| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa przejęcia długu - WZÓR UMOWY

Umowa przejęcia długu - WZÓR UMOWY

W umowie Przejemca przejmuje dług Dłużnika i zobowiązuje się do jego uregulowania, przez co Dłużnik zostaje z długu zwolniony.


UMOWA PRZEJĘCIA DŁUGU

zawarta w dniu ..................... w .............................., pomiędzy:

1. ..................................... zamieszkałym w ................................, przy  ul. ........................., zwanym dalej Dłużnikiem,


oraz

2. ..................................... zamieszkałym w ................................, przy  ul. ........................., zwanym dalej Przejemcą,


o następującej treści: 


§ 1

1. Przedmiotem umowy jest przejęcie długu powstałego w związku z prowadzeniem restauracji ..................................................... w ....................................., przy ulicy ........................................... prowadzonej przez Dłużnika z tytułu czynszu najmu lokalu wynikającego z umowy najmu z dnia  ...............................................

2. Kwota przejmowanego długu wynosi ........................... złotych (......................................).

§ 2

Przejemca zobowiązuje się do spełnienia świadczeń określonych w § 1 wynikających z umowy najmu lokalu przy ulicy ..........................................., przez co Dłużnik zostaje z długu wskazanego w § 1 zwolniony.

§ 3

Dłużnik powyższe zobowiązanie Przejemcy przyjmuje.

§ 4

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą się starały załatwić w sposób polubowny. W braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu spór rozstrzygnie sąd miejscowo właściwy dla miejsca zamieszkania  Dłużnika.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 7

Każda ze stron oświadcza, że niniejszą umowę przeczytała osobiście, w pełni ją rozumie i akceptuje. 

§ 8

Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik, w którym wynajmujący wskazany lokal wierzyciel wyraża zgodę na przejęcie długu przez Przejemcę...........................................          ...........................................
                 Dłużnik                                Przejemca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa przejęcia długu

Załącznik nr 1

do umowy o przejęcie długu z dnia ............................................

Oświadczenie wierzyciela

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą umową, akceptuję ją i wyrażam zgodę na przejęcie długu przez .................................

...........................................

               Wierzyciel

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »