| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży na próbę - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży na próbę - WZÓR UMOWY

Strony umowy sprzedaży mogą umówić się co do sprzedaży na próbę. W braku oznaczenia w umowie terminu próby lub zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin.


UMOWA SPRZEDAŻY NA PRÓBĘ

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Sprzedawcą,

a

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,


..........................................., zwaną dalej Kupującym.


§ 1

1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący nabywa samochodowy zestaw głośnomówiący  do telefonu komórkowego, marki ........................... model ..................................

2. Sprzedawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wydaje Kupującemu określony w ust.1 przedmiot sprzedaży na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości i pożądanej przydatności do użytku.

3. Jeżeli Kupujący uzna, że przedmiot sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 jest dobry (tj. odpowiada jego wymaganiom), przedmiot ten przechodzi na własność Kupującego.

4. Okres próby, o której mowa ust. 2 wynosi ........................... dni od daty wydania przedmiotu Kupującemu.

§ 2

Kupujący może zwrócić przedmiot niniejszej umowy Sprzedawcy przed upływem okresu próby bez podania przyczyny.

§ 3

Cenę sprzedaży strony ustalają na kwotę ....................................... (słownie .....................................................................) złotych.

§ 4

1. Jeżeli Kupujący uzna, że przedmiot sprzedaży odpowiada jego wymaganiom, złoży Sprzedawcy stosowne oświadczenie. W tym przypadku zobowiązany jest on wraz z oświadczeniem uiścić umówioną cenę sprzedaży, o której mowa w § 3.

2. Jeżeli Kupujący nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust.1 do końca okresu próby, o którym mowa w § 1 ust. 4 uważa się, że uznał on przedmiot sprzedaży za odpowiadający jego wymaganiom.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Kupujący zobowiązany jest uiścić cenę sprzedaży, o której mowa w § 3 najpóźniej następnego dnia, po upływie okresu próby, o którym mowa w § 1 ust. 4.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
               Sprzedawca                               Kupujący

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży na próbę

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »