| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > ABC Gminy > Regionalna Izba Obrachunkowa

Regionalna Izba Obrachunkowa

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej, które prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie spraw budżetowych. Od 2000 r. na trenie kraju jest 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Podstawy kontroli i nadzoru

Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne podmiotów na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

Zobacz serwis: Gmina

Zakres podmiotowy kontroli i nadzoru

Regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych następujących podmiotów:

 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • związków międzygminnych;
 • stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;
 • związków powiatów;
 • samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;
 • innych podmiotów, które wykorzystują dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres przedmiotowy kontroli i nadzoru

Izba bada uchwały podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: 

 • procedury uchwalania budżetu;
 • budżetu i jego zmian;
 • zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego i udzielania pożyczek;
 • przyznawania dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
 • podatków i opłat lokalnych;
 • absolutorium.

Organizacja

Organami izby są:

 • kolegium izby,
 • komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.

Kolegium izby składa się z przewodniczącego, którym jest prezes izby, oraz członków powołanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Członkowie kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są niezawiśli i podlegają jedynie ustawom.

Członkiem kolegium może zostać osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych,
 • ukończyła studia wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze,
 • posiada czteroletni staż pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

Nadzór nad działalnością Izby

Nadzór nad działalnością Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie kryterium zgodności z prawem.

W razie powtarzającego się naruszania przez izbę prawa, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej może rozwiązać kolegium izby, określając jednocześnie termin - nie dłuższy niż 3 miesiące - dla powołania kolegium w nowym składzie.

Czytaj także

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych.
Regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych.

PKWiU - Nowa matryca stawek VAT – Usługi178.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »