| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Postępowanie administracyjne > Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Samorządowe kolegia odwoławcze zajmują się odwołaniami od decyzji i postanowień wydawanymi przez urząd gminy czy miasta. Jak odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego?

W przypadku, gdy decyzja nie jest zadowalająca dla strony istnieje możliwość odwołania się od niej do wyższej instancji. W przypadku urzędu gminy lub miasta organem wyższego stopnia będzie właśnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Możliwość odwołania się od decyzji administracyjnej jest uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym kodeksem od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Na wydanej decyzji musi znaleźć się wskazówka dotycząca możliwości złożenie odwołania od wskazanej decyzji. Informacja będzie określała termin na złożenie odwołania oraz określenie instancji do której można się odwołać.

Wniesienie odwołania

Odwołanie od decyzji gminy składa się właśnie do tej gminy, która wydała niezadowalającą stronę decyzję. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne KPA mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Zgodnie z przepisami KPA, sprawę załatwia się w ciągu 1 miesiąca od daty wpłynięcia odwołania.

Termin na wniesienie

Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty dostarczenia stronie decyzji. Po upływie tego czasu odwołanie jest nieskuteczne, a decyzja staje się ostateczna. Odwołanie można wysłać listem poleconym lub doręczyć je osobiście. Ważne jest otrzymanie i zachowanie potwierdzenia jego złożenia. Potwierdzeniem tym jest dowód nadania listu poleconego lub podbita przez urzędnika kopia dokumentu. Data stempla pocztowego uznawana jest za datę złożenia odwołania.

Zobacz: Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym

Skutki odwołania

Z chwilą wniesienia odwołania, wykonanie decyzji zostaje z automatu zatrzymane. Wyjątek stanowią decyzje, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Wykonuje się je jeszcze przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Jaką decyzję może podjąć SKO?

Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której  utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji, albo umarza postępowanie odwoławcze. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję administracyjną w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę organ ten może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Zobacz serwis: Postępowanie administracyjne

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »