| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa z kierownikiem budowy - WZÓR UMOWY

Umowa z kierownikiem budowy - WZÓR UMOWY

W umowie Zlecający zleca Wykonawcy pełnienie funkcji kierownika budowy oraz określa obowiązki z tym związane. Umowa wykorzystywana przy projektach budowlanych.


UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY

Zawarta w dniu ....................... w ………………. pomiędzy: 

1………… z siedzibą ………………….. prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców pod nr ……….. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII KRS  reprezentowaną przez Prezesa Zarządu ……………….. zwanym dalej Zlecającym,

a

2. .................................................................... zamieszkałym w ...................................................... ulica  ............................................................................................. zwanym dalej Wykonawcą.


§1

Wykonawca  oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia do sprawowania funkcji Kierownika Budowy.

§2

1.  Zlecający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki kierownika budowy   obejmujące swym zakresem wykonywanie instalacji wodnych,  kanalizacyjnych i c.o zgodnie z  dokumentacją techniczną i projektem budowlanym przekazywanym każdorazowo przez Zlecającego.

2.  Strony ustalają, że obowiązki kierownika budowy będą wykonywane na budowach prowadzonych przez Zlecającego. Pełnienie funkcji kierownika poszczególnych budów strony będą ustalały odrębnym dokumentem sporządzanym w formie pisemnej.

§3

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania swoich obowiązków zgodnie z obowiązującymi Przepisami Prawa Budowlanego.    

2.  Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności:

2.1.   Protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego.

2.2.  Prowadzenie dokumentacji  i dziennika budowy.

2.3.  Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.4.  Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.

2.5.  Zawiadomienie Zlecającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem.

2.6.  Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »