Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a cudzoziemcy. Terminy, sytuacja prawna obywateli Ukrainy

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Co z sytuacją cudzoziemców?
Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Co z sytuacją cudzoziemców?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Urząd do Spraw Cudzoziemców przypomina, iż z dniem 31 lipca 2023 r. przestaną obowiązywać specjalne rozwiązania dla cudzoziemców wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. To skutek odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – skutki dla sytuacji prawnej cudzoziemców

Z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii związanych z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wiąże się szereg wciąż obowiązujących przepisów prawa ustanawiających szczególne zasady związane z pobytem cudzoziemców na terytorium Polski. Celem ich wprowadzenia było przede wszystkim przeciwdziałanie negatywnym skutkom obostrzeń w wielu aspektach życia społecznego (trudności w przemieszczaniu się przez granice czy załatwianiu spraw urzędowych), uzasadnionych koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Specjalne rozwiązania dotyczą przedłużeń: uprawnień pobytowych cudzoziemców, ważności dokumentów związanych z tymi uprawnieniami oraz terminów na realizację określonych czynności przewidzianych w przepisach prawa. Przepisy w zdecydowanej większości stanowią część tzw. ustawy COVID-19[i] i obejmują:

 1. podstawę do uznania pobytu cudzoziemców na terytorium Polski za legalny z mocy prawa, w sytuacji gdy w dniu 14 marca 2020 r. przebywali w kraju na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych:

 

 • w ramach ruchu bezwizowego,
 • na podstawie wiz Schengen wydanych przez organy polskie,
 • wiz Schengen lub wiz długoterminowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen,
 • dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen,
 • wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie są państwami obszaru Schengen (gdy zgodnie z prawem Unii Europejskiej takie wizy lub dokumenty uprawniają do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 15z1 ust. 1);

 

2. przedłużenie z mocy prawa:

 

 • okresów pobytu i ważności wiz krajowych w przypadkach, gdy ostatni dzień okresu pobytu na podstawie takich wiz przypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (art. 15zd ust. 1);
 • upływających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy (art. 15zd ust. 3);

 

3. przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

 

 • terminów opuszczenia terytorium Polski, wynikających z art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach[ii] (art.15zzza);
 • terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (obecnie terminów dobrowolnego wyjazdu), na podstawie art. 315 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach (art. 15zzzb);
 • terminów na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, o przedłużenie wizy lub o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego (art. 15z);
 • okresów ważności kart pobytu (art. 15z2 ust. 1);
 • okresów ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, wydawanych cudzoziemcom na czas trwania postępowań w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej (art. 15z3 ust. 1);
 • okresów ważności dokumentów wydawanych na czas określony obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, którzy z nimi przebywają lub do nich dołączają: dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu, kart pobytu członka rodziny obywatela UE oraz kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE (art. 15z6 ust. 1);
 • okresów ważności polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca (art. 15z6 ust. 3);
 • okresów ważności dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 15z6 ust. 5).
Ważne

Wszystkie wymienione powyżej przedłużenia oraz podstawy uznania pobytu cudzoziemca na terytorium Polski za legalny (ustanowione w art. 15z1 ust. 1 ustawy COVID-19) ograniczone są w czasie do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r.[iii] spowodowało, że 2 lipca 2023 r. rozpoczęły swój bieg terminy 30-dniowe określone w powyższych przepisach. W konsekwencji z końcem dnia 31 lipca 2023 r. zakończą się okresy przedłużeń oraz pobytu uznawanego za legalny na podstawie ustawy COVID-19 (art. 15z1 ust. 1).

Oprócz zasad związanych ściśle z pobytem cudzoziemców na terytorium Polski, ustawa COVID-19 zawiera również przepisy ustanawiające inne szczególne rozwiązania, które pośrednio mają znaczenie dla obszaru legalności pobytu i są związane z wykonywaniem pracy przez cudzoziemców. Szczególne zasady w tym zakresie to:

 • przedłużenie z mocy prawa wypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okresów ważności zezwoleń na pracę i przedłużeń zezwoleń na pracę (art. 15zzq ust. 1);
 • przedłużenie z mocy prawa okresu dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego przez powiatowy urząd pracy do ewidencji oświadczeń (art. 15zzq ust. 3);
 • podstawa prawna do wykonywania przez cudzoziemca pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pracę sezonową, oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy, wpisanemu do ewidencji oświadczeń, lub w jednym z zezwoleń na pobyt czasowy, które określają warunki wykonywania pracy, jeżeli jest to skutek skorzystania przez pracodawcę z możliwości modyfikacji treści stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy z uwagi ograniczenia w życiu społecznym spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (np. art. 15g ust. 8 – obniżenie wymiaru czasu pracy w warunkach przestoju ekonomicznego)(art. 15z5);
 • szczególny dostęp cudzoziemca do pracy sezonowej[iv] w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz okresu 30-dniowego następującego po odwołaniu ostatniego z tych stanów, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli w tym okresie cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, przedłużenie zezwolenia na pracę lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń (które ważne było po dniu 13 marca 2020 r. lub po tym dniu uprawniało do wykonywania pracy)(art. 15z7).

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. spowodowało, że określone powyżej okresy przedłużeń oraz okresy istnienia określonych szczególnych uprawnień w zakresie dostępu do rynku pracy, zakończą się również z końcem dnia 31 lipca 2023 r.

Ponadto, przepisy[v] przewidują także przedłużenie z mocy prawa:

 • okresów ważności Kart Polaka przypadających w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
 • terminów na złożenie wniosku o przedłużenie Karty Polaka.

W przypadku jednak tych rozwiązań, stosowne przedłużenia następują do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W konsekwencji odwołania stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r., przedłużenia te obowiązują do dnia 2 października 2023 r.

Szczególna sytuacja prawna obywateli Ukrainy

W związku agresją rosyjską na terytorium Ukrainy i wywołanym nią masowym napływem obywateli ukraińskich, przepisami tzw. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy[vi] (dalej: „ustawa specjalna”) w sposób szczególny uregulowano sytuację prawną obywateli Ukrainy w kontekście zasad ich pobytu na terytorium Polski.

Oprócz ustanowienia ogólnej podstawy pobytu uznawanego za legalny do 4 marca 2024 r. i zapewnienia wiążących się z nią instytucji pomocowych adresowanych do obywateli Ukrainy przybywających od 24 lutego 2022 r. z terytorium państwa swojego pochodzenia w związku z toczącymi się na nim działaniami wojennymi, ustawa specjalna ustanawia również szereg rozwiązań wspierających proces legalizacji pobytu wszystkich przebywających w Polsce obywateli tego państwa. Część z nich stanowi odpowiedniki omówionych powyżej rozwiązań przewidzianych w przepisach ustawy COVID-19.

Należy w tym kontekście wymienić następujące rozwiązania dotyczące przedłużenia:

 • okresów pobytu i ważności wiz krajowych wydanych obywatelom Ukrainy przypadających w okresie od 24 lutego 2022 r. (art. 42 ust. 3a ustawy specjalnej) - odpowiednik przedłużenia okresów pobytu i okresów ważności wiz krajowych przewidzianego w art. 15zd ust. 1 ustawy COVID-19;
 • okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy udzielonych obywatelom Ukrainy przypadających w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. (art. 42 ust. 5a ustawy specjalnej) – odpowiednik przedłużenia okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy przewidzianego w art. 15zd ust. 3 ustawy COVID-19;
 • terminów na realizację obowiązku opuszczenia przez obywateli Ukrainy terytorium Polski, wynikającego z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach przypadających w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. (art. 42 ust. 6 ustawy specjalnej) – odpowiednik przedłużenia terminów na realizację obowiązku opuszczenia terytorium Polski przewidzianego w art. 15zzza ustawy COVID-19;
 • terminów dobrowolnego powrotu określonych (obecnie terminów dobrowolnego wyjazdu), określonych na podstawie art. 315 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanych wobec obywateli Ukrainy, przypadających w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. (art. 42 ust. 7 ustawy specjalnej) – odpowiednik przedłużenia terminów dobrowolnego powrotu (terminów dobrowolnego wyjazdu) przewidzianego w art. 15zzzb ustawy COVID-19;
 • okresów ważności kart pobytu wydanych obywatelom Ukrainy, przypadających w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. (art. 42 ust. 8 pkt 1 ustawy specjalnej) – odpowiednik przedłużenia okresów ważności kart pobytu przewidzianego w art. 15z2 ust. 1 ustawy COVID-19;
 • okresów ważności polskich dokumentów tożsamości wydanych obywatelom Ukrainy, przypadających w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. (art. 42 ust. 8 pkt 2 ustawy specjalnej) – odpowiednik przedłużenia okresów ważności polskich dokumentów tożsamości przewidzianego w art. 15z6 ust. 3 ustawy COVID-19;
 • okresów ważności dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy, przypadających w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. (art. 42 ust. 8 pkt 3 ustawy specjalnej) – odpowiednik przedłużenia okresów ważności dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” przewidzianego w art. 15z6 ust. 5 ustawy COVID-19.

W aktualnym stanie prawnym[vii] przedłużenia te następują do 4 marca 2024 r.

Jeżeli przed 24 lutego 2022 r. obywatel Ukrainy korzystał z danego rozwiązania wynikającego z ustawy COVID-19, w dalszym ciągu może czerpać korzyść z przepisów stanowiących jego odpowiednik w ustawie specjalnej.

Przykład

Obywatel Ukrainy posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na okres z datą końcową, która wypadła przed dniem 24 lutego 2022 r. Przepis ustawy COVID-19 (art. 15zd ust. 3) spowodował, że uległo to zezwolenie przedłużeniu poza dzień 24 lutego 2022 r. Zezwolenie to nie zakończy jednak swojej ważności 31 lipca 2023 r. w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, tylko z końcem dnia 4 marca 2024 r. (na podstawie art. 42 ust. 5a ustawy specjalnej).

Przykład

Obywatel Ukrainy jest obowiązany opuścić terytorium Polski (na podstawie art. 299 ust. 6 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach) i termin 30-dniowy na realizację tego obowiązku zakończył się przed dniem 24 lutego 2022 r. Przepis ustawy COVID-19 (art. 15zzza) spowodował, że termin ten uległ przedłużeniu poza dzień 24 lutego 2022 r. Termin ten nie upłynie jednak 31 lipca 2023 r. w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, tylko z końcem dnia 4 marca 2024 r. (na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy specjalnej).

Przykład

Obywatel Ukrainy posiada zezwolenie na pobyt stały i w związku z tym zezwoleniem została mu wydana karta pobytu na okres z datą końcową, która wypadła przed dniem 24 lutego 2022 r. Przepis ustawy COVID-19 (art. 15z2 ust. 1) spowodował, że okres ważności karty pobytu uległ przedłużeniu poza dzień 24 lutego 2022 r. Okres ważności tej karty nie zakończy się jednak 31 lipca 2023 r. w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, tylko z końcem dnia 4 marca 2024 r. (na podstawie art. 42 ust. 8 pkt 1 ustawy specjalnej).

Ustawa specjalna (art. 42 ust. 11) przewiduje podstawę prawną dla pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski uznawanego za legalny w okresie do dnia 4 marca 2024 r., jeżeli w okresie od 24 lutego 2022 r. przypadał dopuszczalny okres pobytu na tym terytorium wynikający z posiadania wizy Schengen wydanej przez organ polski, wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub w ramach ruchu bezwizowego. To rozwiązanie nie ma swojego odpowiednika w przepisach ustawy COVID-19. Nie jest takim odpowiednikiem przepis art. 15z1 ust. 1 ustawy COVID-19, który odwołuje się do pobytu na terytorium Polski w dniu 14 marca 2020 r. W konsekwencji, aby przepis art. 42 ust. 11 ustawy specjalnej miał zastosowanie, dopuszczalny okres pobytu wynikającego z wizy Schengen, obcego dokumentu pobytowego lub ruchu bezwizowego, powinien kończyć się najwcześniej w dniu 24 lutego 2022 r.

W okresie następującym po 31 lipca 2023 r. z rozwiązań szczególnych przewidzianych w art. 42 ustawy specjalnej nie będą mogli skorzystać obywatele Ukrainy, których pobyt jest aktualnie uznawany za legalny w związku z przebywaniem na terytorium Polski w dniu 14 marca 2020 r. w ramach dopuszczalnych pobytów krótkoterminowych np. w ramach ruchu bezwizowego (art. 15z1 ust. 1 ustawy COVID-19).

Podobnie, jeżeli do obywatela Ukrainy nie mają zastosowania przepisy ustawy COVID-19, za wyjątkiem przepisu art. 15z tej ustawy, który przedłuża terminy na składanie wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, zaś do końca dnia 31 lipca 2023 r. nie złoży do wojewody stosownego wniosku w przedłużonym na podstawie tego przepisu terminie, nie będzie on mógł już dalej powoływać się na możliwość złożenia takiego wniosku z jego zachowaniem i wypływające z tego konsekwencje dla legalności pobytu w trakcie trwania postępowania.

Należy przypomnieć, że art. 42a ust. 1 ustawy specjalnej przewiduje szczególną, subsydiarną podstawę udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy obywatelowi Ukrainy na okres 1 roku, stosowaną do 4 marca 2024 r. W przypadku, gdyby zachodziła podstawa do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy obywatelowi Ukrainy wynikająca z tego, że w odpowiednim terminie nie złożył on wniosku o jego udzielenie (zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach), to zawsze będzie jeszcze istniała możliwość udzielenia tego zezwolenia na okres 1 roku na podstawie art. 42a ust. 1 ustawy specjalnej.

[i] ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.)

[ii] (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, z późn. zm.)

[iii] na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1118). Stan ten obowiązywał w okresie od 16 maja 2022 r. (został ogłoszony z tym dniem na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego - Dz. U. poz. 1028).

Wcześniej, w okresie od 20 marca 2020 r. do 16 maja 2022 r., obowiązywał stan epidemii (ogłoszony z dniem 20 marca 2020 r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2022 r. poz. 340), poprzedzony przez stan zagrożenia epidemicznego obowiązujący w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 20 marca 2020 r. (ogłoszony z dniem 14 marca 2020 r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego - Dz. U. poz. 433, z późn. zm.).

Odwołany z dniem 1 lipca 2023 r. stan zagrożenia epidemicznego był ostatnim ze stanów ogłoszonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

[iv] praca sezonowa rozumiana jako praca wykonywana w ramach podklas działalności określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845)

[v] art. 94 ust. 1 oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2023 r. poz. 301)

[vi] ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)

[vii] określonym przepisem art. art. 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1088)

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców

Autopromocja
oprac. Wioleta Matela-Marszałek

REKLAMA

Źródło: Źródło zewnętrzne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czas urzędowy w Polsce

  Jaki czas urzędowy obowiązuje w Polsce? Gdzie można znaleźć odpowiednie przepisy? Czym jest czas środkowoeuropejski i czas letni środkowoeuropejski?

  Raport: "Greedflation" odstrasza 71% konsumentów

  Badanie przeprowadzone przez Intrum wśród 20 000 konsumentów w 20 europejskich krajach pokazuje, że wysoki poziom inflacji oraz stopy procentowe są wyzwaniem dla terminowego wywiązywania się z zobowiązań finansowych. Wraz z rosnącą inflacją i malejącą siłą nabywczą, konsumenci zwracają się ku firmom, które rozumieją ich trudną sytuację. 

  Wybory 2023. Najważniejsze terminy dla wyborców

  15 października 2023 r. odbędą się wybory parlamentarne. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do godz. 21. O jakich przedwyborczych terminach warto pamiętać?

  Wybory 2023. Ostatnia szansa, aby zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego!

  Termin zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego upływa do 13. dnia przed dniem wyborów. 2 października to więc ostatni moment! Można to zrobić przez internet albo w urzędzie. 

  REKLAMA

  Czy przekazane gospodarstwo rolne wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Uchwała SN

  „Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin następcy pozostającemu w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków” – uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 21 czerwca 2023 r.

  Adwokat i radca prawny w 2024 r. zarobi dwa razy więcej? Na ten cel ma być przeznaczona dodatkowa kwota 120 milionów złotych, co da łącznie 240 milionów zł.

  Podwojenie stawek dla adwokatów i radców prawnych z urzędu w 2024 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zwiększyło przyszłoroczny budżet na ich wynagrodzenia.

  Chcesz zmienić miejsce głosowania? Możesz to zrobić online!

  Przygotuj się do głosowania w wyborach 2023 r. Formalności możesz załatwić online. Sprawdź co!

  Dodatkowe ponad 125 zł obniżki na rachunkach dla wszystkich rodzin w Polsce już obowiązuje. Trzeba spełnić jeden z niewymagających warunków

  Dodatkowe ponad 125 zł obniżki na rachunkach dla wszystkich rodzin w Polsce już obowiązuje. Trzeba spełnić  jeden z niewymagających warunków. Sprawdź co zrobić!

  REKLAMA

  Zmiany w szkoleniach nauczycieli. Rozporządzenie weszło w życie 29 września 2023 r.

  Zmiany w szkoleniach nauczycieli. Rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe weszło w życie 29 września 2023 r.

  Książeczka żeglarska 2023 - nowy wzór i nowe rozporządzenie od 14 października. Co się zmieniło?

  W dniu 14 października 2023 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra infrastruktury z 27 września 2023 r. w sprawie książeczki żeglarskiej. Zostało ono właśnie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie to wprowadza nowy wzór książeczki żeglarskiej, a także zmienia tryb wydawania tych dokumentów przez dyrektorów urzędów morskich.

  REKLAMA