REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zatrudnienie niepełnosprawnych - formy wsparcia

Formy wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych: dofinansowanie do wynagrodzenia, dotacje na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowywanie tworzenia i późniejszej działalności Zakładów Aktywności Zawodowej oraz wspieranie działalności Zakładów Pracy Chronionej. / fot. Shutterstock
Formy wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych: dofinansowanie do wynagrodzenia, dotacje na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowywanie tworzenia i późniejszej działalności Zakładów Aktywności Zawodowej oraz wspieranie działalności Zakładów Pracy Chronionej. / fot. Shutterstock
fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wspierane jest obecnie różnymi formami pomocy. Należą do nich m.in.: dofinansowanie do wynagrodzenia, dotacje na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowywanie tworzenia i późniejszej działalności Zakładów Aktywności Zawodowej oraz wspieranie działalności Zakładów Pracy Chronionej.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami

REKLAMA

Według danych GUS za III kwartał 2018 r (Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski – aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej) współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosi 30,2% a wskaźnik zatrudnienia 28,2%. Dla porównania, współczynnik aktywności zawodowej Osób Niepełnosprawnych na koniec roku 2015 wynosił 26,8 % a na koniec 2017 roku 27,7 %. Te dane pokazują poprawę, ale nadal widać znaczne różnice między wskaźnikami dotyczącymi Osób Niepełnosprawnych, a tymi mierzącymi aktywność zawodową osób sprawnych. Dlatego podejmowane będą przez Rząd oraz PFRON istotne działania na rzecz poprawy sytuacji Osób Niepełnosprawnych na rynku pracy.

REKLAMA

Dla osób z niepełnosprawnością, praca zawodowa jest nie tylko źródłem dochodów, ale również formą terapii i rehabilitacji zawodowej. Dzięki pracy, Osoba Niepełnosprawna staje się bardziej niezależna, jej poczucie własnej wartości wzrasta, a kontakty z innymi ludźmi stają się częstsze i lepsze. Dlatego ważne jest wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnoprawnością na rynku pracy

Każdy człowiek ma prawo wyboru ścieżki zawodowej. Tego prawa nie mogą być pozbawione osoby z niepełnosprawnością. Dlatego działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjęte wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmierzają do udzielania wsparcia na wielu płaszczyznach budowania ścieżki kariery zawodowej, zaczynając od edukacji osób z niepełnosprawnością i dalej poprzez wspieranie w rozwoju zawodowym.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS.

Formy wsparcia niepełnosprawnych na rynku pracy

REKLAMA

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy wspierane jest poprzez refundację wynagrodzeń (dopłata z PFRON do pensji zatrudnionej Osoby Niepełnosprawnej), dotacje dla pracodawców na utworzenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla Osoby Niepełnosprawnej (wypłacane ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy) oraz refundacja składek na ubezpieczenie społeczne Osób Niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą i niepełnosprawnych rolników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na chronionym rynku pracy wspierane jest poprzez dofinansowywanie tworzenia i późniejszej działalności Zakładów Aktywności Zawodowej (ze środków PFRON może być sfinansowane do 65% kosztów utworzenia i do 90% kosztów działalności ZAZ) oraz wspieranie działalności Zakładów Pracy Chronionej (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych, możliwość uzyskania ulg we wpłatach na PFRON przez podmioty kupujące produkty lub usługi od ZPChR).

Refundacja wynagrodzeń

Według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób z niepełnosprawnością jest najefektywniejszą formą wspierania zatrudnienia takich osób.

Wysokość refundacji przez PFRON wynagrodzenia dla Osoby Niepełnosprawnej zależy od jej stopnia niepełnosprawności i wynosi:

  • 450 zł miesięcznie w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim,
  • 1125 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym
  • 1800 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

W przypadku zatrudnienia osób o tak zwanych „schorzeniach specjalnych”, które szczególnie utrudniają osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy (choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja oraz osoby niewidome), kwota dofinansowania może zostać zwiększona dodatkowo o 600 zł miesięcznie.

W latach 2015 – 2018 rosła zarówno liczba zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych których zatrudnienie było refundowane, jak i łączna kwota dofinansowań.

Rok

Liczba pracodawców

Liczba pracowników objętych dofinansowaniem

Kwota wypłaconego dofinansowania

2015

30 802

301 024

2 903 835 941,40 zł

2016

33 223

309 080

2964 945 310,05 zł

2017

36 462

322 641

3 172 468 470,60 zł

2018

38 147

320 732

3 316 594 251,47 zł

Zakłady Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka tworzona w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych. ZAZ-y mogą być tworzone przez gminy, powiaty oraz przez organizacje pozarządowe, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Wniosek o utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej organizator składa do marszałka województwa, z którym również zawiera umowę o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania zakładu. Aby otrzymać status Zakładu Aktywności Zawodowej, podmiot musi zatrudniać co najmniej 70% osób z niepełnosprawnościami, ze znacznym stopniem niepełnosprawności i osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, niepełnosprawność intelektualną lub chorobę psychiczną, przy czym zatrudnionych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być więcej niż 35% wszystkich pracowników. Budynki i pomieszczenia ZAZ muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a starosta powiatu musi wydać pozytywną opinię potwierdzającą celowość utworzenia ZAZ na danym terenie. Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej, potwierdzającą spełnianie wszystkich warunków, wydaje wojewoda. Zakłady Aktywności Zawodowej otrzymują dotacje z PFRON na każdą zatrudnioną Osobę Niepełnosprawną. Od 1 stycznia 2019 kwota dofinansowania wzrosła z 18 500 do 22 000 zł na osobę rocznie. ZAZ-y sprzedają swoje produkty i usługi, a zarobione środki przeznaczają na swoją dalszą działalność. Najczęściej są to usługi porządkowe, gastronomia i catering, usługi pralnicze, mała poligrafia oraz rzemiosło artystyczne.

Zakłady Aktywności Zawodowej, zatrudniające Osoby Niepełnosprawne o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, pozwalają swoim pracownikom na zdobycie doświadczenia zawodowego. Doświadczenie to może im później pomóc w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy.

Liczba działających Zakładów Aktywności Zawodowej, liczba zatrudnionych osób oraz środki na działalność ZAZ rosną. Dane liczbowe dotyczące ZAZ w latach 2015 – 2018 przedstawia poniższa tabela:

Rok

Liczba ZAZ

Liczba zatrudnionych w ZAZ osób niepełnosprawnych

Środki na ZAZ

2015

94

3 907

72 241 187 zł

2016

102

4 166

80 790 798 zł

2017

107

4 473

83 249 936 zł

2018

110

4 963

88 641 018 zł

Oznacza to że pomiędzy rokiem 2015 a 2018 powstało 16 nowych ZAZ, a zatrudnienie w Zakładach zwiększyło się o ponad 1000 osób (osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym).

W 2019 roku kwota środków przeznaczonych przez PFRON na Zakłady Aktywności Zawodowej wynosić będzie o 18 542 982 zł więcej. Suma środków to 107 184 000 zł.

Warsztaty Terapii Zawodowej

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Celem warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji tych zamierzeń służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.

Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.
Środki wykorzystane na działanie warsztatów terapii zajęciowej w latach 2015-2018

2015 r.

L.p Nazwa zadania Kwota w mln zł Liczba wtz
1 Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8  - ogółem 437,7 700
2 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON   389,4 696

2016 r.

L.p Nazwa zadania Kwota w mln zł Liczba wtz
1 Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8  - ogółem 471,3 708
2 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON   419 702

2017 r.

L.p Nazwa zadania Kwota w mln zł Liczba wtz
1 Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8  - ogółem 481,8 715
2 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON   427,7 711

2018 r.

L.p Nazwa zadania Kwota w mln zł Liczba wtz
1 Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8  - ogółem 512,6 718
2 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON   453,5 718

W 2019 roku kwota środków przeznaczonych przez PFRON na Warsztaty Terapii Zajęciowej wynosić będzie o 38 436 804 zł więcej. Suma środków to 491 899 236 zł.

Źródło: www.pfron.org.pl 

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
2300 zł dla rodziców najmłodszych dzieci. Już od 1 października 2024 r. Sprawdź, jak dostać świadczenia.

2300 zł dla rodziców najmłodszych dzieci już od 1 października 2024 r. Rząd pracuje nad nowym programem. Przy uwzględnieniu 800 plus, zapewni on 2300 zł wsparcia co miesiąc.

Opłata za psy i inne zwierzęta domowe wzrośnie o połowę. Jest projekt rozporządzenia

Zwiększą się koszty utrzymania zwierząt domowych. Właściciele, którzy chcą podróżować ze swoimi pupilami, będą musieli uiścić wyższą opłatę.

Od 1 czerwca 2024 r. wyższe limity dorabiania do niektórych emerytur i rent

Od 1 czerwca 2024 r. zmienią się tzw. progi graniczne, o których powinni pamiętać pracujący seniorzy. W przeciwnym razie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi lub zmniejszy świadczenie. Limity nie dotyczą jednak wszystkich emerytów i rencistów.

Urlop proporcjonalny a zmiana pracy. Co mówią przepisy?

Kiedy stosuje się urlop proporcjonalny? Co w przypadku zmiany pracy? Prezentujemy najważniejsze zasady.

REKLAMA

5000,00 zł na wakacje dla dzieci w wieku szkolnym. Tym razem nie tylko dla dzieci rolników. Sprawdź, kto skorzysta.

5000,00 zł na wakacje dla dzieci w wieku szkolnym. Sprawdź, kto skorzysta z wakacyjnej AktywAKCJI. Tym razem nie jest to program skierowany jedynie do dzieci rolników.

Zdolność kredytowa Polaków w maju 2024 r. Kto ile może pożyczyć na mieszkanie? Co dalej w latach 2024-2026? Będą podwyżki i tańsze kredyty?

Zdolność kredytowa w przypadku kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) jest w maju 2024 r. wyższa niż pod koniec 2021 roku, czyli przed serią podwyżek stóp procentowych. Jest tak mimo, iż aktualne oprocentowanie kredytów jest 2-3 razy wyższe niż niecałe 3 lata temu. Tak wynika z danych zebranych przez HREIT. Tak pozytywna sytuacja dla potencjalnych kredytobiorców wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń.

Aktywnie w żłobku - dla kogo nowe świadczenie? 1500 lub 1900 zł miesięcznie na dziecko

Aktywnie w żłobku - dla kogo? To nowe świadczenie w wysokości 1500 lub 1900 zł miesięcznie na dziecko ma przysługiwać na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo sprawowaną przez dziennego opiekuna. Na jakich warunkach będzie przyznawane?

Co ukrywał w domu Zbigniew Ziobro? Ruszy śledztwo

Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, ogłosił, że prokuratura rozpoczyna śledztwo w związku z ukryciem akt nadzoru wytworzonych w byłej Prokuraturze Generalnej. Dokumenty te dotyczą nadzoru nad postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie narażenia ojca byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za taki czyn grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

REKLAMA

Umowa zlecenia wliczana do stażu pracy? Ważne zmiany w Kodeksie pracy

To będzie ważna nowelizacja. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dodać do kodeksu pracy nowy przepis, zgodnie z którym do stażu pracy będzie się liczyły m.in. okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów i wpłynąć do Sejmu w III kwartale 2024 r. 

Najwyższa emerytura w Polsce wynosi niemal 50 000 zł. Ile najniższa i od czego to zależy?

Najniższa emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi zaledwie 1 grosz. Wysokość emerytur i tzw. emerytury groszowe budzą sporo wątpliwości. Od czego zależy wysokość świadczeń?

REKLAMA