REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozwiązanie umowy o pracę - vademecum

Anna Winczakiewicz
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najkorzystniejszym i najszybszym sposobem rozwiązania stosunku pracy.
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najkorzystniejszym i najszybszym sposobem rozwiązania stosunku pracy.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Jak można rozwiązać umowę o pracę, jakie mogą być przyczyny zwolnienia pracownika w trybie natychmiastowym, czy zawsze możliwe jest porozumienie stron i jak obliczyć okres wypowiedzenia umowy?

Wygaśnięcie stosunku pracy a rozwiązanie stosunku pracy

W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy mamy do czynienia z zakończeniem stosunku pracy z mocy prawa, z powodu innych wydarzeń niż czynności prawne. Natomiast w przypadku rozwiązania umowy o pracę następuje prze złożenia oświadczeni woli przynajmniej jednej ze stron umowy o pracę, czy to przez pracodawcę, czy to przez pracownika.

REKLAMA

Zobacz również: Co może spowodować wygaśnięcie stosunku pracy

Zobacz również: Konsekwencje śmierci pracodawcy lub pracownika

Rozwiązanie stosunku pracy

W zależności od rodzaju podstawy nawiązania stosunku pracy, a także powodu rozwiązania, może być on rozwiązany wskutek:

 • porozumienia stron,

 • wypowiedzenia,

 • oświadczenia jednej ze stron o rozwiązaniu stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym, z upływem czasu, na jaki był zawarty,

 • z wykonaniem pracy, do wykonania której był zawarty,

 • wskutek odwołania (stosunek pracy na podstawie powołania)

 • albo wygaśnięcia mandatu (stosunek pracy na podstawie wyboru).

Zobacz również: Jakie są sposoby rozwiązania stosunku pracy?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz również: Wygaśnięcie stosunku pracy a rozwiązanie stosunku pracy

W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy mamy do czynienia z zakończeniem stosunku pracy z mocy prawa, z powodu innych wydarzeń niż czynności prawne. Natomiast w przypadku rozwiązania umowy o pracę następuje prze złożenia oświadczeni woli przynajmniej jednej ze stron umowy o pracę, czy to przez pracodawcę, czy to przez pracownika.

 Rozwiązanie stosunku pracy

 W zależności od rodzaju podstawy nawiązania stosunku pracy, a także powodu rozwiązania, może być on rozwiązany wskutek:

 • porozumienia stron,

 • wypowiedzenia,

 • oświadczenia jednej ze stron o rozwiązaniu stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym, z upływem czasu, na jaki był zawarty,

 • z wykonaniem pracy, do wykonania której był zawarty,

 • wskutek odwołania (stosunek pracy na podstawie powołania)

 • albo wygaśnięcia mandatu (stosunek pracy na podstawie wyboru).

Zobacz również: Jakie są formy rozwiązania umowy o pracę

Pracownik chce zakończyć stosunek pracy

Pracownik może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia albo w trybie natychmiastowym.

Bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracodawcy w następujących przypadkach:

 1. jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;

 2. gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Zobacz również: Czy pracodawca może nie przyjąć wypowiedzenia

Zobacz również: Rozwiązanie umowy przez pracownika w trybie natychmiastowym

Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy może być na przykład nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia czy dopuszczenie się mobbingu.

Pracownik nie może rozwiązać umowy bez wypowiedzenia po upływie miesiąca od uzyskania wiadomości o przyczynach uzasadniających rozwiązanie umowy.

Zobacz również: Rozwiązanie umowy z powodu mobbingu

Zobacz również: Porzucenie pracy

 Porozumienie stron

 Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najkorzystniejszym i najszybszym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Umożliwia rozwiązanie umowy praktycznie w każdym terminie, nawet "od zaraz", bez potrzeby czekania na upływ ustawowego okresu wypowiedzenia. Z inicjatywą rozwiązania umowa za porozumieniem stron może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik.

 Zobacz również: Kiedy dochodzi do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Zobacz również: Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron          

 Pracodawca chce zakończyć stosunek pracy

 Zobacz również: Wszystko o wypowiedzeniu umowy o pracę- poradnik        

Pracodawca może wypowiedzieć umowę składając jednostronne oświadczenie woli pracownikowi, co powoduje rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

W drodze wypowiedzenia można rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony oraz umowy na okres próbny i na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli strony przewidziały wcześniej taką możliwość.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno być złożone w formie pisemnej. Pracodawca w piśmie wypowiadającym umowę na czas nieokreślony powinien wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie oraz pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania od tego wypowiedzenia do sądu pracy.

Zobacz również: Czy pracownik może nie przyjąć wypowiedzenia

 Pracodawca może również rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia, jeżeli ze strony pracownika dojdzie do:

• ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, np. złamanie tajemnicy zawodowej, nieprzestrzeganie czasu pracy, nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego,

• popełnienia przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

• zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Zobacz również: Kiedy można zwalniać dyscyplinarnie?

Zobacz również: Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zobacz również: Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia umów o pracę zależą od następujących czynników:

 • rodzaju zawartej umowy (czy jest to umowa na czas nieokreślony, na czas określony, umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika, umowa na czas wykonywania określonego zadania czy też umowa na okres próbny);

 • czasu na jaki została zawarta umowa- dotyczy to szczególnie umów terminowych;

 • okresu zatrudnienia u danego pracodawcy- ma to istotne znaczenie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zobacz również: Jakie są okresy wypowiedzenia

Zobacz również: Jakie są okresy wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony

Ochrona pracownika - kto podlega ochronie przed wypowiedzeniem

Zobacz również: Kogo obejmuje ochrona przed zwolnieniem z pracy

Zobacz również: Kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi

 • pracownik który przebywa na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, okolicznościowym, szkoleniowym, na żądanie;

 • młodociany pracownik;

 • pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku;

 • pracownica w ciąży oraz pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub urlopie macierzyńskim.

Zobacz również: Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży

Zobacz również: Ochrona przed zwolnieniem z pracy w czasie urlopu macierzyńskiego

 Choroba pracownika

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę rozpoczyna się w dniu, w którym pracownik jest nieobecny z powodu choroby. W okresie nieobecności pracownika w pracy spowodowanego chorobą, pracodawca nie może dokonać wypowiedzenia umowy o pracę. Jednak nie oznacza to, że umowa taka nie może w tym okresie być rozwiązana.

Zobacz również: Zwolnienie lekarskie a ochrona przed wypowiedzeniem

Zobacz również: Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w czasie zwolnienia

Pracownik może zostać zwolniony, jeśli wypowiedzenie umowy o pracę zostanie mu wręczone przed udaniem się na zwolnienie lekarskie. Dzieje się tak nawet gdyby do rozwiązania stosunku pracy miało dojść w okresie, w którym pracownik będzie na tym zwolnieniu przebywać.

Zobacz również: Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę ze względu na chorobę pracownika

 Okresy wypowiedzenia:

 • umowy o pracę na okres próbny wynoszą: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 • umowy o pracę na czas określony wynosi 2 tygodnie, w przypadku, kiedy umowa o pracę została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy i strony przewidziały w treści umowy możliwość wcześniejszego wypowiedzenia.

 • umowy o pracę na czas nieokreślony wynoszą: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 • umowy o pracę na zastępstwo wynosi 3 dni robocze, niezależnie od czasu trwania umowy.

Zobacz również: Jak się liczy terminy wypowiedzenia

Zobacz również: Ważne terminy przy rozwiązaniu umowy o pracę      

 Bezprawne wypowiedzenie

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę wbrew przepisom ma miejsce w przypadku wypowiedzenia bez uzasadnionej przyczyny tzw. nieuzasadnionym lub wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.

Przypadkami wypowiedzenia nieuzasadnionego są:

 • wypowiedzenie bez konsultacji z właściwymi instancjami związkowymi;

 • wypowiedzenie z naruszeniem szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem;

 • krótszy od wymaganego okres wypowiedzenia

 • wypowiedzenie bez zachowania odpowiedniej formy

 • wypowiedzenie bez poinformowania pracownika w sposób prawidłowy o przysługujących mu środkach prawnych od wypowiedzenia.

Zobacz również: Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

Pracownik ma możliwość wykorzystania pewnych środków ochrony przed bezprawnym wypowiedzeniem, ale trzeba pamiętać, że ochrona ta działa tylko na jego żądanie. Pracownik w celu ich wykorzystania musi odwołać się do sądu pracy i jeśli ten stwierdzi, że wypowiedzenie rzeczywiście było bezprawne może orzec różne środki, w zależności od woli pracownika:

 • możliwość powrotu na dane stanowisko;

 • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy;

 • odszkodowanie z tytułu bezprawnego wypowiedzenia.

Zobacz również: Czego może żądać pracownik bezpodstawnie zwolniony

Zobacz również: Przywrócenie pracownika do pracy a obowiązek zawarcia nowej umowy o pracę

 Świadectwo pracy

 Pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy zarówno w przypadku rozwiązania umowy o pracę jak i jej wygaśnięcia. Nie ma więc znaczenia czy stosunek pracy został zakończony przez wypowiedzenie, czy upływ czasu na jaki został zawarty.

Świadectwo pracy musi zawierać informacje o:

 • okresie wykonywanej pracy,

 • rodzaju wykonywanej pracy,

 • zajmowanych przez pracownika stanowiskach,

 • trybie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy,

 • niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Zobacz również: Czym jest świadectwo pracy

Zobacz również: Ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy

Bezpłatne porady prawne znajdziesz na naszym Forum

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
1000 zł miesięcznie dopłaty do wynajętego mieszkania a czasem więcej. Dla kogo? Mieszkanie na Start nadal działa

W ostatnich miesiącach dość głośno o zapowiadanym przez rząd programie dopłat kredytowych „Kredyt na Start”. A mało osób pamięta o programie mieszkaniowym, który ma podobną nazwę. Chodzi o program Mieszkanie na Start przewidujący całkiem wysokie dopłaty do najmu dla wybranych lokatorów. Program Mieszkanie na Start działa i będzie funkcjonował w najbliższych latach, bo państwo obiecało najemcom długoterminowe wsparcie. Kiedy najemcom przysługują dopłaty do najmu?

Inspektor nakaże przekształcenie umowy B2B w umowę o pracę. Toczą się prace nad przyznaniem PIP nowych uprawnień. Czy już od 2025 r.?

Czy Polska wdroży regulacje unijne i już niedługo inspektor pracy będzie mógł nakazać przekształcenie umowy B2B w umowę o pracę? Toczą się prace nad przyznaniem PIP nowych uprawnień. Ma to być ważny element walki z fikcyjnym samozatrudnieniem.

e-Legitymacja i m-Legitymacja: Szkoły wydają uczniom plastikowe legitymacje szkolne. Koniec z legitymacjami papierowymi

13 lipca 2024 r. wszedł w życie obowiązek zastąpienia papierowej legitymacji szkolnej wersją plastikową, tzw. e-Legitymacją. Szkoły będą musiały także wydawać m-Legitymacje, które są przeznaczone dla urządzeń mobilnych.

2540 złotych dla ucznia. Pomoc również w roku szkolnym 2024/2025.1000 złotych zasiłku losowego i 1540 złotych na wyjazd można połączyć.

2540 złotych dla ucznia. Pomoc dostępna również w roku szkolnym 2024/2025.1000 złotych zasiłku losowego i 1540 złotych na wyjazd można połączyć albo starać się o 500 złotych na zajęcia terapeutyczno-edukacyjne. Dla kogo?

REKLAMA

Zamach na Donalda Trumpa na wiecu w Pensylwanii. Jest ranny ale już bezpieczny

Były prezydent USA, ponownie obecnie kandydujący na ten urząd Donald Trump został ranny 13 lipca 2024 r. podczas wiecu wyborczego w Butler w Pensylwanii. Był to zamach i próba zabójstwa. Trump padł na ziemię podczas przemówienia, trzymając się za głowę, po czym został odeskortowany do swojego samochodu przez Secret Service. Trump nie odniósł większych obrażeń (został postrzelony w ucho) ale od kul zamachowca zginęła jedna osoba, a dwie kolejne zostały poważnie ranne. Zamachowiec został zastrzelony przez agentów Secret Service.

Czy palenie papierosów na balkonie to wykroczenie? Jest reakcja Ministra Sprawiedliwości

Czy palenie tytoniu (papierosów) na własnym balkonie lub tarasie w budynku wielorodzinnym (bloku mieszkalnym), pomimo sprzeciwu zgłaszanego przez innych mieszkańców tego budynku (sąsiadów), może zostać uznane za wybryk, co może rodzić odpowiedzialność za wykroczenie z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń? Takie pytanie zadała Ministrowi Sprawiedliwości jedna z posłanek w interpelacji poselskiej nr 3429 z 15 czerwca 2024 r. Minister Sprawiedliwości odpowiedział.

Płatne przerwy i ustalenie maksymalnej temperatury pracy. Pracodawcy będą mieli nowe obowiązki w czasie upałów. Od kiedy?

Płatne przerwy i ustalenie maksymalnej temperatury pracy. Do tego odpowiednia reorganizacja. Pracodawcy będą mieli nowe obowiązki w czasie upałów. Tylko od kiedy? Póki co, pozostają napoje, czapka i krem z filtrem.

Czy rodzic musi płacić alimenty, gdy zabiera dziecko na wakacje? Co z opłatami za mieszkanie i media? Sprawdź, co na to prawo.

Czy można zrobić niższy przelew, skoro poniosło się koszty wakacyjnego wyjazdu? Dostosowanie wysokości wakacyjnych alimentów do potrzeb dziecka i rodziców jest jednak możliwe.

REKLAMA

Ponad 4000 zł wsparcia dla rodziny na okres zasiłkowy 2024/2025. Jak połączyć zasiłek rodzinny z innymi świadczeniami, by osiągnąć taką kwotę?

Ponad 4000 zł wsparcia miesięcznie będzie mogła uzyskać rodzina na okres zasiłkowy 2024/2025. Jak powinna połączyć zasiłek rodzinny z innymi świadczeniami, by otrzymać taką kwotę? Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.

Po raz kolejny przesunięto termin wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń. Podobno to już ostatnie przesunięcie

Termin powszechnego wdrożenia obowiązku e-Doręczeń został przesunięty na 1 stycznia 2025 r. Do tego czasu zostaną przeprowadzone zmiany legislacyjne, które ułatwią wykorzystywanie tych usług w sferze cyfrowej w pierwszym roku obowiązywania.

REKLAMA