Kategorie

Umowa powierniczego przelewu wierzytelności - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
W ramach umowy Cedent przekazuje Powiernikowi wierzytelności względem swoich dłużników. Powiernik zobowiązuje się do prowadzenia działań zmierzających do odzyskania wierzytelności w imieniu własnym, lecz na rachunek Cedenta.


UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU

WIERZYTELNOŚCI

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Cedentem,

a

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Powiernikiem.


§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest określenie zasad odzyskania przez Powiernika istniejących i wymagalnych wierzytelności przysługujących Cedentowi od Dłużników (zwanych dalej dłużnikami) określonych w załącznikach do niniejszej umowy.

§ 2

Przelew wierzytelności

1. Cedent oświadcza, że przysługują mu wobec dłużników, o których mowa w § 1 wierzytelności obejmujące świadczenia pieniężne wynikające z niezapłaconych przez dłużników faktur, not odsetkowych wyszczególnionych w poszczególnych załącznikach do umowy.

2. Cedent przenosi wierzytelności określone w ust. 1 na rzecz Powiernika wraz ze wszystkimi związanymi z nimi prawami i oświadcza, że wierzytelności te istnieją oraz że są wymagalne, bezsporne, wolne od obciążeń i wad prawnych oraz nadają się do zbycia. Cedent oświadcza również, że w dniu przelewu wierzytelności nie posiada względem dłużnika żadnych zobowiązań, które mogłyby być przedmiotem wzajemnych potrąceń.

3. Cedent zobowiązuje się przekazać Powiernikowi wszelkie dokumenty konieczne do skutecznego dochodzenia wierzytelności od dłużnika.

4. Cedent zobowiązuje się zawiadomić dłużników o cesji wierzytelności w terminie 7 dni od daty przelewu poszczególnych wierzytelności.

§ 3

Czynności powiernicze

1. Powiernik zobowiązuje się do prowadzenia działań zmierzających do odzyskania wierzytelności w imieniu własnym, lecz na rachunek Cedenta.

2. W ramach wykonywania czynności powierniczych Powiernik nie może zbywać przelanych wierzytelności na rzecz osób trzecich.

3. Za zgodą Cedenta wyrażoną w formie pisemnej Powiernik może wnieść przeciwko dłużnikowi powództwo do sądu.

4. Cedent poniesie koszty wpisu sądowego oraz koszty wpisu komorniczego.

5. Powiernik zobowiązuje się wykonywać czynności powiernicze mając w szczególności na uwadze słuszny interes Cedenta.

6. Powiernik zobowiązuje się nie obciążać Cedenta kosztami wykonywanych czynności powierniczych.

7. Powiernik zobowiązuje się do informowania Cedenta o prowadzonych czynnościach powierniczych.

§ 4

Wynagrodzenie powiernika

1. Za skuteczne wykonanie czynności powierniczych Powiernik otrzyma wynagrodzenie w postaci prowizji. Wysokość prowizji odrębnie dla każdego długu określać będą załączniki do umowy.

2. Prowizja obliczana będzie proporcjonalnie do odzyskanej wartości nominalnej wierzytelności.

§ 5

Zasady wzajemnych rozliczeń

1. Dla celów wzajemnych rozliczeń każda z wierzytelności traktowana będzie oddzielnie.

2. Powiernik przekazywać będzie kwoty należne Cedentowi z tytułu poszczególnych, powierniczo przelanych wierzytelności, a wyegzekwowane od dłużnika,  w terminie siedmiu dni od daty ich odzyskania, na konto Cedenta: .............................................

3. W przypadku zapłacenia wierzytelności przez dłużnika na rzecz Cedenta lub wskazanego przez Cedenta podmiotu Cedent niezwłocznie zawiadomi o tym zdarzeniu i przeleje na rachunek bankowy Powiernika wynagrodzenie jak na zasadach § 4 i 5.

§ 6

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

1. Każda ze stron może umowę wypowiedzieć w stosunku do poszczególnych wierzytelności z zachowaniem ............-dniowego terminu wypowiedzenia; okres wypowiedzenia będzie liczony od daty doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.

Powiernik po upływie ww. terminu dokona w ciągu trzech dni cesji zwrotnej wierzytelności będącej przedmiotem umowy.

2. W przypadku wypowiedzenia przez Cedenta umowy w części dotyczącej określonego dłużnika przed upływem ....... dni od daty cesji Powiernik obciąży Cedenta kosztami ryczałtowymi w kwocie .......................... złotych.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Umowa zostaje zawarta na czas nie określony.

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jedno-brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
                Cedent                                    Powiernik

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa powierniczego przelewu wierzytelności

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?