Kategorie

Jak rozliczyć umowy zlecenia i o dzieło

Coraz bardziej powszechnym zjawiskiem jest zatrudnianie obcokrajowców na podstawie umów cywilnoprawnych. O ile sam fakt zatrudniania nie budzi już problemów, naliczanie wynagrodzenia cudzoziemców dalej spotyka się z wieloma wątpliwościami.
Podstawową kwestią w przypadku rozliczania umów zlecenia i o dzieło jest właściwe ustalenie zakresu obowiązku podatkowego oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Trzeba ustalić obowiązek podatkowy

W przypadku zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobą fizyczną niemającą miejsca zamieszkania w Polsce, czyli podlegającą ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przewidziane są dwie możliwości opodatkowania:
podatek dochodowy od przychodów pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 proc. przychodu (art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.),
• w przypadku uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji (czyli zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych, wydanego przez właściwą administrację podatkową kraju zamieszkania podatnika) płatnik ma prawo stosować przepisy umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Umowy te mogą bądź przewidywać odstąpienie od poboru podatku w Polsce bądź inne – zwykle niższe – stawki podatku (art. 29 ust. 2 u.p.d.o.f.).
W przypadku gdy cudzoziemiec dostarczy certyfikat rezydencji, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy z państwem, na terenie którego zamieszkuje, została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli taka umowa przewiduje opodatkowanie przychodu obcokrajowca tylko w kraju jego miejsca zamieszkania, płatnik nie składa do urzędu skarbowego żadnych dokumentów.
Jedynym dokumentem uprawniającym do zastosowania przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest certyfikat rezydencji.
WAŻNE

Każda osoba zatrudniona w Polsce na podstawie umowy zlecenia, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny, natomiast wypadkowe opłacane jest tylko wtedy, gdy osoba wykonuje swoją pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy.
Płatnicy dokonujący wypłaty z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło osobom mającym miejsce zamieszkania w państwach, z którymi nie obowiązują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, są obowiązani do obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku. Następnie kwotę zryczałtowanego podatku płatnik powinien przekazać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano ten podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności. W terminie tym płatnicy są również zobowiązani przesłać urzędowi skarbowemu zbiorczą deklarację zryczałtowanego podatku dochodowego PIT-8A. Natomiast w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać podatnikom oraz urzędom skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imienne informacje o wysokości przychodu (IFT-1/IFT-1R).

Cudzoziemiec na umowie o dzieło

Umowa o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Naliczenie należnego cudzoziemcowi wynagrodzenia w związku z tym nie jest skomplikowane. Należy ustalić jedynie kwotę podatku do przekazania urzędowi skarbowemu. W takim przypadku podatek dochodowy pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 proc. przychodu. Z racji takiej formy opodatkowania ustawodawca nie określił w tym przypadku żadnych składników zmniejszających przychód. Kryterium decydującym o wysokości podatku jest wyłącznie kwota otrzymanego przychodu i to o­na stanowi podstawę obliczenia podatku (przykład 1).

3 KROKI
Obliczanie wynagrodzenia brutto w wysokości 4 tys. zł:
1 Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne:
• emerytalną: 4000 zł x 9,76 proc. = 390,40 zł,
• rentową: 4000 x 6,5 proc. = 260 zł,
Zakładamy, że cudzoziemiec nie zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
• razem: 390,40 zł + 260 zł = 650,40 zł.

2 Następnie obliczamy zryczałtowany 20-proc. podatek.
Przychód przed opodatkowaniem nie podlega pomniejszeniu o składki społeczne: 4000 x 20 proc. = 800 zł.

3 Wynagrodzenie brutto pomniejszamy o składki społeczne i zryczałtowany podatek;
kwota do wypłaty: 4000 zł – 650,40 zł – 800 zł = 2549,60 zł.

Wynagrodzenie przy zleceniach

Rozliczenie wynagrodzenia cudzoziemca zatrudnionego na umowę zlecenie przedstawia się odmiennie ze względu na istniejący obowiązek ubezpieczeń.
Zleceniobiorcy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym. Obowiązek ten nie jest uzależniony od obywatelstwa osoby wykonującej pracę na podstawie tej umowy. Nie jest również istotne, czy cudzoziemiec przebywa w Polsce (czy ma tu stały pobyt, czy tylko czasowy) i jak długo.
Obcokrajowcy będący zleceniobiorcami podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdy:
• posiadają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) i zamieszkują na terytorium państwa członkowskiego UE/EOG,
• nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EOG, ale przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zgody na pobyt tolerowany lub posiadające status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystające z ochrony czasowej na jej terytorium,
• nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EOG, ale legalnie zamieszkują na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE/EOG.
W przypadku naliczania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z cudzoziemcem, która podlega ubezpieczeniom, w pierwszej kolejności ustalamy składki społeczne i składkę zdrowotną. Dopiero wtedy przystępujemy do obliczania podatku. Podatek dochodowy pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 proc. przychodu. Jednakże, w przeciwieństwie do tradycyjnych umów zlecenia, w tym przypadku przychód przed opodatkowaniem nie podlega pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne, a podatek o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Płatnik jest zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek od kwoty przychodu (przykład 2).
PRZYKŁAD 1

W marcu 2006 roku obcokrajowiec był zatrudniony na podstawie umowy o dzieło. Z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie w kwocie 5000 zł. Jak będzie przedstawiało się rozliczenie składkowo-podatkowe jego wynagrodzenia?
W przypadku cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło osiągnięty przychód nie będzie stanowił podstawy wymiaru składek. W związku z powyższym, aby obliczyć kwotę do wypłaty, należy jedynie ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy:
5000 zł x 20 proc. = 1000 zł.
Wynagrodzenie brutto pomniejszamy o zryczałtowany podatek;
kwota do wypłaty 5000 zł – 1000 zł = 4000 zł.

PRZYKŁAD 2

W marcu 2006 roku cudzoziemiec był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. Z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie w kwocie 4000 zł. Zakładamy, że cudzoziemiec nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz że nie posiada certyfikatu rezydencji.
W tym przypadku przychód cudzoziemca stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Podstawa prawna
• Art. 4 pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
• Art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Dorota Twardo
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  TSUE orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane są do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.