Kategorie

Wyposażenie stanowiska pracy niepełnosprawnego – refundacja kosztów

Aleksandra Pajewska
Wyposażenie stanowiska pracy niepełnosprawnego – refundacja kosztów. / Fotolia
Ustawodawca przewiduje możliwość uzyskania refundacji kosztów odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy niepełnosprawnego. Ważne by koszty zostały odpowiednio udokumentowane i poniesione po zawarciu umowy refundacyjnej. Maksymalna kwota refundacji wynosi około 54 775,8 zł. Jest przyznawana ze środków PFRON.

Zgodnie z zwartą słowniku języka polskiego definicją refundacja oznacza zwrot poniesionych kosztów, wyrównanie, rekompensatę. W przypadku refundacji kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla niepełnosprawnego, zwrotowi podlegają koszty, takie jak: udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna, kwota niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, związana z przedmiotami opodatkowania dotyczącymi wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Wniosek

Prawo do zwrotu wskazanych kosztów przysługuje pracodawcy. Jest ono uzależnione od pozostawania w stosunku pracy z niepełnosprawnym przez okres co najmniej 36 miesięcy. Zatrudnienie musi dotyczyć niepełnosprawnego, zarejestrowanego jako bezrobotny/ poszukujący pracy w urzędzie pracy. Pracodawca w celu otrzymania refundacji zobligowany jest do złożenia stosownego wniosku. Pismo złożyć należy do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej. Starosta wniosek kieruje do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pozytywne rozpatrzenie wniosku uzależnione jest od wielu czynników. Należą do nich: potrzeby lokalnego rynku pracy, liczba osób niepełnosprawnych (o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu), koszty wyposażenia stanowiska pracy, wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy, wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Zobacz również: Dofinansowanie za zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika

Umowa refundacyjna

Podjęcie pozytywnej decyzji skutkuje wezwaniem pracodawcy do negocjacji warunków umowy refundacyjnej. Na negocjacje ustawodawca przewidział 14-dniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwania. Umowa pomiędzy starostą a pracodawcą zawierana jest w formie pisemnej. Jest to stosunek prawny dwustronnie zobowiązujący. Po stronie starosty leży obowiązek wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji oraz co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest natomiast poniesienie wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja. Zatrudniający ma na to 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. Pracodawca jest dodatkowo obowiązany do udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty. Ma obowiązek dostarczyć mu kopię umowy o pracę zawartej z niepełnosprawnym, orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność oraz zestawienie udokumentowanych kosztów poniesionych na wyposażenie jego stanowiska pracy. Powinno to nastąpić w ciągu 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów. Dokument potwierdzający zakup wyposażenia stanowi np.: faktura, rachunek, dowód zapłaty. Brak przedstawienia zestawienia kosztów oraz dokumentów je potwierdzających powiązane jest z przykrymi konsekwencjami. Jeśli nie nastąpi to w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, to wówczas umowa wygasa. Pozostałe obowiązki pracodawcy obejmują: informowanie starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian, rozliczenie otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie, zwrot: otrzymanej refundacji oraz odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy, zabezpieczenie zwrotu kwoty refundacji – w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Wysokość

Wysokość refundacji, jaką może otrzymać pracodawca, została ograniczona ustawowo. Maksymalna kwota podlegająca zwrotowi to piętnastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2013 roku wynosiło 3 651,72 zł. Stąd maksymalna kwota refundacji kształtuje się na poziomie 54 775,8 zł. Zwrotu dokonuje starosta ze środków wspomnianego PFRON. Co ważne zwrotowi podlegają wyłącznie koszty poniesione od chwili zawarcia umowy refundacyjnej. Warto więc pamiętać by nie dokonywać żadnych zakupów na poczet wyposażenia stanowiska pracy przeznaczonego dla niepełnosprawnego przed dniem zawarcia umowy ze starostą.

