Kategorie

III transza deregulacji trafiła do konsultacji

III transza deregulacji. /Fot. Fotolia
III transza deregulacji została skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Ma uwolnić dostęp do kolejnych 104 zawodów.
Reklama

To już ostatni etap prac Ministerstwa Sprawiedliwości nad poszerzaniem dostępu do zawodów regulowanych. W podzielonych na trzy transze ustawach otwartych zostanie blisko 250 profesji. Pierwsza transza deregulacyjna (51 zawodów) została już przyjęta przez Sejm i czeka na podpis Prezydenta. Kolejna transza (91 zawodów) jest tuż przed decyzją Rady Ministrów, zaś trzecia (104 zawody) została właśnie skierowana do konsultacji społecznych.

Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby zawodów regulowanych – mamy ich aż 380, podczas gdy np. Niemcy regulują jedynie 152 zawody. W dostępie do tych profesji przed kandydatami stawiane są najróżniejsze bariery - wymóg odpowiedniego wykształcenia, obowiązek zdania egzaminu państwowego, czy też wykazania się doświadczeniem zawodowym. Szeroki zakres regulacji dostępu do określonych zawodów jest przyczyną osłabienia konkurencji w regulowanych branżach, prowadząc do wzrostu cen i spadku dostępności usług dla najuboższych członków społeczeństwa.

Zobacz serwis: Praca

Nadmierne uregulowanie dostępu do zawodów ma także szkodliwy wpływ na rozwój gospodarczy państwa, gdyż powoduje obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki w międzynarodowych rankingach. W dodatku taki stan rzeczy jest niezgodny z polską Konstytucją – narusza bowiem prawo do wyboru zawodu i swobody podejmowania pracy.

Deregulacja przyniesie szereg pozytywnych zmian, takich jak:

 • więcej pracy dla młodych – większa dostępność do atrakcyjnych, ale obecnie zamkniętych profesji,
 • spadek cen, wzrost jakości – to naturalny efekt większej konkurencji na dotychczas regulowanych, a w niektórych przypadkach nawet zamkniętych rynkach,
 • ograniczenie biurokracji – uchylenie szeregu państwowych egzaminów czy obowiązko­wego wpisu do rejestrów, to uwolnienie wielu etatów w polskich urzędach, które do tej pory tylko tym się zajmowały,
 • spadek kosztów dla przedsiębiorców – ograniczenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. opłat za obowiązkowe szkolenia, kursy.

Projekt III ustawy deregulacyjnej obejmuje 104 zawody podległe ośmiu Ministrom – Sprawiedliwości, Finansów, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Środowiska oraz Zdrowia.

III transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów:

 1. felczer;
 2. inżynier pożarnictwa;
 3. strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 4. rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 5. specjalista ochrony przeciwpożarowej;
 6. pracownik artystyczny;
 7. muzealnik;
 8. makler giełd towarowych;
 9. inspektor ochrony radiologicznej (stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej);
 10. rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej produktów rolno-spożywczych;
 11. rzecznik patentowy;
 12. konserwator zabytków ruchomych,
 13. konserwator zabytków nieruchomych,
 14. konserwator zabytkowej zieleni,
 15. archeolog uprawniony,
 16. tłumacz przysięgły;
 17. makler papierów wartościowych;
 18. doradca inwestycyjny;
 19. agent firmy inwestycyjnej;
 20. geolog - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami geologicznymi kategorii IX w zakresie kierowania i wykonywania w terenie badań geofizycznych w zakresie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu materiałów wybuchowych wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań;
 21. geolog - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami geologicznymi kategorii X w zakresie kierowania i wykonywania w terenie badań geofizycznych wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań, z wyłączeniem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej;
 22. geolog - dozorowanie prac geologicznych i kierowanie robotami geologicznymi kategorii XI w zakresie wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych;
 23. geolog - dozorowanie prac geologicznych i kierowanie robotami geologicznymi kategorii XII w zakresie kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m;
 24. kierownik ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
 25. kierownik ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 26. kierownik ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 27. kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
 28. kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną;
 29. kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną;
 30. kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg;
 31. kierownik ruchu w zakładach górniczych działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg;
 32. kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg;
 33. kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg;
 34. kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny;
 35. kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 36. kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 37. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
 38. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną;
 39. kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną;
 40. kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg;
 41. kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg;
 42. kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg;
 43. kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg;
 44. osoba wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
 45. osoba wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 46. osoba wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 47. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
 48. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną;
 49. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną;
 50. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg;
 51. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg;
 52. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg;
 53. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg;
 54. osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
 55. osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 56. osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 57. osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
 58. osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali;
 59. osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
 60. kierownik ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych;
 61. kierownik ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny;
 62. kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową;
 63. kierownik działu ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych;
 64. kierownik działu ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny;
 65. kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową;
 66. osoba wyższego dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych;
 67. osoba wyższego dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny;
 68. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową;
 69. kierownik ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi;
 70. kierownik ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory;
 71. kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową;
 72. kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową;
 73. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi;
 74. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory;
 75. kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową;
 76. kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową;
 77. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi;
 78. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory;
 79. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową;
 80. osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową;
 81. mierniczy górniczy;
 82. geolog górniczy;
 83. geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych;
 84. specjaliści w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym;
 85. górnik strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 86. wydawca środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych;
 87. instruktor strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 88. strzałowy w odkrywkowych zakładach górniczych;
 89. wydawca środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych;
 90. strzałowy w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 91. wydawca środków strzałowych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 92. operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej w podziemnych zakładach górniczych;
 93. operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych;
 94. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w podziemnych zakładach górniczych;
 95. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w podziemnych zakładach górniczych;
 96. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w odkrywkowych zakładach górniczych;
 97. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w odkrywkowych zakładach górniczych;
 98. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 99. elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 100. spawacz w podziemnych zakładach górniczych;
 101. spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych;
 102. spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 103. mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 104. rusznikarz.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej z poparciem Sejmu

  Sejm przyjął nowelizację Kodeksu cywilnego, która umożliwia przyznanie zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej.

  Nakaz zapłaty na podstawie weksla - nowelizacja

  Kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla znalazły się w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, którą przyjął Sejm.

  Czy pandemia wpłynęła na alimenty? [WYWIAD]

  Wiele osób pracujących na umowach zlecenia lub samozatrudnionych utraciło, jeżeli nie całkowicie to w znacznym stopniu, swoje zarobki. O ile wcześniej nie miały problemów z płaceniem alimentów, tak w chwili obecnej brakuje im środków na pokrycie swoich zobowiązań i są zmuszeni wystąpić o obniżenie alimentów – mówi adwokat Karolina Marszałek

  PE przyjął rezolucję, domagając się powszechnego dostępu do aborcji

  Rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do zapewnienia "powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji".

  Do którego sądu kościelnego należy złożyć apelację?

  Strona od wyroku sądu I instancji w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ma prawo złożyć apelację. Jaki sąd kościelny będzie właściwy?

  Szczepienie a RODO. Nie można żądać informacji o zaszczepieniu

  Szczepienie a RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Ewentualne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług takiego podmiotu.

  Plany wakacyjne Polaków [BADANIE]

  Większość Polaków wyjedzie na urlop. Tak wynika z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Gdzie chcemy spędzić wakacje?

  Wyzysk - zmiany w kodeksie cywilnym

  Główne zmiany kodeksu cywilnego, zatwierdzone przez Radę Ministrów, zakładają łatwiejsze podważenie nieuczciwych umów i trudniejsze przerwanie biegu przedawnienia przez wierzyciela.

  Kwarantanna dla osób przybywających spoza strefy Schengen - zmiany

  Zmienią się zasady 10-dniowej kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen. Od kiedy?

  Rodzina wielodzietna – ile dzieci?

  Ile dzieci liczy rodzina wielodzietna? W jakich przepisach można znaleźć definicje i formy wsparcia rodzin wielodzietnych?

  Rosną długi Polaków wobec wymiaru sprawiedliwości

  Z danych BIG InfoMonitor wynika, iż długi wobec wymiaru sprawiedliwości najczęściej dotyczą grzywien i kosztów sądowych.

  Przedawnienie, wyzysk, odpowiedzialność najemców - zmiany w Kodeksie cywilnym

  Przedawnienie, wyzysk, odpowiedzialność najemców - zmiany w Kodeksie cywilnym. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Celem tej nowelizacji jest usprawnienie i doprecyzowanie przepisów Kodeku cywilnego dotyczących przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Zmiany dotyczyć będą także przepisów zawiązanych z instytucją wyzysku oraz odpowiedzialnością pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu.

  Wniosek o "Dobry start" - pomoc w wybranych placówkach

  Wniosek o "Dobry start" od 1 lipca 2021 r. będzie można złożyć tylko elektronicznie. Rodzice otrzymają pomoc w niektórych placówkach ZUS, KRUS i Poczty Polskiej.

  Ojciec na macierzyńskim to wciąż rzadkość [AUDIO]

  Przepisy dopuszczają, by część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przejmowali mężczyźni. Okazuje się, że ojcowie niechętnie korzystają z tej możliwości.

  Uznanie ojcostwa przed porodem w 2021 r.

  Uznanie ojcostwa przed porodem wywołuje ważne skutki dla rodziców i dziecka. Jakie zasady obowiązują w 2021 r.?

  Prawa autorskie - odpowiedzialność operatorów platform internetowych

  Prawa autorskie. W obecnym stanie prawa UE operatorzy platform internetowych, co do zasady, sami nie dokonują publicznego udostępniania treści chronionych prawem autorskim, bezprawnie zamieszczanych na tych platformach przez ich użytkowników. Niemniej jednak owi operatorzy dokonują tej czynności z naruszeniem prawa autorskiego, jeżeli przyczyniają się – w inny sposób niż samo udostępnienie tych platform – do publicznego udostępniania takich treści. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 22 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych C-682/18, YouTube i C-683/18, Cyando.

  Nowelizacja procedur karnych w okresie pandemii

  22 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja dotycząca procedur karnych w okresie pandemii. Zmiany dotyczą m.in. liczebności składów orzekających.

  Spis powszechny 2021- wywiady bezpośrednie od 23 czerwca

  Wywiady bezpośrednie w spisie powszechnym rachmistrzowie rozpoczną 23 czerwca 2021 r. Jak można sprawdzić tożsamość rachmistrza?

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r.

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r. rodzą wiele pytań m.in. o testy czy świadectwa szczepień. Jakie są aktualne zasady w poszczególnych krajach?

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.