Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa dostawy - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
W umowie dostawy strony określają zasady dostarczania określonego towaru. W umowie strony określają m.in. warunki płatności, jak również kontroli jakości dostarczanego towaru. Pobierz bezpłatny wzór.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa dostawy


UMOWA DOSTAWY


zawarta w dniu .......................w ............................., pomiędzy:


1. ............................................. z siedzibą w ................................, przy ul. .................. nr ......., numer KRS ................................., reprezentowanym przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym w treści umowy Dostawcą,


a


2. ......................................................, reprezentowanym przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym w treści umowy Odbiorcą,


o następującej treści:


§ 1

Umowa niniejsza określa ramowe zasady współpracy w zakresie dostaw towaru (obuwia) pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

§ 2

1. Dostawca zobowiązuje się do produkowania obuwia na podstawie składanych przez Odbiorcę i każdorazowo potwierdzanych zamówień oraz dostarczania ich Odbiorcy, a Odbiorca zobowiązuje się od odbioru wyprodukowanego obuwia i zapłaty ceny.

2. Asortyment, ilość, termin dostawy, cena, forma zapłaty i warunki szczegółowe określone będą każdorazowo w zamówieniu, które wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji i ewentualnie dalszą korespondencją w tym zakresie, stanowi integralną część niniejszej umowy.

3. Jako załącznik do potwierdzenia zamówienia Dostawca przesyłał będzie Odbiorcy skrócone warunki techniczne zamawianego obuwia, które również stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 3

1. Po otrzymaniu zamówienia od Odbiorcy Dostawca zobowiązuje się w ciągu 8 dni roboczych od daty jego otrzymania, potwierdzić przyjęcie zamówienia lub je odrzucić.

2. Brak potwierdzenia lub odrzucenia zamówienia przez Dostawcę w ciągu 8 dni roboczych jest równoznaczny z przyjęciem zamówienia do realizacji na warunkach w nim określonych.

3. Ewentualne dodatkowe warunki przyjęcia zamówienia do realizacji będą każdorazowo określane w potwierdzeniu zamówienia i wymagają wyrażenia na nie zgody przez Odbiorcę w terminie 5 dni roboczych. Milczenie Odbiorcy po upływie tego terminu uważa się za wyrażenie zgody.

4. Składanie i potwierdzanie zamówień oraz dalsza korespondencja w tym przedmiocie będzie odbywać się faksem. Ponadto każda ze stron zobowiązuje się niezwłocznie wysłać pismo przekazywane za pośrednictwem faksu również listem poleconym. Terminy określone w ust. 1 i 3 uważa się za dotrzymane, jeśli przed ich upływem faks zostanie nadany do kontrahenta.

§ 4

1. Za miejsce wykonania zamówienia uważa się siedzibę Odbiorcy. Za dzień wykonania zamówienia uważa dzień wydania towaru z magazynu Dostawcy – na samochód własny lub przewoźnikowi.

2. Dostawa towaru do magazynu Odbiorcy dokonana zostanie na koszt Dostawcy, ale na ryzyko Odbiorcy. Uzgodniony sposób opakowania –  ...................................................................................

............................................................................................... .

3. Przyjęcie towaru winno być potwierdzone przez Odbiorcę w formie pisemnej na odpowiednim dokumencie (WZ Dostawcy, list przewozowy).

§ 5

1. Wraz z towarem Dostawca przesyłał będzie Odbiorcy dotyczące towaru faktury VAT.

2. Odbiorca obowiązany jest potwierdzić odbiór oryginału faktury VAT na jej kopii i doręczyć ją Dostawcy.

3. Należność jest płatna na warunkach uzgodnionych w zamówieniu i jego potwierdzeniu, bądź w dalszej korespondencji w tym przedmiocie – w braku takich uzgodnień zapłata za dostarczony towar winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Dostawcy określony w fakturze, w terminie .......... dni od dnia dostawy. W przypadku dokonania zapłaty w dniu dostawy towaru Dostawca udzieli Odbiorcy upustu w wysokości ........ % wartości dostawy pod warunkiem, że upust nie został uzgodniony bądź udzielony już wcześniej.

4. Zapłata za dostarczony towar poprzez wręczenie czeku lub weksla wymaga zgody Dostawcy; w takim przypadku koszty operacji bankowych, opłat skarbowych itp., ponosi Odbiorca.

5. Do czasu zapłaty ceny towar pozostaje własnością Dostawcy, który wyraża zgodę na przetwarzanie towaru przez Odbiorcę w okresie zastrzeżenia własności z ograniczeniami wynikającymi z § 6 pkt 2-4.

6. Tytułem zabezpieczenia zapłaty ceny Odbiorca, w dniu zawarcia niniejszej umowy, wręczy Dostawcy weksel własny in blanco, wystawiony na Dostawcę jako remitenta, z klauzulą „bez protestu”. Dostawca jest upoważniony wypełnić weksel w sposób określony w deklaracji wekslowej, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.§ 6

1. W razie nie zapłacenia faktury w terminie Dostawcy przysługuje prawo żądania natychmiastowej zapłaty faktury wraz z odsetkami za opóźnienie.

2. Opóźnienie zapłaty faktury przekraczające 10 dni, a także powstanie uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Odbiorcy, upoważnia Dostawcę do żądania niezwłocznego wydania już dostarczonego – a nie zapłaconego – towaru oraz wstrzymania następnych dostaw – mimo wcześniejszego potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia Odbiorcy – bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie umowy.

W takim przypadku Dostawca może uzależnić pozostawienie u Odbiorcy wcześniej dostarczonego towaru oraz wykonanie następnych dostaw od złożenia przez Odbiorcę dodatkowego zabezpieczenia. W przypadku braku zapłaty bądź niedokonania zabezpieczenia w terminie dalszych 10 dni Dostawca upoważniony jest do odstąpienia od potwierdzonych lecz nie zrealizowanych zamówień.

3. Odbiorca nie może obciążyć dostarczonego mu towaru, jeżeli nie nastąpiło jeszcze przeniesienie na niego własności tego towaru.

4. W razie zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania układowego, ugodowego lub upadłościowego wobec Odbiorcy bądź wszczęcia procedury likwidacyjnej Odbiorcy jest on obowiązany na własny koszt zwrócić Dostawcy towar, za który nie dokonał zapłaty.

§ 7

1. Odbiorca zobowiązany jest zbadać dostarczony towar pod względem ilości i zgodności z zamówieniem w ciągu 2 dni roboczych, a pod względem jakości w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru – nie później jednak niż przed przekazaniem towaru do procesu przetwarzania – i niezwłocznie, tzn. w tym samym lub następnym dniu roboczym, zawiadomić Dostawcę o wadach jawnych towaru.

2. Reklamacja dostarczonych towarów będzie ponadto brana pod uwagę, jeżeli Odbiorca zawiadomi na piśmie Dostawcę o wadach ukrytych towaru w ciągu 2 dni roboczych od daty wykrycia wady.

3. Strony uznają za dopuszczalne wahania ilościowe w dostawie +/– 10%.

4. Odchylenia w jakości, kolorze, ciężarze i wykończeniu, wynikające z technicznej tolerancji rzędu 5% – nie podlegają reklamacji.

5. Dostawca jest zwolniony od odpowiedzialności za wady fizyczne dostarczonego towaru, powstałe wskutek przechowywania go w sposób niezgodny z zasadami prawidłowego przechowywania danego rodzaju towaru.

§ 8

Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia poprzez:

1) dostarczenie towaru z opóźnieniem nie wynikającym ze skorzystania z uprawnienia do wstrzymania dostaw, przewidzianego w § 6 ust. 2 umowy – 0,1% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości tej dostawy,

2) dostarczenie towaru z wadami  podlegającymi reklamacji – 10% wartości zareklamowanej partii towaru.

