| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży na raty - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży na raty - WZÓR UMOWY

Przy sprzedaży na raty wydanie towaru kupującemu następuje przed całkowitą zapłatą ceny. Pobierz bezpłatny wzór umowy.


UMOWA SPRZEDAŻY NA RATY

Zawarta w ……………………, dnia .................................... pomiędzy:


Przedsiębiorcą …………………………………………………., reprezentowanym przez …………………………………….. i prowadzącym w ……………………… przy ul. …………………… sklep …………………………….., zwanym dalej „Sprzedawcą

oraz

……………………………………….., zam. w …………………………………. przy ul. …………………………., zwanym dalej „Kupującym”,


o następującej treści:


§ 1.

Na podstawie niniejszej umowy Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  (przedmiot umowy i jego opis)

§ 2.

Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę w wysokości ……………………. (wysokość ceny oraz waluta). Przy czym strony ustalają, że cenę tę Kupujący uiści w ……………. (słownie:  ……………..) ratach, płatnych do …………. (słownie: …………….) dnia każdego miesiąca na rachunek Sprzedawcy nr …………………… . (nr rachunku bankowego Sprzedawcy)

§ 3.

Sprzedawca może żądać natychmiastowego zapłacenia przez Kupującego całkowitej należnej mu kwoty, w sytuacji gdy Kupujący będzie w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat.

§ 4.

Wydanie rzeczy nastąpi najpóźniej do dnia ................................................................ (data dzienna)

§ 5.

Sprzedawca zastrzega sobie na przedmiocie sprzedaży prawo własności aż do zupełnej zapłaty ceny kupna.

§6

Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Sprzedawca                                                               Kupujący     .....................................                                             ...................................

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży na raty

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »