Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kryminalizacja dopingu w sporcie - system polski i międzynarodowy

Maciej Szumowski
Kryminalizacja dopingu w sporcie - system polski i międzynarodowy/Fot. Shutterstock
Kryminalizacja dopingu w sporcie - system polski i międzynarodowy/Fot. Shutterstock
fot.Shutterstock
Prawo antydopingowe różni się w zależności od państwa. Istnieją systemy bardziej liberalne i bardziej rygorystyczne. Jaki jest polski i międzynarodowy system walki z dopingiem?

Czytaj również cz. I artykułu: Kryminalizacja dopingu w sporcie - historia i teoria

Międzynarodowa walka z dopingiem

 • Początek systemów międzynarodowych

Problemem dopingu w sporcie zainteresowały się nie tylko poszczególne państwa, ale również Rada Europy, która pod koniec lat 80. XX w. podjęła konkretne działania na rzecz walki z dopingiem. 16 listopada 1989 r. w Strasburgu przyjęta została Konwencja antydopingowa[1], która stała się pierwszą umową międzynarodową o tej tematyce.

Przyjęcie Konwencji ze Strasburga nie zmieniło jednak definicji dopingu, której znaczenie pozostawało dość wąskie. Według art. 2. jako doping rozumiało się stosowanie przez zawodników substancji i metod uznawanych za zabronione we współzawodnictwie sportowym. Choć walka z dopingiem w sporcie była dopiero w początkowej fazie, to były to pierwsze konkretne kroki do powstania Światowej Agencji Antydopingowej[2] i przyjęcia przez nią Światowego Kodeksu Antydopingowego[3].

Jako bezpośrednią przyczynę powstania WADA uważa się skandal dopingowy z zawodów Tour de France[4]. Miał on dowieść słabości walki z dopingiem prowadzonej na dwóch frontach, polityki publicznej i działań organizacji sportowych, bez wzajemnej koordynacji i współpracy.

Z tego względu, w 1999 r., na mocy tzw. deklaracji lozańskiej[5], powołano do życia The World Anti-Doping Agency. Jako jej strukturę określa się powstałą na podstawie prawa szwajcarskiego organizację prywatną, w której finansowaniu i zarządzaniu udział biorą także rządy. Pierwotnie wzbudzało to liczne kontrowersje, jednak na przestrzeni czasu można ocenić to jako skuteczne rozwiązanie[6].

Przyjęty przez WADA Kodeks wprowadził nową definicję dopingu w sporcie, według której jako doping rozumie się również korzystanie w czasie przygotowań do udziału we współzawodnictwie sportowym z usług osób, które w ramach różnych typów odpowiedzialności (od dyscyplinarnej po karną) zostały ukarane za działania stanowiące doping w sporcie[7]. Ustalenie takiej definicji miało wpływ na inne akty prawne, takie jak np. przyjętą przez UNESCO Międzynarodową konwencję o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 19 października 2005 r.[8] oraz na polską Ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie[9], w których zastosowano zbliżone regulacje prawne.

 • Aktualne regulacje międzynarodowe

Światowa Agencja Antydopingowa określa nie tylko definicję dopingu w sporcie, ale również wskazuje listę substancji i metod zabronionych. Jest to jeden z głównych standardów międzynarodowych WADA, a zarazem dokumentów niższego rzędu w stosunku do Światowego Kodeksu Antydopingowego. Ponadto określane są standardy dotyczące zakresu kontroli antydopingowej i śledztw, działalności laboratoriów, ochrony danych osobowych gromadzonych w toku działań antydopingowych, czy w obszarze wyłączeń dla celów terapeutycznych.

Kodeks określa również kryteria, według których substancję lub metodę uznaje się za niedozwoloną i uznawaną jako doping. Do przesłanek takiego rozumienia należą:

 1. medyczne lub naukowe stwierdzenie, że substancja może poprawiać wynik sportowy;
 2. możliwość wskazania, że użycie może stanowić zagrożenie dla zdrowia zawodnika;
 3. niezgodność zastosowania substancji lub metody z duchem fair play.

Jeśli spełnione są dwie z trzech wymienionych wyżej przesłanek, to, zgodnie z art. 4.3.1 Kodeksu, substancja lub metoda trafia na listę zakazanych pod groźbą poniesienia odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej. Sama lista jest aktualizowana co najmniej raz w roku po decyzji Komitetu Wykonawczego WADA.

