reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży może przewidywać prawo pierwszeństwa jednej ze stron do kupna rzeczy, na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz trzeciej osobie. Jest to tzw. prawo pierwokupu.


UMOWA SPRZEDAŻY Z ZASTRZEŻENIEM PRAWA

PIERWOKUPU

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Sprzedawcą,

a

......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ....................................... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ............................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Kupującym.


§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód marki .......................................... model ................................................ nr  silnika .................................. nr nadwozia ............................. nr rejestracyjny ......................................................, zwany dalej „przedmiotem umowy”.

§ 2

1. Cenę sprzedaży przedmiotu umowy, strony ustalają na kwotę ........................ (słownie: ........................................... ) złotych.

2. Cena sprzedaży, o której mowa w ust.1 zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie .......... dni od daty podpisania niniejszej umowy na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank .............................. nr ....................-................................

3. Za dzień zapłaty strony uważają dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 3

1. Strony ustalają, że w przypadku sprzedaży przez Kupującego rzeczy będącej przedmiotem niniejszej umowy Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

2. W przypadku zawarcia przez Kupującego z osobą trzecią umowy sprzedaży obejmującej przedmiot umowy, Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o treści tej umowy.

3. Sprzedawca może wykonać prawo pierwokupu w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży.

4. Oświadczenie woli Sprzedawcy o wykonaniu prawa pierwokupu powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem jego nieważności.

§ 4

Sprzedawca zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie .......... dni od daty zawarcia niniejszej umowy, w swojej siedzibie.

§ 5

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu umowy i nie zgłasza co do niego żadnych uwag.

2. Sprzedawca jest obowiązany przekazać Kupującemu całą posiadaną dokumentację techniczną przedmiotu umowy oraz jego instrukcję obsługi.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
               Sprzedawca                             Kupujący

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama