| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Sprzedaż z prawem odkupu - WZÓR UMOWY

Sprzedaż z prawem odkupu - WZÓR UMOWY

Sprzedawca może zastrzec prawo odkupu. Jest ono wykonywane przez złożenie stosownego oświadczenia przez uprawnionego


Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Zawarta dnia .................................................. (data), w .................................................(miejsce zawarcia umowy),  pomiędzy:

............................................................................................................................................, zamieszkałym w ......................................................................................................................., legitymującym się ................................................................... seria ................................... nr .................................... wydanym przez ..........................................................................
............................................................................................................................................, zwanym dalej w umowie Sprzedawcą

a

....................................................................................................................................., zam. ...................................................................................................................................., legitymującym się ................................................................... seria ................................... nr .................................... wydanym przez .......................................................................... ............................................................................................................................................, zwanym dalej w umowie Kupującym.

§ 1

1.      Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje ..........................................................................................................……..(przedmiot umowy), za cenę ........................................................................

2.      Cena wskazana w pkt. 1 została zapłacona w całości przez Kupującego na ręce Sprzedawcy. Sprzedawca niniejszym potwierdza fakt odbioru umówionej ceny.

3.      Wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży następuję z chwilą podpisania przez niego niniejszej umowy.

§ 2

1.      W terminie ……………… (termin uprawnienia do odkupu) od dnia zawarcia niniejszej umowy Sprzedawcy przysługuje prawo odkupu przedmiotu umowy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów.

2.      Z chwilą wykonania prawa odkupu Kupujący jest obowiązany przenieść na Sprzedawcę własność rzeczy, będącej przedmiotem niniejszej umowy. Wydanie Sprzedawcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie ………………………. (określenie terminu) od złożenia Kupującemu oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu.

3.      Oświadczenie Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa odkupu powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 3

1.      Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..............................................                          .............................................
  (podpis Sprzedawcy)                                    (podpis Kupującego)      

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Sprzedaż z prawem odkupu

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »