Kategorie

Postępowanie w sprawie o wykreślenie oraz wykluczenie członka spółdzielni

Robert Pakla
doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.
Postępowanie wewnątrzspółdzielcze. /fot. Fotolia
Wykreślenie oraz wykluczenie członka spółdzielni odbywa się zgodnie z przepisami ustawy prawo spółdzielcze. Po ustaniu członkostwa następuje wykreślenie z rejestru.

Stosunek członkostwa w spółdzielni może ustać zgodnie z przepisami ustawy prawo spółdzielcze. Sytuacje mogące doprowadzić do wykreślenia tworzą zamkniętą listę przyczyn mogących wywołać taki skutek prawny. Zarząd spółdzielni na mocy art. 30 ustawy prowadzi rejestr jej członków. Po ustaniu członkostwa następuje wykreślenie z rejestru.

Wystąpienie za wypowiedzeniem

Członek spółdzielni może wystąpić z niej dokonując wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi przyjąć  formę pisemną. Termin i okres wypowiedzenia określa statut spółdzielni. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

Zobacz serwis: Nieruchomości

Wykluczenie lub wykreślenie członka ze spółdzielni

Wykluczenie członka ze spółdzielni jest formą rozwiązania stosunku członkostwa. Następuje ono gdy z winy członka umyślnej, bądź rażącego niedbalstwa nie da się pogodzić dalszego pozostawania w spółdzielni z postawieniami statutu bądź dobrymi obyczajami. Przez rażące niedbalstwo należy rozumieć sytuacje w której członek dopuszcza się czynu, którego stopień naganności drastycznie odbiega od modelu zachowania się w danych warunkach. Wykreśleniu podlega także członek nie wykonujący obowiązków nałożonych na niego przez statut, nawet jeśli nie wykonuje tych obowiązków z przyczyn nie związanych z jego winą np. choroba, choroba psychiczna, nieobecność w kraju z powodu wyjazdu w delegację. Decyzję o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje właściwy organ zgodnie z statutem spółdzielni. Przed wydaniem decyzji właściwy organ spółdzielni ma obowiązek wysłuchania zainteresowanej strony. Organem właściwym może być rada nadzorcza lub walne zgromadzenie członków spółdzielni w zależności od postanowień statutu. Decyzja organu ma formę uchwały, do której  powinno być dołączone uzasadnienie zawierające motywy, którymi kierował się organ przy podejmowaniu decyzji. Organ ma obowiązek powiadomienia zainteresowanej strony o podjęciu takiej decyzji w terminie dwóch tygodni poprzez przesłanie jej uchwały wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu traktuje się na równi z doręczeniem.

Środki odwoławcze w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym

 1. Jeżeli właściwym organem jest rada nadzorcza, osoba zainteresowana ma prawo:
 1. odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do walnego zgromadzenia, w terminie określonym w statucie,
 2. zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.

W wypadku bezskutecznego upływu terminu do wniesienia odwołania od decyzji rady nadzorczej termin zaskarżenia do sądu biegnie od dnia, w którym odwołanie do walnego zgromadzenia powinno być najpóźniej rozpoznane. Jeżeli skutecznie wniesiono odwołanie do walnego zgromadzenia spółdzielni, członek zainteresowany ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i możliwości popierania go stosuje się przepisy statut o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Jeżeli statut nie przewiduje postępowania wewnątrzspółdzielczego, termin do wniesienia odwołania wynosi miesiąc od dnia doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym walnym zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się członek spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie walnego zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem.

 1. Jeżeli właściwym organem jest walne zgromadzenie osoba zainteresowana ma prawo zaskarżyć uchwałę do sądu na podstawie jej sprzeczności ze statutem, dobrymi obyczajami lub godzeniu w interesy członka spółdzielni albo też gdy uchwała ma na celu pokrzywdzenie członka spółdzielni. Powództwo może być wytoczone jedynie przez wykluczonego lub wykreślonego. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia zawiadomienia zainteresowanego członka o tej uchwale. Sąd może jednak nie uwzględnić upływu terminu jeżeli utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne. Orzeczenie sądu ma moc prawną, która wiąże organy spółdzielni i może ustalić nieważność lub nieistnienie uchwały.

Należy pamiętać, że właściwym sądem do wydania orzeczenia będzie sąd cywilny okręgowy na podstawie art. 17 ust. 41 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Zobacz: Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

Skuteczność wykreślenia lub wykluczenia

Decyzja staje się skuteczna i wiążąca z chwilą:

 1. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia;
 2. bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady;
 3. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia;
 4. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia.

Postępowanie w sprawie członka zmarłego oraz osoby prawnej, której byt prawny ustał

Członka zmarłego wykreśla się z rejestru członków, ze skutkiem od dnia w którym nastąpiła śmierć. Osoba prawna zostaje wykreślona z dniem jej ustania. Jeżeli zmarły członek pozostawił więcej niż jednego spadkobiercę, wówczas powinni oni ustanowić wspólnego pełnomocnika lub wskazać zarządcę ustanowionego przez sąd.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.

  Kapitał rodzicielski - od kiedy?

  Ustawa w sprawie kapitału rodzicielskiego ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. O szczegółach mówiła minister rodziny Marlena Maląg.

  Wniosek o dowód osobisty online jeszcze tylko przez 50 dni

  To ostatnie 50 dni na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnych zmianach, które wejdą w życie w sierpniu.

  Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca

  Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. choć obejmuje zaledwie kilka artykułów, to bez wątpienia ma znamiona rewolucyjne.

  Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

  15 czerwca 2021 r. przypada Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Przemoc jest problemem, który dotyka seniorów na całym świecie.

  Kara pozbawienia wolności nie tylko w zakładzie karnym

  Osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności, mają do wyboru dwie instytucje prawne, które dają im możliwość odbycia tej kary poza zakładem karnym.

  Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

  W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

  Abonament RTV w 2022 r. - stawki

  Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

  Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

  Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.