Katalog zachowań naruszających przepisy antydopingowe dodatkowo rozszerza art. 2 Kodeksu. Na mocy ust. 7 dowiadujemy się, że dopingiem w sporcie jest również handel lub usiłowanie handlu dowolnymi substancjami lub metodami zabronionymi we współzawodnictwie sportowym. Z kolei, według art. 10.3.3 Kodeksu, handel lub usiłowanie handlu substancjami lub metodami zabronionymi zagrożone jest karą dyscyplinarną od 4 lat do dożywotniego wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego w zależności od wagi czynu.

Szczególne regulacje stosowane są wobec przestępstw popełnianych w stosunku do nieletnich. Naruszenie art. 2.7, jeżeli zostało popełnione przez członka personelu pomocniczego nieletniego zawodnika, skutkuje w każdym przypadku nałożeniem na taką osobę kary dożywotniego wykluczenia ze sportu. Zgodnie z art. 10.3.3 naruszenia takich przepisów powinny być zgłaszane do właściwych władz administracyjnych, organów sądowych lub samorządów zawodowych. Jurysdykcja organizacji sportowych w stosunku do tych osób jest ograniczona, w związku z czym zgłaszanie ich jest ważnym elementem w walce z dopingiem[10].

Co istotne, sankcje określone w Kodeksie mogą być nałożone nie tylko na sportowców, ale również na trenerów czy na inne osoby, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do naruszenia przepisów antydopingowych[11]. Można zatem wywnioskować, że osoby, które nakłaniają zawodników do dopingu lub ukrywają ten fakt, powinny podlegać karom surowszym niż w przypadku kar nakładanych na samych zawodników stosujących zakazane środki dopingowe.

Uzupełniając, do kar indywidualnych w Kodeksie zaliczono między innymi:

 1. unieważnienie wyników zawodów sportowych, w których doszło do naruszenia przepisów antydopingowych;
 2. zakaz startów z powodu obecności, użycia lub próby użycia lub posiadania substancji zabronionych i metod zabronionych;
 3. wykluczenie za naruszenie innych przepisów antydopingowych;
 4. podanie orzeczenia do publicznej wiadomości (środek obligatoryjny niezależnie od rodzaju naruszenia).

Jeżeli nie pojawiają się przesłanki, na których mocy kara może zostać złagodzona lub obostrzona, standardowy czas wykluczenia (w zależności od rodzaju i sposobu naruszenia) wynosi dwa lub cztery lata. Jednocześnie organizacja antydopingowa może zrezygnować z wymierzenia jakiejkolwiek kary wobec osób, które przyznały się do winy lub znacząco pomogły w trakcie przebiegu wykrywania naruszenia przepisów antydopingowych.

Z drugiej strony Kodeks zezwala na nakładanie jak najsurowszych sankcji za naruszenie przepisów antydopingowych. Stało się tak w przypadku wcześniej wspomnianej reprezentacji Rosji, którą Międzynarodowy Komitet Olimpijski całkowicie wykluczył z udziału w XXIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w roku 2018 w południowokoreańskim Pjongczangu[12].

Przestrzeganie wskazanych reguł jest również zabezpieczone przez Konwencję, której art. 4 ust. 2 przewiduje, że państwa-strony mają przyjmować w razie potrzeby odpowiednie regulacje prawne lub środki administracyjne w celu ograniczenia dostępności oraz używania w sporcie niedozwolonych środków dopingujących i stosowania metod dopingowych, a zwłaszcza sterydów anabolicznych. Jednocześnie Konwencja handel środkami niedozwolonymi traktuje nie jako doping w sporcie, a jako środek jego upowszechniania wśród zawodników.

 • Poszczególne systemy krajowe

Wspomniane wcześniej akty normatywne mają na celu harmonizację przepisów przyjmowanych przez władze publiczne państw-stron oraz sportowe organizacje krajowe i międzynarodowe, co jednak nie oznacza, że Konwencja czy Kodeks stosowane są bezpośrednio. Mogą być one jedynie wzorcem dla krajowych ustawodawców czy regulaminów poszczególnych jednostek.

W związku z tym prawo antydopingowe różni się w zależności od państwa. Istnieją systemy bardziej liberalne i bardziej rygorystyczne. Niemniej, nawet Stany Zjednoczone, które dotychczas pozwalały na dość swobodne regulacje, zaostrzyły krajowe przepisy dotyczące preparatów zawierających sterydy anaboliczne. 20 stycznia 2005 r. wprowadzono ustawę Anabolic Steroid Control Act of 2004[13], która całkowicie zakazała wolnego handlu sterydami i prohormonami, natomiast w 2014 uchwalono Designer Anabolic Steroid Control Act[14].

Doping jako taki uregulowany jest między innymi w Austrii[15] (w której w pewnym zakresie odpowiedzialność karną z tego tytułu uregulowano również w kodeksie karnym[16]), Danii[17], Niemczech[18] czy w Szwecji[19]. Wprost za przestępstwo doping uznawany jest we Włoszech[20]. Jego tematyka pojawia się również w kodeksach karnych w Estonii, Hiszpanii i Norwegii. W zależności od państwa różni się jednak treść regulacji prawnych dopingu w sporcie, a co za tym idzie, ponoszona z jego względu odpowiedzialność karna i dyscyplinarna.

Należy jednak pamiętać, że przestępstwo dopingu może być również ścigane na mocy innych przepisów. Dotyczy to nie tylko zawodników, ale również osób ich wspierających, które mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej za dokonanie uszczerbku na zdrowiu sportowca. Natomiast stosowanie, dystrybucja i produkcja niedozwolonych środków farmaceutycznych mogą być ścigane w oparciu o te same przepisy, co rozprowadzanie i używanie narkotyków.

Wiele państw wciąż jednak nie reguluje prawa antydopingowego, wobec czego według tamtejszych systemów prawnych korzystanie z nielegalnych substancji lub metod wspierających jest de facto dozwolone, a dokonywanie uszczerbku na własnym zdrowiu pozostaje wyłącznie w gestii użytkowników, tak jak to występuje w przypadku korzystania z np. używek. Odpowiedzialność karna z tytułu stosowania dopingu w sporcie może być zatem egzekwowana bez specjalnych regulacji prawno-karnych w tym zakresie, a jedynie na podstawie innych gałęzi prawa.

Bez istnienia specjalnych typów przestępstw dopingowych karalność dopingu w sporcie jest ograniczona do przypadków egzekwowania odpowiedzialności karnej za przestępstwa spowodowania w ten sposób u drugiego człowieka śmierci albo uszczerbku na zdrowiu, względnie za narażenie drugiej osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu[21].

Polskie ustawodawstwo

Idąc za wzorem innych europejskich ustawodawców, problematykę dopingu w sporcie zauważono i scharakteryzowano również w polskim prawie. Ze względu na scharakteryzowanie tego zjawiska jako przestępstwo najpierw dokonano zmian w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, z mocą obowiązującą od 11 sierpnia 2016 roku[22]. Następnie modyfikacje uchwalono poprzez wprowadzenie Ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie. Za wzorzec przyjęto przepisy międzynarodowe, w związku z czym polski ustawodawca mógł wprowadzić poprawne zmiany nieróżniące się od tych powszechnie przyjętych i obowiązujących.

Istotna wydaje się zwłaszcza późniejsza z ustaw, która ma regulować walkę z dopingiem w sporcie w sposób kompleksowy. Szczegółowo określa ona zachowania, które mają być rozumiane wprost jako doping w sporcie, a więc zachowania związane z dopingiem uznane za zabronione. Jednocześnie stanowi, że dopingiem nie są określone zachowania uzasadnione celem leczniczym, objęte stosowną zgodą uzyskaną na zasadach określonych w załączniku nr 2 do wspominanej już wcześniej Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie[23].

Na mocy Ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, powołana została Polska Agencja Antydopingowa (tzw. POLADA), która zastąpiła w tym zakresie funkcjonującą wcześniej Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Do najważniejszych zasad Polskiej Agencji Antydopingowej należą:

 1. określenie zasad i przebiegu kontroli dopingowej;
 2. ustanowienie reguł odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej z tytułu stosowania dopingu (co wcześniej było kompetencją polskich związków sportowych);
 3. planowanie i przeprowadzanie kontroli dopingowych;
 4. szkolenie kontrolerów antydopingowych;
 5. udzielanie zgody na stosowanie przez zawodnika określonej zabronionej substancji lub metody dopingowej;
 6. realizowanie w zakresie walki z dopingiem aktywności edukacyjnej, informacyjnej i szkoleniowej.

Ponadto utworzono konkretne organy zajmujące się kontrolą antydopingową i stworzono Polskie Laboratorium Antydopingowe, które odpowiada za realizację analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników[24].

Przepisy antydopingowe POLADA, dzięki czerpaniu wzorca z międzynarodowych standardów, wyglądają niemal identycznie jak Światowy Kodeks Antydopingowy. Ewentualne różnice występują głównie ze względu na specyfikę polskich realiów i konieczność uszczegółowienia niektórych reguł. Autorskie modyfikacje wprowadzono w miejscu dających swobodę krajowemu ustawodawcy przepisów.

Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie przewiduje egzekwowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej z tytułu stosowania dopingu w sporcie przez niezależne i wyspecjalizowane organy dyscyplinarne działające przy Polskiej Agencji Antydopingowej nazwane „panelami dyscyplinarnymi”. W tym zakresie zastępują one organy dyscyplinarne polskich związków sportowych[25]. Ponadto we wskazanym akcie normatywnym znalazły się przepisy karne, które zmodyfikowały i rozszerzyły odpowiedzialność karną z tytułu stosowania dopingu w sporcie, co wcześniej przewidziano w Ustawie o sporcie.

 • Przeprowadzenie kontroli

Aby jednak ewentualne negatywne sankcje mogły zostać poniesione przez sportowca, najpierw musi dojść do kontroli antydopingowej przez POLADA. Na mocy art. 21 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie każdy sportowiec, który uczestniczy w rozgrywkach kontrolowanych przez POLADA, ma obowiązek poddania się kontroli poza zawodami i w ich trakcie. Inspekcję przeprowadzają specjalnie powołani do tego kontrolerzy. Same badania są niezapowiedziane, co ma sprzyjać ich skuteczności i eliminowaniu prób oszustwa.

Przy braku wątpliwości co do słuszności pozytywnego wyniku pierwszej próbki (tzw. próbki A) zawiadamia się jednostkę o popełnieniu naruszenia. W stosunku do posądzonego o stosowanie dopingu istnieje jednak środek odwoławczy, którego konsekwencją jest sprawdzenie wyniku drugiej próbki (tzw. próbki B) przez certyfikowane laboratorium. Sportowiec może odwoływać się jeszcze raz, jednak późniejszy wynik, tj. po zbadaniu trzeciej próbki, staje się już rezultatem ostatecznym.

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna

Pierwszym rodzajem odpowiedzialności określonej w Ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie jest odpowiedzialność dyscyplinarna, która jest stosowana w przypadku uzyskania ostatecznego pozytywnego rezultatu na obecność substancji lub metod dopingujących w organizmie uczestnika zawodów sankcjonowanych przez POLADA.

Według reguł wszczyna się postępowanie, którego celem jest ukaranie osoby stosującej doping. Dalsza procedura jest rozpatrywana przez Panel Dyscyplinarny według zasad określonych w Światowym Kodeksie Antydopingowym i Konwencji, co potwierdza art. 35 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Sprawa rozpatrzana jest na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie zależnie od decyzji obwinionego. Samo orzeczenie podejmowane jest większością głosów. Regulamin określa możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia. Po decyzji organu II instancji osoba objęta postępowaniem dyscyplinarnym ma prawo do odwołania się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS) lub Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim (w zależności od rodzaju sprawy).

Odbywanie kary dyscyplinarnej rozpoczyna się po wydaniu ostatecznego orzeczenia, choć w przypadku wcześniejszego przyznania się do winy przez osądzonego można, na korzyść ukaranego, ustalić datę wcześniejszą. W czasie wykluczenia zawodnik nie ma prawa uczestnictwa w określonych w ustawie zawodach. Naruszenie zakazu powoduje ponowne rozpoczęcie okresu wykluczenia.

Odpowiedzialność karna

Istotnym do analizy jest również aktualny zakres sprawowania odpowiedzialności karnej z tytułu dopingu w sporcie.

Sprawą kontrowersyjną jest to, czy odpowiedzialność karna z tego tytułu powinna grozić tylko na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa karnego, które chronią życie i zdrowie człowieka, a więc za spowodowanie w ten sposób śmierci człowieka, uszczerbku w jego zdrowiu, względnie za narażenie w ten sposób człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku w zdrowiu, czyli za przestępstwa określone w polskim prawie karnym na mocy art. 148, 155, 156, 157 i 160 Kodeksu karnego[26], czy też zakres kryminalizacji dopingu w sporcie powinien być szerszy[27]. Wielu ekspertów zajmujących się prawno-karną oceną dopingu w sporcie rozważa na temat warunków, w jakich z tytułu stosowania w sporcie dopingu możliwe jest egzekwowanie odpowiedzialności karnej za popełnienie w ten sposób wskazanych przestępstw godzących w życie lub zdrowie[28].

Można dojść do wniosku, że kryminalizacja dopingu w sporcie, nie tylko w Polsce, ale również w innych systemach prawnych, jest bardzo ograniczona. Wobec tego należy doprowadzać do rozszerzania zakresu kryminalizacji dopingu w sporcie w trybie tworzenia dalszych specjalnych typów przestępstw, tj. przestępstw dopingowych. Polski ustawodawca w tym celu czerpał wzorce z regulacji prawno-karnych obowiązujących między innymi w Austrii, Francji, Estonii czy w Norwegii.

Ostatecznie kryminalizacja dopingu w sporcie w polskim prawie uległa rozszerzeniu - najpierw w art. 50 (aktualnie uchylonym) Ustawy o sporcie, a następnie w art. 48 Ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Wobec tego przyjęto, że czynem kwalifikowanym w ten sposób jako przestępstwo jest podawanie (również małoletniemu) zawodnikowi bez jego wiedzy substancji zabronionej określonej we wskazanej regulacji.

Kolejnego rozszerzenia kryminalizacji dopingu dokonano na mocy Ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Według art. 49 przestępstwem jest również udostępnianie, przechowywanie, prowadzenie obrotu, przywożenie lub sprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zabronionych substancji dopingowych.

Kryminalizacja dopingu w sporcie uzasadniana jest poszanowaniem zasady subsydiarności prawa karnego i sięgania do instrumentów prawnych jako ultima ratio. Nie oznacza to jednak, że nie pojawiają się głosy sprzeciwu wobec takiej ideologii.

Podsumowanie

Przez lata kryminalizacja dopingu w sporcie przeszła rewolucję. Początkowo było to jedynie podpisywanie oświadczeń o niestosowaniu nielegalnych specyfików, co w praktyce miało niewielkie znaczenie. Następnie powołane zostały pierwsze organy sankcjonujące, a współcześnie spotykamy się już z wszechobecną kontrolą uczestników zawodów sportowych. Dzięki takim krokom ujęcie dopingu w sporcie jako przestępstwa staje się coraz częściej spotykane. Na dodatek obowiązujące akty normatywne stają się coraz bardziej szczegółowe, to znaczy biorą pod uwagę nie tylko sam problem stosowania dopingu wydolnościowego przez zawodników, ale również między innymi metody handlu niedozwolonymi substancjami czy problem podawania zakazanych substancji sportowcom przez osoby trzecie.

Nie ma wątpliwości, że efektywna walka z dopingiem w sporcie wymaga współpracy wszystkich właściwych podmiotów oraz odpowiedniej koordynacji i standaryzacji na szczeblu międzynarodowym. Niewątpliwie nie byłoby to możliwe bez działań Światowej Agencji Antydopingowej, której wprowadzane regulacje, pomimo braku ich bezpośredniego stosowania, są respektowane na całym świecie. Ogromną rolę odgrywa Światowy Kodeks Antydopingowy, który pełni funkcję wzorca dla wielu systemów krajowych.

Należy jednak pamiętać, że w kolejnych latach, wraz z rozwojem nauki i nowych technologii, rozwinie się nie tylko rozsądne podejście ustawodawców do kryminalizacji dopingu w sporcie, ale również nowe substancje i metody, które mogą być bardziej skomplikowane do wykrycia[29]. Pozostaje mieć nadzieję, że ustawodawcy zdołają poradzić sobie z narastającym problemem dopingu w sporcie, a sportowcy nie będą skorzy do popełniania przestępstw.

Maciej Szumowski - student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek zarządu Koła Naukowego Prawa Sportowego „Ius et Sport”. Od 2013 r. dziennikarz WP SportoweFakty specjalizujący się w sportach walki i w piłce ręcznej.

Bibliografia:

Literatura

 1. Andren-Sandberg A., The history of doping and antidoping, Sztokholm 2015.
 2. Colucci M., Candela G., Civale S., Coni A., „Sports law in Italy, Amsterdam 2018.
 3. Gałązka M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012.
 4. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2019.
 5. Gleaves J., Hunt T.M., A global history of doping in sport. Drugs, policy, and politics, Nowy Jork 2015.
 6. Hammersbach P., Thieme T. (red.), Doping in sport, Berlin 2010.
 7. Kornobis-Romanowska D. (red.), Aktualne problemy prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wrocław 2017.
 8. Kędzior K., Rzeszotarski R., Ustawa o sporcie. Komentarz, Wrocław 2011.
 9. Leciak M. (red.). Sport a przestępczość zorganizowana, Warszawa 2018.
 10. Leciak M. (red.), Leksykon prawa sportowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2017.
 11. Szwarc A. J. (red.), Odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporcie, Poznań 2017.
 12. Wetoszka D. (red.), Prawo sportowe, Warszawa 2018.
 

[1] Konwencja antydopingowa sporządzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. (Dz.U. z 2001 r. poz. 15.149) (dalej: Konwencja ze Strasburga).

[2] Światowa Agencja Antydopingowa - ang. The World Anti-Doping Agency (dalej: WADA).

[3] Światowy Kodeks Antydopingowy (dalej: Kodeks).

[4] B. Houlihan, „Dying to win. Doping in sport and the development of anti-doping policy, Strasburg 2002.

[5] M. Leciak (red.), „Leksykon prawa sportowego. 100 podstawowych pojęć”, Warszawa 2017.

[6] Światowa Agencja Antydopingowa, portal Ministerstwa Sportu, https://www.gov.pl/web/sport/swiatowa-agencja-antydopingowa-wada- [dostęp: 20 maja 2020 r.].

[7] M. Leciak (red), „Sport a przestępczość zorganizowana”.

[8] Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie sporządzona w Paryżu dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. z 2007 r. poz. 142.999) (dalej: Konwencja)

[9] Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1872) (dalej: Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie).

[10] M. Leciak (red)., „Sport a przestępczość zorganizowana”.

[11] K. Proć, Doping w sporcie - regulacje prawne, „Kruczek", https://kruczek.pl/doping-w-sporcie-przepisy-prawne/ [dostęp: 20 maja 2020 r.].

[12] Ł. Witczyk, Rosja wykluczona z letnich i zimowych igrzysk oraz z mundialu w Katarze!, „WP SportoweFakty”, https://sportowefakty.wp.pl/inne/858682/nieoficjalnie-rosja-wykluczona-z-igrzysk-letnich-w-tokio-i-zimowych-w-pekinie [dostęp: 20 maja 2020 r.].

[13] SportsTicker, Congress passes The Anabolic Steroid Control Act of 2004, „ESPN”, https://www.espn.com/mlb/story?id=1899698&src=desktop [dostęp: 20 maja 2020 r.].

[14] C. Marcos, House passes bill to crack down on anabolic steroids, „The Hill”, http://thehill.com/blogs/floor-action/house/217756-house-passes-bill-to-crack-down-on-anabolic-steroids [dostęp: 20 maja 2020 r.].

[15] Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie (Bundesgestz über die Bekämpfung von Doping im Sport) z dnia 29 czerwca 2007 r.

[16] Austriacki Kodeks karny z dnia 23 stycznia 1974 r.

[17] Ustawa nr 232 z dnia 21 kwietnia 1999 r. o zakazie stosowania niektórych środków dopingujących.

[18] Ustawa antydopingowa (Gesetz gegen Doping im Sport) z dnia 10 grudnia 2015 r.

[19] Ustawa z dnia 19 grudnia 1991 r. o zakazie stosowania niektórych substancji dopingujących.

[20] M. Colucci, G. Candela, S. Civale, A. Coni, „Sports law in Italy”, Amsterdam 2018.

[21] A. J. Szwarc, op cit.

[22] Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1468) (dalej: Ustawa o sporcie).

[23] A. J. Szwarc, op cit.

[24] A. Matłacz, Zmiany w zwalczaniu dopingu w sporcie, ”Prawo.pl", https://www.prawo.pl/zdrowie/polskie-laboratorium-antydopingowe-niezalezne-finansowo-i,344234.html [dostęp: 20 maja 2020 r.].

[25] A. J. Szwarc, op cit.

[26] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1950) (dalej: Kodeks karny).

[27] D. Wetoszka (red.), op cit.

[28] A. J. Szwarc (red.), „Odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporcie”, Poznań 2017.

[29] O. Kwiatkowski, Doping: Oszuści zawsze się znajdą, „Rzeczpospolita”, https://www.rp.pl/Sport/310289951-Doping-Oszusci-zawsze-sie-znajda.html [dostęp: 20 maja 2020 r.].

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Koło Naukowe Prawa Sportowego Ius et Sport
Organizacja studencka działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Żołnierze zawodowi. Przeciętne uposażenie w górę

  Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych wzrosło w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 880 zł. W jaki sposób oblicza się przeciętne wynagrodzenie żołnierzy?

  Bony turystyczne – Małopolska zarobiła najwięcej, liderem jest Zakopane

  Największymi beneficjentami programu Polski Bon Turystyczny są przedsiębiorcy z Małopolski. Łącznie przyjęli płatności za pomocą bonu o wartości prawie 647 mln zł. W samym Zakopanem przy użyciu bonów zapłacono 262 mln zł.

  Bilet na darmowe przejazdy kolejami po Europie przez miesiąc. Dla kogo?

  Trwa kolejna edycja konkursu DiscoverEU organizowanego przez Komisję Europejską i skierowanego do osiemnastolatków z Unii Europejskiej.

  Centralna Informacja Emerytalna. Projekt ustawy przyjęty przez rząd

  Rząd chce utworzyć Centralną Informację Emerytalną. System będzie zawierał kompleksową informację o świadczeniach emerytalnych, bez względu na ich źródło.

  Wycinka drzew. Jakie są aktualne przepisy?

  Jak złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa i czy zawsze jest on konieczny? Jakie zmiany weszły w życie w 2023 r.? Co z okresem lęgowym ptaków? 

  Rząd przyjął stanowisko w obronie polskich lasów

  Rząd przyjął stanowisko w obronie polskich lasów; lasy to nasze dobro narodowe i to leśnicy wiedzą, jak o nie zadbać - przekazała w mediach społeczniościowych minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  Sąd zdecyduje o usunięciu materiału lub profilu z mediów społecznościowych a nie moderator?

  To sąd zdecyduje o usunięciu z mediów społecznościowych materiału lub profilu, a nie moderator? Czy rząd pracuje nad wprowadzeniem takich rozwiązań prawnych?

  ZUS: większość emerytów dostała zwaloryzowane świadczenia

  Od 1 marca świadczenia wzrosły o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Jakie są terminy wypłat rent i emerytur?

  KNF ostrzega: Sześć podmiotów działa bez zezwolenia

  Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych kolejnych sześć podmiotów. Komisja zgłosiła do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez te firmy.

  Co z e-zwolnieniem, jeśli pracodawca nie założył profilu na (PUE) ZUS?

  Od 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS płatników składek. Co jeśli nasz pracodawca nie założył takiego profilu?

  Jak zapewnić bezpieczeństwo na placu zabaw?

  Co zrobić, by nasze dziecko było bezpieczne na placu zabaw? Zabawa to spontaniczność, kreatywność, przyjemność i beztroska, dlatego rodzice i opiekunowie powinni być szczególnie czujni, aby zapewnić bezpieczne harce. Na co zwrócić uwagę przed wejściem na plac zabaw?

  Banki chcą ugód z frankowiczami, kredytobiorcy wolą iść do sądu

  Jak wynika z najnowszego badania, co ósmy frankowicz niebędący w sporze sądowym zainicjował ostatnio kontakt ze swoim bankiem w sprawie zaproponowania mu ugody. Dokładnie rok wcześniej, takich osób było nieznacznie więcej. Natomiast z blisko 14% do ponad 21% rdr. wzrosła grupa respondentów, z którymi bank z własnej inicjatywy skontaktował się w celu zawarcia ugody. Frankowiczów, którzy chcą polubownie załatwić sprawę, głównie interesuje przewalutowanie po uzgodnionym kursie lub unieważnienie umowy ze wzajemnym rozliczeniem.

  Krajowe Centrum Przetwarzania Danych już za trzy lata

  Krajowe Centrum Przetwarzania Danych ma powstać dzięki inwestycjom zaplanowanym na lata 2024-2026. Ma ono zapewnić ciągłość usług publicznych nawet podczas prób cyberataków. Rząd przyjął 21 marca projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie KCPD. Centrum ma być realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności

  Zadłużenie Polaków rośnie. Ile jesteśmy winni?

  Polacy zadłużeni są na prawie 79 mld zł. W 2022 r. zadłużenie wzrosło o 6,4 mld zł, głównie z powodu zaległych alimentów i rat kredytów – wynika z raportu InfoDług. Najwięcej nierzetelnych dłużników i nieuregulowanych zobowiązań mają mieszkańcy Mazowsza.

  Straż Graniczna szuka muzyków. Muzyk to także funkcjonariusz

  Saksofoniści, klarneciści, waltorniści, sakshorniści oraz trębacze – takich muzyków poszukuje Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z siedzibą w Karpackim Oddziale w Nowym Sączu. Kandydaci, oprócz muzycznego talentu, muszą się także wykazać tężyzną fizyczną. Będą występować z takimi instrumentami jak góralskie trombity czy dzwonki pasterskie. W procesie rekrutacji czeka ich m.in. badania wariografem.

  Prywatne pogotowie ratunkowe. Czy odciąży system państwowy?

  Prywatne pogotowie ratunkowe. Czy to nowa jakość medycyny? Pierwsze takie pogotowie funkcjonuje na razie na terenie Warszawy i okolic. Dlaczego powstało prywatne pogotowie i czym różni się od państwowego? 

  Rząd szykuje jedno konto dla naszych oszczędności! ZUS, KRUS, PPK, PPE, IKE, IKZE, OFE w jednym miejscu

  Centralna Informacja Emerytalna (CIE). Rząd ma zająć się już jutro projektem ustawy - wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Ma powstać jedno konto dla oszczędności ZUS, KRUS, PPK, PPE, IKE, IKZE, OFE, tj. zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach.

  Ulgi dla seniora 2023. Oto lista!

  Ulgi dla seniora to temat obejmujący swym zasięgiem dużą część naszego społeczeństwa. Niestety wielu seniorów nie zna swoich praw. Poniżej przedstawiamy listę, która umożliwi zachowanie w portfelu większej sumy pieniędzy. 

  Ceny paliw na stacjach Orlenu. Co z prawami konsumentów?

  Ceny paliw na stacjach Orlenu to temat interwencji rzecznika praw obywatelskich. PKN Orlen pod koniec ubiegłego roku utrzymywał ceny paliw, pomimo spadających notowań ropy i umacniającego się złotego. Marcin Wiącek zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyjaśnienie sprawy.

  Zmiany w Kodeksie wyborczym. Ankietowani nie wierzą, że chodzi tylko o podniesienie frekwencji

  Większość ankietowanych w sondażu SW Research nie wierzy, że ostatnie zmiany w Kodeksie wyborczym mają na celu wyłącznie zwiększenie frekwencji. Jedna czwarta respondentów jest przeciwnego zdania. Prawie 15 proc. badanych w ogóle nie wie o zmianach Kodeksu.

  Bony turystyczne. Na Pomorzu 39 tysięcy bonów czeka na aktywację

  39 tysięcy bonów turystycznych wciąż nie zostało aktywowanych w województwie pomorskim. Ponad 102 tysiące nie zostało w regionie wykorzystanych w całości. Na skorzystanie z bonu turystycznego jest czas tylko do końca marca.

  Straż Graniczna. Land Cruisery będą strzec wschodniej granicy

  56 nowych samochodów terenowych Toyota Land Cruiser odbiorą funkcjonariusze Straży Granicznej. Nowoczesne auta trafią do wszystkich placówek wschodniej granicy, z czego najwięcej do Podlaskiego Oddziału SG – 19 sztuk i Nadburzańskiego Oddziału SG – 18 sztuk.

  L4 na dziecko i opiekę nad członkiem rodziny. Komu i kiedy przysługuje?

  L4 na dziecko i opiekę nad członkiem rodziny – komu przysługuje? Zwolnienie lekarskie otrzymamy nie tylko na opiekę nad dzieckiem. Opiekować podczas choroby można się także m.in. małżonkiem, dziadkami, teściami czy wnukami – warunkiem jest pozostawanie przez ten czas we wspólnym gospodarstwie domowym. Co należy wiedzieć, gdy opiekujesz się chorym członkiem rodziny? Jakie dokumenty powinny być wystawione i jaki wniosek należy złożyć, by móc skorzystać z prawa do zasiłku? 

  Ulga dla pracujących seniorów od 2022 r.
  Ulga dla pracujących seniorów weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Zerowy PIT dotyczy osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi dla seniorów?
  Ulga na leki 2023 – dla kogo i ile można odliczyć wydatków na lekarstwa

  W rocznym zeznaniu podatkowym PIT niektórzy podatnicy mogą odliczyć ponoszone w zeszłym roku wydatki na lekarstwa. Kto może skorzystać z tego odliczenia? Jakie są zasady i limity tej ulgi?