| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o wykonawstwo częściowe - WZÓR UMOWY

Umowa o wykonawstwo częściowe - WZÓR UMOWY

W umowie o wykonawstwo częściowe Zamawiający powołuje wykonawców do określonego zakresu prac budowlanych. Umowa zawierana z podwykonawcami.


POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonawstwo częściowe


UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W SYSTEMIE WYKONAWSTWA CZĘŚCIOWEGO

Zawarta w dniu ............................. między

................................................................. mającym siedzibę w........................................ przy ul. ......................................................................... reprezentowanym przez

1............................................................................................

2............................................................................................ zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, z jednej strony,

a

...................................................... z siedzibą w .............................................. przy ul ........................................................ reprezentowanym przez

1 ......................................................................................................................................................................

2 ...................................................................................................................................................................... zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:


§ 1

1. Wykonawca przyjmuje na zasadach wykonawcy częściowego roboty budowlane.

2. Roboty, które są przedmiotem umowy, wykonywane będą na podstawie zamówienia Zamawiającego nr .................................  z dnia ……………………….................... .

§ 2

Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu .................... . Zakończenie całości robót nastąpi w dniu .......................... roku

§ 3

W razie konieczności wykonania, w toku realizacji przedmiotu umowy, robót nie przewidzianych dokumentacją techniczną Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów.

§ 4

Przedmiot umowy określony w § 1 pkt. 1 wykonany zostanie zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektowo-kosztorysową, stanowiącą integ­ralną część niniejszej umowy.

§ 5

W razie stwierdzenia przez Wykonawcę braków w dokumentacji umożliwiających kontynuowanie robót. Wykonawca jest zwolniony z dotrzymania umownego terminu zakończenia całości robót.

§ 6

1. Roboty nie objęte dokumentacją projektowo -  kosztorysową oraz roboty dodat­kowe i zamienne mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu koniecz­ności, zatwierdzonego przez Zamawiającego albo na podstawie stosownego zapisu, dokonanego przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy i przyjętego przez Wykonawcę.

2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane być mogą jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 7

W dniu przekazania placu budowy Zamawiający wręczy Wykonawcy plan uzbroje­nia podziemnego i naziemnego, wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej, a także udostępni Wykonawcy pomieszczenia techniczno-socjalne i magazynowe na czas wykonywania robót.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »