Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Korupcja w sporcie

Piotr Rorbach
Piotr Rorbach
Adwokat
Jakie kary za korupcję w sporcie?/ Fot. Fotolia
Jakie kary za korupcję w sporcie?/ Fot. Fotolia
Ściganie łapownictwa w sporcie dopiero od niedawna jest elementem polityki karnej państwa i przedmiotem zainteresowania ustawodawcy. Do roku 2010, kiedy to uchwalono ustawę o sporcie, nasze prawo karne zawierało jedynie cząstkową i niewystarczającą w istniejących warunkach, regulację.

Mowa o art 296b Kodeksu karnego (dalej k.k.).

Art. 296b został dodany do kodeksu karnego przez ustawę z 13 czerwca 2003 roku, o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1061).

Artykuł ten w §1 stanowił że ten kto, organizując profesjonalne zawody sportowe lub w nich uczestnicząc, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5§2 określał, że tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w §1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej. Z §3 wynikało, iż w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w §1 lub §2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kolejny, 4 paragraf zawierał klauzulę depenalizacyjną, wskazując, że nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w §2 albo w §3 w związku z §2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Przedmiotem ochrony w art. 296b było, zapewnienie, aby zawody sportowe przebiegały w warunkach uczciwej rywalizacji. Miał on na celu wyeliminowanie oddziaływań wpływających na wynik zawodów przez udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej.

Zobacz również: Jakie uprawnienia wynikają dla mnie jako oskarżonego z prawa do obrony?

Ułomność omawianej regulacji wynikała z faktu, iż sprawcą przestępstwa opisanego w art. 296b mógł być tylko podmiot organizujący profesjonalne zawody sportowe lub uczestniczący w takich zawodach. Było to zatem przestępstwo indywidualne.

Zachowanie się sprawcy przestępstwa opisanego w art. 296b§1 k.k. mogło się realizować w praktyce poprzez zjawisko określane potocznie jako tzw. sprzedanie meczu itp. Dopuścić się tego mogli zarówno organizatorzy imprezy sportowej, jak i sami zawodnicy uczestniczący w zawodach. §2 obejmował swym zakresem osoby obiecujące udzielić tymże organizatorom lub uczestnikom imprezy sportowej korzyści majątkowej lub osobistej.

Ustawa o sporcie została uchwalona przez parlament w dniu 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z roku 2010 nr 127, poz. 857) zaś w życie weszła 4,5 miesiąca później tj. 16 października 2010 roku. Ustawa ta uchyliła wskazany wyżej przepis art. 296b k.k. w zamian wprowadzając rozbudowane regulacje prawno – karne, stanowiące realną odpowiedź na wyzwania jakie w tym zakresie stoją przez organami ścigania oraz sądownictwem.

Zobacz również serwis: Sprawy karne


Z uwagi na bardzo krótki okres obowiązywania omawianej ustawy, zawarte w niej przepisy karne nie „obrosły” jeszcze praktyką orzeczniczą, sądownictwo nie wypracowało do tej pory jednolitej, przekonywającej interpretacji stosownych uregulowań. Brak też, co zrozumiałe, rozbudowanych, pogłębionych analiz tych norm w nauce prawa. Zwraca się uwagę jednak na to, iż ustawodawca tworząc nowe regulacje, dążył do ich odformalizowania czego wyrazem jest brak definicji poszczególnych pojęć, które pojawiają się w ustawie. jedynym konkretnym wyjątkiem jest definicja sportu określona w art. 2.

Rozdział 10 ustawy wskazanej wyżej ustawy zawiera katalog przestępstw związanych z uprawianiem sportu i z działalnością sportową w tym przepisy mające na celu zwalczanie korupcji w sporcie

Zgodnie z art. 46. 1. tej ustawy kto, w związku z zawodami sportowymi organizowanymi przez polski związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem lub podmiot działający z jego upoważnienia, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści albo jej obietnicy żąda w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w ust. 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zobacz również serwis: Kary i środki karne

Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę lub udziela takiej korzyści albo jej obietnicy lub takiej korzyści albo jej obietnicy żąda, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 46 ust. 1 ustawy jest „kontynuatorem” uchylonego art. 296b k.k. – stanowiąc przestępstwo tzw. czynnego i biernego łapownictwa w sporcie. Sprawca tego występku w związku z zawodami sportowymi (organizowanymi przez uprawniony podmiot) przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo obietnicę takiej korzyści lub jej obietnicy żąda w zamian za nieuczciwe zachowanie mogące mieć wpływ na wynik tych zawodów (łapownictwo czynne) albo w opisanych sytuacjach udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej albo osobistej (łapownictwo bierne).

Zobacz również serwis: Kodeks Karny


Ustawodawca przewidział także typ kwalifikowany obu form łapownictwa – w sytuacji gdy korzyść majątkowa jest znacznej wartości (art. 46 ust. 4 ustawy). Typ kwalifikowany jest wyłączony w przypadku, gdy ekwiwalentem jest korzyść osobista, nie dająca się wyrazić w pieniądzu.

Gdy jednak porównamy przepis uchylony z nowo wprowadzonym tzn. art. 296b k.k. z art. 46 ustawy o sporcie,  możemy stwierdzić od razu, że zakres odpowiedzialności za łapownictwo, pod rządami nowej ustawy jest znacznie szerszy. Ustawa o sporcie nie przewiduje bowiem jakichkolwiek ograniczeniach podmiotowych w zakresie tego kto może być sprawcą – poprzednio był to zawodnik sędzia, trener, działacz sportowy. Nie widzimy także dookreślanie zakresu przedmiotowego objętego działaniem przepisu do sport profesjonalnego (co było przedmiotem krytyki w przypadku art. 296b k.k.). Jedynym ograniczeniem wprost wynikającym z treści przepisu art. 46 jest, to, że ochroną prawno – karną objęte są wyłącznie zawody sportowe organizowane przez polski związek sportowy, albo innym podmiot działający na podstawie umowy zawartej z takim związkiem lub podmiot działający z jego upoważnienia.

Wykaz polskich związków sportowych znajduje się na portalu Ministerstwa Sportu.

Zobacz również serwis: Sprawy karne

Kolejny, tj. 47 art. omawianej ustawy określa, iż ten kto, mając wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego określonego w art. 46, bierze udział w zakładach wzajemnych dotyczących zawodów sportowych, do których odnosi się ta wiadomość, lub ujawnia tę wiedzę w celu wzięcia udziału przez inną osobę w takich zakładach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przytoczony przepis określa występek tzw. nieuczciwości w zakładach wzajemnych. Stanowi on w polskim prawie karnym nowość a polega na tym, że sprawca, wiedząc o popełnieniu czynu z art. 46 (tzn. łapownictwa sportowego), bierze udział w zakładach wzajemnych, do których odnosi się ta wiadomość, lub ujawnia tę wiedzę w celu wzięcia udziału przez inną osobę w takich zakładach. Uznaje się, iż wiedza sprawcy niekoniecznie musi być pełna czy też szczegółowa, np. co do tego jaki dokładnie wynik zawodów ustalono.

Odpowiednia interpretacja omawianego przepisu wymaga sięgnięcia do art. 2 ust. 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540), precyzującego pojęcie "zakłady wzajemne". Przepis ten stanowi, że są nimi zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe polegające na:

 • odgadywaniu wyników sportowego współzawodnictwa w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek (totalizator), albo na
 • zaistnieniu różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę stosunku wpłaty do wygranej (bukmacherstwo).

Skazanie za przestępstwo z art. 47 może skutkować orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych (art. 41c § 2 k.k.).

Zobacz również: Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych (art. 41c)


Zgodnie z treścią art. 48. 1. Kto, powołując się na wpływy w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym związkiem lub podmiocie działającym z jego upoważnienia albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Tej samej karze podlega, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na zachowanie osoby pełniącej funkcję w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym związkiem lub podmiocie działającym z jego upoważnienia, w związku z pełnieniem tej funkcji.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zobacz również: Nadzwyczajne złagodzenie lub obostrzenie kary (art. 57)

Powyższy przepis dotyczy tzw. płatnej protekcji (ust 1) i przekupstwa za płatną protekcję a więc tzw. handlu wpływami (ust 2). Podobne czyny zabronione objęte są także regulacją kodeksową w art. odpowiednio 230 § 1 k.k. i 230a § 1 k.k. Art. 48 ustawy dotyczy jednak wyłącznie zawodów sportowych.

Występek płatnej protekcji w sporcie polega na powołaniu się na wpływy w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym związkiem albo podmiocie działającym z jego upoważnienia lub też na wywołaniu przekonania innej osoby albo utwierdzania jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów. Towarzyszyć temu musi pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę.

Przekupstwa za płatną protekcję w sporcie (ust. 2), które ma za zadanie zwalczać zachowania polegające na udzieleniu albo obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za ww. pośrednictwo. Dla jego bytu koniecznym jest aby sprawca działał bezprawnie, np. poprzez przymus psychiczny.

Zobacz również serwis: Prawo karne


Art. 49. Zawiera zaś klauzulę depenalizacyjną stanowiącą, że nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w art. 46 ust. 2, art. 46 ust. 3 lub 4, w związku z ust. 2, lub w art. 48 ust. 2 lub 3, w związku z ust. 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Klauzulę niepodlegania karze, analogiczna jak w poprzednio obowiązującym art. 296b, pozwala na niewszczynanie postępowania karnego albo na umorzenie postępowania już wszczętego.

Jej celem nadrzędnym jest uzyskanie przez organy ścigania narzędzia podważającego solidarność uczestników procederu przestępczego w sporcie.

Zobacz również: Czy podejrzany może zmienić swoje wyjaśnienia?

Możliwość skorzystanie z dobrodziejstwa tego przepisu ustawodawca uzależnił od zawiadomienia organu ścigania o fakcie dania korzyści majątkowej. Zawiadomienie może ono być dokonane w każdej formie, np. pisemnie lub ustnie do protokołu. Zawiadomienie musi być koniecznie skierowane do organu ścigania. Organami powołanym do ścigania przestępstw są organy prowadzące śledztwa i dochodzenia – prokurator, policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne organy przewidziane w przepisach szczególnych. Warunku tego nie spełnia więc zgłoszenie skierowane do innego organu państwowego np. sądu. Zawiadomienie jest skuteczne wyłącznie wtedy, gdy organ ścigania nie wiedział o fakcie wręczenia korzyści majątkowej. Przyjmuje się, iż dotyczy to wiedzę procesową organu ścigania a nie wiedzy wynikającej działań operacyjnych. Warunek ten nie jest spełniony w sytuacji, gdy sprawca przyznał się do wręczenia korzyści majątkowej w trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Klauzulą depenalizacyjną objęci zostali wyłącznie sprawcy czynni, a więc ci, którzy udzielali korzyści lub jej obietnicy.

Zobacz również serwis: Sprawy karne

Reklama
Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Co wiesz o PUE ZUS?
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/30
  Co oznacza skrót PUE ZUS?
  Platforma Usług Ekonomicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Powszechne Usługi Elektroniczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MS: będą dodatkowe środki finansowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Strona rządowa zadecydowała o dodatkowych środkach finansowych m.in. na świadczenia motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy posiadają minimum 15 lat służby, wzrost finansów na nadgodziny i zmianę sposobu naliczania dodatku za wysługę lat - poinformował w piątek resort sprawiedliwości.
  Banki zawieszą sprzedaż kredytów hipotecznych z WIBOR-em?
  - Nie można wykluczyć, że w ślad za ING Bankiem Śląskim, który czasowo zawiesza oferowanie hipotek ze zmiennym oprocentowaniem, pójdą także inne banki. Rezygnacja na pół roku z takiego produktu nie ma dla ING większego znaczenia przy obecnym dużym spadku sprzedaży hipotek ogółem i rosnącej roli kredytów opartych na stałej stopie procentowej - uważa analityk Erste Securities Łukasz Jańczak.
  Nowela prawa o ruchu drogowym z podpisem Prezydenta
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Prawa o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami - przekazała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Nowelizacja umożliwia przekazywanie z budżetu województw dotacji dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
  Budowa domu do 70 m2 - do tej pory wpłynęło ponad tysiąc zgłoszeń
  W całym kraju zgłoszono do tej pory budowę 1058 domów do 70 m kw. przy wykorzystaniu uproszczonej procedury - poinformowało PAP Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Pobrano ok. 20 700 bezpłatnych projektów domów - wskazał resort.
  Zdjęcie z galerii sztuki lub muzeum w grafice portalu internetowego a prawo autorskie
  Artykuł omawia praktyczne zagadnienia dla developerów grafiki internetowej (UX / UI designerów, w tym dużych zagranicznych agencji), które w obecnej sytuacji gospodarczej optymalizują koszty tworzenia grafiki portali i stron internetowych, starając się wykorzystać fakt, że galerie sztuki i muzea stwarzają bardzo kolorowy i interesujący kontent graficzny, który jest alternatywą do płatnych zdjęć stockowych.
  UFG: w poniedziałki i czwartki najczęściej dochodzi do szkód komunikacyjnych
  Z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, iż najwięcej szkód odnotowano w maju, zaś dniem tygodnia, w którym najczęściej dochodziło do szkód, okazał się poniedziałek.
  Usługi e-zdrowia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
  Jak korzystać z usług e-zdrowia? Co daje Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i aplikacja mojeIKP? Jak pomóc bliskiej osobie?
  Jak postępować z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży?
  Główny Lekarz Weterynarii wydał zalecenia w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej.
  Fundusz Kompensacyjny - działanie, zmiany w 2023 r.
  Rzecznik Praw Pacjenta przyznał dotąd 3,6 mln zł świadczeń pieniężnych z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Co zmieni się w 2023 r.?
  Kontrowersje wokół prowokacji policyjnych
  Prowokacje policyjne. Kwestia policyjnego podżegania od dawna jest przedmiotem żywych kontrowersji. Głównym dylematem jest śledztwo policyjne, które zgodnie z prawem wymaga użycia tajnych agentów, informatorów lub innych tajnych praktyk i zasadniczo nie jest prowadzone w sposób pasywny. Rodzaj wpływu wywieranego w ten sposób na jednostkę kumuluje się w popełnieniu przestępstwa, które w przeciwnym razie mogłoby nie dojść do skutku.
  Kryterium dochodowe w pomocy społecznej w 2023 r.
  Ile wynosi kryterium dochodowym w pomocy społecznej? Czy na 2023 rok przypada weryfikacja tej kwoty? Jak często waloryzuje się próg dochodowy?
  Zmiany w ustawie o zatorach płatniczych wchodzą w życie od 8 grudnia 2022
  Nowe regulacje mają przyspieszyć prowadzenie postępowań, a w konsekwencji doprowadzić do efektywniejszego i szybszego eliminowania zatorów płatniczych. Co uległo zmianie?
  Bank wpisał dane do tzw. rejestru niesolidnych dłużników i naruszył dobra osobiste
  Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Finansowego w sprawie oddalonego powództwa klienta dotyczącego naruszenia jego dóbr osobistych poprzez bezpodstawne wpisanie danych osobowych kredytobiorcy w Centralnej Bazie Danych – Bankowego Rejestru tzw. rejestru niesolidnych dłużników i doprowadzenie tym samym do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na jego temat
  Co dalej ze stopami procentowymi w 2023 roku? [Opinia]
  Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, ale nie można wykluczyć, że sytuacja makroekonomiczna wymusi w przyszłym roku dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej - oceniają ekonomiści w komentarzach do środowego posiedzenia RPP. Niektórzy eksperci sądzą jednak, że kolejnym krokiem RPP w II poł. 2023 r. będą obniżki stóp.
  Jak rozpoznać fałszywą reklamę w Google?
  KNF ostrzega przed fałszywymi reklamami w Google. Jak rozpoznać fałszywą od właściwej?
  "Wolontariat w szkole zgodnie z prawem" - poradnik [Do pobrania]
  Poradnik jest skierowany do kadr oświatowych, opiekunów szkolnych kół wolontariatu, koordynatorów wolontariatu, wolontariuszy oraz ich rodziców. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące organizacji wolontariatu w szkole. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.
  Co pacjencji cenią najbardziej u lekarzy, a co lekarze u pacjentów? [BADANIE]
  Pacjenci w kontaktach z pracownikami ochrony zdrowia najbardziej cenią jasną i zrozumiałą komunikację, dla lekarzy najważniejsza jest staranność i dokładność wykonywanych zadań – wynika z badań prof. Zbigniewa Izdebskiego.
  RPP: Stopy procentowe w grudniu 2022 na niezmienionym poziomie
  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w środę 7 grudnia 2022 nie zmieniła stóp procentowych - poinformował Narodowy Bank Polski. Tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi nadal 6,75 proc.
  Osoby budujące dom bez ochrony przed podwyżkami cen prądu - interwencja RPO
  Osoby fizyczne budujące dom jednorodzinnych skarżą się na nieobjęcie ich wsparciem przed podwyżkami cen energii. Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Kamilla Dołowska prosi o stanowisko dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pawła Pikusa
  Coraz więcej osób korzysta z aplikacji mZUS
  Przez aplikację mZUS złożonych zostało ponad 1,5 tys. wniosków na ok. 2,1 tys. dzieci, w tym: 628 wniosków "Dobry start" oraz 878 wniosków "500+".
  Świadczenie mieszkaniowe dla żołnierzy w 2023 roku - będzie podwyżka
  Od dnia 1 stycznia 2023 roku świadczenie mieszkaniowe dla żołnierzy, czyli tzw. dodatek mieszkaniowy dla żołnierzy, zostanie podwyższone. Ile wyniesie i komu będzie przysługiwało?
  Czy Naczelny Sąd Administracyjny może kontrolować działalność orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego?
  Naczelny Sąd Administracyjny nie ma kompetencji do jakiegokolwiek kontrolowania działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy sędziowie TK wybrani przez Sejm, od których prezydent przyjął ślubowanie, jak i wszyscy sędziowie powołani przez prezydenta, są sędziami w rozumieniu konstytucji - oświadczyła 6 grudnia 2022 r. prezes TK Julia Przyłębska.
  Polacy chcą funduszy z KPO ca cenę ustępstw [SONDAŻ]
  57 proc. Polaków chce środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz ustępstw wobec UE - wynika z sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. Co trzeci ankietowany chce konfrontacji z Komisją Europejską.
  Polska gotowa na kolejną falę uchodźców [WYWIAD]
  - Spodziewamy się, że trzeba będzie udzielić obywatelom Ukrainy doraźnego schronienia, w przypadku np. przerwania dostaw prądu, dużych mrozów itp. Większość Ukraińców chce jednak pozostać u siebie w kraju - uważa Agnieszka Ścigaj, minister, członek Rady Ministrów.
  Oszustwo "na wypadek drogowy" - poszkodowana seniorka
  Stołeczni kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn, którzy oszukali starszą kobietę "na wypadek drogowy". Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli 24 tys. zł, 180 dolarów, 200 euro, 2,5 tys. koron szwedzkich, dwie obrączki i łańcuszek.