Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o roboty montażowe - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
W umowie o roboty budowlano-montażowe zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych na rzecz Zleceniodawcy. W zamian otrzymuje wynagrodzenie.


POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonanie robót montażowych


UMOWA O WYKONANIE

ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Nr .............. z dnia ......................... r.


zawarta pomiędzy:


Inwestorem: ................................................................................. z siedzibą w .................................., ul. ............................ nr ......, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .................................., NIP ..................................., reprezentowaną przez :

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

Wykonawcą: ............................................................................... z siedzibą w .................................., ul. ............................ nr ......, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .................................., NIP ...................................,reprezentowaną przez :

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Zleceniobiorcą.


PREAMBUŁA

Zleceniodawca zleca wykonanie prac projektowych, budowlano-montażowych i instalacyjnych Zakładu produkcyjnego z zapleczem biurowym i instalacjami na terenie wskazanym przez Zleceniodawcę zgodnie z projektem technicznym (zwane w dalszej części przedsięwzięciem budowlanym).

Zleceniodawca oświadcza, że zna przepisy polskie dotyczące Inwestora i ma świadomość o trudnościach mogących powstać w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia.

Zleceniobiorca oświadcza, że prowadzi przedsiębiorstwo specjalistyczne, zajmujące się wykonywaniem robót budowlanych i że jest w stanie terminowo wykonać przedsięwzięcie budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi oraz stosownie do aktualnej wiedzy technicznej.

Zleceniobiorcy jest wiadomym, że mające być realizowane przez niego roboty dotyczą dużego przedsięwzięcia budowlanego, dotrzymanie terminów umownych należy do spraw najwyższej wagi i związane jest z koniecznością uruchomienia linii technologicznych w wybudowanej hali, nie później niż do ................................... r.

Mając powyższe na uwadze Zleceniodawca i Zleceniobiorca zawierają następującą umowę:


§ 1
Przedmiot umowy

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace projektowe, budowlano-montażowe i instalacyjne Zakładu produkcyjnego z zapleczem biurowym i instalacjami w ..................., zgodnie z koncepcją (załącznik nr 3).

2. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

a) wykonania pomiarów niezbędnych do odbiorów, zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno-instalacyjnym,

b) dostarczenia wzorów i próbek materiałów o ile takie będą wymagane,

c) przestrzegania obowiązujących zasad wiedzy technicznej,

d) przestrzegania polskich norm,

e) przestrzegania polskich norm bezpieczeństwa i higieny pracy,

f) dokonania wszystkich wymaganych prawem odbiorów.

§ 2
Części składowe umowy

Na niniejszą umowę składają się i obowiązują w kolejności:

1. List intencyjny z dnia ........................................................ r.

2. Oferta Zleceniobiorcy (załącznik nr 1).

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 2).

4. Koncepcja budowy (załącznik nr 3).

5. Lista poddostawców i podwykonawców Zleceniobiorcy wraz z wyszczególnieniem materiałów i prac przez nich dostarczanych (załącznik nr 4).

6. Odpis polisy ubezpieczeniowej dla przedsięwzięcia budowlanego wykupionej przez Zleceniobiorcę (załącznik nr 5).

7. Odpis polisy ubezpieczeniowej NWW wykupionej przez Zleceniobiorcę (załącznik nr 6).

§ 3
Zakres robót

Zakres robót do których zobowiązany jest Zleceniobiorca obejmuje: prace projektowe, budowlano-montażowe i instalacyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1 budowy Zakładu produkcyjnego z zapleczem biurowym i instalacjami w ........................................................

§ 4

Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji robót na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie zgodne z załączonym harmonogramem płatności w wysokości ................................... (słownie: ............................................................) złotych netto.

2. Przedmiotowe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia w ramach niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Jest ono ustalone ostatecznie i nie podlega negocjacji.

