| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Postępowanie administracyjne > Postępowanie skargowe

Postępowanie skargowe

Skarga to środek kontroli organów administracji publicznej. Skargę piszemy, jeżeli chcemy interweniować w konkretnej sprawie.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Zobacz: Kiedy składa się zażalenie

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest, w przypadku gdy dotyczy ona zadań lub działalności:

  • rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
  • organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
  • wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - rada gminy,
  • zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych - rada powiatu,
  • zarządu i marszałka województwa - sejmik województwa,
  • wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu - właściwy minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów,
  • innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
  • ministra - Prezes Rady Ministrów,
  • organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega.

Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności organizacji społecznej właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji, a w stosunku do organu naczelnego organizacji - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością tej organizacji.

Zobacz: Czym jest postanowienie

Skarga powinna być sporządzona w taki sposób, aby można było ustalić jej przedmiot, zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Zobacz również serwis: Sprawy urzędowe

O sposobie załatwienia skargi, organ właściwy, zawiadamia skarżącego.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Olga Rzycka

Coach, trener, psycholog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »