Kategorie

Umowa o współpracy handlowej - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Niniejsza umowa określa warunki współpracy między stronami w przedmiocie zawierania umowy sprzedaży produktów Sprzedającego. Umowa określa warunki sprzedaży, sposób wydawania towaru, jak również kwestię reklamacji.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o współpracy handlowej


UMOWA  O  WSPÓŁPRACY  HANDLOWEJ


Zawarta w ……………………….  w dniu ................................. pomiędzy firmami:

I.   ……………………………………….. z siedzibą ………………………………..  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………. reprezentowanym przez:

1.        ........................................................ zwaną w dalszej części umowy  SprzedającymII. ……………………………………….. z siedzibą ………………………………..  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………. reprezentowanym przez:

..........................................................

........................................................ zwaną  w  dalszej  części  umowy  Kupującym,


§ 1  PRZEDMIOT  UMOWY

1.1. Przedmiotem  umowy  jest  szczegółowe  określenie  warunków  współpracy  handlowej w zakresie sprzedaży wyrobów stalowych będących  w  aktualnej  ofercie  Sprzedającego.

§ 2  ZASADY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

2.1  ZAMÓWIENIE

2.1.1. Ilość  i  asortyment  będzie  każdorazowo  uzgodniony  pomiędzy  Kupującym  i  Sprzedającym.

2.1.2. Kupujący  winien  złożyć  zamówienie  w  formie  pisemnej  bezpośrednio,  fax.,  inne.

2.1.3. Osobami  upoważnionymi  przez  Sprzedającego  do  ustalenia  warunków  sprzedaży  są:  kierownik biura sprzedaży lub przedstawiciel handlowy.

2.2  WYDANIE TOWARU

2.2.1. Wydanie  towaru  następować  będzie  w  magazynie  Sprzedającego  w  sytuacji,  gdy  Kupujący odbiera towar własnym transportem,  lub w  magazynie  Kupującego w  sytuacji,  gdy  to  Sprzedający  dostarcza  towar.

2.2.2. Kupujący  stwierdza  odbiór  towaru  przez  podpis  upoważnionej  osoby  na   fakturze  VAT,  lub na dowodzie WZ.

2.2.3. Strony  każdorazowo  uzgadniać  będą  sposób  i  termin  odbioru  towaru.

2.2.4.  Z  chwilą  wydania  towaru,  na  Kupującego  przechodzi  ryzyko  przypadkowej  jego  utraty  lub uszkodzenia.

2.3  REKLAMACJE

2.3.1. Kupujący jest zobowiązany natychmiast po otrzymaniu towaru sprawdzić jego jakość.

Reklama

2.3.2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego , wadliwości dostarczonego przez Sprzedawcę towaru, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie droga telefoniczną powiadomić o tym Sprzedawcę, a następnie sporządzić protokół reklamacyjny w formie pisemnej i dostarczyć go skutecznie Sprzedawcy.

2.3.3. Podstawą reklamacji dotyczącej jakości dostarczonych do Kupującego towarów, mogą być tylko te towary, które pozostaną postawione do dyspozycji Sprzedawcy i nie noszą znamion uszkodzeń mechanicznych.

2.3.4. Ustala się od dnia wydania 14 dniowy termin realizacji reklamacji jakościowych i ilościowych na zakupiony towar

2.4  WARUNKI SPRZEDAŻY

2.4.1.Sprzedający upoważni Kupującego do zakupu towaru do kwoty .......................... ………………………………………………..  stanowiącej  tzw. limit kredytowy. (Słownie: ..................................................................................................................................)

Przekroczenie limitu kredytowego jest niedopuszczalne, czego skutkiem będzie wstrzymanie sprzedaży towaru. Jedyną możliwością odbioru towaru o wartości przekraczającej ustalony limit jest dokonanie zapłaty o tej wartości na konto Sprzedającego. Limit dotyczy wszystkich niezapłaconych dostaw, nawet jeśli są przed terminem obowiązującej płatności.

2.4.2. Zadłużenie Kupującego wynikłe ze stosowania opóźnionego terminu płatności nie może przekroczyć kwoty wymienionej w pkt. 2.4.1. umowy.

2.4.3.W  przypadku  nie  dotrzymania  warunku  określonego w pkt. 2.4.1. umowy i  po  bezskutecznym  pisemnym upomnieniu, przysługują  Sprzedającemu  następujące  uprawnienia:

-     może  ograniczyć  sprzedaż  towaru  dla  Kupującego.

-     może  wstrzymać  nie  zrealizowane  zamówienia.

Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest aktualny cennik towarów Sprzedającego.2.5  WARUNKI PŁATNOŚCI

2.5.1. Kupujący może zakupić towar z przesuniętym terminem płatności na okres do .............................................. dni.

2.5.2. Sprzedający może określić inny termin płatności faktury w wypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji

płatności faktur wcześniejszych Kupującego.

2.5.3.Uregulowanie należności Kupującego będzie następowało na podstawie wystawionej przez Sprzedającego

faktury  VAT, w  terminie  określonym  na  fakturze,  na  konto  Sprzedającego:

2.5.4.Termin  płatności  każdej  faktury  za  nabyty  u  Sprzedawcy  towar  określony  jest  na  fakturze VAT.

Reklama

2.5.5.Jeżeli  Kupujący  dokonywa  kilku,  kolejno  następujących  po  sobie  zakupów  towarów i Sprzedawca wystawia  kilka  faktur, to  w  razie  upływu terminu płatności chociażby jednej faktury, skrócony zostaje termin  płatności  pozostałych  do  zapłaty faktur do  7  dni.

2.5.6.Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego towaru, aż do uiszczenia zapłaty. Przeniesienie własności towaru  na  Kupującego  następuje  pod  warunkiem  uiszczenia  pełnej kwoty należności. (589 KC ). Kupujący  do  czasu całkowitej  spłaty  należności  za  pobrany towar obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody

Kupujący obowiązany będzie do jej wyrównania.

2.5.7.Wpłaty  należności  Kupującego  będą  następować  na  konto  Sprzedającego: BPH  III o/ Rzeszów  10601608-320000292310

2.5.8.Czas  realizacji  płatności  obciąża  Kupującego  tzn.  za  termin  wykonania  płatności  będzie  uważany:

-W  przypadku  płatności  przelewem  dzień  wpływu  należności  na  konto  Sprzedającego.

-W  przypadku  płatności  gotówką  dzień  wpłaty  należności  do  kasy  Sprzedającego.

2.5.9. O ile nie zostanie to wprost zaznaczone przy dokonywaniu płatności, zapłata zostanie zarachowana na należności  wynikające  z najdalej wymaganych  faktur.

§ 3  OŚWIADCZENIE

3.1.Kupujący oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT  nr ........................................

3.2.Kupujący  upoważnienia  Sprzedającego  do  wystawiania  faktur  VAT  bez  podpisu odbiorcy i wysłania ich pocztą bez pisemnego potwierdzenia odbioru.

§ 4 POSTANOWIENIA DODATKOWE

4.1.  Kupujący  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  zawiadomienia  Sprzedającego  w  formie  pisemnej o:

-     zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy ;

-       wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach uzasadniających  wszczęcie takiego postępowania;

-     zmianie stanu prawnego firmy, jej nazwy lub właścicieli;

-     zmianie  wpływającej  na  jakość  pozostawionych  zabezpieczeń (np. sprzedaż dóbr mogących pokryć ewentualne zobowiązania)

4.2.  W  przypadku  nie  dotrzymania  zobowiązania  o  którym  mowa  w  pkt. 4.1.  Kupujący  pokryje Sprzedającemu wszystkie  koszty  wynikłe  z  posiadania  przez  Sprzedającego  nieaktualnych  informacji.

4.3. Kupujący  zobowiązuję   się  względem  Sprzedającego  do pisemnego  informowania  o zmianach w składzie osobowym osób upoważnionych do odbioru towarów i faktur VAT lub zwykle dokonujących takiego odbioru. W przypadku braku zawiadomienia strony przyjmują, że towar został odebrany przez osobę działającą w imieniu Kupującego.

§ 5 WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

5.1. Umowa  zostaje  zawarta  z  chwilą  podpisania  na  czas  nieokreślony  z  możliwością  1-miesięcznego  okresu wypowiedzenia przez  każdą  ze  stron  w  formie  pisemnej .

5.2.  Sprzedający może rozwiązać umowę pisemnie ze skutkiem natychmiastowym z następujących powodów:

5.2.1.Opóźnienia  się  Kupującego  z  zapłatą  należności  na  rzecz  Sprzedającego

5.2.2.Naruszenia  postanowień  niniejszej  umowy  lub  niewypełnienia  jakiegokolwiek  innego  zobowiązania Kupującego  wobec Sprzedającego

5.2.3.Działania  Kupującego  przynoszące  straty finansowe  lub  godzące  w  dobre  imię  Sprzedającego

i podważające  zaufanie Klientów.

5.3. W razie wypowiedzenia umowy Sprzedający nie jest zobowiązany realizować zamówień Kupującego

5.4.  W  czasie  trwania  umowy  Kupujący  nie  będzie  udostępniał  informacji  dotyczących   Sprzedającego lub jakiejkolwiek informacji otrzymanej od Sprzedającego dotyczącej niniejszej umowy lub jej realizacji.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla  każdej  ze  stron.

6.2. Umowa  niniejsza  anuluje  wszelkie  zawarte  wcześniej  umowy  lub  porozumienia o charakterze sprawach poruszanych  w niniejszej umowie, zawarte miedzy Sprzedającym, a Kupującym

6.3.  Wszelkie  zmiany  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

6.4.  Wszelkie  spory mogące  wyniknąć  na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygnięte będą przez właściwy sąd dla Sprzedającego.

