Kategorie

Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
W ramach umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy podjęcie wszelkich, zgodnych z prawem, czynności prawnych i faktyczny, celem uzyskania niespełnionych wierzytelności Zleceniodawcy.


UMOWA ZLECENIA ODZYSKANIA WIERZYTELNOŚCI

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:


......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Zleceniodawcą,


a


......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Zleceniobiorcą.


Przedmiot umowy

§ 1

Reklama

1. Zleceniodawca zleca, zaś Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych, mających na celu zgodne z prawem doprowadzenie do spłaty należności przez dłużników Zleceniodawcy (zwanych dalej dłużnikami).

2. Strony ustaliły, że czynności określone w ust. 1 dokonywane będą na podstawie każdorazowego pisemnego pełnomocnictwa Zleceniodawcy, określającego dokładnie dłużnika, wobec którego Zleceniobiorca dokonywać będzie czynności określonych w ust. 1, w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy oraz wierzytelność przysługującą Zleceniodawcy względem tego dłużnika. Poszczególne pełnomocnictwa będą załącznikami do niniejszej umowy. Każde pełnomocnictwo otrzymywać będzie kolejny numer ewidencyjny, na który powoływać będą się strony w wykonywaniu niniejszej umowy.

Obowiązki Stron

§ 2

W wykonywaniu niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany będzie do dokonywania dozwolonych prawem czynności, obejmujących w szczególności:

a) prowadzenie negocjacji z dłużnikiem w zakresie wysokości i terminów spłaty zadłużenia,

b) stały monitoring spłaty należności,

c) regularnego (w odstępach nie dłuższych niż ............. dni) informowania Zleceniodawcy o przebiegu podjętych czynności i do składania co .............. dni, wskazanej przez Zleceniodawcę osobie, pisemnego sprawozdania z wykonania niniejszej umowy w odniesieniu do poszczególnych dłużników,

d) należytej staranności w zakresie reprezentowania praw i interesów Zleceniodawcy w trakcie negocjacji i innych czynności zmierzających do spłaty przez dłużników należności z których spełnieniem dłużnicy się spóźniają.

§ 3

1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 ust. 2 nie obejmuje umocowania do:

a) podejmowania działań, których skutkiem byłoby umorzenie zobowiązania dłużnika lub uszczuplenie praw Zleceniodawcy w inny sposób,

b) przyjęcia innego świadczenia w zamian za należne (datio in solutum),

c) udzielania dalszego pełnomocnictwa osobie trzeciej do tych czynności, do których wymagane jest odrębne pełnomocnictwo,

d) wszczynania postępowania sądowego lub egzekucyjnego w stosunku do dłużnika.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń umocowania określonych w ust. 1 pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zleceniodawcy.

§ 4

1. Pełnomocnictwo może być przez Zleceniodawcę w każdym czasie odwołane.

Reklama

2. W wypadku odwołania pełnomocnictwa w odniesieniu do określonego dłużnika przed upływem ......................... dni od daty jego udzielenia, Zleceniodawca będzie zobowiązany do zwrotu Zleceniobiorcy zryczałtowanych kosztów zleconych czynności dokonanych do tej daty, w wysokości ................................... (słownie: ...............................................................) złotych, plus należny podatek VAT, chyba że odwołanie pełnomocnictwa przed tym terminem nastąpiło w wyniku naruszenia niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę.

3. W wypadku odwołania pełnomocnictwa przez którąkolwiek ze stron, strony zobowiązane są do wzajemnych rozliczeń w terminie ....................... dni od daty wypowiedzenia, z zachowaniem trybu wypłaty wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty odwołania pełnomocnictwa do zwrotu wszystkiego co otrzymał w wykonaniu niniejszej umowy, w szczególności zwrotu Zleceniodawcy wszelkich dokumentów, dowodów oraz przedmiotów, a także złożenia sprawozdania z wykonanych do dnia odwołania pełnomocnictwa czynności.

§ 5

1. Dłużnik dokonywał będzie zapłaty na rachunek Zleceniodawcy w Banku ................, nr rach. ....................................................

2. Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zleceniobiorcy o każdorazowej wpłacie należności od dłużnika, wobec którego Zleceniobiorca na mocy niniejszej umowy reprezentuje prawa Zleceniodawcy.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

§ 6

1. Strony ustaliły, że Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie (zwane dalej wynagrodzeniem) za rezultat w postaci wpływu, w wyniku podjętych (zleconych) przez Zleceniodawcę czynności, zapłaty (lub innego zgodnego z niniejszą umową świadczenia) od dłużnika określonego w odpowiednim załączniku do niniejszej umowy, który określał będzie także wysokość tego wynagrodzenia.

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie Zleceniobiorcy proporcjonalnie do uzyskanej przez Zleceniodawcę kwoty na poczet należności, której od dłużnika dochodzi w imieniu Zleceniodawcy.

3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę po dacie wpływu zapłaty od dłużnika na jego rachunek w ............................................., nr rach. ....................................................................................., w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Do wynagrodzenia doliczany będzie podatek VAT wg obowiązującej aktualnie wysokości.

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

§ 7

1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim ............................-dniowym pisemnym wypowiedzeniem. W tym wypadku z upływem okresu wypowiedzenia wszelkie udzielone Zleceniobiorcy pełnomocnictwa wygasają. Postanowienia o wzajemnych rozliczeniach stosuje się odpowiednio.

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia jej postanowień. Rozwiązanie umowy w tym trybie wymaga uprzedniego pisemnego upomnienia drugiej strony wskazującego rodzaj naruszenia oraz wyznaczającego co najmniej 7-dniowy termin do jego zaniechania.

Tajemnica

§ 8

1. Każda ze stron jest zobowiązana do zachowania tajemnicy co do postanowień niniejszej umowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zleceniodawcy lub jego dłużników, a które uzyskał w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Umowa została zawarta na czas nie określony.

2. Umowa wchodzi w życie z datą jej podpisania.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
             Zleceniodawca                      Zleceniobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.

  Kapitał rodzicielski - od kiedy?

  Ustawa w sprawie kapitału rodzicielskiego ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. O szczegółach mówiła minister rodziny Marlena Maląg.

  Wniosek o dowód osobisty online jeszcze tylko przez 50 dni

  To ostatnie 50 dni na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnych zmianach, które wejdą w życie w sierpniu.

  Postępowanie egzekucyjne w administracji 2021 - zmiany od lipca

  Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. choć obejmuje zaledwie kilka artykułów, to bez wątpienia ma znamiona rewolucyjne.

  Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

  15 czerwca 2021 r. przypada Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi. Przemoc jest problemem, który dotyka seniorów na całym świecie.

  Kara pozbawienia wolności nie tylko w zakładzie karnym

  Osoby, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności, mają do wyboru dwie instytucje prawne, które dają im możliwość odbycia tej kary poza zakładem karnym.

  Gdzie zrealizowano najwięcej bonów turystycznych? [AUDIO]

  W województwie mazowieckim aktywowano ponad 241 tys. bonów turystycznych i dokonano płatności na kwotę przeszło 65 mln zł. To najwięcej w Polsce.

  Abonament RTV w 2022 r. - stawki

  Stawki opłat za abonament RTV w 2022 r. nie ulegną zmianie. Tak wynika z nowego rozporządzenia KRRiT.

  Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

  Unieważnienie małżeństwa to instytucja uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegająca na unieważnieniu ślubu cywilnego.

  Wzrosła liczba dzieci zmuszonych do pracy [RAPORT]

  Liczba dzieci zmuszonych do pracy wzrosła po raz pierwszy od dwóch dekad. Tak wynika z raportu opublikowanego przez UNICEF i Międzynarodową Organizację Pracy.

  Jakie obostrzenia na wakacje 2021 r.?

  Jakie obostrzenia przewidziano na wakacje w 2021 r. Co z hotelami i obiektami kultury?

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci

  Lato 2021 – ubezpieczenie dzieci. Po przedłużonym lockdownie i związanych z pandemią obostrzeniach zbliżające się lato 2021 jest jednym z najbardziej wyczekiwanych okresów od kilku lat. Mimo że w ubiegłym roku zmuszeni byliśmy zmienić wiele wakacyjnych planów podróży (według badań CBOS zrobiła to ponad jedna trzecia z nas[1]), część rodaków wybrała się na wypoczynek – w kraju lub za granicą. Spora część z nas urlop planuje również w nadchodzących miesiącach. Czy jesteśmy teraz skłonni bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdów i jakie mamy w tym zakresie priorytety?

  Alimenty, kredyty, koszty sądowe - jakie długi w 2021 r.?

  Wartość nieopłaconych w terminie bieżących rachunków, alimentów czy kosztów sądowych oraz rat kredytów po I kwartale 2021 r. wynosi prawie 80 mld zł.

  Dr Anna Stasiak-Apelska: Hejt jest wszechobecny

  „Hejtowanie w Internecie ma negatywne i poważne konsekwencje dla obydwu stron” – przekonuje dr Anna Stasiak-Apelska – radca prawny.

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów w 2021 r.?

  Bon turystyczny dla emerytów i rencistów od września 2021 r. - to zmiany, które poparła senacka komisja ustawodawcza.

  Senat za zasiłkiem pogrzebowym dla nowej grupy uprawnionych

  Zasiłek pogrzebowy miałby przysługiwać nowej grupie uprawnionych. Senackie komisje poparły projekt, zakładający wsparcie rodziców dziecka martwo urodzonego, którego płci nie da się ustalić..

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii [BADANIE]

  Pracownik zagraniczny w dobie pandemii - badanie wykazało, że cudzoziemcy chętnie przedłużają pobyt i pracę w Polsce na czas pandemii. Pojawia się jednak pytanie - co potem?

  Czy konsumenci rozróżniają oryginalne i podrobione towary?

  Konsumenci nadal mają trudności z rozróżnieniem towarów oryginalnych i podrobionych. Na problem zwraca uwagę Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

  Prawnik do porodu? Pomocy szukamy nie tylko przy rozwodzie

  Prawnik do porodu czy mediator to coraz częstsze oczekiwania osób szukających pomocy prawnej. Prawnicy rodzinni zajmują się już nie tylko rozwodami czy alimentami.

  Świadczenia rodzinne bez zmian przynajmniej do 2024 r.?

  Świadczenia rodzinne zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Dotyczy to zarówno kryteriów, jak i kwot. Tak wynika z propozycji Rady Ministrów.

  Kiedy jest Dzień Ojca w 2021 r.?

  Dzień Ojca w Polsce będziemy obchodzić 23 czerwca 2021 r. To dobry moment na poznanie praw taty w pracy.

  Świadczenie wyrównawcze - zmiany od czerwca 2021 r. [AUDIO]

  Świadczenie wyrównawcze od 1 czerwca 2021 r. przysługuje również wtedy, gdy działacz opozycji komunistycznej ma przyznaną rentę rodzinną.

  Kiedy dziecko może jechać z przodu i kiedy bez fotelika?

  Jak do jazdy dzieci w przodzie oraz do jazdy bez fotelika odnosi się prawo o ruchu drogowym? Oto aktualne zasady.