§ 9

Odbiorca może odstąpić od zamówienia w razie:

1. Wykazania, że wydany towar posiada jawne wady jakościowe (tzn. parametry odbiegające od uzgodnionych), chyba że Dostawca błąd (wadę) usunie lub wymieni towar na wolny od wad; w przypadku odstąpienia od umowy z ww. przyczyn Odbiorca ma prawo zwrócić towar Dostawcy i zażądać zwrotu zapłaconej ceny oraz zapłaty kary umownej zgodnie z zapisem § 8 pkt 2 umowy.

2. W sytuacji opóźnienia w dostawie całości towaru, o ile trwało ono dłużej niż 30 dni licząc od ustalonej daty dostawy, Odbiorcy przysługuje kara umowna w oparciu o § 8 pkt 1 umowy.


§ 10

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy następujące kary umowne:

1. Gdy Odbiorca odbierze towar z opóźnieniem Dostawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości towaru za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości dostawy.

2. .............................................................................................

§ 11

Umowa zostaje zawarta na czas nie określony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

1. Jako prawo właściwe dla niniejszej umowy strony wybierają prawo polskie.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące umowy dostawy.

§ 14

Sądem właściwym miejscowo w sporach wynikłych z niniejszej umowy będzie sąd w ...............................................................

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym z każdej wersji językowej dla każdej ze stron.
..........................................          ...........................................
                Dostawca                                               Odbiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa dostawy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Czas pracy 2022
Czas pracy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie z zakresu prawa rodzinnego. Ustawa została uchwalona w 1964 r. i była wielokrotnie nowelizowana.
  Jak wyrobić paszport? Wszystko, co musisz wiedzieć
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 oraz do strefy Schengen kilka lat później sprawiło, że paszporty stały się w jakimś sensie zbędne. Każdy może przekroczyć pieszo granice z Niemcami lub Czechami i nie zwrócić na to większej uwagi. Jednak na strefie Schengen świat się nie kończy. Wycieczka w dalsze rejony świata wiąże się z koniecznością posiadania paszportu. Od czego zacząć, aby wyrobić paszport?
  Przemoc domowa - MS zapowiada nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje kolejne narzędzia, mające przeciwdziałać przemocy domowej. Na jakim etapie jest projekt?
  Wakacje kredytowe tylko dla osób zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe
  Wakacje kredytowe mają być dostępne dla osób posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach, które sfinansowały nim zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mającej je wprowadzić do polskiego systemu prawa. Jakie założenia przyjął projektodawca?
  Kredyt bez wkładu własnego – nowe limity ceny m2
  Kredyt bez wkładu własnego niesie za sobą ograniczenia, np. limity cen metra kwadratowego kupowane mieszkania. Portal GetHome.pl sprawdził, jak duża jest obecnie w największych miastach oferta mieszkań do kupienia za taki kredyt.
  Emerytura rolnicza a działalność gospodarcza - zmiany
  Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia jest około 9 mln osób – poinformowała we wtorek w Świerczach (woj. mazowieckie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Premier: rozważamy przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. w całości lub części
  Premier zapowiada przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. - rząd rozważa możliwość przedłużenia obowiązującej do końca lipca tego roku tarczy antyinflacyjnej w całości lub części - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów - UOKiK opracowuje zasady
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów jest problemem związanym z intensywnie rozwijającym się rynkiem mediów społecznościowych i brakiem transparentnych zasad. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy przygotowania nad zbiorem zasad związanych z treściami sponsorowanymi. Jakie to będą zasady?
  Wniosek o „żłobkowe” do 31 maja 2022 r. - czy warto złożyć?
  31 maja 2022 r. upływa ważny termin dla rodziców wnioskujących o tzw. świadczenie żłobkowe. Czy warto się spieszyć?
  Bilet z drugiej ręki - jak uniknąć problemów?
  O czym pamiętać kupując bilet z drugiej ręki? Na jakie przepisy dotyczące odsprzedaży biletów warto zwrócić uwagę?
  Kredyt sędziego a sprawa "frankowa" - uchwała SN
  Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu frankowego nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy ze sprawy dotyczącej roszczeń wynikających z umowy zawartej przez ten bank z innym podmiotem - wynika z uchwały Sądu Najwyższego.
  Koniec stanu epidemii w Polsce od poniedziałku 16 maja
  Koniec stanu epidemii w Polsce następuje z dniem 16 maja. Zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego - wynika z rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Co się zmienia?
  Krajowy Plan Odbudowy. Ustawa o SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE
  KPO dla Polski. Czekamy na formalną akceptację kolegium unijnych komisarzy, to jest kwestia kilku, kilkunastu dni - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller pytany o Krajowy Plan Odbudowy. Podkreślił, że projekt dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE.
  Zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 - wątpliwości konstytucyjne wobec ustawy
  Zmiany w Polskim Ładzie. Koalicja Obywatelska wstrzymała się w Sejmie od głosu w głosowaniu nad nowelą ustawy, która obniża dolną stawkę PIT z 17 na 12 procent, bo nie zostały przyjęte poprawki zgłoszone przez nasz klub - mówi poseł Jarosław Urbaniak. Jak ponadto ocenił, nowela ustawa może być sprzeczna z konstytucją.
  MS: sądy znacznie przyspieszyły
  Średni czas postępowań w 2022 r. skrócił się o prawie dwa miesiące - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Co wpływa na przyspieszenie pracy sądów?
  Dodatkowy termin na pierwsze przesłanie prądu z OZE do sieci [Sejm]
  Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska z poprawką, która wydłuża do 16 lipca 2024 r. termin pierwszego wprowadzenia energii do sieci przez nowych wytwórców prądu z OZE.
  Frankowicze - SN uwzględnił skargi nadzwyczajne Prokuratora Generalnego
  Sąd Najwyższy uwzględnił 2 z 15 dotychczas skierowanych przez Prokuratora Generalnego skarg nadzwyczajnych w obronie frankowiczów i uchylił w całości zaskarżone nakazy zapłaty Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
  KE proponuje nowe przepisy chroniące dzieci przed wykorzystaniem seksualnym
  Komisja Europejska uważa, że obecny system oparty na dobrowolnym wykrywaniu i zgłaszaniu takich przypadków przez przedsiębiorstwa okazał się niewystarczający, aby zapewnić dzieciom dostateczną ochronę.
  Pandemia już nie chroni przed eksmisją - powrót eksmisji lokatorów
  Od kiedy obowiązuje zniesienie zakazu eksmisji? Co to oznacza dla właścicieli i lokatorów? Jakie są najczęstsze powody postępowania eksmisyjnego?
  Wadliwie zwołane zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Czy uchwała jest ważna?
  Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że błędy w zakresie zwołania i przeprowadzenia zebrania wspólnoty mieszkaniowej są istotne, jeśli miały one wpływ na wynik głosowania oraz przyjęte uchwały. Osoba zainteresowana podważeniem uchwał powinna np. wykazać, że wadliwe zwołanie zebrania wspólnoty miało związek z wynikiem późniejszego głosowania. Trzeba pamiętać, że oprócz uchylenia uchwały na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali, możliwe jest też złożenie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały (z wykorzystaniem art. 189 kodeksu postępowania cywilnego).
  Makijaż permanentny lub tatuaż z odpowiednim tuszem - radzi GIS
  Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, iż wymagania dla tuszy do tatuażu i makijażu permanentnego zostały określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.
  Kiedy 14. emerytura w 2022 r.?
  Kiedy zostanie wypłacona 14. emerytura w 2022 r.? Kto otrzyma świadczenie? Zasady dotyczące przyznawania czternastek emerytom i rencistom zawiera projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.
  Kiedy obywatel Ukrainy powinien zgłosić w ZUS wyjazd z Polski?
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnych zasadach dotyczących obywateli Ukrainy, którzy otrzymają wsparcie w ramach programów 500+ i rodzinnego kapitału opiekuńczego.