REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zamiast "Kredytu 0%" jest Kredyt #naStart. Wiek: do 35 lat. Dobrze mieć trójkę dzieci. Limit dochodu od 4600 zł do 7000 zł [projekt ustawy]

Zamiast
Zamiast "Kredytu 0%" jest Kredyt #naStart. Wiek: do 35 lat. Dobrze mieć trójkę dzieci. Limit dochodu od 4600 zł do 7000 zł [projekt ustawy]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kredyt #naStart: Rząd przedstawił projekt ustawy zastępującej "kredyt 2%". To słynny "Kredyt 0%". Taki poziom kredytu hipotecznego dla rodzin z trójką dzieci. 

Kredyt #naStart: 

REKLAMA

1) Wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od ilości dzieci, które znajdują się w składzie gospodarstwa domowego kredytobiorcy. Gospodarstwa domowe, w skład których nie wchodzą dzieci, zaciągające mieszkaniowy kredyt hipoteczny #naStart uzyskają dopłatę do rat, której poziom wyznaczy preferencyjna stopa procentowa równa 1,5%. Gospodarstwa domowe, w skład których wchodzą dzieci uzyskają wyższą dopłatę, tj. 1% dla gospodarstwa domowego z jednym dzieckiem, 0,5% dla gospodarstwa domowego z dwójką dzieci, 0% dla gospodarstwa domowego z co najmniej trójką dzieci.

2) Wiek: do 35 lat

3) Największe dopłaty do kredytu gdy nie przekraczasz limitu dochodu (poniżej kwoty netto):

 • w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego 7 tys. zł. W przypadku gospodarstwa domowego kredytobiorcy o większej liczbie osób limit miesięcznych dochodów wynosić będzie:

 • 13 tys. zł w przypadku 2-osobowego gospodarstwa domowego,

 • 16 tys. zł w przypadku 3-osobowego gospodarstwa domowego,

 • 19,5 tys. zł w przypadku 4-osobowego gospodarstwa domowego, oraz

 • 23 tys. zł w przypadku gospodarstwa domowego kredytobiorcy składającego się z co najmniej 5 osób. 

REKLAMA

W przypadku, gdy średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekraczał będzie limit dochodowy określona kwotowo część kapitału kredytu hipotecznego, od której będą naliczane dopłaty do rat w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego byłaby obniżona o 50 gr za każdy 1 zł, o jaki przekroczony jest limit dochodów. W przypadku pozostałych kredytobiorców (tj. w przypadkach, gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzą co najmniej 2 osoby) wskaźnik korygujący kwotę bazową w przypadku przekroczenia limitu miesięcznych dochodów wynosiłby 25% (obniżenie o 25 gr za każdą 1 zł przekroczenia limitu dochodów).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4) Dopłata nie będzie obejmować całej kwoty kredytu, tylko jego część. I tak w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego dopłata będzie liczona tylko do 200 tys. zł kapitału, w przypadku dwuosobowego gospodarstwa – do 400 tys. zł. Przy trójce osób w gospodarstwie będzie to 450 tys. zł, przy czwórce – 500 zł, zaś dla gospodarstwa 5-osobowego kapitał objęty dopłatą będzie wynosić 600 tys. zł.

5) Jak duże mieszkanie? „Celem przepisu jest takie sparametryzowanie instrumentu dopłat, aby pomagał on w zakupie mieszkania jedynie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego o określonej wielkości. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego limit ten określono na poziomie 40 m2 i zaproponowano jego podwyższenie o 20 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego” – wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Założenia programu Kredyt #naStart

REKLAMA

Projekt ustawy określi zasady i warunki udzielania kredytów mieszkaniowych #naStart. Nowy kredyt mieszkaniowy zastąpi bezpieczne kredyty 2% i rodzinne kredyty mieszkaniowe, łącząc w sobie – w przypadku kredytobiorców kwalifikujących się do uzyskania pomocy finansowej – finansowe wsparcie w formie dopłat do rat z wyższą pomocą kierowaną do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Zachowana również zostanie możliwość udzielenia przez BGK gwarancji spłaty części kredytu (gwarancja wkładu własnego).

Nowy instrument kredytów mieszkaniowych #naStart zostanie poszerzony również o kredyt będący kredytem konsumenckim, zaciągniętym na sfinansowanie partycypacji lokatora w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM) lub towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej.

Dodatkowo, możliwość zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat uzyskają rodziny z co najmniej 3 dzieci również w przypadku, gdy nabywany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych nie jest pierwszym mieszkaniem kredytobiorcy. 

Program Kredyt #naStart - szczegóły

 • podobnie do aktualnych rozwiązań ustawy z dnia 1 października o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% zastępujący oba uregulowane w niej produkty nowy instrument kredytowy będzie udzielany w walucie polskiej, na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy (w przypadku stosowania dopłat do rat w okresie stosowania dopłat oprocentowania jako okresowo stała stopa procentowa) – dopłaty obejmą 120 pierwszych spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo-odsetkowych,

 • w przypadku kredytu udzielonego w ramach programu jako kredyt konsumencki na sfinansowanie partycypacji lub wkładu mieszkaniowego okres spłaty kredytu nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat (dopłaty będą obejmowały 60 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych). Określenie maksymalnego okresu spłaty mieszkaniowego kredytu konsumenckiego na partycypację lub wkład mieszkaniowy na poziomie przekraczającym 120-miesięczny okres spłaty będzie regulacją szczególną w stosunku do ogólnych przepisów. Wydłużony do 180 miesięcy maksymalny okres spłaty uwzględni szczególny charakter celu kredytowania. Kredyt konsumencki będzie w tym przypadku finansował znaczącą część kosztów budowy lokalu mieszkalnego na wynajem lub lokalu spółdzielczego lokatorskiego, tak więc poza dopłatami do rat dłuższy okres spłaty zapewniał będzie dodatkowe wsparcie gospodarstwa domowego kredytobiorcy w regularnym ponoszeniu wydatków mieszkaniowych i kredytowych, mając na uwadze ograniczoną wysokość dochodów tego gospodarstwa,

 • zaciągnięcie mieszkaniowego kredytu hipotecznego o wkładzie własnym mniejszym niż 20% kwoty wydatków współfinansowanych kredytem hipotecznym będzie wspierała możliwość uzyskania gwarancji spłaty części kredytu udzielonej przez BGK (do łącznej kwoty wkładu własnego kredytobiorcy i objętej gwarancją części kredytu hipotecznego nie wyższej niż 200 tys. zł),

 • gwarancja spłaty części kredytu będzie mogła zostać udzielona również w stosunku do kredytu mieszkaniowego będącego kredytem konsumenckim zaciągniętym w celu sfinansowania wkładu mieszkaniowego lub partycypacji kosztach budowy lokalu w społecznych zasobach mieszkaniowych,

 • do obu rodzajów kredytów mieszkaniowych #naStart (hipotecznego i konsumenckiego) będzie miała zastosowanie ogólna zasada, zgodnie z którą wysokość objętej gwarancją BGK części kredytu nie będzie mogła przekroczyć 100 tys. zł,

 • wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od ilości dzieci, które znajdują się w składzie gospodarstwa domowego kredytobiorcy[1]. Gospodarstwa domowe, w skład których nie wchodzą dzieci, zaciągające mieszkaniowy kredyt hipoteczny #naStart uzyskają dopłatę do rat, której poziom wyznaczy preferencyjna stopa procentowa równa 1,5%. Gospodarstwa domowe, w skład których wchodzą dzieci uzyskają wyższą dopłatę, tj. 1% dla gospodarstwa domowego z jednym dzieckiem, 0,5% dla gospodarstwa domowego z dwójką dzieci, 0% dla gospodarstwa domowego z co najmniej trójką dzieci, 

 • preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatami do rat o stopie 0% poza gospodarstwami wieloosobowymi będzie również przysługiwał kredytobiorcom finansującym partycypację lub wkład mieszkaniowy,

 • na zasadach szczególnych możliwość zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat zostanie poszerzona również o rodziny posiadające co najmniej 3 dzieci w przypadku, gdy finansowane mieszkanie nie spełnia warunku pierwszego mieszkania kredytobiorcy (jednorazowa możliwość uzasadniona poprawą warunków mieszkaniowych wieloosobowego gospodarstwa domowego),

 • zmieniona zostanie formuła naliczania dopłat do rat. W okresie stosowania dopłat zachowany zostanie model spłaty kredytu hipotecznego w oparciu o malejące raty kapitałowo-odsetkowe (tak jak obecnie 
  w bezpiecznym kredycie 2%). Jednocześnie jednak część raty kapitałowo-odsetkowej spłacana przez kredytobiorcę będzie w tym okresie na poziomie stałym, odpowiadającym wysokości ustalonej zgodnie z harmonogramem najwyższej raty pomniejszonej o dopłatę (co do zasady pierwsza kapitałowo-odsetkowa rata kredytobiorcy). Skutkiem wprowadzonej zmiany będzie szybsza spłata kapitału kredytu. Pozwoli to ograniczyć wydatki budżetowe (podstawą naliczenia oprocentowania i dopłaty do rat jest pozostały do spłaty kapitał, a ten będzie relatywnie niższy) oraz obniżyć pozostałe do spłaty zadłużenie kredytobiorcy po okresie stosowania dopłat. Jednocześnie utrzymanie wysokości części raty kapitałowo-odsetkowej jaką spłaca kredytobiorca na poziomie stałym, co do zasady równym wysokości pierwszej takiej płatności, nie obniży zdolności kredytowej – efekt poprawy zdolności kredytowej wskutek zastosowania dopłat do rat będzie osiągnięty w tym samym stopniu,

 • nowy instrument kredytów mieszkaniowych #naStart z dopłatami do rat będzie wspierał kredytobiorców zaciągających kredyt mieszkaniowy w okresie relatywnie nadal wysokich stóp procentowych. W projekcie ustawy przyjęto, że mieszkaniowe kredyty hipoteczne objęte dopłatami do rat będą udzielane na podstawie wniosków złożonych w bankach kredytujących do końca 2027 r., co oznacza zachowanie założonego okresu prowadzenia akcji kredytowej bezpiecznego kredytu 2% (możliwość jego uzyskania przewidziano do 2027 r.). Przy podejmowaniu tej decyzji pod uwagę wzięto uwarunkowania finansów publicznych oraz fakt, że docelową formą wsparcia kredytobiorców zaciągających mieszkaniowe kredyty hipoteczne powinna być promocja instrumentu systematycznego oszczędzania na cel mieszkaniowy, pozwalającego obniżyć kwotę kredytu hipotecznego. W przypadku uzasadnienia dla kontynuacji instrumentu dopłat do rat z uwagi na mniejszy od zakładanego spadek rynkowych stóp procentowych decyzja o kontynuacji udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych #naStart z tymi dopłatami będzie mogła zostać podjęta z odpowiednim wyprzedzeniem, w drodze odrębnej inicjatywy legislacyjnej, 

 • w przypadku kredytów wspierających osoby w uzyskaniu kredytu finansującego partycypację lub wkład mieszkaniowy w celu uzyskania mieszkania czynszowego lub spółdzielczego lokatorskiego okres udzielania kredytów 0% nie będzie limitowany czasowo – program preferencyjnych kredytów kierowanych do osób o dochodach nie pozwalających na zakup lub budowę własnego mieszkania i zamierzających sfinansować lokatorski udział w kosztach budowy mieszkania w zasobach społecznych czynszowych lub spółdzielczych lokatorskich będzie miał charakter systemowy,

 • mając na względzie cel, jakim jest wsparcie w uzyskaniu pierwszego mieszkania, wprowadzony zostanie limit wieku kredytobiorcy wynoszący 35 lat (dotyczy singli, którzy będą ubiegać się o kredyt). Wprowadzone ograniczenie maksymalnego wieku bierze m.in. pod uwagę poszerzenie zakresu preferencyjnych kredytów o pomoc w uzyskaniu tytułu prawnego do mieszkania w zasobach społecznych czynszowych lub spółdzielczych lokatorskich, jakim będzie „kredyt o racie odpowiadającej oprocentowaniu stopą 0%” – kredyt mieszkaniowy #naStart będzie rozwiązaniem wspierającym młode osoby w uzyskaniu mieszkania nie tylko w segmencie własnościowym. Bez tego poszerzenia instrument kierowany wyłącznie do młodych osób wchodzących samodzielnie na rynek mieszkaniowy nie byłby rozwiązaniem wystarczającym,

 • w celu zapewnienia lepszego adresowania wsparcia w ramach kredytów mieszkaniowych #naStart, którego w dużej mierze pozbawione są bezpieczne kredyty 2%, w projekcie ustawy określone zostaną dodatkowe rozwiązania i kryteria uprawniające do jego uzyskania. Poza już opisanymi rozwiązaniami, w szczególności zależnym od liczby dzieci w gospodarstwie domowym preferencyjnym oprocentowaniem kredytu mieszczącym się w przedziale od 0% do 1,5%, przepisy określą:

 • wysokość dochodów gospodarstwa domowego kredytobiorcy uprawniającą do zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat,

 • maksymalną kwotę części kapitału zaciągniętego kredytu, od której będą naliczane dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego, oraz uzależnione od liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy kryterium powierzchniowe (kalkulacyjna powierzchnia nabywanego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu będącego przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa, w przypadku przekroczenia której dopłaty będą odpowiednio pomniejszane),

 • pierwszym z ww. kryteriów zapewniających lepsze adresowanie nowego instrumentu będą limity maksymalnych dochodów gospodarstwa domowego kredytobiorcy uprawniające do zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat. Proponuje się, aby zaciągnięcie kredytu z pełną kwotą dopłat do rat obliczoną zgodnie z ogólnymi zasadami ustawy przysługiwało wyłącznie w przypadku, gdy średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy określony jako przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323), osiągnięty przez członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy w roku poprzedzającym złożenie wniosku o kredytu mieszkaniowy, nie przekracza w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego 7 tys. zł. W przypadku gospodarstwa domowego kredytobiorcy o większej liczbie osób limit miesięcznych dochodów wynosić będzie:

 • 13 tys. zł w przypadku 2-osobowego gospodarstwa domowego,

 • 16 tys. zł w przypadku 3-osobowego gospodarstwa domowego,

 • 19,5 tys. zł w przypadku 4-osobowego gospodarstwa domowego, oraz

 • 23 tys. zł w przypadku gospodarstwa domowego kredytobiorcy składającego się z co najmniej 5 osób,

 • kredytobiorcy o dochodach przekraczających ww. limity nie będą automatycznie pozbawieni prawa do zaciągnięcia kredytu z dopłatami do rat. W takich przypadkach ustawa określała będzie powiązany z kryterium dochodowym mechanizm pomniejszenia kwoty przysługujących dopłat do rat wykorzystujący mechanizm „złotówka za złotówkę”. Jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekraczał będzie limit dochodowy, wtedy kwoty dopłat do rat w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego zostaną ustalone na poziomie niższym o 50% kwoty, o jaką przekroczony jest limit dochodów. W przypadku pozostałych kredytobiorców wskaźnik obniżający wysokość dopłat do rat będzie bardziej korzystny dla kredytobiorców, wynosząc 25%,

 • drugim rozwiązaniem poprawiającym adresowanie nowego programu będzie określenie w ustawie maksymalnej kwoty kapitału zaciągniętego kredytu od której będą naliczane dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego (w przypadku kredytów przekraczających dany limit kwotowy podstawą dla naliczenia dopłaty będzie limit kwotowy, a nie cała kwota kredytu) oraz uzależnione od liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy kryterium powierzchniowe (w przypadku kredytów hipotecznych finansujących zakup lokalu mieszkalnego, zakup domu jednorodzinnego lub nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o powierzchni wyższej niż kalkulacyjny limit powierzchni wysokość dopłaty będzie pomniejszona o 50 zł za każdy metr kwadratowy przekroczenia limitu – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego tak rozumiany kalkulacyjny limit powierzchniowy określono na poziomie 50 m2 i jest on podwyższony o 25 mza każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego), 

 • proponuje się, aby kwotowo określona część kapitału zaciągniętego mieszkaniowego kredytu hipotecznego, będąca podstawą obliczenia przysługującej kredytobiorcy dopłaty do rat, była zróżnicowana w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym kredytobiorcy. Skutkiem przyjęcia różnych limitów kwotowych będzie kierowanie relatywnie większej pomocy w spłacie mieszkaniowego kredytu hipotecznego do gospodarstw domowych o większej liczbie osób. Przyjęta formuła korespondowała będzie również z uzależnionym od ilości dzieci w gospodarstwie domowym różnym poziomem preferencyjnej stopy procentowej mieszkaniowych kredytów hipotecznych (jak wspomniano powyżej, stopa procentowa będąca podstawą obliczenia dopłaty nie będzie jednolita jak w przypadku bezpiecznych kredytów 2%, ale będzie mieściła się w przedziale od 0% w przypadku kredytobiorcy w gospodarstwie domowym o 4 i więcej dzieci w gospodarstwie domowym do maksymalnie 1,5% w przypadku bezdzietnego gospodarstwa domowego),

 • biorąc pod uwagę średnią wysokość udzielanych dotychczas bezpiecznych kredytów 2% wynoszącą ponad 410 tys. zł, w projekcie ustawy przyjęto, że określona kwotowo część kapitału kredytu hipotecznego, od której maksymalnie będą naliczane dopłaty do rat dla 1-osobowych gospodarstw domowych bez dzieci, będzie ustalona na znacząco niższym poziomie od średniej kwoty kredytu, a w przypadku pozostałych grup kredytobiorców nie będzie ona odbiegała od wielkości średniej, zapewniając jednak wyższe wsparcie do wieloosobowych gospodarstw domowych. W projekcie ustawy proponuje się przyjęcie poniższych kwot określających maksymalną podstawę naliczenia dopłat do rat, biorąc przy tym pod uwagę liczbę dzieci w danym gospodarstwie domowym:

 • 200 tys. zł w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego (stopa procentowa do obliczenia wysokości dopłat do rat kredytu wyniesie 1,5%),

 • 400 tys. zł w przypadku 2-osobowego gospodarstwa domowego (bez dzieci stopa procentowa do obliczenia wysokości dopłat do rat kredytu wyniesie 1,5%, z jednym dzieckiem stopa procentowa do obliczenia wysokości dopłat do rat kredytu wyniesie 1%),

 • 450 tys. zł w przypadku 3-osobowego gospodarstwa domowego (z jednym dzieckiem stopa procentowa w wys. 1%, z dwojgiem dzieci stopa procentowa w wys. 0,5%),

 • 500 tys. zł w przypadku 4-osobowego gospodarstwa domowego (z dwojgiem dzieci stopa procentowa w wys. 0,5%, z trojgiem dzieci stopa procentowa w wys. 0%), 

 • 600 tys. zł w przypadku 5-osobowego gospodarstwa domowego (stopa procentowa w wysokości 0%),

 • proponuje się, aby powiązane z kryterium dochodowym zasady pomniejszające kwoty przysługujących dopłat do rat w oparciu o mechanizm „złotówka za złotówkę”, mające zastosowanie do przypadków przekroczenia przez kredytobiorcę limitu miesięcznych dochodów, dotyczyły również korekty kwot części kapitału kredytu hipotecznego, od której są naliczane dopłaty do rat, powodując obniżenie ww. kwot w przypadku kredytobiorców przekraczających limit dochodów. Przyjęta zasada będzie analogiczna do opisanego powyżej mechanizmu korygowania kwoty dopłat do rat. W przypadku, gdy średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekraczał będzie limit dochodowy określona kwotowo część kapitału kredytu hipotecznego, od której będą naliczane dopłaty do rat w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego byłaby obniżona o 50 gr za każdy 1 zł, o jaki przekroczony jest limit dochodów. W przypadku pozostałych kredytobiorców (tj. w przypadkach, gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzą co najmniej 2 osoby) wskaźnik korygujący kwotę bazową w przypadku przekroczenia limitu miesięcznych dochodów wynosiłby 25% (obniżenie o 25 gr za każdą 1 zł przekroczenia limitu dochodów),

 • w przypadku kredytów mieszkaniowych udzielanych jako kredyt konsumencki finansujący wkład mieszkaniowy lub partycypację, limitowana kwotowo część kapitału kredytu, od której będą naliczane dopłaty do rat, będzie jednolita i wyniesie 100 tys. zł. Limit ten został określony na tym samym poziomie, co kwota maksymalnej części kredytu, jaka może zostać objęta gwarancją spłaty udzieloną przez BGK. Biorąc pod uwagę ogłoszoną za III kw. 2023 r. cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania na poziomie 6 335 zł (ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik ustalany w oparciu o informacje sprawozdawcze o kosztach budowy w budownictwie wielorodzinnym) przyjęta kwota 100 tys. zł odpowiada ok. 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego o powierzchni 50 m2, pozwalając sfinansować wkład mieszkaniowy lub partycypację na tym poziomie wyłącznie kredytem mieszkaniowym, przy zapewnieniu dodatkowej opcji objęcia spłaty tego kredytu w całości gwarancją BGK, 

 • z uwagi na wprowadzony mechanizm różnicujący wysokość uzyskiwanej pomocy w spłacie kredytu w zależności od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy w projekcie ustawy zawarta została jednocześnie propozycja rezygnacji z odgórnego określania maksymalnej wysokości kredytu. Kredytobiorca zaciągający kredyt na kwotę wyższą niż bazowa kwota wyznaczająca dla gospodarstwa domowego o danej liczbie osób podstawę dla naliczenia dopłaty do rat uzyska dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt nie przekraczał wysokości kwoty bazowej. W efekcie wprowadzenia rozwiązań limitujących wysokość wsparcia nowy program wspierający gospodarstwa domowe w zakupie lub budowie pierwszego własnego mieszkania będzie skłaniał kredytobiorcę do poszukiwania ofert mieszczących się w segmencie tzw. mieszkań popularnych, zapewniających maksymalizację uzyskiwanej pomocy finansowej. W przypadku singli, stanowiących w programie bezpiecznych kredytów 2% ponad 60% dotychczasowych kredytobiorców, maksymalizację wsparcia w formie dopłaty do rat zapewni kredyt udzielony w kwocie maksymalnie 200 tys. zł (w przypadku kredytobiorcy przekraczającego limit dochodów nawet mniejszej niż 200 tys. zł), a nie 500 tys. zł jak to ma miejsce w bezpiecznym kredycie 2%, 

 • dla zapewnienia porównywalnych możliwości wsparcia kredytobiorców rozwiązania wprowadzone dla zapewnienia lepszego adresowania dopłat do rat kredytów mieszkaniowych #naStart (hipotecznych i konsumenckich) będą uwzględniały lokalizację nieruchomości będącej przedmiotem finansowania,

 • w przypadku, gdy lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, którego dotyczy kredyt mieszkaniowy będzie położony na terenie województwa lub miasta (w przypadku miast warunek odnosiłby się do największych rynków mieszkaniowych, tj. miast o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 tys.), dla którego ostatnio ogłoszony przez wojewodę wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych istotnie przekracza ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS dla całego kraju wskaźnik ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (podstawą dla obu wielkości są dane o kosztach budowy mieszkań w budownictwie wielorodzinnym), parametry kwotowe limitu dochodów gospodarstwa domowego oraz części kapitału kredytu wyznaczającej maksymalną bazę dla naliczania dopłat do rat będą podwyższone. Dla zapewnienia porównywalnych warunków finansowania celu mieszkaniowego proponuje się, aby w przypadku lokalizacji, w których wskaźnik przeliczeniowy kosztów odtworzenia przekracza wskaźnik krajowy o:

 • nie mniej niż 25% i nie więcej niż 50%, oba ww. parametry kwotowe były podwyższone o 10%, 

 • więcej niż 50%, podwyższenie kwot limitu dochodów gospodarstwa domowego oraz części kapitału kredytu wyznaczającej maksymalną bazę dla naliczania dopłat do rat wynosiło 20%.

W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia sytuacji, w której z powodu czasowego skumulowania popytu na kredyty okres przyjmowania wniosków o preferencyjny kredyt ograniczałby się w każdym roku jedynie do kilku pierwszych miesięcy od „otwarcia okienek”, w ustawie określone zostaną dodatkowe rozwiązania zapewniające równomierny rozkład popytu rynkowego oraz względną ciągłość prowadzonej przez banki akcji kredytowej.

Proponuje się, aby w każdym kwartale po zarejestrowaniu w systemie ewidencji dopłat 15 tys. wniosków o hipoteczny kredyt #naStart złożonych w tym kwartale wraz z wnioskiem o dopłaty do rat kredytu okres przyjmowania nowych wniosków był okresowo wstrzymany, do początku kolejnego kwartału. W liczbie 15 tys. będzie brany pod uwagę wyłącznie jeden wniosek złożony przez danego kredytobiorcę ubiegającego się o kredyt, tj. nie będą w niej uwzględnione wnioski złożone przez tego samego kredytobiorcę w różnych bankach kredytujących. Tym samym kwartalne ograniczenie liczby wniosków wyznaczało będzie w praktyce przybliżoną liczbę hipotecznych kredytów #naStart z dopłatami do rat jakie będą mogły zostać udzielone na podstawie wniosków o kredyt złożonych w każdym kwartale roku (przybliżoną, ponieważ z uwagi zawieszenie przyjmowania wniosków przez banki w dniu kolejnym po dniu wydania stosowego komunikatu przez BGK faktyczna liczba złożonych kwartalnie wniosków, jeśli przypadek ten będzie miał miejsce, byłaby w praktyce wyższa od 15 tys.).

Proponowane rozwiązanie bierze pod uwagę doświadczenia programu bezpiecznych kredytów 2% , jak również doświadczenia realizowanych w przeszłości programów preferencyjnych kredytów mieszkaniowych „Rodzina na swoim” i „Mieszkanie dla młodych”, w przypadku których zjawisko skumulowanego popytu na kredyty udzielane w ramach programów rządowych miało miejsce. Był to czynnik negatywnie oddziałujący na rynek mieszkaniowy, powodujący okresowy stan znacznej nierównowagi rynkowej. Skutkiem tego wpływu była presja na wzrost cen mieszkań oraz zaburzone procesy decyzyjne dotyczące zarówno strony podażowej jak i popytowej. Poza tym osoby niemogące złożyć wniosku o kredyt na początku okresu rocznego wznowienia akcji przyjmowania wniosków były pozbawione przez kilka kwartałów możliwości skorzystania z programu.

Projekt wprowadzi również zmiany w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zwiększające w latach 2024-2032 roczne kwoty maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na dopłaty do rat bezpiecznych kredytów. Proponuje się podwyższenie kwot maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa w stopniu dającym możliwość przyjęcia w ustawach budżetowych takich kwot zasilenia Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który dawał będzie możliwość udzielenia w latach 2024-2025 łącznie ok. 100 tys. kredytów, przy założeniu, że średnia kwota kredytu udzielanego w każdym z lat realizacji programu wynosi 410 tys. zł. Wraz z wprowadzeniem nowego programu kredytów mieszkaniowych #naStart zakończona zostanie kontynuacja akcji kredytowej w ramach rodzinnych kredytów mieszkaniowych oraz bezpiecznych kredytów 2%, z zachowaniem praw nabytych przez dotychczasowych kredytobiorców obu programów.

Ponadto, projekt zakłada utworzenie centralnej bazy danych, w której gromadzone będą bieżące informacje o liczbie transakcji i cenach transakcyjnych na rynku mieszkaniowym. Baza danych byłaby uzupełnieniem rozwiązań przewidujących wsparcie kredytobiorców w nabywaniu własnego mieszkania, umożliwiając porównywanie ofert rynkowych z realnymi cenami transakcyjnymi na danym rynku lokalnym. Pozwoliłaby również na prowadzenie analiz dotyczących np. wpływu proponowanych instrumentów wsparcia kredytobiorców na rynek mieszkaniowy. Dodatkowo, projektowana baza danych uzupełni rozwiązania zapewniające ochronę praw nabywców na rynku mieszkaniowym, zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177, z późn. zm.). Proponuje się, aby baza danych była prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który już obecnie zarządza Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym i prowadzi dla tego celu ewidencję gromadzącą część danych, które docelowo będą upowszechniane w nowej bazie i dostępne m.in. dla potencjalnych kredytobiorców. Pozyskiwane z różnych źródeł dane z rynku pierwotnego zostaną uzupełnione o dane z rynku wtórnego, które obecnie są gromadzone przez Krajową Administrację Skarbową.
 

