| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa odnowienia - WZÓR UMOWY

Umowa odnowienia - WZÓR UMOWY

Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa.

Umowa odnowienia


zawarta w dniu .................. (data) roku w ………………………. (data zawarcia umowy) pomiędzy:

………………………………. (imię i nazwisko), zamieszkałym w ………………. (miejscowość) przy ul. ……………….. (nazwa ulicy i numer domu) numer PESEL……………….. numer NIP………………….., legitymującym się dowodem osobistym …………………… (seria i numer dowodu osobistego),

zwaną dalej WIERZYCIELEM,

a

………………………………….(imię i nazwisko), zamieszkałym w…………………………(miejscowość), przy ul. ………………….(nazwa ulicy i numer domu) , Numer PESEL…………………….. , NIP …………………., legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………(seria i numer dowodu osobistego),

zwanym dalej DŁUŻNIKIEM

§ 1

  1. Strony zgodnie oświadczają, że z tytułu wiążącej je umowy ………………… z dnia …………….. r. wierzyciel ma roszczenie wobec dłużnika o zapłatę ceny w wysokości ……………. zł.
  2. Umowa z dnia …………… r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

  1. Dłużnik w celu umorzenia określonego w § 1 zobowiązania zobowiązuje się przenieść na wierzyciela własność wyprodukowanych przez siebie towarów, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, na co wierzyciel wyraża zgodę.
  2. Strony zgodnie potwierdzają, że na skutek dokonanego odnowienia określona w § 1 umowa wygasa, a między stronami powstaje zobowiązanie określone w § 2 pkt 1.

§ 3

  1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
  2. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w Warszawie.
  3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
  4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla wierzyciela i jednym dla dłużnika.


         WIERZYCIEL                                                                                       DŁUŻNIK


……………………………..                                                                 ...………………………

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa odnowienia

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »