| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa przystąpienia do długu - WZÓR UMOWY

Umowa przystąpienia do długu - WZÓR UMOWY

Przystępujący zobowiązuje się, iż przystępuje do długu Dłużnika i staje się wraz z nim odpowiedzialny solidarnie wobec wierzyciela.


UMOWA PRZYSTĄPIENIA DO DŁUGU

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Dłużnikiem, reprezentowanym przez:

...........................................,

..........................................., 

oraz

2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Przystępującym, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści: 

§ 1

1. Dłużnik oświadcza, że w dniu ........................................ zawarł z .................................................., zwanym dalej Wierzycielem,  umowę o roboty budowlane.

2. Dłużnik oświadcza, że Wierzyciel wykonał roboty objęte umową z dnia .............................. w terminach określonych w wskazanej umowie, a następnie na podstawie protokołów odbioru wystawił faktury częściowe numer ................., ............... i ................. oraz fakturę końcową numer ................. Ponadto Dłużnik oświadcza, że pomimo upływu terminu wymagalności wszystkich wyżej wymienionych faktur wynagrodzenie Wierzyciela nie zostało zapłacone i na dzień zawarcia niniejszej umowy jest wymagalne.

§ 2

Przystępujący oświadcza, że przystępuje do długu i zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wierzyciela, solidarnie z Dłużnikiem,  wynagrodzenie określone w umowie o roboty budowlane z dnia ....................... i wskazanych fakturach.

§ 3

W przypadku zapłaty wynagrodzenia Wierzyciela, o którym mowa w § 1 umowy przez Przystępującego, Przystępujący może żądać zwrotu uiszczonego długu od Dłużnika.

§ 4

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą się starały załatwić w drodze polubownej.

2. W przypadku niemożności załatwienia sporu w wskazany w ust. 1 sposób, sądem miejscowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd siedziby ..........................................................

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
                 Dłużnik                                 Przystępujący

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa przystąpienia do długu

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »