| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Samochód > Umowa zamiany samochodu - WZÓR UMOWY

Umowa zamiany samochodu - WZÓR UMOWY

Pobierz bezpłatny wzór umowy. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Dla celów rejestracji umowa powinna mieć formę pisemną.

…….......……..w …………………………
       (data)                    (miejscowość)


Umowa zamiany

zawarta  pomiędzy:

………...........…………...     (imię i nazwisko), PESEL…………………………………, zamieszkałym w ….........……………. (miejscowość) przy ul. ……….....….. (nazwa ulicy i numer), zwanym dalej Zamieniającym 1, legitymującym się dowodem osobistym ….......................….. (seria i numer dowodu osobistego)

a

………………………………..    (imię i nazwisko), PESEL………………………, zamieszkałym w …….…….. (miejscowość) przy ul. …….....…….. (nazwa ulicy i numer domu), zwanym dalej Zamieniającym 2, legitymującym się dowodem osobistym ….......................….. (seria i numer dowodu osobistego)


o następującej treści:

§ 1

1.           Zamieniający 1 oświadcza, iż jest właścicielem samochodu osobowego marki .................................. rocznik ........................... nr rejestracyjny ................................. o wartości …………………… złotych (słownie .....................………………………….).

2.           Zamawiający 1 oświadcza, że samochód wymieniony w ust. 1 wolny jest o praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że samochód ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

§ 2

1.      Zamieniający 2 oświadcza, iż jest właścicielem samochodu osobowego marki.................................. rocznik ........................... nr rejestracyjny ................................. o wartości …………………… złotych (słownie .....................………………………….).

2.      Zamawiający 2 oświadcza, że samochód wymieniony w ust. 1 wolny jest o praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że samochód ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3

Zamieniający 1 przenosi własność samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1, na rzecz Zamieniających 2 w zamian za przeniesienie przez Zamieniających 2 własności samochodu, o którym mowa w § 2 ust. 1, na rzecz Zamieniającego 1.

§ 4

Strony zgodnie oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do wartości samochodów będących przedmiotem zamiany.

§ 5

1.      Zamieniający 1 zobowiązuje się do zapłaty na rzecz zapłacić Zamieniającego 2 kwoty …………………… złotych (słownie…….…...............) tytułem dopłaty różnicy wartości przedmiotów zamiany.

2.      Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi w chwili odbioru samochodu wymienionego w § 2 ust. 1

§ 6

Wzajemne wydanie przedmiotów zamiany nastąpi w dniu podpisania umowy, w dniu .............................. (data dzienna), w ...........................………………..……. (miejscowość)

§ 7

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą obie strony w częściach równych.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.……………………………….                                             .......……………………………….
         ZAMIENIAJĄCY 1:                                                              ZAMIENIAJĄCY 2:

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa zamiany samochodu

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »