Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa leasingu finansowego - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Umowa leasingu jest alternatywa dla kredytu. Pobierz bezpłatny wzór umowy leasingu finansowego.


UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w ....................................zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Leasingodawcą,


a

 

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Leasingobiorcą.

§ 1

1. Leasingodawca zobowiązuje się oddać Leasingobiorcy do używania i pobierania pożytków ............................................................ (zwaną dalej przedmiotem leasingu), Leasingobiorca natomiast zobowiązuje się płacić umówioną opłatę leasingową.

2. Leasingodawca oświadcza, iż w celu wykonania niniejszej umowy zakupił od ................................................. przedmiot leasingu i przekazuje go do używania Leasingobiorcy na czas określony do dnia ............................................................................

§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi ........................................... (słownie: ....................................................................) złotych.

2. Przez cały czas trwania umowy przedmiot leasingu pozostanie własnością Leasingodawcy.

§ 3

1. Leasingobiorca oświadcza, że dokładnie zbadał stan techniczny przedmiotu leasingu i że nie wnosi co do niego żadnych uwag ani zastrzeżeń.

2. Wydanie przedmiotu leasingu następuje w terminie ................... od podpisania niniejszej umowy.

3. Jeżeli po wydaniu przedmiotu leasingu ujawnią się wady, których nie można było ustalić przy wydaniu, uniemożliwiające przewidziane w umowie używanie przedmiotu leasingu, Leasingodawca zobowiązany jest usunąć je niezwłocznie po zawiadomieniu przez Leasingobiorcę.

4. Wady, o których mowa w ust. 3, Leasingobiorca może usunąć na koszt Leasingodawcy.

5. Leasingodawca nie odpowiada za szkody powstałe u Leasingobiorcy na skutek wad przedmiotu leasingu.

§ 4

1. W dniu wydania przedmiotu leasingu Leasingodawca przekaże Leasingobiorcy dokumenty gwarancyjne dotyczące przedmiotu leasingu, otrzymane od gwaranta.

2. Zobowiązania gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji Leasingobiorca zrealizuje we własnym zakresie.

3. Leasingobiorca jest zobowiązany dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji w autoryzowanych stacjach, stosownie do warunków gwarancji.

4. Leasingobiorca zobowiązany jest informować Leasingodawcę o ujawnionych przedmiotach leasingu i o otrzymanych świadczeniach gwaranta.

5. Dochodzenie praw z tytułu gwarancji nie zwalnia Leasingobiorcy z dokonywania świadczeń ustalonych umową.

§ 5

Leasingodawca nie może na przedmiocie leasingu ustanawiać jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie.

§ 6

1. Należność za korzystanie z przedmiotu umowy Leasingobiorca będzie uiszczał w postaci rat kapitałowych i opłat dodatkowych.

2. Rata kapitałowa jest to część wartości przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1, którą otrzymuje się dzieląc tę wartość przez liczbę ..................... Rata kapitałowa wynosi więc ......................... (słownie: ....................................................................) złotych.

3. Opłaty dodatkowe oblicza się przy zastosowaniu aktualnej stopy oprocentowania kredytu ............................................ NBP. Podstawę naliczania tych opłat stanowi wartość netto przedmiotu umowy, tj. ta część wartości określonej w § 2 ust. 1, która nie została spłacona w formie rat kapitałowych.

4. Raty kapitałowe wraz z opłatą dodatkową płatne są w okresach rocznych, w terminie 30 dni po upływie każdego roku używania przedmiotu umowy.

§ 7

1. Leasingobiorca zobowiązuje się do uiszczania opłat leasingowych w wysokości ................................................ miesięcznie z góry, do dnia ......................... każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym nastąpiło przekazanie – wydanie przedmiotu leasingu.

2. W przypadkach opóźnienia w zapłacie opłaty leasingowej Leasingobiorca jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych zwłoki za opóźnienie w zapłacie.

3. Wysokość opłaty leasingowej jest waloryzowana w okresach kwartalnych, proporcjonalnie do wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS.

§ 8

1. Wszelkie należności z tytułu niniejszej umowy Leasingobiorca wpłacał będzie na konto bankowe Leasingodawcy nr ..................

2. Jako zabezpieczenie wszelkich należności Leasingobiorcy względem Leasingodawcy powstałych z tytułu niniejszej umowy, w szczególności zaś raty kapitałowej, Leasingobiorca składa w dniu zawarcia niniejszej umowy weksel in blanco z własnego wystawienia, bez protestu, awalowany przez .......... poręczycieli oraz „deklarację wekslową” podpisaną przez Leasingobiorcę oraz wszystkich poręczycieli.

3. Leasingodawca ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie na sumę odpowiadającą wysokości wszelkich należności powstałych z tytułu niniejszej umowy wraz z odsetkami oraz kosztami. Może on również weksel domicylować.

4. O wypełnieniu weksla i jego ewentualnym domicylowaniu Leasingodawca powinien zawiadomić wystawcę listem poleconym wysłanym najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności weksla.

§ 9

1. Leasingobiorca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z przedmiotem umowy. W szczególności Leasingobiorca jest zobowiązany pokrywać wszelkie opłaty, podatki i inne należności związane z umową leasingu.

2. W czasie trwania niniejszej umowy Leasingobiorca zobowiązany jest do używania przedmiotu leasingu zgodnie z zasadami eksploatacji urządzeń tego typu oraz w sposób zgodny z instrukcją użytkowania przedmiotu leasingu. W szczególności Leasingobiorca obowiązany jest zachowywać przedmiot umowy w stanie technicznym zdatnym do użytku, wynikającym z jego przeznaczenia i prawidłowej eksploatacji.

§ 10

1. Leasingobiorca obowiązany jest ubezpieczyć przedmiot leasingu na własny koszt. Obowiązek ten powinien zostać spełniony najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odbioru przedmiotu leasingu.

2. W przypadku gdy przedmiot umowy nie został ubezpieczony w terminie i w zakresie ustalonym w ust. 1, Leasingodawca ma prawo ubezpieczyć przedmiot umowy na koszt Leasingobiorcy.

§ 11

1. W przypadku rozwiązania umowy leasingu Leasingobiorca zobowiązuje się zwrócić przedmiot leasingu w stanie niepogorszonym, wynikającym z zasad prawidłowej eksploatacji.

2. Leasingodawca zastrzega sobie prawo kontrolowania w czasie trwania umowy, stanu przedmiotu leasingu i sposobu jego eksploatacji.

§ 12

1. Umowa wygasa w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu leasingu z przyczyn leżących po stronie Leasingobiorcy albo na skutek siły wyższej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Leasingobiorca jest zobowiązany zapłacić Leasingodawcy raty kapitałowe i opłaty dodatkowe do końca okresu, na który została zawarta umowa. Ponadto Leasingobiorca zobowiązany jest zwrócić Leasingodawcy przedmiot leasingu lub jego wartość.

§ 13

Leasingobiorca ma prawo z ważnych przyczyn rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, ale ponosi w tym przypadku konsekwencje przewidziane w § 12 ust. 2

§ 14

Z upływem terminu na który została zawarta umowa Leasingobiorca zwróci Leasingodawcy przedmiot leasingu.

§ 15

Leasingobiorcy nie przysługuje zwrot wpłaconych należności (rat kapitałowych i opłat dodatkowych) w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy.

§ 16

Strony ustalają następujące kary umowne:

1) za niewydanie przedmiotu leasingu przez Leasingodawcę w terminie umownym – ........... % za każdy dzień zwłoki,

2) za niezwrócenie przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę w terminie wynikającym z umowy – ............. % za każdy dzień zwłoki.

§ 17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 19

Spory mogące wyniknąć między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd ......................................

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
           Leasingodawca                         Leasingobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa leasingu finansowego

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Do 31 maja rodzice mogą starać się o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku
  Złożenie wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku w terminie 1 kwietnia - 31 maja br. to gwarancja przyznania dofinansowania od 1 stycznia 2022 r. - poinformowało w piątek na Twitterze Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Partie polityczne - obowiązek prowadzenia rejestrów wpłat i umów od 1 lipca 2022 r. Wzory rejestrów
  W dniu 1 lipca 2022 roku wejdą w życie przepisy ustawy o partiach politycznych, które zobowiązują je do prowadzenia rejestrów wpłat i umów. Minister Finansów wydał już rozporządzenia, które zawierają wzory takich rejestrów.
  Mobilny odpowiednik dowodu osobistego - będą nowe przepisy
  Dokument elektroniczny, obsługiwany przy użyciu aplikacji „mObywatel” ma służyć jako mobilny odpowiednik dowodu osobistego.
  Nieuczciwe promocje, fałszywe opinie. Co zmienią unijne przepisy?
  Unijna dyrektywa Omnibus ma ukrócić nieuczciwe promocje. Konsumenci będą też chronieni przed fałszywymi opiniami o produktach i usługach.
  Zakup drewna w Lasach Państwowych - ułatwienia dla konsumentów
  Lokalni mieszkańcy mają pierwszeństwo w kupnie drewna najniżej jakości w Lasach Państwowych. Nowe wytyczne Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych stanowią reakcję na wzrost cen energii oraz materiałów opałowych.
  Spór z UE o wymiar sprawiedliwości. Czy zmiany w SN uratują unijne fundusze dla Polski?
  Pozostaje mieć nadzieję, że uchwalenie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym to koniec sporu z Komisją Europejską oraz UE nt. wymiaru sprawiedliwości, że obszar sporu został zawężony do KPO - podkreślił w piątek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Jednak wątpliwości pozostają
  Izba Odpowiedzialności Cywilnej w Sądzie Najwyższym
  Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej. W SN ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej.
  Praca zdalna a awans pracownika. Czy pracując zdalnie trudniej awansować?
  Pracownicy zdalni i hybrydowi nie mają łatwego życia. Mimo że ich wydajność często jest większa, to są oni pomijani podczas rozdawania zadań oraz awansów i nagród. To oczywiście wpływa na zarówno na samych pracowników, jak i na firmę. Przez takie zachowanie menedżerów morale zespołu spada, a sami pracownicy mogą szukać lepszego traktowania u innych pracodawców – a to oznacza utratę talentów, które można było znacznie lepiej wykorzystać.
  Ochrona lokatorów a podwyżka czynszu. Wynajmujący może łatwo obejść limit
  Ochrona lokatorów związana z ograniczeniem skali podwyżek czynszowych dotyczy tylko trwających umów najmu. Zawarcie kolejnej umowy wynajmu, na przykład na rok pozwala właścicielowi mieszkania znacząco podwyższyć czynsz. W odpowiedzi na obecną sytuację rynku najmu, może wzrosnąć popularność wynajmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego.
  Zarobki i wykształcenie kobiet wpływają na poczucie atrakcyjności
  Czym Polki więcej zarabiają i mają lepsze wykształcenie, tym bardziej czują się atrakcyjnymi kobietami. Tak wynika badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i platformę ePsychlodzy.pl.
  Marszałek Grodzki rozważa przyspieszenie obrad Senatu ws. zmian w ustawie o SN
  Marszałek Senatu Tomasz Grodzki rozważą przyspieszenie obrad Senatu w związku z planowanym uchwaleniem w Sejmie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Rozważam, jest to w tej chwili w trakcie uzgodnień - powiedział marszałek. Nie wykluczył, że Senat zbierze się w przyszłym tygodniu
  Ponad 71 tys. osób otrzymuje świadczenie "Mama 4 plus"
  "Mama 4 plus", czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości minimalnej emerytury. Kto otrzymuje takie wsparcie?
  Matki stanowią 6 proc. dłużników alimentacyjnych [BADANIE]
  Dane zgromadzone przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor umożliwiają stworzenie swoistego portretu tzw. „alimenciarza”. Kim jest „typowy” dłużnik alimentacyjny?
  Sejmowe komisje pozytywnie zaopiniowały rządowy projekt ustawy o czternastej emeryturze
  Połączone sejmowe komisje Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowały w środę projekt ustawy o czternastej emeryturze. Rząd szacuje, że koszt wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2022 r. to około 11,4 mld zł.
  Mandat i zakaz wejścia na pokład samolotu za głupi żart na lotnisku
  28-letni Polak podczas odprawy na lotnisku w podkrakowskich Balicach skłamał, że ma trotyl w bagażu. Głupi żart spowodował działania ochrony lotniska, straży granicznej i przeszkolonego psa. Mężczyzna został ukarany mandatem i zakazem wejścia na pokład samolotu do Barcelony.
  Sklep internetowy - jak wybrać wiarygodny?
  W praktyce 98% sklepów internetowych szanuje uprawnienia konsumentów i z zasady uwzględnia reklamacje. Pozostałe 2% to jednak przysłowiowe „czarne owce”. Na co warto zwracócić uwagę podczas zakupów?
  Klubiki dla dzieci z Ukrainy - kiedy powstaną?
  Na pewno od lipca pierwsze klubiki dziecięce powstaną. Przepisy są tak elastyczne, że działania związane z powstawaniem tych klubów będą mogły podejmować samorządy – powiedział podczas konferencji prasowej wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker.
  "Sąd w smartfonie" i dalsza informatyzacja sądownictwa
  Ministerstwo Sprawiedliwości zmierza do pełnej cyfryzacji w polskim sądownictwie. W realizacji jest m.in. projekt "sąd w smartfonie". Resort zapowiada też "zdalny dostęp" sądów do informacji pochodzących z rejestrów państwowych.
  Premier: litera prawa to niewystarczający komponent budowania sprawiedliwej rzeczywistości
  Litera prawa, która była tak kurczowo przestrzegana w czasach III RP, jest niewystarczającym komponentem budowania sprawiedliwej rzeczywistości; także duch prawa i wola narodu musi być brany pod uwagę - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki
  Jak nie chronić danych osobowych?
  Na niewiele zdadzą się różnego rodzaju zabezpieczenia, jeśli sami udostępnimy wrażliwe informacje - przypomina Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czy wiemy jak zadbać o swoje dane? Oto wyniki badania przeprowadzanego przez serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów pod patronatem UODO.
  Okoliczności łagodzące w wyroku karnym - planowane zmiany
  W Sejmie procedowany jest projekt ustawy zmieniającej przepisy Kodeksu karnego w zakresie dotyczącym m.in. dyrektyw wymiaru kary (druk sejmowy nr 2024).
  Müller: nie będzie zgody polskiego rządu, by sędziowie łamiący prawo mogli dalej orzekać
  Przytłaczająca większość zakończonych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów dotyczy spraw pospolitych; nie będzie zgody polskiego rządu, by sędziowie, którzy łamią prawo, mogli dalej orzekać - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller
  Dyrektywa Omnibus od 28 maja 2022 r. Jakie prawa zyskają konsumenci?
  Od 28 maja 2022 r. zacznie obowiązywać unijna dyrektywa Omnibus, której celem jest zwiększenie ochrony praw konsumentów w handlu internetowym. Polska wersja tej ustawy na razie jest w powijakach, nie zdejmuje to jednak z polskich przedsiębiorców obowiązku podporządkowania się prawu UE. Niestety dostosowanie e-sklepów do nowych regulacji może kosztować - w zależności od sytuacji wyjściowej i rozmiaru sklepu może to być od tysiąca do nawet ponad 10 tys. zł.
  Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2022 r.
  Kwota zasiłku dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji. Ile wyniesie świadczenie od 1 czerwca 2022 r.?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - jaka pomoc?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to jedno z narzędzi przewidzianych dla kredytobiorców w trudnej sytuacji materialnej. Kto może skorzystać z pomocy?