6.5.  W sprawach które nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.....................................................                                            ..........................................................
Kupujący :                                                                              Sprzedający

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o współpracy handlowej

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Indywidualny Plan Działania, czyli IPD

  Czym jest Indywidualny Plan Działania, czyli IPD? W jaki sposób może pomóc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy?

  Rodzinny kapitał opiekuńczy - wszyscy rodzice będą mieli wybór

  Wszyscy rodzice będą mogli zdecydować o kwocie rodzinnego kapitału opiekuńczego. O zmianach poinformowała PAP szefowa MRiPS Marlena Maląg.

  Członek zarządu fundacji - co z rejestracją w urzędzie pracy?

  Czy osoba będąca członkiem zarządu fundacji może zarejestrować się w urzędzie pracy i otrzymać status osoby bezrobotnej?

  Prawo rodzinne – planowane zmiany

  W prawie rodzinnym zaplanowano ważne zmiany, które dotyczą m.in. alimentów czy postępowań rozwodowych.

  Zasiłek stały w 2022 r.

  Zasiłek stały w 2022 r. czekają zmiany. Dotyczą one nowej wysokości kryteriów dochodowych i maksymalnej wysokości świadczeń.

  Nieuwzględnienie skargi przez sąd - brak interesu skarżącego

  Skarżący musi mieć w złożeniu skargi interes prawny pojmowany jako istnienie związku między sferą jego indywidualnych praw i obowiązków a zaskarżonym aktem lub czynnością.

  Długi w małżeństwie w praktyce

  Wspólna odpowiedzialność małżonków za długi w małżeństwie zależy od wielu czynników. Czy intercyza zawsze chroni przed zadłużeniem?

  Wniosek o EKUZ online - zmiana od 1 października 2021 r.

  Wniosku o EKUZ online od 1 października 2021 r. nie złożymy przez e-mail. Dotyczy to wyjazdów turystycznych.

  RODO II czyli Rozporządzenie o e-Prywatności – co już wiemy?

  RODO II czyli Rozporządzenie o e-Prywatności to nowa regulacja unijna dotycząca bezpieczeństwa danych w Internecie.

  Monitoring na posesji a przepisy o ochronie danych osobowych

  Monitoring na posesji może nam przysporzyć wielu problemów natury prawnej. Warto pamiętać o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

  Presja odpowiadania na służbowe maile i telefony podczas urlopu?

  Presję odpowiadania na służbowe maile i telefony podczas urlopu odczuwa co czwarty Polak. Kto ma największy problem z przejściem w tryb offline?

  Senackie poprawki do nowelizacji KPA [KOMENTARZ]

  Senat stworzył rozwiązanie, które tak naprawdę podzieli uprawnionych na dwie grupy. Zmiany komentuje radca prawny Jan Delmanowski.

  Dobry start - ZUS przelał prawie 240 mln zł na wyprawki

  ZUS przelał prawie 240 mln zł na konta w ramach programu "Dobry start". Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód.

  Zmiany w Kodeksie karnym ze względu na dobro dziecka

  Rząd zapowiada zmiany w Kodeksie karnym. "Musimy chronić dobro dziecka" - mówił minister w KPRM Michał Wójcik.

  Konfiskata pojazdu w projekcie Kodeksu karnego

  Rozwiązania dotyczące m.in. konfiskaty pojazdu mają się znaleźć w w osobnym projekcie Kodeksu karnego.

  Wysokie kary za zaśmiecanie m.in. plaż

  Rząd zapowiada zaostrzenie kar za zaśmiecanie m.in. plaż i lasów. Grzywna miałaby wzrosnąć z 500 zł do nawet 5 tys. zł.

  Recepta farmaceutyczna w 2021 r.

  Czym jest recepta farmaceutyczna? Kto w 2021 r. może skorzystać z takiej recepty? Kiedy można ją wystawić?

  Dziecko cudzoziemca urodzone w Polsce

  Narodziny i związane z tym procedury dotyczą również dzieci obcokrajowców. Jaka jest sytuacja prawna urodzonych w Polsce dzieci cudzoziemców?

  Fundusz Kompensacyjny Szczepień - projekt przyjęty przez rząd

  Projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych został przyjęty przez rząd. Kto będzie mógł otrzymać świadczenie?

  Jak zamówić e-receptę przez Internet?

  Jak zamówić e-receptę przez Internet? Można to zrobić na Internetowym Koncie Pacjenta.

  Co wie o nas Internet?

  Dane osobowe w Internecie rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Co wie o nas Internet? Czy dane można wykorzystać przeciwko nam?

  Mój wizerunek - czy to tylko zdjęcie?

  Każdy ma swoje wyobrażenie czym jest wizerunek albo co potocznie uznawane jest za wizerunek.

  Koszty sądowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym

  Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przesądza, że w w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydatki ponosi Skarb Państwa.

  Wyprzedaże - jakie prawa ma konsument?

  Letnie wyprzedaże trwają nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Czy konsument może zwrócić towar? Co z reklamacją?

  24 lipca przypada Święto Policji

  24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował najważniejsze dane dla województwa mazowieckiego.