Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
W ramach umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy podjęcie wszelkich, zgodnych z prawem, czynności prawnych i faktyczny, celem uzyskania niespełnionych wierzytelności Zleceniodawcy.


UMOWA ZLECENIA ODZYSKANIA WIERZYTELNOŚCI

zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:


......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Zleceniodawcą,


a


......................................... z siedzibą w .................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwanym dalej Zleceniobiorcą.


Przedmiot umowy

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, zaś Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonywania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych, mających na celu zgodne z prawem doprowadzenie do spłaty należności przez dłużników Zleceniodawcy (zwanych dalej dłużnikami).

2. Strony ustaliły, że czynności określone w ust. 1 dokonywane będą na podstawie każdorazowego pisemnego pełnomocnictwa Zleceniodawcy, określającego dokładnie dłużnika, wobec którego Zleceniobiorca dokonywać będzie czynności określonych w ust. 1, w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy oraz wierzytelność przysługującą Zleceniodawcy względem tego dłużnika. Poszczególne pełnomocnictwa będą załącznikami do niniejszej umowy. Każde pełnomocnictwo otrzymywać będzie kolejny numer ewidencyjny, na który powoływać będą się strony w wykonywaniu niniejszej umowy.

Obowiązki Stron

§ 2

W wykonywaniu niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany będzie do dokonywania dozwolonych prawem czynności, obejmujących w szczególności:

a) prowadzenie negocjacji z dłużnikiem w zakresie wysokości i terminów spłaty zadłużenia,

b) stały monitoring spłaty należności,

c) regularnego (w odstępach nie dłuższych niż ............. dni) informowania Zleceniodawcy o przebiegu podjętych czynności i do składania co .............. dni, wskazanej przez Zleceniodawcę osobie, pisemnego sprawozdania z wykonania niniejszej umowy w odniesieniu do poszczególnych dłużników,

d) należytej staranności w zakresie reprezentowania praw i interesów Zleceniodawcy w trakcie negocjacji i innych czynności zmierzających do spłaty przez dłużników należności z których spełnieniem dłużnicy się spóźniają.

§ 3

1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 ust. 2 nie obejmuje umocowania do:

a) podejmowania działań, których skutkiem byłoby umorzenie zobowiązania dłużnika lub uszczuplenie praw Zleceniodawcy w inny sposób,

b) przyjęcia innego świadczenia w zamian za należne (datio in solutum),

c) udzielania dalszego pełnomocnictwa osobie trzeciej do tych czynności, do których wymagane jest odrębne pełnomocnictwo,

d) wszczynania postępowania sądowego lub egzekucyjnego w stosunku do dłużnika.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń umocowania określonych w ust. 1 pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zleceniodawcy.

§ 4

1. Pełnomocnictwo może być przez Zleceniodawcę w każdym czasie odwołane.

2. W wypadku odwołania pełnomocnictwa w odniesieniu do określonego dłużnika przed upływem ......................... dni od daty jego udzielenia, Zleceniodawca będzie zobowiązany do zwrotu Zleceniobiorcy zryczałtowanych kosztów zleconych czynności dokonanych do tej daty, w wysokości ................................... (słownie: ...............................................................) złotych, plus należny podatek VAT, chyba że odwołanie pełnomocnictwa przed tym terminem nastąpiło w wyniku naruszenia niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę.

3. W wypadku odwołania pełnomocnictwa przez którąkolwiek ze stron, strony zobowiązane są do wzajemnych rozliczeń w terminie ....................... dni od daty wypowiedzenia, z zachowaniem trybu wypłaty wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty odwołania pełnomocnictwa do zwrotu wszystkiego co otrzymał w wykonaniu niniejszej umowy, w szczególności zwrotu Zleceniodawcy wszelkich dokumentów, dowodów oraz przedmiotów, a także złożenia sprawozdania z wykonanych do dnia odwołania pełnomocnictwa czynności.

§ 5

1. Dłużnik dokonywał będzie zapłaty na rachunek Zleceniodawcy w Banku ................, nr rach. ....................................................

2. Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zleceniobiorcy o każdorazowej wpłacie należności od dłużnika, wobec którego Zleceniobiorca na mocy niniejszej umowy reprezentuje prawa Zleceniodawcy.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

§ 6

1. Strony ustaliły, że Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie (zwane dalej wynagrodzeniem) za rezultat w postaci wpływu, w wyniku podjętych (zleconych) przez Zleceniodawcę czynności, zapłaty (lub innego zgodnego z niniejszą umową świadczenia) od dłużnika określonego w odpowiednim załączniku do niniejszej umowy, który określał będzie także wysokość tego wynagrodzenia.

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie Zleceniobiorcy proporcjonalnie do uzyskanej przez Zleceniodawcę kwoty na poczet należności, której od dłużnika dochodzi w imieniu Zleceniodawcy.

3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę po dacie wpływu zapłaty od dłużnika na jego rachunek w ............................................., nr rach. ....................................................................................., w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Do wynagrodzenia doliczany będzie podatek VAT wg obowiązującej aktualnie wysokości.

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

§ 7

1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim ............................-dniowym pisemnym wypowiedzeniem. W tym wypadku z upływem okresu wypowiedzenia wszelkie udzielone Zleceniobiorcy pełnomocnictwa wygasają. Postanowienia o wzajemnych rozliczeniach stosuje się odpowiednio.

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia jej postanowień. Rozwiązanie umowy w tym trybie wymaga uprzedniego pisemnego upomnienia drugiej strony wskazującego rodzaj naruszenia oraz wyznaczającego co najmniej 7-dniowy termin do jego zaniechania.

Tajemnica

§ 8

1. Każda ze stron jest zobowiązana do zachowania tajemnicy co do postanowień niniejszej umowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zleceniodawcy lub jego dłużników, a które uzyskał w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Umowa została zawarta na czas nie określony.

2. Umowa wchodzi w życie z datą jej podpisania.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
             Zleceniodawca                      Zleceniobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Wideoszkolenie: Kalkulacja wynagrodzeń cudzoziemców w Polsce (Polski Ład)
Wideoszkolenie: Kalkulacja wynagrodzeń cudzoziemców w Polsce (Polski Ład)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Müller: nie będzie zgody polskiego rządu, by sędziowie łamiący prawo mogli dalej orzekać
  Przytłaczająca większość zakończonych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów dotyczy spraw pospolitych; nie będzie zgody polskiego rządu, by sędziowie, którzy łamią prawo, mogli dalej orzekać - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller
  Dyrektywa Omnibus od 28 maja 2022 r. Jakie prawa zyskają konsumenci?
  Od 28 maja 2022 r. zacznie obowiązywać unijna dyrektywa Omnibus, której celem jest zwiększenie ochrony praw konsumentów w handlu internetowym. Polska wersja tej ustawy na razie jest w powijakach, nie zdejmuje to jednak z polskich przedsiębiorców obowiązku podporządkowania się prawu UE. Niestety dostosowanie e-sklepów do nowych regulacji może kosztować - w zależności od sytuacji wyjściowej i rozmiaru sklepu może to być od tysiąca do nawet ponad 10 tys. zł.
  Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2022 r.
  Kwota zasiłku dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji. Ile wyniesie świadczenie od 1 czerwca 2022 r.?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - jaka pomoc?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to jedno z narzędzi przewidzianych dla kredytobiorców w trudnej sytuacji materialnej. Kto może skorzystać z pomocy?
  Wypłaty czternastej emerytury ruszą pod koniec sierpnia
  Chcemy, żeby projekt w sprawie czternastej emerytury był procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu - powiedział PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Podkreślił, że tegoroczne wypłaty czternastych emerytur ruszą pod koniec sierpnia
  Kodeks wykroczeń
  Kodeks wykroczeń jest ustawą, która określa m.in. zasady odpowiedzialność za wykroczenia. Z jakich części się składa i co zawiera?
  Wakacje kredytowe korzystne dla kredytobiorców, ale co z bankami?
  W reakcji na gwałtowne podwyżki stóp procentowych oraz znaczny wzrost inflacji rząd zapowiada wprowadzenie nowych preferencji dla kredytobiorców. Z perspektywy banków dobrą wiadomością jest uchylenie w całości przepisów regulujących „wakacje kredytowe” z tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0. Do projektu dodano jednak przepisy przejściowe, których lektura może przyprawić o niemały zawrót głowy oraz inne propozycje, które oznaczają komplikacje dla sektora bankowego.
  Czternasta emerytura zostanie wypłacona na przełomie sierpnia i września
  Zgodnie z rządową autopoprawką czternasta emerytura będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Przesunięcie terminu uzasadniono koniecznością dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS. Aby otrzymać czternastkę, nie będzie trzeba składać wniosków.
  Limity dorabiania dla emerytów i rencistów od 1 czerwca 2022 r.
  Od 1 czerwca 2022 r. wzrosną limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Kogo obowiązują kwoty graniczne przychodów?
  Kredyt bez wkładu własnego bez minimalnego limitu gwarancji
  Kredyt bez wkładu własnego limit gwarancji przewiduje obecnie limit gwarancji w wysokości od 10 do 20 proc. wartości nieruchomości. Rząd jednak chce wprowadzić zmiany. Jakie?
  MZ o zakazie odwiedzin pacjentów
  Jak przekazało ministerstwo zdrowia, utrzymywanie zakazu odwiedzin pacjentów nie znajduje podstawy w świetle obowiązującego prawa, a także jest sprzeczne z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie.
  Tusk: nie sądzę, by to, co zostało ustalone ws. projektu noweli o SN, przybliżyło nas do europejskich środków
  Nie sądzę, żeby to, co ustalił prezydent Andrzej Duda z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą ws. projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, przybliżało nas w sposób istotny do europejskich środków - powiedział w piątek przewodniczący PO Donald Tusk
  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - jakie zasady?
  Jakie są zasady dotyczące nabycia nieruchomości w Polsce? Czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia?
  Ile dokładnie kosztuje rozwód?
  W ostatnich latach rozwody w Polsce stały się coraz popularniejsze. Sądy uginają się od ilości spraw rozwodowych, co powoduje, że czas oczekiwania na termin rozprawy może się wydłużyć. Niezależnie od tego osoby zainteresowane ta tematyką w pierwszej kolejności poszukują informacji na temat tego z jakimi kosztami sądowymi będą musiały się mierzyć składając pozew rozwodowy i jakie są ceny usług prawnych: koszt adwokata czy radcy prawnego.
  Prezydent podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. ZPHM będzie prowadził działania obejmujące m.in. zapewnienie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
  Co zrobić ze starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
  Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może zostać wyrzucony do śmieci razem z innymi odpadami. Za ich wyrzucenie do nieodpowiedniego miejsca grożą wysokie kary. Nawet do 5 tys. zł. Co zatem z nim zrobić?
  Wypadek pożyczonym samochodem – o zasadach odpowiedzialności
  Może się zdarzyć, że podczas korzystania z cudzego samochodu dojdzie do wypadku. Zasady odpowiedzialności wydają się oczywiste, gdy jego sprawca, a zarazem kierujący pojazdem, jest właścicielem auta uczestniczącego w zdarzeniu. Co jednak w sytuacji, gdy za kierownicą zasiada osoba, której samochód ten jedynie udostępniono?
  Müller o żądaniach KE ws. SN: co do przywrócenia sędziów - "dajemy procedurę, w której to się może odbywać"
  Reforma systemu dyscyplinarnego jest, likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN jest, a jeżeli chodzi o przywrócenie sędziów, to "dajemy procedurę, w której to się może odbywać" - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o spełnienie przez Polskę warunków postawionych przez Komisji Europejskiej.
  Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RODO – konferencja online 25 maja 2022 r.
  W środę 25 maja 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się konferencja online poświęcona tematyce RODO z okazji 4 lat jego funkcjonowania. Gośćmi wydarzenia będą jedni z najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych w Polsce. Zaproszeni eksperci przybliżą praktyczne aspekty stosowania RODO ujęte w trzech perspektywach czasu. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tą konferencją.
  Horała: pierwszy wniosek do KE o płatność w ramach KPO w III kwartale
  Rząd planuje wysłać do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy w III kwartale br. - poinformował w czwartek w Senacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia to ustawa regulująca polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.
  Mieszkanie bez wkładu - dla kogo nowe rozwiązanie?
  Czy aktualna sytuacja na rynku nieruchomości pozwala na realne skorzystanie z rozwiązań programu „Mieszkania bez wkładu”?
  Kodeks karny skarbowy
  Kodeks karny skarbowy (uchwalony 10 września 1999 r.; obowiązuje od 17 października 1999 r.), zwany skrótowo "kks", to pierwsza ustawa rangi kodeksowej w polskim systemie prawnym, która określa zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wcześniej (od 1 stycznia 1927 r. do uchwalenia obecnego kks) tę dziedzinę prawa karnego regulowały zwykłe ustawy karne skarbowe. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe to (najogólniej rzecz ujmując) określone w kks zachowania (czyny i zaniechania) godzące w szczególności w podatki, opłaty i inne daniny publiczne - szerzej: w interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego a także Unii Europejskiej.
  RPP: Odwiedziny u pacjentów w szpitalu nie mogą być ograniczane
  Utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?