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało ustalone przy kursie za jedno euro w wysokości .......... (słownie: ..........................................................) złotych. Zmiana kursu przekraczająca 3% spowoduje w tym zakresie proporcjonalną zmianę wynagrodzenia ustalonego wyżej w  ust. 1.         

§ 5

Zmiana zakresu robót

1. Zleceniodawca jest uprawniony do podejmowania zmian i uzupełnień świadczeń umownych Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonania wszelkich tego rodzaju poleceń Zleceniodawcy, również jeżeli dotyczą one dodatkowych robót, które na podstawie niniejszej umowy dotychczas nie były konieczne. Zleceniodawca może w takim przypadku, podając konkretne dane żądanej zmiany, zażądać od Zleceniobiorcy za wynagrodzeniem określonym odrębną fakturą VAT przygotowania projektu zmian, który powinien zawierać następujące dane:

– krótki opis zmian,

– wpływ na termin wykonania,

– koszty zmiany wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie),

– wpływ na inne zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić na piśmie powyższe dane.

2. Jeżeli na skutek zmiany projektu budowlanego lub innych poleceń Zleceniodawcy, które każdorazowo mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, ulegną zmianie podstawy ceny lub jeżeli Zleceniodawca zażąda na piśmie wykonania świadczenia nie przewidzianego niniejszą umową, Zleceniobiorcy przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie jedynie w przypadku gdy zostało ono na piśmie uzgodnione pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą przed wykonaniem świadczenia. Cenę należy ustalić z uwzględnieniem podwyższenia względnie obniżenia kosztów.

3. Roboty, które Zleceniobiorca wykona bez zlecenia lub jako samowolne odstępstwo od umowy, nie podlegają wynagrodzeniu.

4. W przypadku braku pisemnej odpowiedzi Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zatrzyma wykonywanie prac do chwili pisemnego potwierdzenia. Zleceniodawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni do pisemnej odpowiedzi.

5. Okres oczekiwania na podjęcie decyzji przez Zleceniodawcę przesuwa okres zakończenia prac.


§ 6

1. Realizacja budowy rozpoczyna się od dnia .......................... r.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać i oddać Zleceniodawcy obiekt budowlany stanowiący przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia ................................., z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.

3. W przypadku przekroczenia przez Zleceniobiorcę wyżej określonego terminu Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,25 % wartości wynagrodzenia o jakim mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, lecz nie więcej niż 10%. Jeśli szkoda wyrządzona Zleceniobiorcy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przewyższy wysokość kar umownych o jakich mowa wyżej, może on dochodzić od Zleceniobiorcy różnicy pomiędzy wysokością uiszczonych kar a rzeczywiście poniesionymi stratami.

4. Postanowienia ust. 3 nie stosuje się w przypadku:

– klęski żywiołowej,

– wprowadzenia stanu wojennego,

– wystąpienia strajku generalnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

uniemożliwiających Zleceniobiorcy terminowe wywiązanie się z niniejszej umowy.

5. Zleceniobiorca ustanawia kierownika budowy:

kierownik ds. budowlanych ...................................... posiadający niezbędne uprawnienia stosownie do art. 42 prawa budowlanego.

6. Zleceniobiorca na podstawie niniejszej umowy wykonuje roboty na własną odpowiedzialność. Winien on przy tym przestrzegać zasad wiedzy technicznej, jak również przepisów prawa i wymogów administracyjnych. Do niego należy kierowanie realizacją jego świadczenia umownego, jak również zachowanie porządku w miejscu pracy. Ma on obowiązek stałego utrzymywania terenu budowy w czystości, usuwania gruzu i odpadów, a po zakończeniu budowy obiektu uprzątnięcia placu budowy.

7. Jeśli Zleceniobiorca ma wątpliwości co do przewidzianego sposobu wykonania lub powinien je mieć jako przedsiębiorstwo specjalistyczne, winien o tym niezwłocznie powiadomić na piśmie Zleceniodawcę – o ile to możliwe jeszcze przed rozpoczęciem robót. Jeśli Zleceniobiorca nie dokona powyższego powiadomienia, nie ma prawa powołać się na ewentualne zaniedbania Zleceniodawcy, gdy spowoduje to wadliwość wykonanych przez niego robót.

8. Zleceniobiorca jest zobowiązany wszelkie wykonane roboty oraz przekazane mu do wykonania przedmioty chronić przed uszkodzeniem aż do odbioru.

§ 7

Przejście własności i podział ryzyk

1. Elementy budowlane i materiały należące do Zleceniobiorcy, które zostaną użyte do wzniesienia obiektu względnie realizacji inwestycji budowlanej i są przeznaczone do tego by stały się częścią składową obiektu budowlanego w sposób trwały, przechodzą z chwilą ich dostarczenia na teren budowy i zapłaty na własność Zleceniodawcy.

2. Wyposażenie placu budowy, urządzenia itp., którymi Zleceniobiorca posługuje się przy realizacji robót budowlanych, które nie są przeznaczone do pozostawienia również po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pozostają własnością Zleceniobiorcy lub jego podwykonawców.

3. Niezależnie od uregulowania przejścia własności Zleceniobiorca jest zobowiązany chronić przed wszelkimi szkodami i dozorować dostarczone przedmioty, elementy budowlane i materiały na równi z obiektem budowlanym.

4. Ryzyko przypadkowe utraty dostarczonych przedmiotów i wykonanych robót budowlanych, pomimo przejścia własności, aż do chwili odbioru końcowego ponosi Zleceniobiorca.

§ 8

Wypowiedzenie przez Zleceniodawcę

1. Zleceniodawca ma prawo aż do momentu całkowitego zakończenia realizacji świadczenia umownego w każdym czasie wypowiedzieć umowę w formie pisemnej, przy czym może uczynić to jedynie wówczas gdy Zleceniobiorca wykonuje roboty w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, bądź też opóźnienie w wykonaniu robót w stosunku do harmonogramu przekracza 30 dni.

Dla kontynuowania robót Zleceniodawca może skorzystać za odpowiednią opłatą z urządzeń, rusztowań i innego wyposażenia znajdującego się na placu budowy, jak również z dostarczonych materiałów i części budowlanych.

2. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakończenia umowy.

3. Zleceniobiorca może żądać obmiaru robót i odbioru wykonanego świadczenia niezwłocznie po wypowiedzeniu, jest on zobowiązany do wystawienia faktury za wykonane roboty, zaś Zleceniodawca zapłaci za nią w terminie określonym w § 13 ust. 4.

4. Po otrzymaniu pisemnego wypowiedzenia Zleceniobiorca winien natychmiast lub w terminie określonym w wypowiedzeniu zaprzestać wykonywania robót, z wyjątkiem robót, które w wypowiedzeniu określone zostaną jako te, które Zleceniobiorca powinien dalej realizować. Zleceniobiorca ma ponadto obowiązek zakończyć wszelkie umowy z podwykonawcami.

Zleceniobiorca jest również zobowiązany do wycofania swojego personelu oraz swojego wyposażenia z placu budowy oraz opuszczenia terenu budowy pozostawiając go w stanie uporządkowanym, czystym i zabezpieczonym.

Zleceniobiorca ma obowiązek na polecenie Zleceniodawcy przekazać mu do daty zakończenia stosunku umownego przygotowane elementy budowlane, również te poza placem budowy. O ile jest to prawnie dopuszczalne, Zleceniobiorca jest zobowiązany na pisemne żądanie Zleceniodawcy do przeniesienia na Zleceniodawcę wszelkich roszczeń wynikających z umów zawartych pomiędzy Zleceniobiorcą a jego podwykonawcami oraz roszczeń z tytułu materiałów urządzeń i zainstalowanego przez podwykonawców wyposażenia.

Ponadto należy przekazać Zleceniodawcy wszelkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty sporządzone lub przygotowane przez Zleceniobiorcę lub jego podwykonawców do dnia zakończenia stosunku umownego w związku z niniejszym przedsięwzięciem budowlanym, o ile nie podlegają one ochronie na podstawie przepisów dotyczących własności intelektualnej Zleceniobiorcy lub jego podwykonawców.

5. W przypadku wypowiedzenia z powodu naruszenia postanowień niniejszej umowy, dotychczasowe roboty rozliczane są w oparciu o ceny ustalone w niniejszej umowie.

6. W przypadku o jakim mowa wyżej w § 8 ust. 1 Zleceniodawcy przysługuje pełne odszkodowanie za poniesione w tej sytuacji szkody, w tym wynikłe z nieterminowego zakończenia budowy obiektu.

§ 9

Wypowiedzenie przez Zleceniobiorcę

1. Zleceniobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:

a) Zleceniodawca nie wykona czynności, do której jest zobowiązany i przez to Zleceniobiorca przez więcej aniżeli 7 dni nie może wykonać świadczenia.

b) Zleceniodawca nie dokonuje wymaganej zapłaty z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

2. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej. Jest ono dopuszczalne dopiero wtedy, gdy Zleceniobiorca wyznaczy Zleceniodawcy odpowiedni termin na wykonanie umowy i oświadczy, że po bezskutecznym upływie tego terminu umowa zostanie wypowiedziana. Termin ten nie może wynosić mniej niż 21 dni.

3. Dotychczasowe świadczenia będą rozliczane na podstawie cen ustalonych w niniejszej umowie.


§ 10

Odpowiedzialność stron umowy

Strony umowy odpowiadają w stosunku do siebie z tytułu własnego zawinienia jak również za swoich przedstawicieli oraz osoby, którymi się posługują przy wykonywaniu obowiązków umownych.

§ 11

Odbiór

1. Odbiór świadczenia przez Zleceniodawcę następuje w ciągu 5 dni roboczych od wezwania przez Zleceniobiorcę.

2. Odbiór następuje w drodze pisemnego protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron niniejszej umowy. W protokole tym stwierdzone zostaną wszelkiego rodzaju niezgodności lub wady.

3. Wady ujawnione w protokole odbioru Zleceniodawca zobowiązuje się usunąć w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania protokołu.

4. W szczególności w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Zleceniobiorcy należy przeprowadzić odbiór:

a) części robót stanowiących zamkniętą całość,

b) innych części robót, jeżeli poprzez dalszą realizację robót nie będzie możliwe ich sprawdzenie i ocena.

5. Z powodu istotnych wad odbiór może zostać wstrzymany aż do ich usunięcia.

6. Każda ze stron może powołać na własny koszt rzeczoznawcę. Stan faktyczny powinien zostać stwierdzony we wspólnym postępowaniu i w obecności obu stron oraz zapisany w protokole. W protokole tym winny zostać umieszczone zastrzeżenia dotyczące znanych wad i kar umownych, jak również ewentualne zarzuty stron. Każda ze stron umowy otrzymuje jeden egzemplarz protokołu. Odbiór może się odbyć podczas nieobecności stron, o ile termin został uzgodniony lub strony wezwały do odbioru z wystarczającym wyprzedzeniem. Strony winny zostać niezwłocznie poinformowane o wynikach odbioru.

7. Z chwilą odbioru ryzyko przechodzi na Zleceniodawcę. Rozpoczyna się ponadto bieg okresu gwarancyjnego.

§ 12

Gwarancja

1. Zleceniobiorca gwarantuje, że zrealizowane przez niego świadczenia w wykonaniu niniejszej umowy wolne są od wad technicznych i pod każdym względem nadają się do realizacji celu przewidzianego w umowie.

2. Okres gwarancji wynosi dwadzieścia cztery miesiące, za wyjątkiem części ruchomych podlegających naturalnemu zużyciu.

3. Zleceniobiorca nie odpowiada za wady, które wyniknęły z opisu lub z poleceń Zleceniodawcy, z dostarczonych przez niego lub przez niego nakazanych elementów budowlanych, jeśli Zleceniobiorca przed wykonaniem świadczenia budowlanego poinformował na piśmie o zastrzeżeniach i wadach zauważalnych dla niego jako doświadczonego przedsiębiorstwa specjalistycznego.

4. Jeżeli Zleceniobiorca nie usunie wady w terminie 21 dni, Zleceniodawca jest uprawniony do usunięcia wady oraz zaistniałych szkód samodzielnie lub zlecenia ich usunięcia przedsiębiorstwom. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pokrycia Zleceniodawcy wszelkich z tego tytułu przez niego poniesionych kosztów. W razie zwłoki w usunięciu wad Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,025 % wartości wynagrodzenia o jakim mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, lecz nie więcej niż 1% wynagrodzenia, o którym mowa wyżej. 

5. Na czas stwierdzenia przyczyny wady i jej usuwania jak również usuwania powstałych szkód ulega zawieszeniu bieg gwarancji. Po całkowitym usunięciu wady bieg okresu gwarancyjnego zostaje wznowiony.


§ 13

Rozliczenie, płatności, zabezpieczenia, kary umowne

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozliczenia swoich świadczeń. Ma on obowiązek przejrzystego sporządzania faktur z zachowaniem kolejności pozycji oraz oznaczeń użytych w umowie. Należy załączyć niezbędne do określenia rodzaju oraz rozmiaru robót obliczenia ilościowe. Zmiany i uzupełnienia umowy należy szczególnie wyraźnie wykazać na fakturze. Na żądanie należy je oddzielnie rozliczyć.

2. Niezbędne do rozliczenia ustalenia powinny być dokonywane sukcesywnie do postępu robót, w miarę możliwości wspólnie przez strony. Odnośnie świadczeń, które wskutek dalszego prowadzenia robót stają się trudne do ustalenia, Zleceniobiorca zobowiązany jest odpowiednio wcześnie zawnioskować dokonanie wspólnych ustaleń.

3. Płatności częściowe będą realizowane zgodnie z harmonogramem płatności, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

4. Strony ustaliły następujące warunki płatności:

– przedpłata w wysokości 20% wartości wynagrodzenia o jakim mowa w § 4 ust. 1, płatna po podpisaniu umowy, pod warunkiem przedstawienia gwarancji bankowej oraz polisy ubezpieczeniowej budowy;

– w przypadku nieprzedstawienia gwarancji bankowej przez Zleceniobiorcę – fakturowanie w pierwszym miesiącu realizacji – po 14 i 28 dniach na podstawie rzeczywistego zaawansowania prac, w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli Zleceniobiorcy, Zleceniodawcy oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego;

– fakturowanie miesięczne na koniec każdego miesiąca, na podstawie rzeczywistego stanu zaawansowania prac (termin płatności faktury – 14 dni);

– zaawansowanie prac weryfikowane będzie raz w miesiącu do 20 dnia, a faktura wystawiana będzie 21 każdego miesiąca;

– z każdej faktury zostanie potrącona kwota:

1) 20% zaliczki (jeśli takowa zostanie udzielona),

2) 5% kaucji,

3) 5% gwarancji powykonawczej.

5. Zleceniodawca naliczy Zleceniobiorcy kary umowne w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia o jakim mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy. Nie uchybia to prawu Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania za szkodę, której wartość przewyższa wartość naliczonej kary umownej.

6. Zleceniobiorca naliczy Zleceniodawcy odsetki umowne w wysokości 0,25% za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.

7. Zleceniodawcy przysługuje prawo zatrzymania na okres sześciu miesięcy od dnia zakończenia robót, kwoty ...........................  (słownie: ................................................) złotych tytułem kaucji jako gwarancji zakończenia prac. Kwota ta zostanie wypłacona po definitywnym odbiorze technicznym przedsięwzięcia budowlanego.

8. Zleceniodawcy przysługuje prawo zatrzymania na okres sześciu miesięcy od dnia zakończenia robót, kwoty ........................  (słownie: ........................................................) złotych tytułem gwarancji powykonawczej. Z kwoty tej Zleceniodawca będzie mógł potrącić swoje roszczenia wobec Zleceniobiorcy wynikłe z niniejszej umowy. Kwota ta zostanie  zwrócona po upływie 6 miesięcy od dnia odbioru technicznego przedsięwzięcia budowlanego, pod warunkiem  braku jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych inwestora z tytułu nienależytego wykonania prac, pod warunkiem przedstawienia Zleceniobiorcy  gwarancji bankowej.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. Dotyczy to również zmiany klauzuli stanowiącej o formie pisemnej.

3. Bezskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy nie ma wpływu na ważność pozostałej części umowy. W miejsce postanowień bezskutecznych wchodzi regulacja, która jest najbliższa celowi ekonomicznemu i jest prawnie dopuszczalna. Postanowienie to ma również zastosowanie w przypadku luk w umowie.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu powszechnego Sądu Gospodarczego w .............................................................................................

5. Umowa niniejsza została sporządzona dla każdej ze stron w jednakowym brzmieniu w wersji polskojęzycznej i po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
..........................................          ...........................................
          Zleceniodawca                         Zleceniobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o roboty montażowe

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Czas pracy 2022
Czas pracy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kredyt bez wkładu własnego bez minimalnego limitu gwarancji
  Kredyt bez wkładu własnego limit gwarancji przewiduje obecnie limit gwarancji w wysokości od 10 do 20 proc. wartości nieruchomości. Rząd jednak chce wprowadzić zmiany. Jakie?
  MZ o zakazie odwiedzin pacjentów
  Jak przekazało ministerstwo zdrowia, utrzymywanie zakazu odwiedzin pacjentów nie znajduje podstawy w świetle obowiązującego prawa, a także jest sprzeczne z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie.
  Tusk: nie sądzę, by to, co zostało ustalone ws. projektu noweli o SN, przybliżyło nas do europejskich środków
  Nie sądzę, żeby to, co ustalił prezydent Andrzej Duda z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą ws. projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, przybliżało nas w sposób istotny do europejskich środków - powiedział w piątek przewodniczący PO Donald Tusk
  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - jakie zasady?
  Jakie są zasady dotyczące nabycia nieruchomości w Polsce? Czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia?
  Ile dokładnie kosztuje rozwód?
  W ostatnich latach rozwody w Polsce stały się coraz popularniejsze. Sądy uginają się od ilości spraw rozwodowych, co powoduje, że czas oczekiwania na termin rozprawy może się wydłużyć. Niezależnie od tego osoby zainteresowane ta tematyką w pierwszej kolejności poszukują informacji na temat tego z jakimi kosztami sądowymi będą musiały się mierzyć składając pozew rozwodowy i jakie są ceny usług prawnych: koszt adwokata czy radcy prawnego.
  Prezydent podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. ZPHM będzie prowadził działania obejmujące m.in. zapewnienie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
  Co zrobić ze starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
  Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może zostać wyrzucony do śmieci razem z innymi odpadami. Za ich wyrzucenie do nieodpowiedniego miejsca grożą wysokie kary. Nawet do 5 tys. zł. Co zatem z nim zrobić?
  Wypadek pożyczonym samochodem – o zasadach odpowiedzialności
  Może się zdarzyć, że podczas korzystania z cudzego samochodu dojdzie do wypadku. Zasady odpowiedzialności wydają się oczywiste, gdy jego sprawca, a zarazem kierujący pojazdem, jest właścicielem auta uczestniczącego w zdarzeniu. Co jednak w sytuacji, gdy za kierownicą zasiada osoba, której samochód ten jedynie udostępniono?
  Müller o żądaniach KE ws. SN: co do przywrócenia sędziów - "dajemy procedurę, w której to się może odbywać"
  Reforma systemu dyscyplinarnego jest, likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN jest, a jeżeli chodzi o przywrócenie sędziów, to "dajemy procedurę, w której to się może odbywać" - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o spełnienie przez Polskę warunków postawionych przez Komisji Europejskiej.
  Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RODO – konferencja online 25 maja 2022 r.
  W środę 25 maja 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się konferencja online poświęcona tematyce RODO z okazji 4 lat jego funkcjonowania. Gośćmi wydarzenia będą jedni z najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych w Polsce. Zaproszeni eksperci przybliżą praktyczne aspekty stosowania RODO ujęte w trzech perspektywach czasu. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tą konferencją.
  Horała: pierwszy wniosek do KE o płatność w ramach KPO w III kwartale
  Rząd planuje wysłać do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy w III kwartale br. - poinformował w czwartek w Senacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia to ustawa regulująca polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.
  Mieszkanie bez wkładu - dla kogo nowe rozwiązanie?
  Czy aktualna sytuacja na rynku nieruchomości pozwala na realne skorzystanie z rozwiązań programu „Mieszkania bez wkładu”?
  Kodeks karny skarbowy
  Kodeks karny skarbowy (uchwalony 10 września 1999 r.; obowiązuje od 17 października 1999 r.), zwany skrótowo "kks", to pierwsza ustawa rangi kodeksowej w polskim systemie prawnym, która określa zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wcześniej (od 1 stycznia 1927 r. do uchwalenia obecnego kks) tę dziedzinę prawa karnego regulowały zwykłe ustawy karne skarbowe. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe to (najogólniej rzecz ujmując) określone w kks zachowania (czyny i zaniechania) godzące w szczególności w podatki, opłaty i inne daniny publiczne - szerzej: w interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego a także Unii Europejskiej.
  RPP: Odwiedziny u pacjentów w szpitalu nie mogą być ograniczane
  Utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie z zakresu prawa rodzinnego. Ustawa została uchwalona w 1964 r. i była wielokrotnie nowelizowana.
  Jak wyrobić paszport? Wszystko, co musisz wiedzieć
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 oraz do strefy Schengen kilka lat później sprawiło, że paszporty stały się w jakimś sensie zbędne. Każdy może przekroczyć pieszo granice z Niemcami lub Czechami i nie zwrócić na to większej uwagi. Jednak na strefie Schengen świat się nie kończy. Wycieczka w dalsze rejony świata wiąże się z koniecznością posiadania paszportu. Od czego zacząć, aby wyrobić paszport?
  Przemoc domowa - MS zapowiada nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje kolejne narzędzia, mające przeciwdziałać przemocy domowej. Na jakim etapie jest projekt?
  Wakacje kredytowe tylko dla osób zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe
  Wakacje kredytowe mają być dostępne dla osób posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach, które sfinansowały nim zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mającej je wprowadzić do polskiego systemu prawa. Jakie założenia przyjął projektodawca?
  Kredyt bez wkładu własnego – nowe limity ceny m2
  Kredyt bez wkładu własnego niesie za sobą ograniczenia, np. limity cen metra kwadratowego kupowane mieszkania. Portal GetHome.pl sprawdził, jak duża jest obecnie w największych miastach oferta mieszkań do kupienia za taki kredyt.
  Emerytura rolnicza a działalność gospodarcza - zmiany
  Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia jest około 9 mln osób – poinformowała we wtorek w Świerczach (woj. mazowieckie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Premier: rozważamy przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. w całości lub części
  Premier zapowiada przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. - rząd rozważa możliwość przedłużenia obowiązującej do końca lipca tego roku tarczy antyinflacyjnej w całości lub części - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów - UOKiK opracowuje zasady
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów jest problemem związanym z intensywnie rozwijającym się rynkiem mediów społecznościowych i brakiem transparentnych zasad. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy przygotowania nad zbiorem zasad związanych z treściami sponsorowanymi. Jakie to będą zasady?