Kategorie

Porwania rodzicielskie - co to takiego?

Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
dziecko,. fot. Fotolia
dziecko,. fot. Fotolia
Czym jest porwanie rodzicielskie i czym różni się od zaginięcia? W jaki sposób w poszukiwaniach pomaga policja?

Porwanie rodzicielskie a zaginięcie

Porwanie rodzicielskie jest sytuacją, w której jedno z rodziców bez woli i wiedzy drugiego lub pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem w przysługującym mu – zgodnie z prawem – zakresie.

Dwie cechy wskazanej sytuacji wydają się mieć największe znaczenie.

Reklama

Po pierwsze – fakt, że rodzic, który został pozbawiony możliwości kontaktu z dzieckiem często nie wie, gdzie w danym momencie dziecko przebywa, po drugie, nawet gdy ustali miejsce pobytu dziecka, jest pozbawiony – w różnym zakresie – możliwości utrzymywania z nim kontaktu.

Taki stan rzeczy bardzo często nosi znamiona zaginięcia, co oznacza, że na fakt pozbawienia rodzica możliwości kontaktu z dzieckiem niejako „nakłada się” sytuacja, w której doszło do zaginięcia – często nie tylko dziecka, ale również drugiego rodzica czy opiekuna.

Polecamy serwis: Władza rodzicielska

Reklama

Zgodnie z definicją wskazaną w zarządzeniu nr 124 Komendanta Głównego Policji z dn. 04/06/2012 roku  mówiącym  m.in.  o  sposobie  prowadzenia  przez  policję  poszukiwania  osoby  zaginionej – zaginięcie osoby to zaistnienie zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca pobytu osoby fizycznej  i  zapewnienie  ochrony  jej  życia,  zdrowia  lub  wolności,  wymagające  jej  odnalezienia albo udzielenia pomocy.

Jak  zatem  wynika  z  obu  wskazanych  definicji,  oba  stany  faktyczne  (porwanie  rodzicielskie oraz zaginięcie) mogą występować jednocześnie lub osobno:
- jednocześnie – gdy np. jeden rodzic nagle i bez powiadomienia drugiego wywozi dziecko w nieznane miejsce i tam je zatrzymuje,
-  osobno  –  gdy  np.  rodzic  wywozi  dziecko  bez  zgody  drugiego  rodzica  w  znane  drugiemu rodzicowi miejsce, pozbawiając go jednak możliwości kontaktu z dzieckiem (wtedy możemy mówić jedynie  o  porwaniu  rodzicielskim,  a  wskazanej  sytuacji  brak  znamion  zaginięcia)  lub  gdy osoba dorosła, pod pieczą której znajdował się małoletni zaginęła w związku z zaistnieniem okoliczności zewnętrznych  np.  wypadku  (wtedy  mamy  do  czynienia  z  zaginięciem,  ale  nie  z  porwaniem rodzicielskim).

W tym miejscu podkreślić należy również, że przepisy omawianego zarządzenia nr 124 zawężająco definiują pojęcie „porwania rodzicielskiego”, kwalifikując do niego tylko takie sytuacje, w których żadne z rodziców nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej.

Zobacz również: Przestępstwo uprowadzenia oraz nielegalnego zatrzymania małoletniego lub osoby nieporadnej


Kategorie osób zaginionych

Policja – w zależności od zaistniałych okoliczności – klasyfikuje osobę zaginioną do jednej z trzech kategorii. Kategoria, do której zakwalifikowano dane zaginięcie, warunkuje dalsze czynności podejmowane przez policję. Oznacza to, że przypisanie do I, II lub III kategorii zaginięcia ma kluczowe znaczenie dla dalszych działań podejmowanych przez policję.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjrzymy się zapisom zarządzenia dotyczącym I i III kategorii osób zaginionych.

Zaginiony zakwalifikowany – zgodnie z treścią zarządzenia nr 124 – do kategorii I jest osobą, która opuściła nagle ostatnie miejsce swojego pobytu w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia na jej szkodę przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo uzasadniających podejrzenie zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności, a w szczególności (…) małoletni do lat 15, którego zaginięcie zgłoszono po raz pierwszy (…).

Do kategorii III zakwalifikowana zostanie m.in. osoba małoletnia, zaginiona w związku z tzw. „porwaniem rodzicielskim”,  o  ile nie zaistniały przesłanki, które nakazywałyby zakwalifikowanie tej osoby do kategorii I.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na dwie okoliczności – istotne z punktu widzenia rodzica ofiary porwania rodzicielskiego – towarzyszące zaginięciu i mające znaczenie przy determinowaniu, czy dane zaginięcie należy zakwalifikować do kategorii I. Przepis wyraźnie wskazuje, że jeżeli zagrożone jest życie, zdrowie lub wolność osoby oraz jest ona osobą małoletnią poniżej 15 roku życia, zaginięcie należy zakwalifikować do kategorii I. Zatem domniemanie, że dziecko przebywa z jednym z rodziców nie zawsze będzie oznaczało, że jego życie, zdrowie lub wolność nie są zagrożone.

Okoliczności te mają kluczowe znaczenie dla dalszego toku postępowania. W przypadku I kategorii zaginięć katalog działań zmierzających do ustalenia pobytu osoby zaginionej jest o wiele szerszy niż w przypadku zaginięcia z kategorii III.

Warto   również   podkreślić,   że   ustalenie,   że   osoba   zaginiona   jest   poszukiwana   w   związku z prowadzonym postępowaniem karnym nie jest podstawą do odstąpienia od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby. 

Każdej  osobie  zgłaszającej  fakt  zaginięcia  wydaje  się  bezpłatnie  zaświadczenie  potwierdzające przyjęcie zawiadomienia o zaginięciu przez policję.

Przyjmujący   zawiadomienie   o   zaginięciu   osoby   powinien   poinformować   zawiadamiającego o najbliższym punkcie lub kontakcie do organizacji udzielającej pomocy prawnej lub psychologicznej rodzinom osób zaginionych oraz o całodobowej bezpłatnej linii 116 000 – Telefonie w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka obsługiwanym przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Kto jest uprawniony do zgłoszenia zaginięcia?

Co  do  zasady  zgłoszenie  zaginięcia  osoby  przyjmuje  się  od  każdego  uprawnionego (tj. członka rodziny, kierownika instytucji, w której zaginiony przebywał, przedstawiciela urzędu konsularnego lub każdej innej osoby, która w złożonym zawiadomieniu uzasadnia podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności osoby zaginionej albo wskazuje jednoznacznie okoliczności zaginięcia osoby).

Zobacz również: Czym są czynności sprawdzające?

Przyjęcie zgłoszenia zaginięcia przez policję

Jeśli  –  jak  wskazano  wyżej  –  porwanie  rodzicielskie  cechują  okoliczności  uzasadniające zgłoszenie zaginięcia dziecka policji, należy   niezwłocznie   zgłosić   ten   fakt   na  najbliższym posterunku policji.

Zawiadomienie o zaginięciu osoby jest obowiązany przyjąć dyżurny jednostki policji, do której zgłosiła  się  osoba  uprawniona  lub  wyznaczony  przez  niego  policjant  tej  jednostki,  co  oznacza, że nie ma potrzeby czekać, aż na posterunku pojawią się funkcjonariusze odpowiedzialni w danej jednostce policji za poszukiwania osób zaginionych. Co więcej, właściwie każdy pełniący służbę policjant, do którego zgłosi się osoba uprawniona, jest zobowiązany przyjąć od niej zawiadomienie o zaginięciu osoby i niezwłocznie je przekazać dyżurnemu najbliższej jednostki policji.

Przyjęcie zgłoszenia przez policję nie jest uzależnione od upływu określonego czasu od powzięcia przez zgłaszającego przekonania o zaginięciu. Oznacza to, że policjant ma obowiązek przyjąć zgłoszenie natychmiast.

Od momentu stwierdzenia przez rodzica, że nie wie, gdzie znajduje się jego dziecko nie musi upłynąć 24 czy 48 godzin! To nie czas, a konkretne okoliczności determinują, czy można mówić o zaginięciu, czy nie.

Zawiadomienie o zaginięciu osoby w wyniku porwania rodzicielskiego przyjmuje się od rodzica zgłaszającego zaginięcie i kwalifikuje do kategorii III w sytuacji gdy drugi rodzic lub opiekun prawny posiadający pełną władzę rodzicielską bez porozumienia ze zgłaszającym rodzicem zabiera osobę małoletnią, nie informując tego rodzica o nowym miejscu pobytu.

Nie  dokonuje  się  przyjęcia  zawiadomienia  o  zaginięciu  osoby  w  wyniku  porwania rodzicielckiego jeżeli:
- możliwe jest zakwalifikowanie osoby do kategorii I lub II lub
- od  właściwego  sądu  rodzinnego  i  opiekuńczego  wpłynął  do  policji  wniosek  o  ustalenie miejsca pobytu osoby małoletniej.

Polecamy serwis: Policja


Czynności podejmowane przez policję

Na potrzeby niniejszego opracowania wskazujemy jedynie czynności, które policja powinna podjąć w przypadku zakwalifikowania zaginięcia dziecka do kategorii III.

Policja podejmuje poszukiwanie osoby zaginionej niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaginięciu osoby.

W   przypadku   przyjęcia   zgłoszenia   osoby   zakwalifikowanej  do   kategorii   III   należy   m.in.:
- powiadomić właściwy sąd rodzinny i opiekuńczy o wszczęciu poszukiwań osoby małoletniej jako  zaginionej,  gdy  z  podanych  okoliczności  wynika,  że  nastąpiło  porwanie  rodzicielskie,
-  poinformować  zawiadamiającego  o  zasadności  zwrócenia  się  do  tego  sądu  z  wnioskiem o wskazanie sposobu dalszego postępowania w przypadku ustalenia miejsca pobytu dziecka.

Co  istotne,  czynności  w  ramach  poszukiwań  małoletniego,  którego  zaginięcie  zakwalifikowano do kategorii III, w ciągu pierwszych 30 dni od zawiadomienia wykonują policjanci komórki policji ds. nieletnich, a następnie przekazują materiały z analizą wykonanych czynności policjantom właściwym ds. poszukiwań i współpracują z nimi w wykonywaniu dalszych czynności.

Zobacz również: Rodzic wywozi dziecko za granicę - co robić?

Zakończenie poszukiwań przez policję

Policja kończy poszukiwanie zaginionej osoby, gdy występuje jedna z szeregu przesłanek wskazanych w omawianym zarządzeniu. Wydaje się, że w przypadku porwania rodzicielskiego szczególne znaczenie mają następujące z nich:

- odnaleziono osobę zaginioną; przez odnalezienie należy rozumieć nawiązanie z nią bezpośredniego osobistego kontaktu przez policjanta lub funkcjonariusza innych służb, a jeśli dziecko przebywa za granicą – nawiązanie z nim bezpośredniego osobistego kontaktu przez pracownika właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego Rzeczypospolitej Polskiej lub uzyskania od zagranicznych władz informacji o odnalezieniu osoby (w tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że nawiązanie przez policjanta kontaktu telefonicznego z rodzicem-porywaczem, który zapewnia organy ścigania, że ”z dzieckiem wszystko w porządku” w żadnym wypadku nie powinno być przesłanką do odmowy wszczęcia lub do zakończenia poszukiwań dziecka!);
- ustalono miejsce pobytu osoby zaginionej;
- osoba zaginiona powróciła do miejsca pobytu.

Oznacza to zatem, że jeśli zgłoszono fakt zaginięcia dziecka, które najprawdopodobniej przebywa ze swoim drugim rodzicem w nieznanym miejscu i policja nawiąże bezpośredni kontakt z rodzicem, który dziecko uprowadził i z dzieckiem lub dokona ustalenia miejsca pobytu małoletniego albo gdy dziecko wróci do swego miejsca pobytu – zakończone zostaną dalsze działania policji związane z zaginięciem. I o ile ostatnia ze wskazanych przesłanek – powrót do miejsca pobytu – daje nadzieję na przywrócenie stanu poprzedniego i normalizacji kontaktów dziecka z drugim rodzicem, o tyle dwie pierwsze w praktyce często oznaczają, że prawidłowe kontakty z dzieckiem są nadal utrudnione bądź niemożliwe, a rodzic, którego prawa zostały naruszone nie może liczyć na ich ochronę przez policję.

W związku z taką sytuacją prawną i faktyczną w dalszej części niniejszego opracowania przyjrzymy się kolejnym instytucjom prawnym (m.in. przestępstwu z art. 211 kodeksu karnego, nakazowi wydania dziecka, tzw. Konwencji Haskiej)- związanym z naruszeniem tak podstawowego prawa jakim jest prawo do niezakłóconych kontaktów rodzica ze swoim dzieckiem i dziecka z obojgiem rodziców.

Polecamy serwis: Kontakty z dzieckiem


Uchybienia w działaniach policji

W  przypadku  gdy  osoba  zgłaszająca  zaginięcie  stwierdzi  uchybienia  w  działaniach policji do jej dyspozycji pozostaje szereg narzędzi, którymi może się posłużyć dochodząc swoich praw.

Jeśli osoba zgłaszająca uzna, że funkcjonariusz przyjmujący zawiadomienie o zaginięciu nie wypełnia w sposób prawidłowy swoich obowiązków, może skontaktować się z jego bezpośrednim przełożonym, szefem danej jednostki policji czy komendą wojewódzką policji. Warto w każdym takim przypadku kontaktować się również z Fundacją ItAKA.

Do ściśle formalnych instrumentów ochrony praw obywatela należy tzw. skarga na policję.

Kwestie związane z jej złożeniem reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z 8/01/2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz odpowiednie zapisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę można złożyć m.in. pisemnie, mailem lub ustnie do protokołu. Należy zwrócić szczególną uwagę na podanie w niej imienia i nazwiska osoby skarżącej oraz adresu. Warto również uzyskać potwierdzenie wpłynięcia skargi.

Skarga może dotyczyć m.in. niewłaściwego wykonywania zadań przez organy i ich pracowników, zaniedbań, naruszenia praworządności lub interesu osoby skarżącej, przewlekłości postępowania, bezduszności i zbędnego formalizmu w załatwianiu spraw przez ww. podmioty.

Co do zasady skarga powinna zostać rozpatrzona w ciągu miesiąca od jej wpłynięcia do właściwego organu.

Zobacz również: Czy możliwe jest anonimowe zawiadomienie o przestępstwie?

Zgłoszenie zaginięcia Fundacji Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych oraz zakres pomocy świadczonej przez fundację

Fundacja ItAKA świadczy całodobową pomoc osobom dotkniętym problemem zaginięcia – w tym rodzicom, których dzieci zostały uprowadzone.

W przypadku porwań rodzicielskich Fundacja ItAKA świadczy następującą pomoc:
- pomoc poszukiwawczą
- pomoc prawną
- wsparcie psychologiczne dla rodziców i opiekunów
- mediacje

Aby skorzystać z naszej pomocy można się z nami skontaktować pod bezpłatnym całodobowym telefonem 116 000 w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka.

Zaginięcie można zgłosić do Fundacji ITAKA telefonicznie, mailowo lub pocztą tradycyjną. Towarzyszy temu:
(1) wypełnienie, podpisanie i przesłanie formularza zgłoszenia zaginięcia (format PDF) dostępnego na stronie internetowej www.zaginieni.pl
(2) przesłanie kopii lub skanu zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia wydanego na żądanie osoby zgłaszającej przez policję
(3)  przesłanie  do  Fundacji  aktualnego  zdjęcia  zaginionego  dziecka  –  odbitki  lub  w  formie elektronicznej

Do dyspozycji rodziców, którzy nie wiedzą dokąd i w jakich okolicznościach wyjechało ich dziecko, pozostaje zespół psychologów, prawników oraz mediator rodzinny. Fundacja ITAKA co do zasady kończy poszukiwania zaginionej osoby, gdy zachodzą wymienione w punkcie D przesłanki zakończenia poszukiwań przez policję.

Polecamy serwis: Dziecko i prawo

Tekst pochodzi z poradnika Fundacji ITAKA "Kiedy rodzic porwał dziecko. Podstawowe informacje prawne", Warszawa 2012.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Długi w małżeństwie w praktyce

  Wspólna odpowiedzialność małżonków za długi w małżeństwie zależy od wielu czynników. Czy intercyza zawsze chroni przed zadłużeniem?

  Wniosek o EKUZ online - zmiana od 1 października 2021 r.

  Wniosku o EKUZ online od 1 października 2021 r. nie złożymy przez e-mail. Dotyczy to wyjazdów turystycznych.

  RODO II czyli Rozporządzenie o e-Prywatności – co już wiemy?

  RODO II czyli Rozporządzenie o e-Prywatności to nowa regulacja unijna dotycząca bezpieczeństwa danych w Internecie.

  Monitoring na posesji a przepisy o ochronie danych osobowych

  Monitoring na posesji może nam przysporzyć wielu problemów natury prawnej. Warto pamiętać o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

  Presja odpowiadania na służbowe maile i telefony podczas urlopu?

  Presję odpowiadania na służbowe maile i telefony podczas urlopu odczuwa co czwarty Polak. Kto ma największy problem z przejściem w tryb offline?

  Senackie poprawki do nowelizacji KPA [KOMENTARZ]

  Senat stworzył rozwiązanie, które tak naprawdę podzieli uprawnionych na dwie grupy. Zmiany komentuje radca prawny Jan Delmanowski.

  Dobry start - ZUS przelał prawie 240 mln zł na wyprawki

  ZUS przelał prawie 240 mln zł na konta w ramach programu "Dobry start". Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód.

  Zmiany w Kodeksie karnym ze względu na dobro dziecka

  Rząd zapowiada zmiany w Kodeksie karnym. "Musimy chronić dobro dziecka" - mówił minister w KPRM Michał Wójcik.

  Konfiskata pojazdu w projekcie Kodeksu karnego

  Rozwiązania dotyczące m.in. konfiskaty pojazdu mają się znaleźć w w osobnym projekcie Kodeksu karnego.

  Wysokie kary za zaśmiecanie m.in. plaż

  Rząd zapowiada zaostrzenie kar za zaśmiecanie m.in. plaż i lasów. Grzywna miałaby wzrosnąć z 500 zł do nawet 5 tys. zł.

  Recepta farmaceutyczna w 2021 r.

  Czym jest recepta farmaceutyczna? Kto w 2021 r. może skorzystać z takiej recepty? Kiedy można ją wystawić?

  Dziecko cudzoziemca urodzone w Polsce

  Narodziny i związane z tym procedury dotyczą również dzieci obcokrajowców. Jaka jest sytuacja prawna urodzonych w Polsce dzieci cudzoziemców?

  Fundusz Kompensacyjny Szczepień - projekt przyjęty przez rząd

  Projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych został przyjęty przez rząd. Kto będzie mógł otrzymać świadczenie?

  Jak zamówić e-receptę przez Internet?

  Jak zamówić e-receptę przez Internet? Można to zrobić na Internetowym Koncie Pacjenta.

  Co wie o nas Internet?

  Dane osobowe w Internecie rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Co wie o nas Internet? Czy dane można wykorzystać przeciwko nam?

  Mój wizerunek - czy to tylko zdjęcie?

  Każdy ma swoje wyobrażenie czym jest wizerunek albo co potocznie uznawane jest za wizerunek.

  Koszty sądowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym

  Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przesądza, że w w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydatki ponosi Skarb Państwa.

  Wyprzedaże - jakie prawa ma konsument?

  Letnie wyprzedaże trwają nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Czy konsument może zwrócić towar? Co z reklamacją?

  24 lipca przypada Święto Policji

  24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował najważniejsze dane dla województwa mazowieckiego.

  Rodzinny kapitał opiekuńczy - projekt ustawy

  Projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym został skierowany do konsultacji społecznych. Komu będzie przysługiwało świadczenie?

  ETPCz: o powoływaniu sędziów do Izby Dyscyplinarnej SN

  Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził poważne nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

  12 tys. zł na dziecko w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego

  12 tys. zł na dziecko to maksymalna kwota nowego świadczenia dla rodziców. Komu będzie przysługiwał rodzinny kapitał opiekuńczy? W jakich częściach?

  Rzecznik Finansowy ostrzega przed oszustwami inwestycyjnymi

  Rzecznik Finansowy apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jak weryfikować wiarygodność platform?

  Kontakty z dzieckiem a kwarantanna – MS chce zmiany przepisów

  Ministerstwo Sprawiedliwości uznało za zasadny postulat zwolnienia z kwarantanny osób realizujących kontakty z dziećmi poza granicami kraju.

  Overbooking z powodu pandemii?

  Czy pandemia usprawiedliwia overbooking?Jakie prawa przysługują pasażerom linii lotniczych?