Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowości prawne w czerwcu i lipcu 2013 r.

Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.
Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Kalendarz, prawo./nowości prawne./ Fot. Fotolia
Kalendarz, prawo./nowości prawne./ Fot. Fotolia
Prezentujemy najważniejsze nowości prawne w czerwcu i lipcu 2013 r. Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy.

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE

Dz. U. poz. 654 Ustawa z dnia 10-05-2013 r.

Zmiana kodeksu postępowania cywilnego – w zakresie obowiązków powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

wchodzące w życie z dniem: 2013.07.07

Dochodząc roszczeń przed e-sądem powód będzie musiał wskazać PESEL pozwanego. Taka zmiana przepisów dotyczących EUP ma zwiększyć bezpieczeństwo dłużnika- nowelizacja ma ograniczyć liczbę niewłaściwie doręczanych nakazów zapłaty. Początkowo obowiązek ten miał dotyczyć wszystkich rodzajów postępowań, jednak ograniczono go jedynie do EUP. W pozostałych przypadkach jedynie powód wskaże swój PESEL i NIP, pozostałe dane natomiast ustali sąd z urzędu. Wprowadzono również nowe uprawnienie dla sędziego- będzie on mógł ukarać grzywną powoda lub jego pełnomocnika, jeżeli dochodząc roszczeń w EUP, specjalnie wskażą niewłaściwe dane pozwanego.

Kolejną zmianą jest ograniczenie roszczeń dochodzonych w EUP- procedurę będzie można zastosować tylko w przypadku tych, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wytoczeniem powództwa. Takie rozwiązanie ma zapobiec dochodzeniu roszczeń przedawnionych.

Nowelizacja nakłada również nowe obowiązki na komornika, zobowiązując go do zawieszenia postępowania prowadzonego na podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym lub elektronicznych postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie, z którego będzie wynikało, że orzeczenie zostało doręczone na inny adres niż miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

Ustawa wchodzi w życie 7 lipca 2013 roku. Należy pamiętać, że do postępowań wszczętych przed tą datą stosowane będą przepisy sprzed nowelizacji (za wyjątkiem przepisów dot. komornika- te będą miały zastosowanie także do tych postępowań, które są w toku).

PRAWO PRACY. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Dz.U.2013.657 Ustawa z dnia 2013-05-28

Zmiana ustawy -  Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-17

Zmiana dotyczy w całości kwestii urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu jednego dziecka zwiększy się z 6 miesięcy do roku (52 tygodni), a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci. Z płatnego rocznego urlopu będą mogli skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r.

Będzie on obejmował 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka. Rodzice bliźniąt, trojaczków i większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie otrzymają urlop macierzyński w wymiarze od 31 do 37 tygodni w zależności od liczby dzieci oraz do 8 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Ponadto ustawa wprowadza dodatkowo nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Jego długość jest stała, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Zwiększenie długości urlopu macierzyńskiego wiąże się ze zmianami w wynagrodzeniach. Rodzic, który zdecyduje się tylko na półroczny pobyt z dzieckiem otrzyma 100 proc. pensji. Jeśli będzie chciał przedłużyć urlop o kolejne pół roku, jego pensja przez ten kolejny okres wyniesie 60 proc. Rodzic, który od razu zdecyduje o skorzystaniu z rocznego urlopu otrzyma 80 proc. wynagrodzenia.

Zobacz również: Urlop macierzyński 2013 – nowe zasady

PRAWO PODATKOWE. FINANSE I PRAWO FINANSOWE.

Dz.U.2013.559 Ustawa z dnia 2013-03-13

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-13

Zmiana ustawy ma na celu umożliwienie producentom rolnym uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sytuacji zmiany oznaczeń kodów CN oleju napędowego zgodnie z zapisami Nomenklatury Scalonej oraz wprowadza regulacje zapobiegające przyznawaniu zwrotu akcyzy spółkom (prowadzącym działalność rolniczą) na granicy bankructwa.

Dz.U.2013.559 Ustawa z dnia 2013-03-13

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-13

Zmiana ustawy ma na celu umożliwienie producentom rolnym uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sytuacji zmiany oznaczeń kodów CN oleju napędowego zgodnie z zapisami Nomenklatury Scalonej oraz wprowadza regulacje zapobiegające przyznawaniu zwrotu akcyzy spółkom (prowadzącym działalność rolniczą) na granicy bankructwa.

Dz.U.2013.692

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-06-04 sygn. P 43/11

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-18

Trybunał orzekł niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 85, poz. 458, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, z wywiedzioną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W związku z treścią wyroku, podatnikom, którym wskutek przekroczenia miesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia ustalono zobowiązanie podatkowe
z tytułu podatku od spadków i darowizn, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn oraz uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Dz.U.2013.728   Rozporządzenie z dnia 2013-06-17 

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-01

Nowy wzór Deklaracji AKC-WW dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych stanowi załączniki do rozporządzenia.

Dz.U.2013.725 Rozporządzenie z dnia 2013-06-12

Zmiana rozporządzenia  w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-01

Zgodnie ze zmianami zniesiony zostaje  obowiązek obecności funkcjonariusza
w przypadku zdjęcia, niszczenia i kasowania banderoli pochodzących z wyrobów winiarskich.

Dz.U.2013.718 Rozporządzenie z dnia 2013-06-17

Rozporządzenie w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-01

Zgodnie z treścią rozporządzenia podatnicy podatku akcyzowego mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy w przypadku wyrobów węglowych

Dz.U.2013.729 Rozporządzenie z dnia 2013-06-12

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-10

Nowy wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu oraz wzór pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu stanowią załączniki do rozporządzenia

Dz.U.2013.559 Ustawa z dnia 2013-03-13

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-13

Zmiana ustawy ma na celu umożliwienie producentom rolnym uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sytuacji zmiany oznaczeń kodów CN oleju napędowego zgodnie z zapisami Nomenklatury Scalonej oraz wprowadza regulacje zapobiegające przyznawaniu zwrotu akcyzy spółkom (prowadzącym działalność rolniczą) na granicy bankructwa.

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. ENERGETYKA

Dz.U.2013.609 rozporządzenie z dnia 2013.04.25

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie.

Wchodzi w życie z dniem: 2013.06.11.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, sposób i tryb przyznawania dofinansowania inwestycji m.in. w zakresie: wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych, jak też wdrożeń eksploatacyjnych, pomocy dla wytwórców biokomponentów oraz producentów paliw oraz wspierania ekologicznego transportu. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji celowej.

Dz.U.UE.L.2013.115.39 rozporządzenie z dnia 2013.04.17

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009

Wchodzi w życie z dniem: 2013.06.04

Rozporządzenie określa wytyczne dotyczące terminowego rozwoju i interoperacyjności priorytetowych korytarzy i obszarów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, a w szczególności dotyczy określania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania niezbędnych do realizacji priorytetowych korytarzy i obszarów należących do kategorii infrastruktury energetycznej w zakresie energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i dwutlenku węgla, ułatwia terminową realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez usprawnienie, ściślejszą koordynację i przyspieszenie procesów wydawania pozwoleń oraz poprzez zwiększenie udziału społeczeństwa, określa zasady i wytyczne dotyczące transgranicznej alokacji kosztów i zachęt uzależnionych od ryzyka w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, określa warunki kwalifikowalności projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do uzyskania unijnej pomocy finansowej.

Dz.U.UE.L.2012.337.31 rozporządzenie z dnia 2013.12.10

Rozporządzenie Komisji (UW) nr 1179/2012 ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

Wchodzi w życie z dniem: 2013.06.11

Rozporządzenie określa, że stłuczka szklana przestaje być odpadem, w przypadku gdy, przy przemieszczaniu od producenta do innego posiadacza, spełnione są wszystkie warunki określone w rozporządzeniu i jego załącznikach lub gdy stłuczka szklana przeznaczona jest do produkcji substancji lub przedmiotów szklanych w procesach przetapiania.

Dz.U.2013.228 ustawa z dnia 2013.01.13

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zmieniana z dniem: 2013.03.06

W ustawie dodano między innymi przepis dotyczący możliwości zróżnicowania przez Radę Gminy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Dano także Radzie Gminy możliwość ustanowienia w drodze uchwały, inkasentów do poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwagi wymaga zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wejdzie w życie w lipcu 2013. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, obowiązani są ponosić opłaty na rzecz gminy na terenie której dana nieruchomość się znajduje.
Właściciel nieruchomości posiadający aktualnie podpisaną umowę z firmą odbierającą śmieci powinien dowiedzieć się w swoim urzędzie gminy, od kiedy zacznie działać nowy system i z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę na wywóz odpadów. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy przed rozpoczęciem działania nowego systemu odbioru śmieci, właściciel nieruchomości jest obowiązany poinformować o tym gminę.

Od 1 lipca 2013 r. każdy  mieszkaniec gminy będzie zobowiązany płacić gminie za wywóz śmieci.

Dz.U.UE.L.2013.158.193 dyrektywa z dnia 2013.05.13

Dyrektywa Rady nr 2013/17/UE dostowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie środowiska w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

Wchodzi w życie z dniem: 2013.07.01

W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej zachodzi potrzeba dostosowania dyrektywy 92/43/EWG, 2001/81/WE oraz 2009/147/WE. Zmiany wprowadzono w kolejnych załącznikach.

Zadaj oytanie: Forum


PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Dz. U. 2013.230  rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2013  r.

Nowe rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

wchodzi w życie z dniem 2013-07-01

Rozporządzenie reguluje kryteria oceny zagrożeń naturalnych zależnie od rodzaju kopaliny, natężenia zagrożeń, przestrzeni występowania zagrożeń oraz rodzaju zakładu górniczego.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych  traci moc z dniem 01.07.2013 r.  w zakresie:
1. § 1-9, § 11 oraz § 13 ust. 1 i 2,
2. § 13 ust. 3 - w zakresie dotyczącym odpowiedniego stosowania § 8 ust. 3 i 4 oraz § 9 ust. 1 i 2,
3. § 14 ust. 1 i 2,
4. § 14 ust. 3 - w zakresie dotyczącym odpowiedniego stosowania § 8 ust. 3 i 4 oraz § 9 ust. 1 i 2,
5. § 15-42

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r. (sygn. akt III CZP 24/13)

Sąd Najwyższy zajął się kwestią ustalenia nowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste dla części nieruchomości.
W postępowaniu prowadzonym w sprawie Sąd II instancji – Sąd Okręgowy stwierdził, iż jego zdaniem art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie przesądza jednoznacznie, iż aktualizacja opłaty musi dotyczyć całej nieruchomości. Przepis ten mówi jedynie, że właściwy organ zmierzający do zaktualizowania opłaty powinien wypowiedzieć na piśmie jej dotychczasową wysokość. Tym samym można założyć, że w kwestii zakresu aktualizacji dopuszczalne są odmienne stanowiska.

Sąd Najwyższy zakwestionował taką opinię. Jego zdaniem aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może obejmować jedynie całą nieruchomość gruntową, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2013 r. (sygn. akt OSK 2625/11)
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w kwestii umożliwienia posiadającym roszczenia z dekretu o gruntach warszawskich udziału w postępowaniach przed konserwatorem zabytków – który podsumować można słowami – jest roszczenie jest interes prawny w postępowaniu.

Polecamy serwis: Nieruchomości

PRAWO TRANSPORTOWE

Dz.U.2013.617 Rozporządzenie z dnia 22 maja  2013  r.

Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Wejście w życie z dniem: 2013-06-30

Dz.U.2013.445  Rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Wysokość opłaty za:
1)   udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
2)   wydanie decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego na dany pojazd, przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej
-   wynosi 800 zł.

Dz.U.2013.408  Rozporządzenie z dnia 26 marca 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Rozporządzenie określa:
1) zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
2)   zakres i sposób przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
3)   wzory dokumentów związanych z dopuszczeniem jednostkowym pojazdu;
4)   warunki oceny równoważności wymagań alternatywnych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

Dz.U.2013.592  Rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2013  r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Zmieniają się podstawy dokonania wpisu parametrów technicznych pojazdów w karcie pojazdu.

Dz.U.2013.591  Rozporządzenie z dnia 9 maja 2013 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2013.710 Rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2013 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2013.407 Rozporządzenie z dnia 25 marca 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Określono zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy opis tych procedur. 

Dz.U.2013.703  Rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji

Wejście w życie z dniem: 2013-06-30

Rozporządzenie określa wysokość opłat m.in. za:
• wydanie i zmianę świadectwa homologacji,
• uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach

Dz.U.2013.701  Rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Wejście w życie z dniem: 2013-06-30

Rozporządzenie określa dla pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części m.in.:
1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur;
2) limit pojazdów kwalifikowanych do małej serii;
3) szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu;
4) istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu;
5) zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności produkcji;
6) wzór i opis znaku homologacji typu

Dz.U.2013.700 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r.

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Wejście w życie z dniem: 2013-06-20

Nowelizacja dodaje krajowe prawo jazdy - wydane przez państwo, z którym Polska ma podpisaną umowę międzynarodową o wzajemnym uznawaniu praw jazdy - do wykazu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami na terenie  Polski. W wyniku tej zmiany możliwe będzie uznawanie m.in. tureckiego krajowego prawa jazdy.
Kolejna zmiana przywraca uprawnienie do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu m.in. absolwentom filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną bądź posiadającym taki dyplom w zakresie psychologii.

Ustawa daje też Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego możliwość organizowania egzaminów na prawo jazdy na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną  jest Polska.

Dz.U.2013.396 Rozporządzenie z dnia 21 marca 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Określono wzory dokumentów związanych z wydaniem świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Dz.U.2013.389 Rozporządzenie z dnia 19 marca 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2013.337 Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2012.448 Ustawa z dnia 10 października 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Ustawa w głównej mierze dostosowuje polskie prawo do prawa unijnego w zakresie homologacji pojazdów oraz dopuszczenia jednostkowego. Wprowadza też wyraźnie trzeci rodzaj badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Dz.U.730 Rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2013 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego

Wejście w życie z dniem: 2013-07-01

Polecamy serwis: Nowości prawne

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników
Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca zdalna a awans pracownika. Czy pracując zdalnie trudniej awansować?
  Pracownicy zdalni i hybrydowi nie mają łatwego życia. Mimo że ich wydajność często jest większa, to są oni pomijani podczas rozdawania zadań oraz awansów i nagród. To oczywiście wpływa na zarówno na samych pracowników, jak i na firmę. Przez takie zachowanie menedżerów morale zespołu spada, a sami pracownicy mogą szukać lepszego traktowania u innych pracodawców – a to oznacza utratę talentów, które można było znacznie lepiej wykorzystać.
  Ochrona lokatorów a podwyżka czynszu. Wynajmujący może łatwo obejść limit
  Ochrona lokatorów związana z ograniczeniem skali podwyżek czynszowych dotyczy tylko trwających umów najmu. Zawarcie kolejnej umowy wynajmu, na przykład na rok pozwala właścicielowi mieszkania znacząco podwyższyć czynsz. W odpowiedzi na obecną sytuację rynku najmu, może wzrosnąć popularność wynajmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego.
  Zarobki i wykształcenie kobiet wpływają na poczucie atrakcyjności
  Czym Polki więcej zarabiają i mają lepsze wykształcenie, tym bardziej czują się atrakcyjnymi kobietami. Tak wynika badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i platformę ePsychlodzy.pl
  Marszałek Grodzki rozważa przyspieszenie obrad Senatu ws. zmian w ustawie o SN
  Marszałek Senatu Tomasz Grodzki rozważą przyspieszenie obrad Senatu w związku z planowanym uchwaleniem w Sejmie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Rozważam, jest to w tej chwili w trakcie uzgodnień - powiedział marszałek. Nie wykluczył, że Senat zbierze się w przyszłym tygodniu
  Ponad 71 tys. osób otrzymuje świadczenie "Mama 4 plus"
  "Mama 4 plus", czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości minimalnej emerytury. Kto otrzymuje takie wsparcie?
  Matki stanowią 6 proc. dłużników alimentacyjnych [BADANIE]
  Dane zgromadzone przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor umożliwiają stworzenie swoistego portretu tzw. „alimenciarza”. Kim jest „typowy” dłużnik alimentacyjny?
  Sejmowe komisje pozytywnie zaopiniowały rządowy projekt ustawy o czternastej emeryturze
  Połączone sejmowe komisje Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowały w środę projekt ustawy o czternastej emeryturze. Rząd szacuje, że koszt wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2022 r. to około 11,4 mld zł.
  Mandat i zakaz wejścia na pokład samolotu za głupi żart na lotnisku
  28-letni Polak podczas odprawy na lotnisku w podkrakowskich Balicach skłamał, że ma trotyl w bagażu. Głupi żart spowodował działania ochrony lotniska, straży granicznej i przeszkolonego psa. Mężczyzna został ukarany mandatem i zakazem wejścia na pokład samolotu do Barcelony.
  Sklep internetowy - jak wybrać wiarygodny?
  W praktyce 98% sklepów internetowych szanuje uprawnienia konsumentów i z zasady uwzględnia reklamacje. Pozostałe 2% to jednak przysłowiowe „czarne owce”. Na co warto zwracócić uwagę podczas zakupów?
  Klubiki dla dzieci z Ukrainy - kiedy powstaną?
  Na pewno od lipca pierwsze klubiki dziecięce powstaną. Przepisy są tak elastyczne, że działania związane z powstawaniem tych klubów będą mogły podejmować samorządy – powiedział podczas konferencji prasowej wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker.
  "Sąd w smartfonie" i dalsza informatyzacja sądownictwa
