| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Twoje prawa > Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Jakie warunki należy spełnić aby ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek osoby fizycznej o ogłoszenie upadłości powinien zawierać przede wszystkim imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania konsumenta składającego wniosek, oznaczenie miejsca, w którym znajduje się majątek konsumenta (np. adres położenia nieruchomości – domu lub mieszkania), a także wskazanie okoliczności, które uzasadniają składany wniosek oraz ich uprawdopodobnienie. Do wniosku koniecznie należy załączyć między innymi:

  1. aktualny wykaz posiadanego całego majątku, jednocześnie wskazując wartość wymienionych w wykazie składników tego majątku;
  2. spis wszystkich wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości zobowiązań wobec każdego z nich oraz terminy ich zapłaty;
  3. wykaz osób, które mają zobowiązania majątkowe wobec konsumenta składającego wniosek;
  4. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych wydanych przeciwko konsumentowi składającemu wniosek (np. wyroki sądu, nakazy zapłaty, bankowe tytuły egzekucyjne);
  5. wykaz toczących się postępowań w celu ustanowienia na majątku konsumenta wszelkiego rodzaju obciążeń (np. złożone wnioski o ustanowienie hipoteki lub zastawu);
  6. oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że dane zawarte we wniosku o ogłoszenie upadłości są prawdziwe.

Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów Sąd sprawdza wniosek pod kątem formalnym, a następnie przystępuje do rozpatrzenia wniosku. Procedurę ogłoszenia upadłości można podzielić na trzy etapy:

  1. likwidacji (sprzedaży) majątku dłużnika i zaspokojenia wierzycieli ze środków uzyskanych z likwidacji,
  2. realizacji przez dłużnika ustalonego przez sąd planu spłaty określonej części jego pozostałych zobowiązań,
  3. umorzenia przez sąd części pozostałych zobowiązań dłużnika po rzetelnym wykonaniu planu spłaty.

Sąd powinien rozpoznać wniosek konsumenta w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego złożenia, jednakże sąd odmówi ogłoszenia upadłości, jeżeli uzna, że jego zadłużenie nie powstało na skutek wyjątkowych i niezależnych okoliczności, a także w przypadku gdy majątek wnioskodawcy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania (opłaty sądowe, koszty licytacji majątku, wynagrodzenie syndyka lub biegłych).

Jak wspomniałem powyżej pierwszym etapem postępowania upadłościowego jest likwidacja majątku dłużnika. W tym celu po wszczęciu postępowania likwidacyjnego sędzia-komisarz wyznacza syndyka, któremu upadły jest zobowiązany wydać cały majątek. W razie ewentualnych wątpliwości, które z przedmiotów należących do upadłego wejdą w skład masy upadłości rozstrzyga sędzia-komisarz na wniosek syndyka lub upadłego. Zgodnie z art. 4966 ust. 1 pr.up. i n. „jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres dwunastu miesięcy”. Po likwidacji majątku („ustaleniu ostatecznego planu podziału”), sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego, określając w nim w jakim zakresie i w jakim czasie (nie dłuższym niż pięć lat, który później może zostać wydłużony o kolejne dwa lata) upadły jest zobowiązany spłacać należności niezaspokojone na podstawie planu podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego, po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, zostanie umorzona. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu spłaty wierzycieli powołanie syndyka wygasa z mocy prawa. Upadły jest zobowiązany składać sądowi corocznie (do końca kwietnia) sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy. Nadto, warto zaznaczyć, że w okresie planu spłaty wierzycieli, upadły nie może dokonywać czynności prawych przekraczających granicę zwykłego zarządu, a także dokonywać zakupów na raty lub zakupów z odroczoną płatnością. W przypadku niewykonania przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty wierzycieli sąd na wniosek wierzyciela, po przeprowadzeniu rozprawy, uchyla plan spłaty wierzycieli i umarza postępowanie. Jednakże w sytuacji gdy upadły wykona obowiązki określone w planie spłaty, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań upadłego oraz o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Zobacz serwis: Prawa konsumenta

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »