 • Akademicki Związek Sportowy i jego kluby uczelniane mogą otrzymywać uczelniane środki na realizację swoich zadań – art. 111 ust. 5 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 15 lutego 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 212), 
 • możliwość zwiększenia opłat za studia raz w roku akademickim i nie więcej niż o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS, łącznie nie więcej niż o 30% wysokości tych opłat – art. 80 ust. 3 ustawy PSWN, przepis obowiązuje od dnia 6 września 2023 r. i ma zastosowanie do opłat pobieranych od osób, które zostały przyjęte na pierwszy rok studiów, począwszy od roku akademickiego 2023/2024 (art. 30 ustawy zmieniającej ustawę PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 1672), 
 • wprowadzenie jednakowego progu dochodu warunkującego otrzymanie stypendium socjalnego dla studentów wszystkich uczelni, na dotychczasowym maksymalnym poziomie – 1294,4 zł (netto) na osobę w rodzinie studenta – art. 87 ust. 2 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 1 października 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 212),
 • ograniczenie obowiązku dołączania do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej (OPS) do studentów korzystających z pomocy OPS w roku złożenia wniosku – art. 88 ust. 4 i 5 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 1 października 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 212),
 • wprowadzenie mechanizmu ustalania progu dochodu warunkującego otrzymanie stypendium socjalnego przez studenta w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 stycznia poprzedniego roku – jako 45% tego wynagrodzenia. W wyniku zmiany w roku akademickim 2024/2025 próg dochodu wzrośnie do kwoty 1.570,5 zł (netto) na osobę w rodzinie studenta – art. 87 ust. 2 ustawy PSWN (zacznie obowiązywać od dnia 1 października 2024 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 1672),
 • wprowadzenie dyplomów ukończenia studiów w postaci elektronicznej (oraz suplementów) – art. 77 ust. 2-2f ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2026 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 2005).

Stypendia ministra

 • rozszerzenie uprawnienia do ubiegania się o stypendium dla wybitnych młodych naukowców dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym – art. 360 ust. 2 pkt 1a (obowiązuje od dnia 15 lutego 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 212),
 • umożliwienie przyznania stypendium dla wybitnych młodych naukowców osobom, którym okres 7 lat od dnia uzyskania stopnia doktora upłynął po ostatnim dniu terminu składania wniosków o stypendium – art. 360 ust. 2a ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 15 lutego 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 212),
 • wprowadzenie możliwości przyznawania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów i stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców z inicjatywy własnej ministra – art. 359 ust. 2 i art. 360 ust. 4 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 6 września 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 1672).

Pracownicy szkolnictwa wyższego

 • rozszerzenie katalogu aktywności uprawniających nauczycieli akademickich do płatnego urlopu naukowego o odbycie wizyty studyjnej, przeprowadzenie kwerendy oraz realizację innego rodzaju działalności naukowej – art. 130 pkt 3 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 6 września 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 1672),
 • wydłużenie z roku do 3 lat maksymalnego wymiaru urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela akademickiego – art. 131 ust. 3 ustawy PSWN (obowiązuje od dnia 6 września 2023 r. – zm. ustawy PSWN: Dz. U. z 2023 r. poz. 1672),
 • wprowadzenie przepisu epizodycznego umożliwiającego wypłatę przez uczelnię dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. w grudniu tego roku – art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (obowiązuje od 27 września 2023 r. – zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 2005).

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zima 2023/2024 się rozkręca. Nie chcesz być chory na święta, sprawdź jakie masz prawa. Pracodawca może zapłacić 30 000 zł kary

  Upalne lato i mroźna zima to okresy, w których pracodawców obciążają dodatkowe obowiązki. To oni muszą zadbać o utrzymanie w miejscu pracy temperatury optymalnej do rodzaju wykonywanej pracy.

  1500 zł grzywny za nieodśnieżony chodnik. Odszkodowanie 70 000 zł. Kto odśnieża? Jak często? [Zima 2023/2024 r.]

  Kara wynika z art. 117 Kodeksu wykroczeń. To jej maksymalny wymiar. W praktyce jest mniej. Ale jest jeszcze problem odszkodowania cywilnego za wypadek przechodnia. 

  Jeszcze przed 2024 r. pracodawca musi udzielić pracownikom 2 dni wolnego. Jeśli nie, grozi mu grzywna do 30 000 zł

  Sprawdź komu jeszcze przed 2024 r. pracodawca musi udzielić dodatkowych dni zwolnienia od pracy. Pamiętaj, że pozostał już tylko grudzień na to, żeby je wykorzystać – później przepadną. Pracodawcy, który się nie wywiąże z obowiązku, może grozić grzywna nawet do 30 000 zł.

  Styczeń i luty 2024 r. będą najlepsze do przejścia na emeryturę. Czy ty też zyskasz więcej niż 1783,82 zł?

  Wysokość emerytury jest uzależniona przede wszystkim od stażu pracy i wysokości zarobków, które emeryt uzyskiwał pracując. Jednak nie tylko od tego. Zawsze przed podjęciem decyzji o zmianie statusu z pracownika na emeryta należy się dodatkowo zastanowić, który moment w roku będzie tym najkorzystniejszym na przejście na emeryturę, biorąc pod uwagę tablice trwania życia, waloryzację, a także tzw. trzynastki i czternastki.

  REKLAMA

  Podwyżka renty socjalnej do 4300 zł, podwyższa świadczenie wspierające do 9460 zł. Jest to realne?

  Sejm pracuje nad projektem obywatelskim ustawy wprowadzającej podwyżkę renty socjalnej do równowartości minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. 4300 zł brutto.

  350 tys. godzin dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów. Jakie zmiany na lekcjach WF w 2024 r.?

  Profilaktyka prozdrowotna w szkołach bardzo ważnym zadaniem w 2024 r. MEiN i AWF będą ściśle współpracować w 2024 r.

  Zmiany w wymaganiach, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola. Rozporządzenie opublikowano już w Dzienniku Ustaw

  W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Sprawdź co się zmienia!

  Zmiany dotyczące możliwości zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na wniosek rodziców. W jakich przypadkach?

  Zmiany dotyczące możliwości zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na wniosek rodziców. Sprawdź w jakich przypadkach! Nowe przepisy są już opublikowane w dzienniku ustaw. 

  REKLAMA

  Nowy zasiłek dla każdego 2024 – teraz wróci idea bezwarunkowego dochodu podstawowego i wszyscy co miesiąc dostaną przelew z ZUS?

  Gdyby nie pandemia, to stały zasiłek w określonej wielkości – w Polsce analizy wskazywały na 1 300 zł co miesiąc – prawdopodobnie trafiałby na konta wszystkich obywateli w kilku przynajmniej krajach Europy i świata. Być może także w Polsce, choć zapewne nie w całym kraju, ale tytułem eksperymentu w kilku najbiedniejszych regionach.

  Darmowe posiłki dla pracowników od 1 listopada 2023 r. do 31 marca 2024 r. Pracownik nie może z nich zrezygnować!

  Pracodawca ma obowiązek zapewnienia darmowych posiłków pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. W okresie zimowym posiłek profilaktyczny przysługuje pracownikom wykonującym ciężką pracę fizyczną na otwartej przestrzeni.

  REKLAMA