Kategorie

Umowa o wykonawstwo częściowe - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
W umowie o wykonawstwo częściowe Zamawiający powołuje wykonawców do określonego zakresu prac budowlanych. Umowa zawierana z podwykonawcami.


POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonawstwo częściowe


UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE WYKONAWSTWA CZĘŚCIOWEGO

Zawarta w dniu ............................. między

................................................................. mającym siedzibę w........................................ przy ul. ......................................................................... reprezentowanym przez

1............................................................................................

2............................................................................................ zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, z jednej strony,

a

...................................................... z siedzibą w .............................................. przy ul ........................................................ reprezentowanym przez

1 ......................................................................................................................................................................

2 ...................................................................................................................................................................... zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:


§ 1

1. Wykonawca przyjmuje na zasadach wykonawcy częściowego roboty budowlane.

2. Roboty, które są przedmiotem umowy, wykonywane będą na podstawie zamówienia Zamawiającego nr .................................  z dnia ……………………….................... .

§ 2

Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu .................... . Zakończenie całości robót nastąpi w dniu .......................... roku

§ 3

W razie konieczności wykonania, w toku realizacji przedmiotu umowy, robót nie przewidzianych dokumentacją techniczną Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów.

§ 4

Przedmiot umowy określony w § 1 pkt. 1 wykonany zostanie zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektowo-kosztorysową, stanowiącą integ­ralną część niniejszej umowy.

§ 5

W razie stwierdzenia przez Wykonawcę braków w dokumentacji umożliwiających kontynuowanie robót. Wykonawca jest zwolniony z dotrzymania umownego terminu zakończenia całości robót.

§ 6

1. Roboty nie objęte dokumentacją projektowo -  kosztorysową oraz roboty dodat­kowe i zamienne mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu koniecz­ności, zatwierdzonego przez Zamawiającego albo na podstawie stosownego zapisu, dokonanego przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy i przyjętego przez Wykonawcę.

2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane być mogą jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 7

W dniu przekazania placu budowy Zamawiający wręczy Wykonawcy plan uzbroje­nia podziemnego i naziemnego, wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej, a także udostępni Wykonawcy pomieszczenia techniczno-socjalne i magazynowe na czas wykonywania robót.


§ 8

1. Wykonawca wykona roboty z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, których asortyment, ilości i terminy dostaw wymienione są w załączniku nr ................... do umowy.

2. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów ewentualnego transportu i składowania materiałów przekazanych przez Zamawiającego, a odbieranych przez Wykonawcę w wysokości ....................... % ceny zakupu.

§ 9

1. Wynagrodzenie ustalone będzie w oparciu o kosztorysy szczegółowe opracowane na podstawie:

— wyliczonych jednostek obmiarowych,

— jednostkowych norm nakładów robocizny, materiałów i sprzętu,

— zasad kosztorysowania i rozliczania robót według zasad kalkulacji kosztorysowej opracowanych przez Wykonawcę, które stanowią integralną część umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy zwiększone koszty z tytułu utrudnień  w wysokości ........................... .

§ 10

1. Wartość przedmiotu umowy określa się wstępnie na.................................................................... złotych  (słownie ......................................................................................................................) plus .............. % VAT.

2. Rozliczenie  następować będzie fakturami  przejściowymi  w cyklach ........................... w oparciu o kosztorys powykonawczy sprawdzony przez inspektora nadzoru.

3. Faktury płatne będą w terminie ........................ dni od daty otrzymania na konto Wykonawcy w ...................... nr .................... ……………………………………………… (26 cyfr) .

4. Po dokonaniu odbioru wykonywanych robót ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową.

§ 11

1. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie ............................... dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie wpisu do dziennika budowy.

2. W przypadku wystąpienia robót zanikających lub ulegających zakryciu, albo w przypadku przewidywanej przerwy w wykonaniu robót — Zamawiający dokona odbioru w terminie ..................... dni.

§ 12

1. Wykonawca jest zwolniony od dotrzymania umownego terminu zakończenia robót w przypadkach:

— opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

opóźnienia w realizacji należności.

W przypadku opóźnień trwających ponad ................... dni Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego i zażąda od niego odpowiedniego odszkodowania……………………………………………..

2. Wykonawca zwolniony jest także od dotrzymania terminu zakończenia robót w przypadku przerw w dostawie nośników energii i działania siły wyższej.

§ 13

W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie postanowień umowy, zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowy o dzieło.

§ 14

Wymienione w treści załączniki stanowią integralną część umowy.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 16

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądów Gospodarczych.

§ 17

Umowa została sporządzona w ............. jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron.…………………………                                  ……………………………..
zamawiający                                                             wykonawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonawstwo częściowe

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Oszustwo "na 14. emeryturę" - co robić?

  Oszustwo "na 14. emeryturę? ZUS przestrzega przed osobami, które oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o świadczenie.

  Zasada niezmienności składu orzekającego - zmiany w k.p.k.

  Zasada niezmienności składu orzekającego sprawia, że zmiana sędziego oznacza przymus prowadzenia procesu od początku – co nikomu nie służy. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

  Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

  Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.