Kategorie

Kosiniakowe, czyli świadczenie rodzicielskie w 2021 r.

Wioleta Matela-Marszałek
Kosiniakowe (świadczenie rodzicielskie) - jakie zmiany w 2021 r.?/Fot. Shutterstock
Kosiniakowe (świadczenie rodzicielskie) - jakie zmiany w 2021 r.?/Fot. Shutterstock
shutterstock
Kosiniakowe, czyli świadczenie rodzicielskie ma przysługiwać również rodzicom adopcyjnym przysposabiającym starsze dzieci. Ile w 2021 r. będzie wynosiło świadczenie? Kto jest uprawniony do otrzymywania wsparcia? Jak złożyć wniosek?

Co to jest „kosiniakowe”?

Kosiniakowe to potoczna nazwa świadczenia rodzicielskiego, będącego jednym ze świadczeń rodzinnych. Projekt wprowadzający nowe świadczenie dla rodziców powstał w 2015 r., gdy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej był Władysław Kosiniak-Kamysz. Stąd zwyczajowa nazwa dla tej formy wsparcia, która funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r.

Jak podaje GUS, w 2019 r. wydatki na świadczenia rodzicielskie wyniosły 920,2 mln zł i stanowiły 8,9% wszystkich wydatków na świadczenia rodzinne. "Kosiakowe" pobierało średnio miesięcznie 84,3 tys. osób. (Główny Urząd Statystyczny, Świadczenia na rzecz rodziny w 2019 r.).

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!

Kto otrzymuje tzw. kosiniakowe?

Świadczenie rodzicielskie, czyli tzw. kosiniakowe przeznaczone jest dla osób, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego albo uposażenia macierzyńskiego. Są to zatem m.in. studenci, bezrobotni, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka (ojcu po spełnieniu określonych warunków)

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Kiedy „kosiniakowe” przysługuje ojcu?

Ojcu świadczenia rodzicielskie przysługuje w 3 przypadkach:

1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

2) śmierci matki dziecka;

3) porzucenia dziecka przez matkę.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci. Ponadto jedno świadczenie rodzicielskie przysługuje w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Kiedy świadczenie rodzicielskie nie przysługuje?

„Kosiniakowe” nie przysługuje, jeżeli:

 • co najmniej jeden z rodziców dziecka lub inna osoba uprawniona otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców oraz rodziców adopcyjnych;
 • osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
 • osobom uprawnionym do świadczenia przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jaki dochód do „kosiniakowego”?

Świadczenie rodzicielskie przyznawane jest bez względu na dochód rodziny.

Wysokość świadczenia

„Kosiniakowe” wynosi 1000 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie za niepełny miesiąc

Aby ustalić kwotę świadczenia rodzicielskiego za niepełny miesiąc, należy podzielić kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu. Następnie otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwota świadczenia przysługująca za niepełny miesiąc jest zaokrąglana do 10 groszy w górę.

Jak długo wypłacane jest „kosiniakowe”?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

W przypadku rodziców świadczenie przysługuje od dnia porodu. Jeżeli dotyczy opiekunów fatycznych lub rodzin zastępczych, to przysługuje od dnia objęcia dziecka opieką (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Obecnie rodzicom adopcyjnym „kosiniakowe” przysługuje od dnia przysposobienia dziecka (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Jakie zmiany w 2021 r.?

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Nowe przepisy miałyby wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany mają na celu rozszerzenie kręgu osób i rodzin, które mogłyby skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego.

Osoba, która przysposobiła dziecko powyżej 7 lat – zgodnie z projektem – będzie miała prawo do świadczenia rodzicielskiego w wymiarze:

 • 20 tygodni - w przypadku przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 31 tygodni - w przypadku przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 33 tygodni - w przypadku przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 35 tygodni - w przypadku przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 37 tygodni - w przypadku przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci

– nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie rodzicielskie warto złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Prawo do świadczenia ustalane jest bowiem począwszy od miesiąca urodzenia, (przysposobienia lub objęcia dziecka opieką), jeżeli wniosek zostaje złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia (przysposobienia lub objęcia opieką) dziecka.

W przypadku ojca termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Jeżeli wniosek, zostanie złożony w późniejszym terminie, to prawo do świadczenia zostanie ustalone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Należy jednak pamiętać, aby złożyć wniosek przed upływem okresu, na jaki przysługuje świadczenie.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie rodzicielskie składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej. W praktyce może to być przykładowo również ośrodek pomocy społecznej, centrum usług wspólnych czy MOPR. Przed złożeniem wniosku warto upewnić się jaka jednostka w dane gminie czy mieście realizuje takie zadania.

Aktualny wzór wniosku znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

Jak złożyć wniosek przez internet?

Przez internet wniosek można złożyć za pośrednictwem portalu Emp@tia na stronie https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)

Polecamy serwis: Dziecko i prawo

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.

  O ile wzrosną emerytury w 2022 r.?

  O ile wzrosną najniższe emerytury w 2022 r.? Co z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentą rodzinną?

  Zasiłek okresowy w 2022 r.

  Zasiłek okresowy w 2022 r. czeka podwyżka kryteriów dochodowych. Czy wpływa to na wysokość świadczeń?

  Wakacyjny urlop - gdzie i za ile? [BADANIE]

  Ponad 80% Polaków spędziło tegoroczny wakacyjny urlop w kraju. Ile środków przeznaczyliśmy na wyjazdy?

  MS zapowiada zmiany dotyczące samorządu kuratorskiego

  Przepisy mają zostać wyostrzone, aby kuratorzy mieli bardziej szczegółowe określone narzędzia działania.