| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa użytkowania nieprawidłowego - WZÓR UMOWY

Umowa użytkowania nieprawidłowego - WZÓR UMOWY

W umowie przedmiotem umowy są pieniądze. Po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki.


UMOWA UŻYTKOWANIA NIEPRAWIDŁOWEGO


zawarta w dniu ................... r. w ............................., pomiędzy:


............................................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ............................................., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ........................................ – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................................, reprezentowaną przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym dalej Właścicielem,


a


............................................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ............................................., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ........................................ – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................................, reprezentowaną przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym dalej Użytkownikiem.


§ 1

Właściciel oświadcza, że jest właścicielem pieniędzy w kwocie ............................ (słownie: .................................................) złotych.

§ 2

1. Właściciel oddaje Użytkownikowi w bezpłatne użytkowanie kwotę pieniędzy, o której mowa w § 1 na okres do dnia .............

2. Po upływie okresu wskazanego w ust. 1, Użytkownik obowiązany jest zwrócić przedmiot umowy Właścicielowi.

§ 3

1. Wydanie przedmiotu umowy następuje w chwili jej zawarcia, co Użytkownik potwierdza podpisując niniejszą umowę.

2. Zwrot przedmiotu umowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Właściciela.

§ 4

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
               Właściciel                                 Użytkownik

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa użytkowania nieprawidłowego

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »