REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o prowadzenie rachunku bieżącego - WZÓR

Piotr Chmiel

REKLAMA

Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego bieżącego oraz do przechowywania jego środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie.


UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU BIEŻĄCEGO

REKLAMA

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

Bankiem ................................................................................. z siedzibą w ............................ –  Oddział w .............................. przy ul. ............................................................... nr ..................., reprezentowanym przez:

..............................................  – ..............................................

............................................... – .............................................. zwanym dalej Bankiem,


a

Dalszy ciąg materiału pod wideo

............................................. z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Posiadaczem rachunku.


§ 1

1. Poprzez zawarcie niniejszej umowy Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego bieżącego, zwanego w dalszej części umowy rachunkiem na rzecz Posiadacza rachunku oraz do przechowywania jego środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie.

2. Rachunek prowadzony będzie w walucie polskiej.

§ 2

1. Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oraz dysponowania nim przez Posiadacza rachunku, zawiera „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych”, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

2. Poprzez podpisanie niniejszej umowy, posiadacz rachunku potwierdza, że otrzymał tekst Regulaminu, o którym mowa w ust. 3, oraz oświadcza, że się z nim zapoznał i zobowiązał się do jego przestrzegania.

§ 3

1. Bank zobowiązany jest do wykonywania dyspozycji Posiadacza rachunku, opatrzonej własnoręcznym podpisem zgodnym ze wzorem podpisu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1, Bank zobowiązany jest wykonać nie później niż następnego dnia od dnia otrzymania dyspozycji – tylko w przypadku pełnego pokrycia środków na rachunku w przypadku pokrycia w udzielonym przez Bank kredycie.

3. Bank zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu wymogów bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Bank zastrzega sobie prawo pokrywania swoich należności (opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych) bez dyspozycji Posiadacza rachunku w pierwszej kolejności przed wszystkimi innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych.

§ 4

Posiadacz rachunku zobowiązuje się zawiadomić Bank o otwarciu w innym banku rachunku bieżącego lub pomocniczego oraz o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku.

§ 5

Bank realizuje wyłącznie dyspozycje Posiadacza rachunku podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

§ 6

1. Środki na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, ogłaszanej przez Bank.

2. W dniu podpisania niniejszej umowy stopa oprocentowania, o której mowa w ust. 1 wynosi ...................% w skali roku.

3. Odsetki na rachunku kapitalizowane są w okresach miesięcznych.

§ 7

1. Za prowadzenie rachunku oraz za wykonywanie dyspozycji Posiadacza rachunku, a także za przesłanie wyciągów bankowych Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w „Tabeli opłat i prowizji Banku”, która stanowi integralną część umowy.

2. O wszelkich zmianach w tabeli opłat i prowizji Bank zobowiązuje się poinformować posiadacza rachunku pisemnie listem  wysłanym na 7 dni przed datą wejścia zmiany w życie.

3. Prowizje i opłaty Bank pobierać będzie z rachunku bezgotówkowo w ostatnim dniu miesiąca (dotyczy opłaty za prowadzenie rachunku) lub w dniu wykonania dyspozycji (w pozostałych przypadkach).

4. Posiadacz rachunku oświadcza, iż otrzymał tekst Tabeli, o której mowa w ust. 1, i przyjmuje ją do wiadomości.

§ 8

1. Bank sporządzać będzie wyciągi bankowe z uwzględnieniem aktualnego salda w okresach ........................................................

2. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do odbierania wyciągów, o których mowa w ust.1 osobiście przez upoważnionych przedstawicieli w siedzibie Banku.

§ 9

W razie zmiany treści Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 3 oraz „Tabeli opłat i prowizji”, o której mowa w § 7 ust. 1, Posiadacz rachunku  jest związany wprowadzonymi zmianami, o ile nie wypowie niniejszej umowy w ciągu .............. dni od daty doręczenia mu powiadomienia o zmianach.

§ 10

1. Umowa niniejsza zawarta została na czas nieoznaczony.

2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym strona doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie.

3. Bank może wypowiedzieć niniejszą umowę, tylko z ważnych przyczyn.

4. Z dniem rozwiązania umowy, następuje zamknięcie rachunku. W terminie ......... dni od tej daty, Posiadacz rachunku zobowiązany jest pobrać środki pozostałe na rachunku lub zadysponować nimi w inny sposób.

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych” stanowiący integralną część niniejszej umowy oraz przepisy Prawa bankowego i Kodeksu cywilnego.

2. O zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz treści umowy Bank zawiadomi Posiadacza rachunku listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

§ 12

Niniejszą umowę zawarto na czas nieokreślony z możliwością ........................... - miesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy, przy czym Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów.

§ 13

Wszelkie zmiany umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
                   Bank                             Posiadacz rachunkuKwituję odbiór Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych.

Oświadczam, że zapoznałem się z jego treścią oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.


                                               ..........................................
                                                 Posiadacz rachunku

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o prowadzenie rachunku bieżącego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7000 zł już pewna. Czy jeszcze w 2024 roku?

22 kwietnia 2024 r. (w odpowiedzi na interpelację poselską) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - przewidujący podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł zostanie w najbliższych dniach skierowany do opiniowania w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

1500,00 zł dla ucznia w roku szkolnym 2024/2025. Sprawdź, kiedy złożyć wniosek, by otrzymać część pieniędzy już w wakacje.

Katalog świadczeń mających wspomóc rodziców w wychowaniu dzieci się poszerza – 800 plus, Dobry Start, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, samotnego wychowywania dziecka, na dojazdy. Na początku roku szkolnego przelew dla niektórych rodziców może wynieść nawet 1500,00 zł.

Likwidacja CBA - projekt ustawy już jest! Większość zadań CBA zostanie przekazana policji, powstanie CBZK

Projekt ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) rząd ma przyjąć w II kwartale 2024 r. Tak wynika z informacji umieszczonych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Większość zadań CBA zostanie przekazana policji, tj. do nowego Centralnego Biura Zwalczania Korupcji (CBZK).

Najdroższa profilaktyka jest i tak tańsza niż najtańsze leczenie. Regulacje prawne zgłoszenia badania działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro

5 lat projektowanie leku; 5 lat badań klinicznych; 5 lat czasu koncernu na komercjalizację leku; 5 lat rynkowego życia produktu. Życie leku na rynku to co do zasady tylko ułamek życia leku. A jak wyglądają procedury w przypadku wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (czyli w laboratorium). Tekst przybliża trudne obowiązki badacza i sponsora i rynek europejski wyrobów medycznych.

REKLAMA

Co robić, gdy urodzi Ci się dziecko. Jeśli nie zrobisz tej rzeczy w ciągu 21 dni, urzędnik sam wybierze imię dla niemowlaka

Gdy urodzi Ci się dziecko, pierwszym krokiem jest zgłoszenie tego faktu do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je. Jeśli chcesz zgłosić urodzenie dziecka przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Te narzędzia pozwalają potwierdzić twoją tożsamość.

Klamka zapadła. PE zatwierdził przedłużenie dostępu ukraińskich produktów do europejskiego rynku

Klamka zapadła. UE zatwierdziła przedłużenie dostępu ukraińskich produktów do europejskiego rynku. 

Formuła 2015 r. Kto zdaje tą maturę w maju 2024 r.? Na jakich arkuszach? Jakie wymogi?

Formuła 2015 r. jest mniej popularną formą egzaminu maturalnego niż Formuła 2023 r. Kto zdaje ten egzamin? Gdzie znajdzie wymogi egzaminacyjne?

Formuła 2023 r. Kto zdaje? Jakie arkusze egzaminacyjne? Jakie wymogi?

Na egzaminie maturalnym jest Formuła 2023 i Formuła 2015 r. Zdecydowana większość maturzystów podlega egzaminowi w "Formule 2023". Co charakteryzuje ten egzamin?

REKLAMA

Kto zdaje Formułę 2023, a kto Formułę 2015? [Matura 2024 r. i dwa rodzaje egzaminu]

W 2024 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach: w Formule 2023 oraz w Formule 2015.

Matura 2024. Co można zabrać na salę? A co trzeba mieć?

Egzaminy maturalne zbliżają się wielkimi krokami. Przypominamy, co można zabrać na salę, a co obowiązkowo trzeba mieć. 

REKLAMA