[1] Za osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego będą uznani kredytobiorcy (maksymalnie dwie osoby biorące kredyt wspólnie) oraz niepełnoletnie dzieci tych kredytobiorców. Jednocześnie nie będzie wymagane aby dwoje kredytobiorców łączyły więzi małżeństwa albo posiadanie wspólnych dzieci. Dla potrzeb uzyskania kredytu (obliczenia dopłaty, czy ustalenia kryterium dochodowego) dorosła osoba będzie zatem mogła włączyć swojego rodzica w skład gospodarstwa domowego jedynie w przypadku, gdy rodzic ten będzie drugim kredytobiorcą. Przepisy szczegółowo rozstrzygną kwestię wliczania dzieci w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy w przypadku gdy drugi z rodziców tych dzieci nie prowadzi gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą – kwestie te zostały opisane w uzasadnieniu projektu ustawy.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
2300 zł dla rodziców najmłodszych dzieci. Już od 1 października 2024 r. Sprawdź, jak dostać świadczenia.

2300 zł dla rodziców najmłodszych dzieci już od 1 października 2024 r. Rząd pracuje nad nowym programem. Przy uwzględnieniu 800 plus, zapewni on 2300 zł wsparcia co miesiąc.

Opłata za psy i inne zwierzęta domowe wzrośnie o połowę. Jest projekt rozporządzenia

Zwiększą się koszty utrzymania zwierząt domowych. Właściciele, którzy chcą podróżować ze swoimi pupilami, będą musieli uiścić wyższą opłatę.

Od 1 czerwca 2024 r. wyższe limity dorabiania do niektórych emerytur i rent

Od 1 czerwca 2024 r. zmienią się tzw. progi graniczne, o których powinni pamiętać pracujący seniorzy. W przeciwnym razie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi lub zmniejszy świadczenie. Limity nie dotyczą jednak wszystkich emerytów i rencistów.

Urlop proporcjonalny a zmiana pracy. Co mówią przepisy?

Kiedy stosuje się urlop proporcjonalny? Co w przypadku zmiany pracy? Prezentujemy najważniejsze zasady.

REKLAMA

5000,00 zł na wakacje dla dzieci w wieku szkolnym. Tym razem nie tylko dla dzieci rolników. Sprawdź, kto skorzysta.

5000,00 zł na wakacje dla dzieci w wieku szkolnym. Sprawdź, kto skorzysta z wakacyjnej AktywAKCJI. Tym razem nie jest to program skierowany jedynie do dzieci rolników.

Zdolność kredytowa Polaków w maju 2024 r. Kto ile może pożyczyć na mieszkanie? Co dalej w latach 2024-2026? Będą podwyżki i tańsze kredyty?

Zdolność kredytowa w przypadku kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) jest w maju 2024 r. wyższa niż pod koniec 2021 roku, czyli przed serią podwyżek stóp procentowych. Jest tak mimo, iż aktualne oprocentowanie kredytów jest 2-3 razy wyższe niż niecałe 3 lata temu. Tak wynika z danych zebranych przez HREIT. Tak pozytywna sytuacja dla potencjalnych kredytobiorców wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń.

Aktywnie w żłobku - dla kogo nowe świadczenie? 1500 lub 1900 zł miesięcznie na dziecko

Aktywnie w żłobku - dla kogo? To nowe świadczenie w wysokości 1500 lub 1900 zł miesięcznie na dziecko ma przysługiwać na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo sprawowaną przez dziennego opiekuna. Na jakich warunkach będzie przyznawane?

Co ukrywał w domu Zbigniew Ziobro? Ruszy śledztwo

Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, ogłosił, że prokuratura rozpoczyna śledztwo w związku z ukryciem akt nadzoru wytworzonych w byłej Prokuraturze Generalnej. Dokumenty te dotyczą nadzoru nad postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie narażenia ojca byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za taki czyn grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

REKLAMA

Umowa zlecenia wliczana do stażu pracy? Ważne zmiany w Kodeksie pracy

To będzie ważna nowelizacja. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dodać do kodeksu pracy nowy przepis, zgodnie z którym do stażu pracy będzie się liczyły m.in. okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i wpłynąć do Sejmu w III kwartale 2024 r. 

Najwyższa emerytura w Polsce wynosi niemal 50 000 zł. Ile najniższa i od czego to zależy?

Najniższa emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi zaledwie 1 grosz. Wysokość emerytur i tzw. emerytury groszowe budzą sporo wątpliwości. Od czego zależy wysokość świadczeń?

REKLAMA