Kategorie

Umowa o pracę z prezes zarządu spółki - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Umowa o pracę zawarta w związku z powołaniem na funkcję prezesa zarządu oraz powierzeniem obowiązków, związanych z faktycznym zarządzaniem spółką. Pobierz bezpłatny wzór umowy.


UMOWA O PRACĘ Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Umowa zawarta w ........................., dnia ........................... roku.


W związku z powołaniem Pana/Pani ……………………………………. na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i powierzeniem mu/jej szczególnych obowiązków związanych z faktycznym zarządzaniem spółką, w dniu 12 lutego 2001r, Pan/Pani ………………………….., zwana/y dalej Pracownikiem, zam. w ………………… oraz …………………………………………… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zwana dalej Spółką, za którą działa Rada Nadzorcza w osobach …………………………,

zawarli następującej treści umowę o pracę:

I. Przedmiot umowy – postanowienia ogólne

1.      Na podstawie niniejszej umowy Spółka powierza Pracownikowi prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki, zarządzanie jej majątkiem, reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i umowie spółki oraz zapewnia poniższe warunki pełnienia powierzonej funkcji, a Pracownik zobowiązuje się powierzone obowiązki przyjąć i wykonywać je ze szczególną zawodową starannością .

2.      Postanowienia niniejszej umowy nie uchybiają prawom pozostałych członków Zarządu wynikającym z kodeksu handlowego i odrębnych umów.

3.         Niezależnie od niniejszej umowy prawa i obowiązki Pracownika związane z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu określają kodeks spółek handlowch, umowa spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

4.         Pracodawcą, w rozumieniu art.3 kodeksu pracy, jest Spółka. Osobą wyznaczoną do wykonywania wobec Pracownika czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w rozumieniu art.31 § 1 kodeksu pracy, jest Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.

II. Obowiązki Pracownika

1.      W zakresie wykonywanych obowiązków Pracownik działa samodzielnie podlega jednak zwierzchnictwu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników. Przy wykonywaniu swoich zadań obowiązany jest kierować się dążeniem do maksymalizacji wielkości sprzedaży usług osiąganej przez Spółkę, stale zwiększać pozycję spółki na rynku, powiększać jej majątek zarówno w postaci środków trwałych jak i nabywanych praw majątkowych.

2.      Przy realizacji celów opisanych powyżej Pracownik obowiązany jest dbać o bezpieczeństwo finansowe Spółki. Postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają dokonywania transakcji obarczonych ryzykiem gospodarczym, jeżeli transakcja taka uzasadniona jest spodziewanym wysokim zyskiem lub spodziewanym wzrostem pozycji Spółki na rynku.

3.      W szczególności na podstawie niniejszej umowy Pracownik jest obowiązany do:

a)    opracowywania strategii rozwoju Spółki w tym w szczególności przygotowywanie planów finansowych na kolejne lata obrotowe i przedstawianie ich do akceptacji Radzie Nadzorczej;

b)    przygotowywania i realizacji odpowiedniej polityki marketingowej;

c)    zapewnienie odpowiednich do założonej strategii rozwoju zasobów ludzkich;

d)    opracowanie i realizacji motywacyjnych systemów wynagradzania pracowników Spółki;

III. Czas pracy

1.    Pracownik wykonuje swoje obowiązki w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.    Czas pracy Pracownika określony jest wymiarem jego zadań.

IV. Wynagrodzenie

1.    Z tytułu wykonywania obowiązków określonych niniejszą umową Pracownik otrzymywał będzie wynagrodzenie miesięczne płatne najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca,

2.    Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie składać się z dwóch elementów:

       a) część stała wynagrodzenia;

       b) część zmienna wynagrodzenia.

3.    Stała część wynagrodzenia wynosi 6.000 PLN brutto (słownie: sześć tysięcy).

4.    Zmienna część wynagrodzenia uzależniona jest od wyników finansowych osiąganych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych i ma charakter “premii za sukces”.

5.    Zmienna część wynagrodzenia będzie przysługiwać jeżeli w kolejnych latach obrotowych 2001 i 2002 Spółka osiągnie zysk brutto nie mniejszy odpowiednio w kolejnych latach niż: 750.000 PLN, 800.00 PLN i 1000.000 PLN.

6.    Zmienna część wynagrodzenia stanowić będzie 18% zysku wykazanego ponad założone powyżej wskaźniki. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku obrotowego i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i udzieleniu władzom Spółki pokwitowania, w terminie 30 dni od daty Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które podejmie wskazane wyżej uchwały.

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, Spółka obowiązana jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pokrywać wszelkie koszty ponoszone przez Pracownika w celu wykonania niniejszej umowy i w związku z jej wykonywaniem. Dotyczy to w szczególności kosztów korzystania z samochodu prywatnego, korzystania z innych przedmiotów stanowiących prywatną własność Zarządzającego, kosztów wyjazdów służbowych, kosztów reprezentacyjnych itp.

V. Szczególne uprawnienia Pracownika

1.    Pracownik ma prawo i obowiązek ciągłego doskonalenia swoich umiejętności w zakresie zarządzania, marketingu i finansów, a także w zakresie usług będących przedmiotem działalności Spółki.

2.    W celu wykonania postanowień ustępu poprzedniego Pracownik ma prawo do uczestniczenia w określonych kursach i szkoleniach.

3.    Koszty takich kursów i szkoleń zostaną pokryte przez Spółkę. Jeśli jednorazowy koszt przekracza kwotę 10.000 zł Pracownik obowiązany jest uzyskać akceptację Rady Nadzorczej.


W przypadku przerwy w wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych dłuższej niż 14 dni, bez względu na przyczynę (urlop, czasowa niezdolność do pracy itp.) Pracownik obowiązany jest dołożyć wszelkich starań celem zapewnienia ciągłości pracy przedsiębiorstwa, w szczególności obowiązany jest wyznaczyć zastępujące go osoby, stosownie je umocować oraz dokonywać okresowej kontroli realizacji zadań. Niezwłocznie po zakończeniu przerwy  obowiązany jest dokonać całościowego przeglądu zdarzeń zaistniałych w przedsiębiorstwie podczas jego nieobecności.

VI. Odpowiedzialność

Za szkody wyrządzone Spółce w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych niniejszą umową Pracownik odpowiada na zasadach ogólnych.

VII. Czas obowiązywania umowy.

Umowa niniejsza zawarta jest na okres kadencji Zarządu, którego członkiem jest Pracownik (na czas określony). Umowa wygasa w dniu odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy poprzedzający wygaśnięcie kadencji. Niezależnie od terminu odbycia Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa wyżej umowa niniejsza wygaśnie najpóźniej w dniu 30 grudnia 2007 roku.

VIII. Rozwiązanie umowy

1.    Spółka może rozwiązać niniejszą umowę  z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

2.    Pracownik może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia (art.33 kodeksu pracy).

IX. Poufność umowy

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy objęte są ścisłą tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Treść niniejszej umowy nie może zostać ujawniona jakimkolwiek osobom trzecim bez zgody zainteresowanych stron.

X. Postanowienia końcowe

1.    Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla Pracownika jeden pozostający w dyspozycji Spółki, jeden pozostający w dyspozycji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.    Umowa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2001r. i z tym dniem Pracownik rozpoczyna świadczenie pracy na podstawie niniejszej umowy.....................................                                                                      ....................................
podpis pracodawcy                                                                       podpis pracownika

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o pracę z prezes zarządu spółki

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
WIELKIE ŚMIAŁE CELE czyli jak inspirować siebie i innych do wysokich lotów
WIELKIE ŚMIAŁE CELE czyli jak inspirować siebie i innych do wysokich lotów
Tylko teraz
49,00 zł
59,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.

  O ile wzrosną emerytury w 2022 r.?

  O ile wzrosną najniższe emerytury w 2022 r.? Co z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentą rodzinną?

  Zasiłek okresowy w 2022 r.

  Zasiłek okresowy w 2022 r. czeka podwyżka kryteriów dochodowych. Czy wpływa to na wysokość świadczeń?

  Wakacyjny urlop - gdzie i za ile? [BADANIE]

  Ponad 80% Polaków spędziło tegoroczny wakacyjny urlop w kraju. Ile środków przeznaczyliśmy na wyjazdy?

  MS zapowiada zmiany dotyczące samorządu kuratorskiego

  Przepisy mają zostać wyostrzone, aby kuratorzy mieli bardziej szczegółowe określone narzędzia działania.