| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Wiadomości > Nowości prawne w czerwcu i lipcu 2013 r.

Nowości prawne w czerwcu i lipcu 2013 r.

Prezentujemy najważniejsze nowości prawne w czerwcu i lipcu 2013 r. Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy.

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE

Dz. U. poz. 654 Ustawa z dnia 10-05-2013 r.

Zmiana kodeksu postępowania cywilnego – w zakresie obowiązków powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

wchodzące w życie z dniem: 2013.07.07

Dochodząc roszczeń przed e-sądem powód będzie musiał wskazać PESEL pozwanego. Taka zmiana przepisów dotyczących EUP ma zwiększyć bezpieczeństwo dłużnika- nowelizacja ma ograniczyć liczbę niewłaściwie doręczanych nakazów zapłaty. Początkowo obowiązek ten miał dotyczyć wszystkich rodzajów postępowań, jednak ograniczono go jedynie do EUP. W pozostałych przypadkach jedynie powód wskaże swój PESEL i NIP, pozostałe dane natomiast ustali sąd z urzędu. Wprowadzono również nowe uprawnienie dla sędziego- będzie on mógł ukarać grzywną powoda lub jego pełnomocnika, jeżeli dochodząc roszczeń w EUP, specjalnie wskażą niewłaściwe dane pozwanego.

Kolejną zmianą jest ograniczenie roszczeń dochodzonych w EUP- procedurę będzie można zastosować tylko w przypadku tych, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wytoczeniem powództwa. Takie rozwiązanie ma zapobiec dochodzeniu roszczeń przedawnionych.

Nowelizacja nakłada również nowe obowiązki na komornika, zobowiązując go do zawieszenia postępowania prowadzonego na podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym lub elektronicznych postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie, z którego będzie wynikało, że orzeczenie zostało doręczone na inny adres niż miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

Ustawa wchodzi w życie 7 lipca 2013 roku. Należy pamiętać, że do postępowań wszczętych przed tą datą stosowane będą przepisy sprzed nowelizacji (za wyjątkiem przepisów dot. komornika- te będą miały zastosowanie także do tych postępowań, które są w toku).

PRAWO PRACY. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Dz.U.2013.657 Ustawa z dnia 2013-05-28

Zmiana ustawy -  Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-17

Zmiana dotyczy w całości kwestii urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu jednego dziecka zwiększy się z 6 miesięcy do roku (52 tygodni), a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci. Z płatnego rocznego urlopu będą mogli skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r.

Będzie on obejmował 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka. Rodzice bliźniąt, trojaczków i większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie otrzymają urlop macierzyński w wymiarze od 31 do 37 tygodni w zależności od liczby dzieci oraz do 8 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Ponadto ustawa wprowadza dodatkowo nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Jego długość jest stała, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Zwiększenie długości urlopu macierzyńskiego wiąże się ze zmianami w wynagrodzeniach. Rodzic, który zdecyduje się tylko na półroczny pobyt z dzieckiem otrzyma 100 proc. pensji. Jeśli będzie chciał przedłużyć urlop o kolejne pół roku, jego pensja przez ten kolejny okres wyniesie 60 proc. Rodzic, który od razu zdecyduje o skorzystaniu z rocznego urlopu otrzyma 80 proc. wynagrodzenia.

Zobacz również: Urlop macierzyński 2013 – nowe zasady

PRAWO PODATKOWE. FINANSE I PRAWO FINANSOWE.

Dz.U.2013.559 Ustawa z dnia 2013-03-13

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-13

Zmiana ustawy ma na celu umożliwienie producentom rolnym uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sytuacji zmiany oznaczeń kodów CN oleju napędowego zgodnie z zapisami Nomenklatury Scalonej oraz wprowadza regulacje zapobiegające przyznawaniu zwrotu akcyzy spółkom (prowadzącym działalność rolniczą) na granicy bankructwa.

Dz.U.2013.559 Ustawa z dnia 2013-03-13

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-13

Zmiana ustawy ma na celu umożliwienie producentom rolnym uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sytuacji zmiany oznaczeń kodów CN oleju napędowego zgodnie z zapisami Nomenklatury Scalonej oraz wprowadza regulacje zapobiegające przyznawaniu zwrotu akcyzy spółkom (prowadzącym działalność rolniczą) na granicy bankructwa.

Dz.U.2013.692

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-06-04 sygn. P 43/11

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-18

Trybunał orzekł niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 85, poz. 458, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, z wywiedzioną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W związku z treścią wyroku, podatnikom, którym wskutek przekroczenia miesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia ustalono zobowiązanie podatkowe
z tytułu podatku od spadków i darowizn, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn oraz uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Dz.U.2013.728   Rozporządzenie z dnia 2013-06-17 

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-01

Nowy wzór Deklaracji AKC-WW dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych stanowi załączniki do rozporządzenia.

Dz.U.2013.725 Rozporządzenie z dnia 2013-06-12

Zmiana rozporządzenia  w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-01

Zgodnie ze zmianami zniesiony zostaje  obowiązek obecności funkcjonariusza
w przypadku zdjęcia, niszczenia i kasowania banderoli pochodzących z wyrobów winiarskich.

Dz.U.2013.718 Rozporządzenie z dnia 2013-06-17

Rozporządzenie w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-01

Zgodnie z treścią rozporządzenia podatnicy podatku akcyzowego mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy w przypadku wyrobów węglowych

Dz.U.2013.729 Rozporządzenie z dnia 2013-06-12

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-10

Nowy wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu oraz wzór pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu stanowią załączniki do rozporządzenia

Dz.U.2013.559 Ustawa z dnia 2013-03-13

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-13

Zmiana ustawy ma na celu umożliwienie producentom rolnym uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sytuacji zmiany oznaczeń kodów CN oleju napędowego zgodnie z zapisami Nomenklatury Scalonej oraz wprowadza regulacje zapobiegające przyznawaniu zwrotu akcyzy spółkom (prowadzącym działalność rolniczą) na granicy bankructwa.

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. ENERGETYKA

Dz.U.2013.609 rozporządzenie z dnia 2013.04.25

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie.

Wchodzi w życie z dniem: 2013.06.11.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, sposób i tryb przyznawania dofinansowania inwestycji m.in. w zakresie: wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych, jak też wdrożeń eksploatacyjnych, pomocy dla wytwórców biokomponentów oraz producentów paliw oraz wspierania ekologicznego transportu. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji celowej.

Dz.U.UE.L.2013.115.39 rozporządzenie z dnia 2013.04.17

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009

Wchodzi w życie z dniem: 2013.06.04

Rozporządzenie określa wytyczne dotyczące terminowego rozwoju i interoperacyjności priorytetowych korytarzy i obszarów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, a w szczególności dotyczy określania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania niezbędnych do realizacji priorytetowych korytarzy i obszarów należących do kategorii infrastruktury energetycznej w zakresie energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i dwutlenku węgla, ułatwia terminową realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez usprawnienie, ściślejszą koordynację i przyspieszenie procesów wydawania pozwoleń oraz poprzez zwiększenie udziału społeczeństwa, określa zasady i wytyczne dotyczące transgranicznej alokacji kosztów i zachęt uzależnionych od ryzyka w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, określa warunki kwalifikowalności projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do uzyskania unijnej pomocy finansowej.

Dz.U.UE.L.2012.337.31 rozporządzenie z dnia 2013.12.10

Rozporządzenie Komisji (UW) nr 1179/2012 ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

Wchodzi w życie z dniem: 2013.06.11

Rozporządzenie określa, że stłuczka szklana przestaje być odpadem, w przypadku gdy, przy przemieszczaniu od producenta do innego posiadacza, spełnione są wszystkie warunki określone w rozporządzeniu i jego załącznikach lub gdy stłuczka szklana przeznaczona jest do produkcji substancji lub przedmiotów szklanych w procesach przetapiania.

Dz.U.2013.228 ustawa z dnia 2013.01.13

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zmieniana z dniem: 2013.03.06

W ustawie dodano między innymi przepis dotyczący możliwości zróżnicowania przez Radę Gminy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Dano także Radzie Gminy możliwość ustanowienia w drodze uchwały, inkasentów do poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwagi wymaga zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wejdzie w życie w lipcu 2013. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, obowiązani są ponosić opłaty na rzecz gminy na terenie której dana nieruchomość się znajduje.
Właściciel nieruchomości posiadający aktualnie podpisaną umowę z firmą odbierającą śmieci powinien dowiedzieć się w swoim urzędzie gminy, od kiedy zacznie działać nowy system i z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę na wywóz odpadów. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy przed rozpoczęciem działania nowego systemu odbioru śmieci, właściciel nieruchomości jest obowiązany poinformować o tym gminę.

Od 1 lipca 2013 r. każdy  mieszkaniec gminy będzie zobowiązany płacić gminie za wywóz śmieci.

Dz.U.UE.L.2013.158.193 dyrektywa z dnia 2013.05.13

Dyrektywa Rady nr 2013/17/UE dostowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie środowiska w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

Wchodzi w życie z dniem: 2013.07.01

W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej zachodzi potrzeba dostosowania dyrektywy 92/43/EWG, 2001/81/WE oraz 2009/147/WE. Zmiany wprowadzono w kolejnych załącznikach.

Zadaj oytanie: Forum

Czytaj także

Ekspert:

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Kalendarz, prawo./nowości prawne./ Fot. Fotolia
Kalendarz, prawo./nowości prawne./ Fot. Fotolia

INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »