Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowości prawne w czerwcu i lipcu 2013 r.

Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.
Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Kalendarz, prawo./nowości prawne./ Fot. Fotolia
Kalendarz, prawo./nowości prawne./ Fot. Fotolia
Prezentujemy najważniejsze nowości prawne w czerwcu i lipcu 2013 r. Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy.

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE

Dz. U. poz. 654 Ustawa z dnia 10-05-2013 r.

Zmiana kodeksu postępowania cywilnego – w zakresie obowiązków powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

wchodzące w życie z dniem: 2013.07.07

Dochodząc roszczeń przed e-sądem powód będzie musiał wskazać PESEL pozwanego. Taka zmiana przepisów dotyczących EUP ma zwiększyć bezpieczeństwo dłużnika- nowelizacja ma ograniczyć liczbę niewłaściwie doręczanych nakazów zapłaty. Początkowo obowiązek ten miał dotyczyć wszystkich rodzajów postępowań, jednak ograniczono go jedynie do EUP. W pozostałych przypadkach jedynie powód wskaże swój PESEL i NIP, pozostałe dane natomiast ustali sąd z urzędu. Wprowadzono również nowe uprawnienie dla sędziego- będzie on mógł ukarać grzywną powoda lub jego pełnomocnika, jeżeli dochodząc roszczeń w EUP, specjalnie wskażą niewłaściwe dane pozwanego.

Kolejną zmianą jest ograniczenie roszczeń dochodzonych w EUP- procedurę będzie można zastosować tylko w przypadku tych, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wytoczeniem powództwa. Takie rozwiązanie ma zapobiec dochodzeniu roszczeń przedawnionych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowelizacja nakłada również nowe obowiązki na komornika, zobowiązując go do zawieszenia postępowania prowadzonego na podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym lub elektronicznych postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie, z którego będzie wynikało, że orzeczenie zostało doręczone na inny adres niż miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

Ustawa wchodzi w życie 7 lipca 2013 roku. Należy pamiętać, że do postępowań wszczętych przed tą datą stosowane będą przepisy sprzed nowelizacji (za wyjątkiem przepisów dot. komornika- te będą miały zastosowanie także do tych postępowań, które są w toku).

PRAWO PRACY. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Dz.U.2013.657 Ustawa z dnia 2013-05-28

Zmiana ustawy -  Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-17

Zmiana dotyczy w całości kwestii urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu jednego dziecka zwiększy się z 6 miesięcy do roku (52 tygodni), a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni w zależności od liczby dzieci. Z płatnego rocznego urlopu będą mogli skorzystać rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r.

Będzie on obejmował 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu jednego dziecka. Rodzice bliźniąt, trojaczków i większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie otrzymają urlop macierzyński w wymiarze od 31 do 37 tygodni w zależności od liczby dzieci oraz do 8 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Ponadto ustawa wprowadza dodatkowo nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Jego długość jest stała, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Zwiększenie długości urlopu macierzyńskiego wiąże się ze zmianami w wynagrodzeniach. Rodzic, który zdecyduje się tylko na półroczny pobyt z dzieckiem otrzyma 100 proc. pensji. Jeśli będzie chciał przedłużyć urlop o kolejne pół roku, jego pensja przez ten kolejny okres wyniesie 60 proc. Rodzic, który od razu zdecyduje o skorzystaniu z rocznego urlopu otrzyma 80 proc. wynagrodzenia.

Zobacz również: Urlop macierzyński 2013 – nowe zasady

PRAWO PODATKOWE. FINANSE I PRAWO FINANSOWE.

Dz.U.2013.559 Ustawa z dnia 2013-03-13

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-13

Zmiana ustawy ma na celu umożliwienie producentom rolnym uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sytuacji zmiany oznaczeń kodów CN oleju napędowego zgodnie z zapisami Nomenklatury Scalonej oraz wprowadza regulacje zapobiegające przyznawaniu zwrotu akcyzy spółkom (prowadzącym działalność rolniczą) na granicy bankructwa.

Dz.U.2013.559 Ustawa z dnia 2013-03-13

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-13

Zmiana ustawy ma na celu umożliwienie producentom rolnym uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sytuacji zmiany oznaczeń kodów CN oleju napędowego zgodnie z zapisami Nomenklatury Scalonej oraz wprowadza regulacje zapobiegające przyznawaniu zwrotu akcyzy spółkom (prowadzącym działalność rolniczą) na granicy bankructwa.

Dz.U.2013.692

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2013-06-04 sygn. P 43/11

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-18

Trybunał orzekł niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 85, poz. 458, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, z wywiedzioną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W związku z treścią wyroku, podatnikom, którym wskutek przekroczenia miesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia ustalono zobowiązanie podatkowe
z tytułu podatku od spadków i darowizn, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn oraz uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Dz.U.2013.728   Rozporządzenie z dnia 2013-06-17 

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-01

Nowy wzór Deklaracji AKC-WW dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych stanowi załączniki do rozporządzenia.

Dz.U.2013.725 Rozporządzenie z dnia 2013-06-12

Zmiana rozporządzenia  w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-01

Zgodnie ze zmianami zniesiony zostaje  obowiązek obecności funkcjonariusza
w przypadku zdjęcia, niszczenia i kasowania banderoli pochodzących z wyrobów winiarskich.

Dz.U.2013.718 Rozporządzenie z dnia 2013-06-17

Rozporządzenie w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-01

Zgodnie z treścią rozporządzenia podatnicy podatku akcyzowego mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy w przypadku wyrobów węglowych

Dz.U.2013.729 Rozporządzenie z dnia 2013-06-12

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Wchodzi w życie z dniem: 2013-07-10

Nowy wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu oraz wzór pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu stanowią załączniki do rozporządzenia

Dz.U.2013.559 Ustawa z dnia 2013-03-13

Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wchodzi w życie z dniem: 2013-06-13

Zmiana ustawy ma na celu umożliwienie producentom rolnym uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w sytuacji zmiany oznaczeń kodów CN oleju napędowego zgodnie z zapisami Nomenklatury Scalonej oraz wprowadza regulacje zapobiegające przyznawaniu zwrotu akcyzy spółkom (prowadzącym działalność rolniczą) na granicy bankructwa.

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA. ENERGETYKA

Dz.U.2013.609 rozporządzenie z dnia 2013.04.25

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie.

Wchodzi w życie z dniem: 2013.06.11.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, sposób i tryb przyznawania dofinansowania inwestycji m.in. w zakresie: wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych, jak też wdrożeń eksploatacyjnych, pomocy dla wytwórców biokomponentów oraz producentów paliw oraz wspierania ekologicznego transportu. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji celowej.

Dz.U.UE.L.2013.115.39 rozporządzenie z dnia 2013.04.17

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009

Wchodzi w życie z dniem: 2013.06.04

Rozporządzenie określa wytyczne dotyczące terminowego rozwoju i interoperacyjności priorytetowych korytarzy i obszarów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, a w szczególności dotyczy określania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania niezbędnych do realizacji priorytetowych korytarzy i obszarów należących do kategorii infrastruktury energetycznej w zakresie energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i dwutlenku węgla, ułatwia terminową realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez usprawnienie, ściślejszą koordynację i przyspieszenie procesów wydawania pozwoleń oraz poprzez zwiększenie udziału społeczeństwa, określa zasady i wytyczne dotyczące transgranicznej alokacji kosztów i zachęt uzależnionych od ryzyka w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, określa warunki kwalifikowalności projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do uzyskania unijnej pomocy finansowej.

Dz.U.UE.L.2012.337.31 rozporządzenie z dnia 2013.12.10

Rozporządzenie Komisji (UW) nr 1179/2012 ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

Wchodzi w życie z dniem: 2013.06.11

Rozporządzenie określa, że stłuczka szklana przestaje być odpadem, w przypadku gdy, przy przemieszczaniu od producenta do innego posiadacza, spełnione są wszystkie warunki określone w rozporządzeniu i jego załącznikach lub gdy stłuczka szklana przeznaczona jest do produkcji substancji lub przedmiotów szklanych w procesach przetapiania.

Dz.U.2013.228 ustawa z dnia 2013.01.13

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zmieniana z dniem: 2013.03.06

W ustawie dodano między innymi przepis dotyczący możliwości zróżnicowania przez Radę Gminy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Dano także Radzie Gminy możliwość ustanowienia w drodze uchwały, inkasentów do poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwagi wymaga zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wejdzie w życie w lipcu 2013. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, obowiązani są ponosić opłaty na rzecz gminy na terenie której dana nieruchomość się znajduje.
Właściciel nieruchomości posiadający aktualnie podpisaną umowę z firmą odbierającą śmieci powinien dowiedzieć się w swoim urzędzie gminy, od kiedy zacznie działać nowy system i z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę na wywóz odpadów. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy przed rozpoczęciem działania nowego systemu odbioru śmieci, właściciel nieruchomości jest obowiązany poinformować o tym gminę.

Od 1 lipca 2013 r. każdy  mieszkaniec gminy będzie zobowiązany płacić gminie za wywóz śmieci.

Dz.U.UE.L.2013.158.193 dyrektywa z dnia 2013.05.13

Dyrektywa Rady nr 2013/17/UE dostowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie środowiska w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

Wchodzi w życie z dniem: 2013.07.01

W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej zachodzi potrzeba dostosowania dyrektywy 92/43/EWG, 2001/81/WE oraz 2009/147/WE. Zmiany wprowadzono w kolejnych załącznikach.

Zadaj oytanie: Forum


PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Dz. U. 2013.230  rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2013  r.

Nowe rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

wchodzi w życie z dniem 2013-07-01

Rozporządzenie reguluje kryteria oceny zagrożeń naturalnych zależnie od rodzaju kopaliny, natężenia zagrożeń, przestrzeni występowania zagrożeń oraz rodzaju zakładu górniczego.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych  traci moc z dniem 01.07.2013 r.  w zakresie:
1. § 1-9, § 11 oraz § 13 ust. 1 i 2,
2. § 13 ust. 3 - w zakresie dotyczącym odpowiedniego stosowania § 8 ust. 3 i 4 oraz § 9 ust. 1 i 2,
3. § 14 ust. 1 i 2,
4. § 14 ust. 3 - w zakresie dotyczącym odpowiedniego stosowania § 8 ust. 3 i 4 oraz § 9 ust. 1 i 2,
5. § 15-42

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2013 r. (sygn. akt III CZP 24/13)

Sąd Najwyższy zajął się kwestią ustalenia nowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste dla części nieruchomości.
W postępowaniu prowadzonym w sprawie Sąd II instancji – Sąd Okręgowy stwierdził, iż jego zdaniem art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie przesądza jednoznacznie, iż aktualizacja opłaty musi dotyczyć całej nieruchomości. Przepis ten mówi jedynie, że właściwy organ zmierzający do zaktualizowania opłaty powinien wypowiedzieć na piśmie jej dotychczasową wysokość. Tym samym można założyć, że w kwestii zakresu aktualizacji dopuszczalne są odmienne stanowiska.

Sąd Najwyższy zakwestionował taką opinię. Jego zdaniem aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może obejmować jedynie całą nieruchomość gruntową, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2013 r. (sygn. akt OSK 2625/11)
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w kwestii umożliwienia posiadającym roszczenia z dekretu o gruntach warszawskich udziału w postępowaniach przed konserwatorem zabytków – który podsumować można słowami – jest roszczenie jest interes prawny w postępowaniu.

Polecamy serwis: Nieruchomości

PRAWO TRANSPORTOWE

Dz.U.2013.617 Rozporządzenie z dnia 22 maja  2013  r.

Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Wejście w życie z dniem: 2013-06-30

Dz.U.2013.445  Rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Wysokość opłaty za:
1)   udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
2)   wydanie decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego na dany pojazd, przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej
-   wynosi 800 zł.

Dz.U.2013.408  Rozporządzenie z dnia 26 marca 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Rozporządzenie określa:
1) zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
2)   zakres i sposób przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
3)   wzory dokumentów związanych z dopuszczeniem jednostkowym pojazdu;
4)   warunki oceny równoważności wymagań alternatywnych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

Dz.U.2013.592  Rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2013  r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Zmieniają się podstawy dokonania wpisu parametrów technicznych pojazdów w karcie pojazdu.

Dz.U.2013.591  Rozporządzenie z dnia 9 maja 2013 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2013.710 Rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2013 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2013.407 Rozporządzenie z dnia 25 marca 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Określono zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy opis tych procedur. 

Dz.U.2013.703  Rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji

Wejście w życie z dniem: 2013-06-30

Rozporządzenie określa wysokość opłat m.in. za:
• wydanie i zmianę świadectwa homologacji,
• uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach

Dz.U.2013.701  Rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2013  r.

Rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Wejście w życie z dniem: 2013-06-30

Rozporządzenie określa dla pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części m.in.:
1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur;
2) limit pojazdów kwalifikowanych do małej serii;
3) szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu;
4) istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu;
5) zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności produkcji;
6) wzór i opis znaku homologacji typu

Dz.U.2013.700 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r.

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Wejście w życie z dniem: 2013-06-20

Nowelizacja dodaje krajowe prawo jazdy - wydane przez państwo, z którym Polska ma podpisaną umowę międzynarodową o wzajemnym uznawaniu praw jazdy - do wykazu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami na terenie  Polski. W wyniku tej zmiany możliwe będzie uznawanie m.in. tureckiego krajowego prawa jazdy.
Kolejna zmiana przywraca uprawnienie do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu m.in. absolwentom filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną bądź posiadającym taki dyplom w zakresie psychologii.

Ustawa daje też Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego możliwość organizowania egzaminów na prawo jazdy na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną  jest Polska.

Dz.U.2013.396 Rozporządzenie z dnia 21 marca 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Określono wzory dokumentów związanych z wydaniem świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Dz.U.2013.389 Rozporządzenie z dnia 19 marca 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2013.337 Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Dz.U.2012.448 Ustawa z dnia 10 października 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wejście w życie z dniem: 2013-06-22

Ustawa w głównej mierze dostosowuje polskie prawo do prawa unijnego w zakresie homologacji pojazdów oraz dopuszczenia jednostkowego. Wprowadza też wyraźnie trzeci rodzaj badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Dz.U.730 Rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2013 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego

Wejście w życie z dniem: 2013-07-01

Polecamy serwis: Nowości prawne

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  TSUE: reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z 2019 roku narusza prawo UE

  W dniu 5 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w wyroku, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 r. narusza prawo Unii Europejskiej. W ten sposób TSUE uwzględnił skargę Komisji Europejskiej wniesioną w kwietniu 2021 roku. Część zarzutów TSUE jest już nieaktualna - powiedział minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. Nie znajdują się w nim tezy, które sprawiałyby, że musielibyśmy myśleć o nowelizacji ustawowej - dodał.

  Komisja ds. badania wpływów rosyjskich. 14-dniowy termin złożenia wniosku do TK zostanie dochowany

  14-dniowy termin złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy powołującej komisję ds. badania wpływów rosyjskich zostanie dochowany - zapewniał w poniedziałek w TVP 1 prezydencki minister Andrzej Dera.

  Jak wymieniać złotówki na inne waluty podczas wakacji? Wakacyjny poradnik

  Gdzie wymienić złotówki na inną walutę, żeby później nie żałować? Oto porady na wakacje!

  Udział w marszu 4 czerwca. Co myślą Polacy? SONDAŻ

  54 proc. ankietowanych wątpi w to, że marsz organizowany 4 czerwca przez opozycję będzie sukcesem - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster wykonanego na zlecenie "Super Expressu”. Przeciwnego zdania jest 46 proc. badanych.

  Ministerstwo Sprawiedliwości zaostrza kary dla pijanych kierowców

  Ochrona bezpieczeństwa na drogach i zwalczanie groźnych zachowań nieodpowiedzialnych kierowców. To cel, który Ministerstwo Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje, zaostrzając kary dla przestępców drogowych - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

  Wiadomo, kiedy będą wypłaty 800 plus

  800 plus. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł - zakłada opublikowany w piątek projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

  Rodzicu, pamiętaj o złożeniu wniosku na nowe 500+

  Pierwsze 600 mln zł zostało przelanych na konta rodziców. 1 czerwca rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia Rodzina 500+. Tak, jak dotychczas w każdym miesiącu będzie dziesięć terminów wypłat. Zdecydowana większość rodziców i opiekunów zachowała dotychczasowy termin wypłat, co ułatwia planowanie domowego budżetu. 

  Wyzwania nefrologii dziecięcej. Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej

  Wyzwania nefrologii dziecięcej – co stanowi problem? W Polsce jest jedynie 120 lekarzy ze specjalizacją nefrologii dziecięcej. Największą bolączką w tej dziedzinie jest dostęp do świadczeń w lecznictwie otwartym, zwłaszcza poza ośrodkami akademickimi. 

  Marsz 4 czerwca. Gdzie i o której? Trasa i utrudnienia [MAPA]

  4 czerwca 2023 roku w 34. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Warszawie odbędzie Wielki Marsz, tzw. marsz 4 czerwca. O której się rozpocznie? Którędy będzie przebiegała trasa? Mamy dla was najważniejsze informacje na temat Marszu 4 czerwca.

  Niedrożność porażenna jelit - przyczyny, objawy i pilna konieczność interwencji medycznej

  Niedrożność porażenna jelit, znana również jako niedrożność paraliżująca, to stan, w którym mięśnie jelit tracą zdolność do skurczów i prawidłowego poruszania pokarmem. Jest to poważny problem, który prowadzi do zahamowania ruchów perystaltycznych jelit, co uniemożliwia przemieszczanie się pokarmu wzdłuż przewodu pokarmowego.

  800+ od 2024 roku - ruszyły konsultacje projektu ustawy. Kto dostanie wyższe świadczenie wychowawcze?

  1 czerwca 2023 r. w przedszkolu w Żabiej Woli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił rozpoczęcie konsultacji dotyczących ustawy, która zwiększa świadczenie „Rodzina 500+” do 800 zł miesięcznie.

  „Dyrektywa plastikowa” od 1 lipca 2024 r. Zniknie wiele produktów jednorazowych!

  Polska wdraża „dyrektywę plastikową”. Z półek zniknie wiele produktów jednorazowych. Zmiany od 1 lipca 2024 roku.

  Umył psa w myjni samochodowej. Stanie przed sądem

  Zarzut znęcania się nad zwierzęciem usłyszał 45-letni oświęcimianin, który umył psa w myjni samochodowej przy użyciu znajdujących się tam detergentów i lancy z wodą pod ciśnieniem – podała w środę oświęcimska policja. Zatrzymany stanie przed sądem.

  500 plus 2023 - wniosek, terminy, wypłata. Kiedy złożyć wniosek i jakich błędów nie można popełnić?

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że gdy rodzic złoży wniosek o 500 plus do 31 maja 2023 r., otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 roku. Błędów we wnioskach jest mniej niż w ubiegłym roku, ale wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy dwoje rodziców wnioskuje na to samo dziecko – wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

  Dzień Dziecka. Roduś nauczy dzieci chronić dane osobowe

  Z Rodusiem chronimy dane osobowe – to tytuł e-lekcji, na którą uczniów klas 1–3 zaprosił Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lekcja ma na celu m.in. nauczenie dzieci ochrony swoich danych osobowych. Wydarzenie odbędzie się w Dzień Dziecka.

  1 czerwca - XXIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

  W Międzynarodowym Dniu Dziecka uczniowie będą obradować na XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznej sesji związany jest z 80. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim, dotyczy walki zbrojnej żydowskich organizacji bojowych.

  Rynek pracy - czym jest i jakie stoją przed nim wyzwania?

  Rynek pracy jest często używanym pojęciem w kontekście poszukiwania pracy. Jak można go zdefiniować? Jakim wyzwaniom obecnie podlega?

  Zachowek po zmianach w 2023 r.

  Czym jest zachowek i komu przysługuje? Jakie zmiany weszły w życie 22 maja 2023 r.? Oto najważniejsze informacje.

  Jak podróżować z dzieckiem po Unii Europejskiej?

  O czym warto pamiętać, gdy podróżujemy z dzieckiem samolotem, autem lub pociągiem? Jakie dokumenty są niezbędne? Na co zwrócić uwagę, wybierając hotel?

  Wszystko zaczyna się od fundatora, czyli o roli założyciela fundacji rodzinnej

  Jaka jest rola fundatora w fundacji rodzinnej? Jakie możliwości i kompetencje daje fundatorowi konstrukcja prawna fundacji rodzinnej? 

  Dzień Dziecka 2023. 10 pomysłów na wspólne spędzenie czasu

  Dzień Dziecka coraz bliżej, a to doskonała okazja na prezent w postaci wspólnie spędzonego czasu. Oto 10 propozycji, z których każdy znajdzie coś dla siebie. 

  Czy urzędnicy otrzymają wynagrodzenie za nadgodziny?

  Obecne regulacje sprawiają, że zatrudnieni w służbie cywilnej otrzymują za nadgodziny czas wolny, a nie wynagrodzenie. Jednak planowane zmiany w prawie zakładają większą elastyczność w tym zakresie i umożliwienie zapłaty za nadgodziny dla urzędników.

  Stan klęski żywiołowej

  Stan klęski żywiołowej – stan nadzwyczajny, który może zostać wprowadzony w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.

  Stan wyjątkowy

  Stan wyjątkowy – stan nadzwyczajny, który może zostać wprowadzony w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.

  Stan wojenny

  Stan wojenny – stan nadzwyczajny, który może zostać wprowadzony w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa, agresji zbrojnej lub zobowiązań sojuszniczych do wspólnej obrony.