Opinia PIP

Przed dokonaniem refundacji starosta występuje z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) o wydanie opinii. Stanowisko dotyczy przystosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub spełnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozytywną opinię pracodawca przekazuje staroście, który w ciągu 14 dni przekazuje refundację na konto bankowe zatrudniającego. Opinia pozytywna nie wymaga uzasadnienia.

Zwrot refundacji

Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego na okres krótszy niż 36 miesięcy skutkuje obowiązkiem zwrotu proporcjonalnej części świadczenia. Pracodawca zobligowany jest do zwrotu 1/36 refundacji za każdy miesiąc brakujący do okresu 36 miesięcznego. Minimalna kwota zwrotu określona jest na poziomie 1/6 refundacji. Następuje to w ciągu 3 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy. Konieczność ta nie zachodzi w przypadku zatrudnienia innego niepełnosprawnego.  Na to także ma 3 miesiące.

Polecamy serwis: Pracodawca

Zwrot refundacji następuje również w związku z nie wywiązaniem się z zasadniczych warunków umowy, np. znacznym zmniejszeniem zatrudnienia w zakładzie pracy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 62, poz. 317; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1542).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kwarantanna dla osób przybywających spoza strefy Schengen - zmiany

  Zmienią się zasady 10-dniowej kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen. Od kiedy?

  Rodzina wielodzietna – ile dzieci?

  Ile dzieci liczy rodzina wielodzietna? W jakich przepisach można znaleźć definicje i formy wsparcia rodzin wielodzietnych?

  Rosną długi Polaków wobec wymiaru sprawiedliwości

  Z danych BIG InfoMonitor wynika, iż długi wobec wymiaru sprawiedliwości najczęściej dotyczą grzywien i kosztów sądowych.

  Przedawnienie, wyzysk, odpowiedzialność najemców - zmiany w Kodeksie cywilnym

  Przedawnienie, wyzysk, odpowiedzialność najemców - zmiany w Kodeksie cywilnym. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Celem tej nowelizacji jest usprawnienie i doprecyzowanie przepisów Kodeku cywilnego dotyczących przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Zmiany dotyczyć będą także przepisów zawiązanych z instytucją wyzysku oraz odpowiedzialnością pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu.

  Wniosek o "Dobry start" - pomoc w wybranych placówkach

  Wniosek o "Dobry start" od 1 lipca 2021 r. będzie można złożyć tylko elektronicznie. Rodzice otrzymają pomoc w niektórych placówkach ZUS, KRUS i Poczty Polskiej.

  Ojciec na macierzyńskim to wciąż rzadkość [AUDIO]

  Przepisy dopuszczają, by część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przejmowali mężczyźni. Okazuje się, że ojcowie niechętnie korzystają z tej możliwości.

  Uznanie ojcostwa przed porodem w 2021 r.

  Uznanie ojcostwa przed porodem wywołuje ważne skutki dla rodziców i dziecka. Jakie zasady obowiązują w 2021 r.?

  Prawa autorskie - odpowiedzialność operatorów platform internetowych

  Prawa autorskie. W obecnym stanie prawa UE operatorzy platform internetowych, co do zasady, sami nie dokonują publicznego udostępniania treści chronionych prawem autorskim, bezprawnie zamieszczanych na tych platformach przez ich użytkowników. Niemniej jednak owi operatorzy dokonują tej czynności z naruszeniem prawa autorskiego, jeżeli przyczyniają się – w inny sposób niż samo udostępnienie tych platform – do publicznego udostępniania takich treści. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 22 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych C-682/18, YouTube i C-683/18, Cyando.

  Nowelizacja procedur karnych w okresie pandemii

  22 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja dotycząca procedur karnych w okresie pandemii. Zmiany dotyczą m.in. liczebności składów orzekających.

  Spis powszechny 2021- wywiady bezpośrednie od 23 czerwca

  Wywiady bezpośrednie w spisie powszechnym rachmistrzowie rozpoczną 23 czerwca 2021 r. Jak można sprawdzić tożsamość rachmistrza?

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r.

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r. rodzą wiele pytań m.in. o testy czy świadectwa szczepień. Jakie są aktualne zasady w poszczególnych krajach?

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.