Kategorie

Zatrudnienie niepełnosprawnych - formy wsparcia

Formy wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych: dofinansowanie do wynagrodzenia, dotacje na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowywanie tworzenia i późniejszej działalności Zakładów Aktywności Zawodowej oraz wspieranie działalności Zakładów Pracy Chronionej. / fot. Shutterstock
Formy wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych: dofinansowanie do wynagrodzenia, dotacje na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowywanie tworzenia i późniejszej działalności Zakładów Aktywności Zawodowej oraz wspieranie działalności Zakładów Pracy Chronionej. / fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wspierane jest obecnie różnymi formami pomocy. Należą do nich m.in.: dofinansowanie do wynagrodzenia, dotacje na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowywanie tworzenia i późniejszej działalności Zakładów Aktywności Zawodowej oraz wspieranie działalności Zakładów Pracy Chronionej.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami

Według danych GUS za III kwartał 2018 r (Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski – aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej) współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosi 30,2% a wskaźnik zatrudnienia 28,2%. Dla porównania, współczynnik aktywności zawodowej Osób Niepełnosprawnych na koniec roku 2015 wynosił 26,8 % a na koniec 2017 roku 27,7 %. Te dane pokazują poprawę, ale nadal widać znaczne różnice między wskaźnikami dotyczącymi Osób Niepełnosprawnych, a tymi mierzącymi aktywność zawodową osób sprawnych. Dlatego podejmowane będą przez Rząd oraz PFRON istotne działania na rzecz poprawy sytuacji Osób Niepełnosprawnych na rynku pracy.

Dla osób z niepełnosprawnością, praca zawodowa jest nie tylko źródłem dochodów, ale również formą terapii i rehabilitacji zawodowej. Dzięki pracy, Osoba Niepełnosprawna staje się bardziej niezależna, jej poczucie własnej wartości wzrasta, a kontakty z innymi ludźmi stają się częstsze i lepsze. Dlatego ważne jest wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnoprawnością na rynku pracy

Każdy człowiek ma prawo wyboru ścieżki zawodowej. Tego prawa nie mogą być pozbawione osoby z niepełnosprawnością. Dlatego działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjęte wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmierzają do udzielania wsparcia na wielu płaszczyznach budowania ścieżki kariery zawodowej, zaczynając od edukacji osób z niepełnosprawnością i dalej poprzez wspieranie w rozwoju zawodowym.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS.

Formy wsparcia niepełnosprawnych na rynku pracy

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy wspierane jest poprzez refundację wynagrodzeń (dopłata z PFRON do pensji zatrudnionej Osoby Niepełnosprawnej), dotacje dla pracodawców na utworzenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla Osoby Niepełnosprawnej (wypłacane ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy) oraz refundacja składek na ubezpieczenie społeczne Osób Niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą i niepełnosprawnych rolników.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na chronionym rynku pracy wspierane jest poprzez dofinansowywanie tworzenia i późniejszej działalności Zakładów Aktywności Zawodowej (ze środków PFRON może być sfinansowane do 65% kosztów utworzenia i do 90% kosztów działalności ZAZ) oraz wspieranie działalności Zakładów Pracy Chronionej (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych, możliwość uzyskania ulg we wpłatach na PFRON przez podmioty kupujące produkty lub usługi od ZPChR).

Refundacja wynagrodzeń

Według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób z niepełnosprawnością jest najefektywniejszą formą wspierania zatrudnienia takich osób.

Wysokość refundacji przez PFRON wynagrodzenia dla Osoby Niepełnosprawnej zależy od jej stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • 450 zł miesięcznie w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim,
 • 1125 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym
 • 1800 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

W przypadku zatrudnienia osób o tak zwanych „schorzeniach specjalnych”, które szczególnie utrudniają osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy (choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja oraz osoby niewidome), kwota dofinansowania może zostać zwiększona dodatkowo o 600 zł miesięcznie.

W latach 2015 – 2018 rosła zarówno liczba zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych których zatrudnienie było refundowane, jak i łączna kwota dofinansowań.

Rok

Liczba pracodawców

Liczba pracowników objętych dofinansowaniem

Kwota wypłaconego dofinansowania

2015

30 802

301 024

2 903 835 941,40 zł

2016

33 223

309 080

2964 945 310,05 zł

2017

36 462

322 641

3 172 468 470,60 zł

2018

38 147

320 732

3 316 594 251,47 zł

Zakłady Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka tworzona w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych. ZAZ-y mogą być tworzone przez gminy, powiaty oraz przez organizacje pozarządowe, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Wniosek o utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej organizator składa do marszałka województwa, z którym również zawiera umowę o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania zakładu. Aby otrzymać status Zakładu Aktywności Zawodowej, podmiot musi zatrudniać co najmniej 70% osób z niepełnosprawnościami, ze znacznym stopniem niepełnosprawności i osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, niepełnosprawność intelektualną lub chorobę psychiczną, przy czym zatrudnionych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być więcej niż 35% wszystkich pracowników. Budynki i pomieszczenia ZAZ muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a starosta powiatu musi wydać pozytywną opinię potwierdzającą celowość utworzenia ZAZ na danym terenie. Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej, potwierdzającą spełnianie wszystkich warunków, wydaje wojewoda. Zakłady Aktywności Zawodowej otrzymują dotacje z PFRON na każdą zatrudnioną Osobę Niepełnosprawną. Od 1 stycznia 2019 kwota dofinansowania wzrosła z 18 500 do 22 000 zł na osobę rocznie. ZAZ-y sprzedają swoje produkty i usługi, a zarobione środki przeznaczają na swoją dalszą działalność. Najczęściej są to usługi porządkowe, gastronomia i catering, usługi pralnicze, mała poligrafia oraz rzemiosło artystyczne.

Zakłady Aktywności Zawodowej, zatrudniające Osoby Niepełnosprawne o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, pozwalają swoim pracownikom na zdobycie doświadczenia zawodowego. Doświadczenie to może im później pomóc w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy.

Liczba działających Zakładów Aktywności Zawodowej, liczba zatrudnionych osób oraz środki na działalność ZAZ rosną. Dane liczbowe dotyczące ZAZ w latach 2015 – 2018 przedstawia poniższa tabela:

Rok

Liczba ZAZ

Liczba zatrudnionych w ZAZ osób niepełnosprawnych

Środki na ZAZ

2015

94

3 907

72 241 187 zł

2016

102

4 166

80 790 798 zł

2017

107

4 473

83 249 936 zł

2018

110

4 963

88 641 018 zł

Oznacza to że pomiędzy rokiem 2015 a 2018 powstało 16 nowych ZAZ, a zatrudnienie w Zakładach zwiększyło się o ponad 1000 osób (osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym).

W 2019 roku kwota środków przeznaczonych przez PFRON na Zakłady Aktywności Zawodowej wynosić będzie o 18 542 982 zł więcej. Suma środków to 107 184 000 zł.

Warsztaty Terapii Zawodowej

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Celem warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji tych zamierzeń służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.

Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.
Środki wykorzystane na działanie warsztatów terapii zajęciowej w latach 2015-2018

2015 r.

L.p Nazwa zadania Kwota w mln zł Liczba wtz
1 Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8  - ogółem 437,7 700
2 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON   389,4 696

2016 r.

L.p Nazwa zadania Kwota w mln zł Liczba wtz
1 Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8  - ogółem 471,3 708
2 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON   419 702

2017 r.

L.p Nazwa zadania Kwota w mln zł Liczba wtz
1 Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8  - ogółem 481,8 715
2 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON   427,7 711

2018 r.

L.p Nazwa zadania Kwota w mln zł Liczba wtz
1 Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8  - ogółem 512,6 718
2 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON   453,5 718

W 2019 roku kwota środków przeznaczonych przez PFRON na Warsztaty Terapii Zajęciowej wynosić będzie o 38 436 804 zł więcej. Suma środków to 491 899 236 zł.

Źródło: www.pfron.org.pl 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.

  400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.? Podpowiadamy dla kogo przewidziano nowy rodzaj wsparcia.

  Oszustwo "na 14. emeryturę" - co robić?

  Oszustwo "na 14. emeryturę? ZUS przestrzega przed osobami, które oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o świadczenie.

  Zasada niezmienności składu orzekającego - zmiany w k.p.k.

  Zasada niezmienności składu orzekającego sprawia, że zmiana sędziego oznacza przymus prowadzenia procesu od początku – co nikomu nie służy. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie możliwy tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

  Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

  Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?