| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o roboty montażowe - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty montażowe - WZÓR UMOWY

W umowie o roboty budowlano-montażowe zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych na rzecz Zleceniodawcy. W zamian otrzymuje wynagrodzenie.


POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonanie robót montażowych


UMOWA O WYKONANIE

ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Nr .............. z dnia ......................... r.


zawarta pomiędzy:


Inwestorem: ................................................................................. z siedzibą w .................................., ul. ............................ nr ......, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .................................., NIP ..................................., reprezentowaną przez :

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

Wykonawcą: ............................................................................... z siedzibą w .................................., ul. ............................ nr ......, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .................................., NIP ...................................,reprezentowaną przez :

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Zleceniobiorcą.


PREAMBUŁA

Zleceniodawca zleca wykonanie prac projektowych, budowlano-montażowych i instalacyjnych Zakładu produkcyjnego z zapleczem biurowym i instalacjami na terenie wskazanym przez Zleceniodawcę zgodnie z projektem technicznym (zwane w dalszej części przedsięwzięciem budowlanym).

Zleceniodawca oświadcza, że zna przepisy polskie dotyczące Inwestora i ma świadomość o trudnościach mogących powstać w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia.

Zleceniobiorca oświadcza, że prowadzi przedsiębiorstwo specjalistyczne, zajmujące się wykonywaniem robót budowlanych i że jest w stanie terminowo wykonać przedsięwzięcie budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi oraz stosownie do aktualnej wiedzy technicznej.

Zleceniobiorcy jest wiadomym, że mające być realizowane przez niego roboty dotyczą dużego przedsięwzięcia budowlanego, dotrzymanie terminów umownych należy do spraw najwyższej wagi i związane jest z koniecznością uruchomienia linii technologicznych w wybudowanej hali, nie później niż do ................................... r.

Mając powyższe na uwadze Zleceniodawca i Zleceniobiorca zawierają następującą umowę:


§ 1
Przedmiot umowy

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace projektowe, budowlano-montażowe i instalacyjne Zakładu produkcyjnego z zapleczem biurowym i instalacjami w ..................., zgodnie z koncepcją (załącznik nr 3).

2. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

a) wykonania pomiarów niezbędnych do odbiorów, zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno-instalacyjnym,

b) dostarczenia wzorów i próbek materiałów o ile takie będą wymagane,

c) przestrzegania obowiązujących zasad wiedzy technicznej,

d) przestrzegania polskich norm,

e) przestrzegania polskich norm bezpieczeństwa i higieny pracy,

f) dokonania wszystkich wymaganych prawem odbiorów.

§ 2
Części składowe umowy

Na niniejszą umowę składają się i obowiązują w kolejności:

1. List intencyjny z dnia ........................................................ r.

2. Oferta Zleceniobiorcy (załącznik nr 1).

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 2).

4. Koncepcja budowy (załącznik nr 3).

5. Lista poddostawców i podwykonawców Zleceniobiorcy wraz z wyszczególnieniem materiałów i prac przez nich dostarczanych (załącznik nr 4).

6. Odpis polisy ubezpieczeniowej dla przedsięwzięcia budowlanego wykupionej przez Zleceniobiorcę (załącznik nr 5).

7. Odpis polisy ubezpieczeniowej NWW wykupionej przez Zleceniobiorcę (załącznik nr 6).

§ 3
Zakres robót

Zakres robót do których zobowiązany jest Zleceniobiorca obejmuje: prace projektowe, budowlano-montażowe i instalacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1 budowy Zakładu produkcyjnego z zapleczem biurowym i instalacjami w ........................................................

§ 4

Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji robót na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie zgodne z załączonym harmonogramem płatności w wysokości ................................... (słownie: ............................................................) złotych netto.

2. Przedmiotowe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia w ramach niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Jest ono ustalone ostatecznie i nie podlega negocjacji.

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało ustalone przy kursie za jedno euro w wysokości .......... (słownie: ..........................................................) złotych. Zmiana kursu przekraczająca 3% spowoduje w tym zakresie proporcjonalną zmianę wynagrodzenia ustalonego wyżej w  ust. 1.         

§ 5

Zmiana zakresu robót

1. Zleceniodawca jest uprawniony do podejmowania zmian i uzupełnień świadczeń umownych Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonania wszelkich tego rodzaju poleceń Zleceniodawcy, również jeżeli dotyczą one dodatkowych robót, które na podstawie niniejszej umowy dotychczas nie były konieczne. Zleceniodawca może w takim przypadku, podając konkretne dane żądanej zmiany, zażądać od Zleceniobiorcy za wynagrodzeniem określonym odrębną fakturą VAT przygotowania projektu zmian, który powinien zawierać następujące dane:

– krótki opis zmian,

– wpływ na termin wykonania,

– koszty zmiany wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie),

– wpływ na inne zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić na piśmie powyższe dane.

2. Jeżeli na skutek zmiany projektu budowlanego lub innych poleceń Zleceniodawcy, które każdorazowo mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, ulegną zmianie podstawy ceny lub jeżeli Zleceniodawca zażąda na piśmie wykonania świadczenia nie przewidzianego niniejszą umową, Zleceniobiorcy przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie jedynie w przypadku gdy zostało ono na piśmie uzgodnione pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą przed wykonaniem świadczenia. Cenę należy ustalić z uwzględnieniem podwyższenia względnie obniżenia kosztów.

3. Roboty, które Zleceniobiorca wykona bez zlecenia lub jako samowolne odstępstwo od umowy, nie podlegają wynagrodzeniu.

4. W przypadku braku pisemnej odpowiedzi Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zatrzyma wykonywanie prac do chwili pisemnego potwierdzenia. Zleceniodawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni do pisemnej odpowiedzi.

5. Okres oczekiwania na podjęcie decyzji przez Zleceniodawcę przesuwa okres zakończenia prac.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »