reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Postępowanie administracyjne > Co powinna zawierać decyzja administracyjna

Co powinna zawierać decyzja administracyjna

Podstawowym dokumentem, w którym organ administracji publicznej załatwia sprawę, jest wydawana przez niego decyzja, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzja administracyjna to pismo, które po uprawomocnieniu określa prawa i obowiązki strony postępowania. Podstawowe zasady redagowania pism prawnych w postępowaniu administracyjnym reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Pismo w postępowaniu administracyjnym adresowane jest do strony.

Definicje strony zawiera art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne również jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Zobacz także: Odwołanie od decyzji administracyjnej

Decyzja powinna zawierać:

  • oznaczenie organu administracji publicznej;
  • datę wydania, jest elementem koniecznym;
  • oznaczenie strony lub stron, zazwyczaj oznaczenie strony ogranicza się do podania imienia i nazwiska (nazwy) strony oraz jej adresu;
  • powołanie podstawy prawnej, należy podać jak najbardziej szczegółowo;
  • rozstrzygniecie;
  • uzasadnienie faktyczne i prawne;
  • pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie;
  • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.

Decyzja powinna się rozpoczynać od oznaczenia organu administracji publicznej, który ją wydaje. Wystarczy podanie nazwy organu, nie ma tez potrzeby podawania adresu.

Dla ważności decyzji nie jest wymagane podanie miejsca wydania decyzji.

Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Zobacz: Czym jest decyzja administracyjna

Należy zaznaczyć, że nie każda decyzja wymaga uzasadnienia. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.

Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny.

Każda decyzja musi zawierać pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie.
Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia. Pouczenie może również wskazywać organ odwoławczy oraz termin wniesienia środka prawnego.

Zobacz również serwis: Gmina

Decyzja powinna być doręczona na piśmie bądź przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w szczególnych przypadkach może być ogłoszona ustnie.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama