Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o współpracy handlowej - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Niniejsza umowa określa warunki współpracy między stronami w przedmiocie zawierania umowy sprzedaży produktów Sprzedającego. Umowa określa warunki sprzedaży, sposób wydawania towaru, jak również kwestię reklamacji.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o współpracy handlowej


UMOWA  O  WSPÓŁPRACY  HANDLOWEJ


Zawarta w ……………………….  w dniu ................................. pomiędzy firmami:

I.   ……………………………………….. z siedzibą ………………………………..  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………. reprezentowanym przez:

1.        ........................................................ zwaną w dalszej części umowy  Sprzedającym


Dalszy ciąg materiału pod wideo


II. ……………………………………….. z siedzibą ………………………………..  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………. reprezentowanym przez:

..........................................................

........................................................ zwaną  w  dalszej  części  umowy  Kupującym,


§ 1  PRZEDMIOT  UMOWY

1.1. Przedmiotem  umowy  jest  szczegółowe  określenie  warunków  współpracy  handlowej w zakresie sprzedaży wyrobów stalowych będących  w  aktualnej  ofercie  Sprzedającego.

§ 2  ZASADY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

2.1  ZAMÓWIENIE

2.1.1. Ilość  i  asortyment  będzie  każdorazowo  uzgodniony  pomiędzy  Kupującym  i  Sprzedającym.

2.1.2. Kupujący  winien  złożyć  zamówienie  w  formie  pisemnej  bezpośrednio,  fax.,  inne.

2.1.3. Osobami  upoważnionymi  przez  Sprzedającego  do  ustalenia  warunków  sprzedaży  są:  kierownik biura sprzedaży lub przedstawiciel handlowy.

2.2  WYDANIE TOWARU

2.2.1. Wydanie  towaru  następować  będzie  w  magazynie  Sprzedającego  w  sytuacji,  gdy  Kupujący odbiera towar własnym transportem,  lub w  magazynie  Kupującego w  sytuacji,  gdy  to  Sprzedający  dostarcza  towar.

2.2.2. Kupujący  stwierdza  odbiór  towaru  przez  podpis  upoważnionej  osoby  na   fakturze  VAT,  lub na dowodzie WZ.

2.2.3. Strony  każdorazowo  uzgadniać  będą  sposób  i  termin  odbioru  towaru.

2.2.4.  Z  chwilą  wydania  towaru,  na  Kupującego  przechodzi  ryzyko  przypadkowej  jego  utraty  lub uszkodzenia.

2.3  REKLAMACJE

2.3.1. Kupujący jest zobowiązany natychmiast po otrzymaniu towaru sprawdzić jego jakość.

2.3.2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego , wadliwości dostarczonego przez Sprzedawcę towaru, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie droga telefoniczną powiadomić o tym Sprzedawcę, a następnie sporządzić protokół reklamacyjny w formie pisemnej i dostarczyć go skutecznie Sprzedawcy.

2.3.3. Podstawą reklamacji dotyczącej jakości dostarczonych do Kupującego towarów, mogą być tylko te towary, które pozostaną postawione do dyspozycji Sprzedawcy i nie noszą znamion uszkodzeń mechanicznych.

2.3.4. Ustala się od dnia wydania 14 dniowy termin realizacji reklamacji jakościowych i ilościowych na zakupiony towar

2.4  WARUNKI SPRZEDAŻY

2.4.1.Sprzedający upoważni Kupującego do zakupu towaru do kwoty .......................... ………………………………………………..  stanowiącej  tzw. limit kredytowy. (Słownie: ..................................................................................................................................)

Przekroczenie limitu kredytowego jest niedopuszczalne, czego skutkiem będzie wstrzymanie sprzedaży towaru. Jedyną możliwością odbioru towaru o wartości przekraczającej ustalony limit jest dokonanie zapłaty o tej wartości na konto Sprzedającego. Limit dotyczy wszystkich niezapłaconych dostaw, nawet jeśli są przed terminem obowiązującej płatności.

2.4.2. Zadłużenie Kupującego wynikłe ze stosowania opóźnionego terminu płatności nie może przekroczyć kwoty wymienionej w pkt. 2.4.1. umowy.

2.4.3.W  przypadku  nie  dotrzymania  warunku  określonego w pkt. 2.4.1. umowy i  po  bezskutecznym  pisemnym upomnieniu, przysługują  Sprzedającemu  następujące  uprawnienia:

-     może  ograniczyć  sprzedaż  towaru  dla  Kupującego.

-     może  wstrzymać  nie  zrealizowane  zamówienia.

Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest aktualny cennik towarów Sprzedającego.2.5  WARUNKI PŁATNOŚCI

2.5.1. Kupujący może zakupić towar z przesuniętym terminem płatności na okres do .............................................. dni.

2.5.2. Sprzedający może określić inny termin płatności faktury w wypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji

płatności faktur wcześniejszych Kupującego.

2.5.3.Uregulowanie należności Kupującego będzie następowało na podstawie wystawionej przez Sprzedającego

faktury  VAT, w  terminie  określonym  na  fakturze,  na  konto  Sprzedającego:

2.5.4.Termin  płatności  każdej  faktury  za  nabyty  u  Sprzedawcy  towar  określony  jest  na  fakturze VAT.

2.5.5.Jeżeli  Kupujący  dokonywa  kilku,  kolejno  następujących  po  sobie  zakupów  towarów i Sprzedawca wystawia  kilka  faktur, to  w  razie  upływu terminu płatności chociażby jednej faktury, skrócony zostaje termin  płatności  pozostałych  do  zapłaty faktur do  7  dni.

2.5.6.Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego towaru, aż do uiszczenia zapłaty. Przeniesienie własności towaru  na  Kupującego  następuje  pod  warunkiem  uiszczenia  pełnej kwoty należności. (589 KC ). Kupujący  do  czasu całkowitej  spłaty  należności  za  pobrany towar obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody

Kupujący obowiązany będzie do jej wyrównania.

2.5.7.Wpłaty  należności  Kupującego  będą  następować  na  konto  Sprzedającego: BPH  III o/ Rzeszów  10601608-320000292310

2.5.8.Czas  realizacji  płatności  obciąża  Kupującego  tzn.  za  termin  wykonania  płatności  będzie  uważany:

-W  przypadku  płatności  przelewem  dzień  wpływu  należności  na  konto  Sprzedającego.

-W  przypadku  płatności  gotówką  dzień  wpłaty  należności  do  kasy  Sprzedającego.

2.5.9. O ile nie zostanie to wprost zaznaczone przy dokonywaniu płatności, zapłata zostanie zarachowana na należności  wynikające  z najdalej wymaganych  faktur.

§ 3  OŚWIADCZENIE

3.1.Kupujący oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT  nr ........................................

3.2.Kupujący  upoważnienia  Sprzedającego  do  wystawiania  faktur  VAT  bez  podpisu odbiorcy i wysłania ich pocztą bez pisemnego potwierdzenia odbioru.

§ 4 POSTANOWIENIA DODATKOWE

4.1.  Kupujący  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  zawiadomienia  Sprzedającego  w  formie  pisemnej o:

-     zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy ;

-       wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach uzasadniających  wszczęcie takiego postępowania;

-     zmianie stanu prawnego firmy, jej nazwy lub właścicieli;

-     zmianie  wpływającej  na  jakość  pozostawionych  zabezpieczeń (np. sprzedaż dóbr mogących pokryć ewentualne zobowiązania)

4.2.  W  przypadku  nie  dotrzymania  zobowiązania  o  którym  mowa  w  pkt. 4.1.  Kupujący  pokryje Sprzedającemu wszystkie  koszty  wynikłe  z  posiadania  przez  Sprzedającego  nieaktualnych  informacji.

4.3. Kupujący  zobowiązuję   się  względem  Sprzedającego  do pisemnego  informowania  o zmianach w składzie osobowym osób upoważnionych do odbioru towarów i faktur VAT lub zwykle dokonujących takiego odbioru. W przypadku braku zawiadomienia strony przyjmują, że towar został odebrany przez osobę działającą w imieniu Kupującego.

§ 5 WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

5.1. Umowa  zostaje  zawarta  z  chwilą  podpisania  na  czas  nieokreślony  z  możliwością  1-miesięcznego  okresu wypowiedzenia przez  każdą  ze  stron  w  formie  pisemnej .

5.2.  Sprzedający może rozwiązać umowę pisemnie ze skutkiem natychmiastowym z następujących powodów:

5.2.1.Opóźnienia  się  Kupującego  z  zapłatą  należności  na  rzecz  Sprzedającego

5.2.2.Naruszenia  postanowień  niniejszej  umowy  lub  niewypełnienia  jakiegokolwiek  innego  zobowiązania Kupującego  wobec Sprzedającego

5.2.3.Działania  Kupującego  przynoszące  straty finansowe  lub  godzące  w  dobre  imię  Sprzedającego

i podważające  zaufanie Klientów.

5.3. W razie wypowiedzenia umowy Sprzedający nie jest zobowiązany realizować zamówień Kupującego

5.4.  W  czasie  trwania  umowy  Kupujący  nie  będzie  udostępniał  informacji  dotyczących   Sprzedającego lub jakiejkolwiek informacji otrzymanej od Sprzedającego dotyczącej niniejszej umowy lub jej realizacji.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla  każdej  ze  stron.

6.2. Umowa  niniejsza  anuluje  wszelkie  zawarte  wcześniej  umowy  lub  porozumienia o charakterze sprawach poruszanych  w niniejszej umowie, zawarte miedzy Sprzedającym, a Kupującym

6.3.  Wszelkie  zmiany  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

6.4.  Wszelkie  spory mogące  wyniknąć  na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygnięte będą przez właściwy sąd dla Sprzedającego.

6.5.  W sprawach które nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.....................................................                                            ..........................................................
Kupujący :                                                                              Sprzedający

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o współpracy handlowej

Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy można odwołać darowiznę?

  Jakie są zasady dotyczące możliwości odwołania darowizny? Co z terminem? Oto najważniejsze zasady?

  Jak powinno wyglądać zlecenie transportowe?

  Umowy przewozu bywają naszpikowane kruczkami jak pole minowe. By przejść przez nie bez szwanku, przewoźnik powinien dobrze znać przepisy i dokładnie zapoznać się z treścią każdego zlecenia przed przyjęciem go. O niezbędnych elementach zlecenia transportowego i zapisach, które  powinny wzbudzić czujność mówi Mateusz Pernak, prawnik z TC Kancelaria Prawna. 

  Światowy Dzień Backupu. Jak robić bezpiecznie kopie zapasowe?

  31 marca przypada Światowy Dzień Backupu. Tego dnia warto przypomnieć sobie o tym, jak ważne jest to, by regularnie wykonywać kopię zapasową danych ważnych dla użytkowników. Powinno się to robić zarówno na fizycznym zewnętrznym dysku, ale także w prywatnej lub chmurze korporacyjnej. Można to zrobić pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, tak by ważne dla nas dane nie zostały skradzione lub trafiły w niepowołane ręce. Jak robić to bezpiecznie?- analizuje Michał Borowiecki z firmy Netskope.

  Babciowe 1500 zł. Jak je oceniają Polacy?

  22 marca lider PO Donald Tusk przedstawił kolejną propozycję programową KO, czyli tzw. babciowe. Miałoby to być miesięczne świadczenie dla matek, które wracają do pracy po urodzenia dziecka. Co myślą o nim Polacy? Ile rodaków popiera ten pomysł?

  Dziedziczenie długów. Co mówi prawo?

  Zdarza się, że o problemach finansowych naszych bliskich dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy odeszli. Już ten sam fakt jest wystarczająco trudny, a potem dowiadujemy się, że kochana babcia czy ciocia zostawiła 
  w spadku nie tylko mieszkanie czy zestaw rodzinnych sreber, ale również… długi! Co wtedy?

  Kiedy koniec stanu epidemicznego w Polsce?

  "Cały czas obserwujemy zejście ze szczytu fali covidowej. Spadki zakażeń są na poziomie 30 proc. Za nimi podąża spadek hospitalizacji" – napisał na Twitterze szef MZ. Zatem co dalej ze stanem epidemicznym w Polsce? 

  Wielkanoc pod znakiem oszczędności. Polacy ograniczą świąteczne wydatki o 15-20 procent

  Drożyzna zmusza Polaków do oszczędzania. Blisko 68 proc. rodaków wyda mniej na tegoroczne Święta Wielkanocne niż rok temu. Ile średnio?

  Użytkowanie wieczyste do likwidacji. Będą nowe zasady zakupu gruntów

  Użytkowanie wieczyste ma zostać zlikwidowane - taki jest cel ustawy przyjętej 29 marca przez rząd. Zakłada ona, że ulegną zmianie zasady ustalania ceny gruntów zbywanych na rzecz użytkowników wieczystych. Użytkownikom wieczystym gruntów należących do samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa będzie przysługiwać roszczenie o nabycie prawa własności gruntu. 

  300 zł dla sołtysów. Rząd ma swój projekt

  Sołtysi pełniący funkcję przez dwie kadencje i będący w wieku emerytalnym dostaną świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie. Takie są założenia projektu ustawy, którą przygotowuje ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi.

  Sądy pokoju. Pierwsza kadencja ma rozpocząć się w 2025 r.

  Sądy pokoju są coraz bliżej. Trwające ponad rok prace w podkomisji zakończyły się poparciem projektów ustaw mających powołać sądy pokoju. W ich trakcie do projektów wprowadzono kilkadziesiąt poprawek. Dalsze prace poprowadzi sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

  E-skierowanie do sanatorium z NFZ. Co warto wiedzieć?

  E-skierowanie zamiast papierowego dokumentu to ważna zmiana dla osób, wybierających się do sanatorium z NFZ. Gdzie szukać informacji o elektronicznym skierowaniu?

  Nowe tablice GUS obniżają wysokość przyszłej emerytury

  W porównaniu do zeszłorocznych prognoz GUS - wydłużył się czas średniego dalszego trwania życia we wszystkich grupach wiekowych. Od 1 kwietnia br. ZUS będzie korzystał z nowych tablic ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny. Co do zasady nie dotyczą one osób, które już przeszły na emeryturę. 

  Czy 'babciowe" pomoże kobietom w powrocie na rynek pracy? [KOMENTARZ]

  Matka, która po macierzyńskim chce wrócić do pracy, dostanie 1500 zł miesięcznie - to nowy pomysł KO na rozwiązanie problemu powrotu kobiet do pracy po urodzeniu dziecka. Teoretycznie „babciowe” ma wesprzeć kobiety w znalezieniu opieki nad dzieckiem i dzięki temu pomóc w powrocie do aktywności zawodowej. W praktyce nie dość, że nie rozwiąże problemu, to jeszcze go pogłębi.

  II Ogólnopolska Konferencja z cyklu „E-sądy – rozszerzona przestrzeń wymiaru sprawiedliwości”

  II Ogólnopolska Konferencja naukowa „Rzetelność rozpraw zdalnych. Wyniki badań” jest kontynuacją konferencji pt. „E-sądy – rozszerzona przestrzeń wymiaru sprawiedliwości” zorganizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 16 maja 2022 roku.

  Ile w tym roku będzie kosztowała Wielkanoc? Będzie drożej niż rok temu

  Droższa Wielkanoc. W tym roku na święta wielkanocne Polacy zamierzają wydać średnio 600 zł – wynika z Barometru Providenta. To o 64 zł więcej niż rok temu. Zakładany przez nas wzrost wydatków i tak jest niższy niż inflacja produktów żywnościowych, która w lutym br. przekroczyła 20 proc. Niektóre produkty, bez których nie wyobrażamy sobie Wielkiej Nocy, są nawet o 30 proc. droższe.

  Nowe tablice średniego trwania życia. Emerytury będą niższe

  Nowe tablice średniego dalszego trwania życia, ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny będą od początku kwietnia podstawą obliczania nowo przyznawanych emerytur. Co do zasady Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie ich stosował do osób, które są już na emeryturze.

  Święta z mamą czy z tatą? Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

  Święta czy rodzinne uroczystości to szczególny czas w życiu dziecka, również po rozwodzie rodziców. Nie sposób zatem pominąć tych wydarzeń przy ustalaniu kontaktów.

  Minister ds. UE: do końca kwietnia Polska może otrzymać 1 mld zł

  Polska otrzymała już ponad 100 mln zł wsparcia z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju; liczymy, że do końca kwietnia do polskiego budżetu może wpłynąć nawet 1 mld zł - powiedział w poniedziałek w Poznaniu minister ds. UE Szymon Szynkowski.

  mObywatel 2.0 na przełomie czerwca i lipca. Będzie zawierał szereg nowych usług
  Na przełomie czerwca i lipca wejdzie mObywatel 2.0; w aplikacji znajdzie się szereg nowych usług, w tym tymczasowe prawo jazdy, które odbierzemy zaraz po zdaniu egzaminu i nowe dokumenty, jak prawo wykonywania zawodów medycznych - poinformował sekretarz stanu w KPRM Janusz Cieszyński.
  Bezpieczny kredyt 2%. Lista wad, które niszczą entuzjazm

  Czy bezpieczny kredyt 2% to manna z nieba? Mógłby się wydawać, że tak. Drogie kredyty, brak zdolności kredytowej, niedobór mieszkań – to sprawia, ze wiele osób musi tracić większość wynagrodzenia na opłatę za najem. Bezpieczny kredyt ma rozwiązać problemy. Rzeczywistość jest bardziej przyziemna. 

  Darowizna w rodzinie a zwolnienie podatkowe. Uchwała NSA

  Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego warunkiem wystarczającym do skorzystania ze zwolnienia podatkowego uregulowanego w przepisie jest udokumentowanie dokonania przekazania środków pieniężnych.

  Jaki podatek od nieujawnionej darowizny?

  Nieujawniona darowizna. W przypadku ujawnienia majątku niemającego pokrycia w wiarygodnych źródłach przychodu, organ skarbowy może wymierzyć sankcyjną stawkę opodatkowania w wysokości 75% wartości tego majątku. W celu ograniczenia stosowanej przez podatników praktyki uwiarygodniania pochodzenia posiadanego mienia zawarciem umowy darowizny lub pożyczki, wprowadzono 20% stawkę opodatkowania dla nieopodatkowanej dotąd umowy.

  Zabójstwo a pobicie ze skutkiem śmiertelnym

  W jaki sposób różni się kwalifikacja prawna tych czynów i dlaczego sądy przyjmują w takiej sytuacji często odpowiedzialność karną sprawców z łagodniejszego przepisu?

  POLMEDIQ z zarzutami od UOKiK za nieuczciwe praktyki. Jakie?

  Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty poznańskiej spółce POLMEDIQ. Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych spółce grozi do 10 proc. obrotu, kara pieniężna może zostać nałożona także na członków zarządu. 

  Pogrzeb strażaka na koszt Straży Pożarnej. Czy także w przypadku poległych na ćwiczeniach

  Pogrzeb strażaka na koszt Państwowej Straży Pożarnej odbywa się tylko w przypadku, gdy jego śmierć nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem w akcji ratowniczej. Jeżeli strażak poniósł śmierć w czasie ćwiczeń, nie ma uroczystego pogrzebu, a rodzinie nie zwraca się jego kosztów. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o zmianę przepisów w tym zakresie – tym bardziej, że inne służby mundurowe pokrywają koszty pogrzebów również funkcjonariuszy poległych wskutek wypadków na ćwiczeniach.