Kategorie

Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca

Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca/Fot. Shutterstock
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca/Fot. Shutterstock
Shutterstock
Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. choć obejmuje zaledwie kilka artykułów, to bez wątpienia ma znamiona rewolucyjne.

E-tytuł wykonawczy i doręczenia elektroniczne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W ostatnich miesiącach ustawodawca przyzwyczaił nas do tego, że pojawiają się liczne zmiany w procedurze egzekucji administracyjnej oraz w samej procedurze administracyjnej. Przez ostatnie dwa lata mogliśmy obserwować więcej nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji aniżeli miało to miejsce przez cały ponad sześćdziesięcioletni okres obowiązywania jej przepisów. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania do nowych rozwiązań informatycznych wdrażanych systemowo w administracji. Przed nami zatem kolejna bardzo istotna zmiana ustawy egzekucyjnej, która wejdzie w życie 1 lipca bieżącego roku i choć obejmuje zaledwie kilka artykułów, to bez wątpienia ma znamiona rewolucyjne.

Tytuły wykonawcze

Źródła ww. zmian sięgają 2019 r. Ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw już wczesnej dokonały zmian o merytorycznym i porządkującym charakterze. Ich głównym celem było uproszczenie procedur administracyjnych obowiązujących w egzekucji administracyjnej, co prowadzić miało do polepszenia sytuacji wierzycieli i organów egzekucyjnych. Głównym zamierzeniem ustawodawcy było zlikwidowanie problemów wynikających z nadmiernie skomplikowanych, nieprzejrzystych procedur, niejasnych przepisów czy też braku jednoznacznych regulacji. Ustawodawca podjął również działania mające na celu poprawienie sytuacji prawnej wierzycieli w stosunku do zobowiązanych i organów egzekucji administracyjnej, uproszczenie i przyśpieszenie procedur. Jednym z filarów nowelizacji stały się działania polegające na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań elektronicznego, szybkiego generowania i przesyłania administracyjnych tytułów wykonawczych od wierzycieli należności publicznoprawnych do naczelnika urzędu skarbowego. W tym celu ustawodawca podjął działania na rzecz opracowania interaktywnych formularzy tytułów wykonawczych oraz specjalnego dedykowanego systemu teleinformatycznego służącego do komunikacji pomiędzy wierzycielami a organem egzekucyjnym. Stosownie do art. 26 § 1 u.p.e.a., „ Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru. Wierzyciel będący jednocześnie organem egzekucyjnym wszczyna postępowanie egzekucyjne z urzędu poprzez nadanie tytułowi wykonawczemu przez siebie wystawionemu klauzuli o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej. Zgodnie z regulacją art.. 26 § 1c u.p.e.a.

Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze przekazuje się do organu egzekucyjnego:

1) drogą elektroniczną - przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej;

2) przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), przez swoich pracowników oraz inne upoważnione osoby lub organy - jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwa droga elektroniczna.”

Przekazywanie tytułów wykonawczych oraz wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz innych dokumentów (np. informacji opartej o art. 26e czy też zawiadomienie o którym mowa w art. 32 aa u.p.e.a.) w aktualnym stanie prawnym odbywa się tradycyjnie za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego - Poczta Polska SA, lub za pośrednictwem funkcjonalności E-PUAP lub z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki pocztowej. W dniu 1 lipca 2021r. te rozwiązania mają zostać co do zasady zastąpione przez możliwość korzystania z dedykowanego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26 aa upea. Zgodnie z jego treścią tworzy się system teleinformatyczny, przy wykorzystaniu którego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub informacje, o których mowa w art. 26 § 1e, będą przekazywane do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego System ma być prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie mógł, w drodze rozporządzenia, inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia systemu teleinformatycznego, mając na względzie konieczność sprawnego funkcjonowania tego systemu, w tym przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego będącemu organem egzekucyjnym wniosków egzekucyjnych, tytułów wykonawczych i informacji, o których mowa w art. 26 § 1e. Organ prowadzący system teleinformatyczny będzie nadawał wierzycielowi dostęp do tego systemu w zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego wykorzystując w tym celu przygotowane elektroniczne formularze. Za ich pomocą możliwe będzie również odebranie dostępu i ewentualne zmiany w zakresie dostępu (http://www.is-szczecin.pl/egzadm/)

Stosownie zatem do treści art. 26 § 1c pkt 1 u.p.e.a. w brzmieniu obowiązującym od 30 lipca 2020 r. zasadą jest przekazywanie tytułów wykonawczych organu egzekucyjnego drogą elektroniczną - przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 26aa u.p.e.a, system teleinformatyczny przy wykorzystaniu którego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub informacje, o których mowa w art. 26 § 1e, będą przekazywane do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego będzie prowadził Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, który na wniosek wierzyciela, będzie nadawał mu dostęp do tego systemu, w zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W dniu 8 marca 2021r. opublikowany został Komunikat, zgodnie z którym Podmioty chcące zintegrować własny system dziedzinowy wierzyciela z Centralnym Systemem Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW), lub inne podmioty działające w ich imieniu, mogły wystąpić o udostępnienie klucza dostępu (X-API-Key) do środowiska testowego eTW poprzez WS API.

Zgodnie z kolejnym obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego, już od 30 kwietnia 2021r. wierzyciele mogliby wysyłać elektronicznie tytuły wykonawcze do naczelnika urzędu skarbowego. Niestety data ta okazała się nieosiągalna, stąd wyżej wspomniane obwieszczenie zostało zmienione kolejnym obwieszczeniem z dnia 27 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.MFFiPR.2021.63 Obecnie zatem na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070 i z 2020 r. poz. 288 i 1492) ogłoszono, że system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 26aa § 1 u.p.e.a. zostanie uruchomiony z dniem 1 lipca 2021 r. Do 1 lipca 2021r. na podstawie złożonych wniosków będą nadawane wierzycielom uprawnienia dostępowe do dedykowanego systemu teleinformatycznego. Na Portalu dla wierzycieli i organów egzekucyjnych spoza Krajowej Administracji Skarbowej opublikowane zostały trzy wzory wniosków. Są to wniosek wierzyciela o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do Aplikacji e-TW. W dniu 21 maja bieżącego roku, ukazał się kolejny ważny komunikat adresowany do wierzycieli, zgodnie z którym w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. (Zgodnie z art. 39 2 Kodeksu postępowania administracyjnego) Przepisu art. 39 1 nie stosuje się. Z uwagi na wskazany artykuł Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oczekuje od podmiotów publicznych składania wniosków za pośrednictwem skrzynek elektronicznych. O nadaniu uprawnień wierzyciel otrzyma informację zwrotną. Samo jednak wysyłanie tytułów wykonawczych będzie możliwe dopiero od dnia 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z komunikatem z dnia 7 czerwca 2021r. udostępniono kolejną wersję interaktywnego formularza TW-1(6). Natomiast w dniu 10 czerwca 2021r. przekazano informacje o udostępnieniu w Zakładce Systemy Elektronicznych Tytułów Wykonawczych w poz. 9 przykładów wypełnienia Wniosku o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do Aplikacji e-TW.

Doręczenia elektroniczne

Zmiany jakie wejdą w życie od 1 lipca 2021r. związane są bezpośrednio z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2018r . o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2020. 2320). Wskazana ustawa zmieni z dniem swojego wejścia w życie u.p.e.a. poprzez dodanie do art. 26 paragrafów 5c i 5d. Zgodnie z ich treścią „Za doręczenie odpisu tytułu wykonawczego otrzymanego przez organ egzekucyjny przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej uznaje się doręczenie tytułu wykonawczego w postaci elektronicznej, jeżeli takie doręczenie umożliwia zapoznanie się z treścią tytułu wykonawczego, a gdy nie jest to możliwe - w postaci papierowej.”. Zgodnie z normą art. 26 § 5d „Przepis § 5c stosuje się odpowiednio do innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu egzekucyjnym”.

Przedstawione powyżej zmiany są niewątpliwie efektem znacznego rozwoju rynku usług cyfrowych, zwiększenia poziomu wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych przez strony i uczestników postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej. Niewątpliwie na wprowadzenie zmian nałożył się znaczny wzrost poziomu informatyzacji podmiotów publicznych. Przeprowadzana konsekwentnie strategia cyfryzacji przyczyniła się do uproszczenia znaczącej liczby procesów wewnętrznych podmiotów publicznych, bezpośrednio związanych z obsługą obywateli i przedsiębiorców. Jednocześnie nastąpił bardzo duży rozwój e-usług, za pośrednictwem których podmioty publiczne zapewniają potencjalnym interesariuszom możliwość załatwiania wybranych spraw przez Internet.

Podsumowanie

Lipcowa nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma zatem istotnie przyśpieszyć zakończenie procedowania w egzekucji administracyjnej w drodze tradycyjnej- tj. z wykorzystaniem papierowych tytułów wykonawczych. Wydaje się bowiem, że zarówno wierzyciele należności publicznoprawnych jak i podstawowy organ egzekucji administracyjnej jakim jest naczelnik urzędu skarbowego osiągnęli optymalny poziom cyfryzacji by móc uruchomić rozwiązania elektroniczne, znacznie przyśpieszające procedowanie w sprawie przymusowego dochodzenia należności publicznoprawnych. Rozwiązanie pozwoli zatem na wyraźne skrócenie czasu przekazywania tytułu wykonawczego do organu egzekucji, jego zintegrowanie z systemem obsługującym organ egzekucji.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  28 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Brak maseczki i uniewinnienie. Utrwalona linia orzecznicza?

  Brak maseczki w miejscu publicznym skutkował dla obywatela grzywną. RPO podkreśla, iż SN uwzględnił kasację wobec utrwalonej linii orzeczniczej.

  Obostrzenia na październik 2021 r.

  Obostrzenia na październik 2021 r. zawarto w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów. Aktualne obostrzenia mają zostać przedłużone do 31 października.

  Emerytury groszowe z ZUS wciąż problemem

  Emerytury groszowe z ZUS stanowią coraz częstszy problem. Czy planowane są zmiany dotyczące świadczeń niższych niż minimalne?

  Oszczędzamy mniej, ale regularnie [BADANIE]

  Z danych zebranych przez Intrum wynika, iż 80 procent konsumentów stara się oszczędzać każdego miesiąca. Czy to pozytywny skutek pandemii?

  Reklamacja po wakacjach - jak i kiedy?

  Reklamacja po wakacjach może dotyczyć np. usługi turystycznej, opóźnionego lotu czy noclegu. W jakim terminie należy ją wysłać?

  400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.

  400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.? Podpowiadamy dla kogo przewidziano nowy rodzaj wsparcia.

  Oszustwo "na 14. emeryturę" - co robić?

  Oszustwo "na 14. emeryturę? ZUS przestrzega przed osobami, które oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o świadczenie.

  Zasada niezmienności składu orzekającego - zmiany w k.p.k.

  Zasada niezmienności składu orzekającego sprawia, że zmiana sędziego oznacza przymus prowadzenia procesu od początku – co nikomu nie służy. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie możliwy tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

  Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

  Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.