  Ministerstwo Sprawiedliwości zmierza do pełnej cyfryzacji w polskim sądownictwie. W realizacji jest m.in. projekt "sąd w smartfonie". Resort zapowiada też "zdalny dostęp" sądów do informacji pochodzących z rejestrów państwowych.
  Premier: litera prawa to niewystarczający komponent budowania sprawiedliwej rzeczywistości
  Litera prawa, która była tak kurczowo przestrzegana w czasach III RP, jest niewystarczającym komponentem budowania sprawiedliwej rzeczywistości; także duch prawa i wola narodu musi być brany pod uwagę - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki
  Jak nie chronić danych osobowych?
  Na niewiele zdadzą się różnego rodzaju zabezpieczenia, jeśli sami udostępnimy wrażliwe informacje - przypomina Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czy wiemy jak zadbać o swoje dane? Oto wyniki badania przeprowadzanego przez serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów pod patronatem UODO.
  Okoliczności łagodzące w wyroku karnym - planowane zmiany
  W Sejmie procedowany jest projekt ustawy zmieniającej przepisy Kodeksu karnego w zakresie dotyczącym m.in. dyrektyw wymiaru kary (druk sejmowy nr 2024).
  Müller: nie będzie zgody polskiego rządu, by sędziowie łamiący prawo mogli dalej orzekać
  Przytłaczająca większość zakończonych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów dotyczy spraw pospolitych; nie będzie zgody polskiego rządu, by sędziowie, którzy łamią prawo, mogli dalej orzekać - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller
  Dyrektywa Omnibus od 28 maja 2022 r. Jakie prawa zyskają konsumenci?
  Od 28 maja 2022 r. zacznie obowiązywać unijna dyrektywa Omnibus, której celem jest zwiększenie ochrony praw konsumentów w handlu internetowym. Polska wersja tej ustawy na razie jest w powijakach, nie zdejmuje to jednak z polskich przedsiębiorców obowiązku podporządkowania się prawu UE. Niestety dostosowanie e-sklepów do nowych regulacji może kosztować - w zależności od sytuacji wyjściowej i rozmiaru sklepu może to być od tysiąca do nawet ponad 10 tys. zł.
  Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2022 r.
  Kwota zasiłku dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji. Ile wyniesie świadczenie od 1 czerwca 2022 r.?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - jaka pomoc?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to jedno z narzędzi przewidzianych dla kredytobiorców w trudnej sytuacji materialnej. Kto może skorzystać z pomocy?
  Wypłaty czternastej emerytury ruszą pod koniec sierpnia
  Chcemy, żeby projekt w sprawie czternastej emerytury był procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu - powiedział PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Podkreślił, że tegoroczne wypłaty czternastych emerytur ruszą pod koniec sierpnia
  Kodeks wykroczeń
  Kodeks wykroczeń jest ustawą, która określa m.in. zasady odpowiedzialność za wykroczenia. Z jakich części się składa i co zawiera?
  Wakacje kredytowe korzystne dla kredytobiorców, ale co z bankami?
  W reakcji na gwałtowne podwyżki stóp procentowych oraz znaczny wzrost inflacji rząd zapowiada wprowadzenie nowych preferencji dla kredytobiorców. Z perspektywy banków dobrą wiadomością jest uchylenie w całości przepisów regulujących „wakacje kredytowe” z tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0. Do projektu dodano jednak przepisy przejściowe, których lektura może przyprawić o niemały zawrót głowy oraz inne propozycje, które oznaczają komplikacje dla sektora bankowego.
  Czternasta emerytura zostanie wypłacona na przełomie sierpnia i września
  Zgodnie z rządową autopoprawką czternasta emerytura będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Przesunięcie terminu uzasadniono koniecznością dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS. Aby otrzymać czternastkę, nie będzie trzeba składać wniosków.
  Limity dorabiania dla emerytów i rencistów od 1 czerwca 2022 r.
  Od 1 czerwca 2022 r. wzrosną limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Kogo obowiązują kwoty graniczne przychodów?
  Kredyt bez wkładu własnego bez minimalnego limitu gwarancji
  Kredyt bez wkładu własnego limit gwarancji przewiduje obecnie limit gwarancji w wysokości od 10 do 20 proc. wartości nieruchomości. Rząd jednak chce wprowadzić zmiany. Jakie?
  MZ o zakazie odwiedzin pacjentów
  Jak przekazało ministerstwo zdrowia, utrzymywanie zakazu odwiedzin pacjentów nie znajduje podstawy w świetle obowiązującego prawa, a także jest sprzeczne z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie.