Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasada załatwienia spraw bez zbędnej zwłoki

Karolina Muzyczka
Doktor nauk prawnych; adiunkt w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Ponadto współpracuje z uczelniami: Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy; Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wejherowie, Społeczną Akademią Nauk w Warszawie; Uniwersytetem SWPS; Staropolską Akademią Nauk w Kielcach
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniach odwoławczych, w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania./Fot. Shutterstock
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniach odwoławczych, w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania./Fot. Shutterstock
fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Terminy załatwienia spraw

REKLAMA

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Zgodnie z § 2 tego artykułu niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogły być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęciem postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, przed którym toczy się postępowanie. W myśl art. 35 § 3 k.p.a. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniach odwoławczych, w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z § 3a. załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. W myśl art. 35 § 4 k.p.a. przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

REKLAMA

W myśl art. 36. § 1 k.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. Strona, której sprawa nie została rozpatrzona w terminie ustawowym lub w terminie wyznaczonym, ma prawo wnieść zażalenie do organu wyższej instancji.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!

Przesłanki złożenia ponaglenia

Ponaglenie należy złożyć w trybie art. 37 k.p.a. na nieterminowe załatwienie sprawy tzw. bezczynność organu, przekroczenie terminu lub nie niedopełnienie wymagalnych formalności, co powoduje, że organ jest zwłoce, do organu wyższego stopnia. W tej kwestii wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lipca 1999 r. stwierdzając, że „organ administracji publicznej pozostaje bezczynności w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 K.p.a. jeżeli nie dopełnił czynności określonych w art. 36 K.p.a. lub nie podjął innych działań wynikających z przepisów procesowych mających na celu usunięcie przeszkody w wydaniu decyzji”. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 1999 r. sygn. akt. I SAB 60/99). Strona może je złożyć w sytuacji, gdy uzna, że wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy nie jest zasadne. W związku z powyższym organ wyższego stopnia poweźmie wiadomość o niezałatwieniu spraw w terminie przez podległy mu organ administracyjny. Zażalenie, o którym mowa, jest jednym zażaleniem przewidzianym przez K.p.a., które przysługuje nie na postanowienie, ale na milczenie organu. Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie jest specyficznym środkiem ochrony praw strony w postępowaniu administracyjnym i podatkowym. Ich przedmiotem nie jest, bowiem postanowienie organu administracji, lecz służą one kwestionowaniu przekroczenia ustawowego maksymalnego terminu załatwienia sprawy albo stanowią zaskarżenie wykonania postanowienia organu o wyznaczeniu drugiego terminu załatwienia sprawy (art. 36 § 1 k.p.a., art. 140 § 1 o.p.). Z tego względu przepisy art. 141-144 k.p.a. o zażaleniach powinny być do nich stosowane odpowiednio. Wewnątrzadministracyjne środki prawne nie pozostają w dyspozycji strony w przypadku bezczynności ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego (dalej: SKO), ponieważ nad tymi organami nie ma organów wyższego stopnia.

Organ wyższego stopnia, uznając zażalenie/ponaglenie za uzasadnione, powinien wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy i jednocześnie zarządzić wyjaśnienie powodów zwłoki, ustalenie osób winnych jej powstania oraz nakazać wprowadzenie środków, które wyeliminują powstawanie zwłoki w przyszłości (art. 37 § 1 i 2 k.p.a.). Zażalenie należy uznać za uzasadnione w każdym przypadku, gdy zostanie stwierdzony upływ terminu załatwienia sprawy, przy jednoczesnym braku okoliczności niezależnych od organu, a wymienionych w art. 35 § 5 k.p.a. Oznacza to, że może być ono wniesione w każdym czasie po upływie terminu, jaki ma organ na załatwienie sprawy (ustawowego lub wyznaczonego w trybie art. 36 k.p.a.), jeżeli strona jest przekonana, że organ pozostaje w zwłoce. Z uregulowania tego płynie wniosek, że to do strony należy decyzja, czy zażalenie wnieść natychmiast po upływie terminu wskazanego w ustawie, czy dopiero po upływie terminu wskazanego przez organ. Wnosi się je do organu wyższego stopnia w rozumieniu art. 17 k.p.a. Ponaglenie to środek procesowy służący stronie do zwalczania bezczynności organu podatkowego. Pojęcie to trafniej określa istotę tego środka prawnego niż termin "zażalenie", o którym mowa w art. 37 k.p.a. Niemniej zasady i tryb stosowania ponaglenia w postępowaniu podatkowym są analogiczne do tych, które zostały omówione w odniesieniu do zażalenia na bezczynność. Dodać jedynie należy, że istotnej modyfikacji uległo uregulowanie dotyczące wskazania organu właściwego do rozpoznania ponaglenia. Ogólna reguła, że organem właściwym jest organ podatkowy wyższego stopnia (art. 141 § 1 pkt. 1 o.p.), została uzupełniona przez regulację przypadku szczególnego (art. 141 § 1 pkt 2 o.p.), z której wynika, że w przypadku bezczynności Ministra Finansów w sprawach przez niego rozpoznawanych, tak w pierwszej, jak i w drugiej instancji, organem właściwym do rozpoznania ponaglenia będzie on sam, ponieważ art. 13 § 3 o.p. z samą ogólną pozycją procesową tego organu jako odwoławczego, a nie z jego czynnościami w danym postępowaniu w konkretnej sprawie podatkowej, wiąże status organu wyższego stopnia i związane z nim uprawnienia nadzorcze. Tym przypadkiem szczególnym nie objęto SKO. Płynie stąd wniosek, że na bezczynność SKO w sprawach podatkowych rozpoznawanych w drugiej instancji ponaglenie nie przysługuje, ponieważ nie ma nad nim organu wyższego stopnia w rozumieniu art. 13 § 3 o.p. To zróżnicowanie pozycji ministra i SKO (odmiennie niż w k.p.a.) nie znajduje, moim zdaniem racjonalnego uzasadnienia, może być natomiast powodem pewnych perturbacji dla podatnika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Konsekwencje prawne wobec pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie

REKLAMA

Konsekwencje, które można wyciągnąć wobec pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie, wymienia art. 38 k.p.a. Sprowadzają się one do możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej, a nawet innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. W grę wchodzi tu odpowiedzialność cywilna i karna. Z odpowiedzialnością cywilnoprawną będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy w wyniku niezałatwienia sprawy w terminie strona poniesie szkodę, a organ administracji będzie zobowiązany do jej naprawienia, a następnie wystąpi z roszczeniami regresowymi wobec pracownika art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (k.c.) (t. j. 2020, poz. 875.). Odpowiedzialność karna zaistnieje wtedy, gdy niezałatwienie sprawy w terminie nastąpiło w wyniku przyjęcia korzyści majątkowej przez pracownika.

Kodeks nie określa, jak należy postąpić w przypadku uznania zażalenia za nieuzasadnione. Podzielam pogląd, że w takiej sytuacji organ powinien w formie postanowienia orzec, że zażalenie nie zostało uwzględnione.

Bibliografia:

 1. K. Muzyczka, Ochrona jednostki przed bezczynnością organu publicznego w Polsce, „Państwo prawne” Nr 1(5)15 Warszawa 2015;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego, t. j. Dz. U. z 2020 r., poz., 1298, dalej k.p.a.
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t. j. 2020, poz. 875., dalej: k.c.;
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t. j. 2020, poz. 1325, dalej o.p.;
 5. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 1999 r. sygn. akt. I SAB 60/99.

Polecamy serwis: Postępowanie administracyjne

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowe kary już od 1 października. Nawet 20 lat więzienia dla pijanych kierowców

  Według dziennych statystyk, prowadzonych przez polską Policję, od początku roku zatrzymano ponad 70 000 pijanych kierowców. Już 1 października dojdzie do kolejnego zaostrzenia przepisów. Czy wyższe kary za jazdę na podwójnym gazie sprawią, że rodzime drogi staną się bezpieczniejsze?

  Wybory 2023. Do kiedy można się zgłosić na bezpłatny transport? Wkrótce mija termin!

  Bezpłatny transport do lub z lokalu wyborczego. Zamiar skorzystania można zgłosić w gminie do 2 października. Do 5 października gminy podadzą do publicznej wiadomości, jak będzie zorganizowany przewóz pasażerów w dniu wyborów. 

  Jak inflacja wpływa na ubezpieczenia? Rzecznik Finansowy przygotował analizę

  Eksperci Biura Rzecznika Finansowego przygotowali specjalne opracowanie. Możemy dowiedzieć się z niego czym jest inflacja i jak wpływa na umowy ubezpieczenia, jakie konsekwencje niesie za sobą tzw. nadubezpieczenie lub niedoubezpieczenie mienia, jakie działania podjąć, aby zminimalizować skutki inflacji i uchronić się przed otrzymaniem świadczenia w wysokości, nie pozwalającej na pokrycie poniesionej szkody.

  24 dni w sanatorium z ZUS. Kto może skorzystać z rehabilitacji?

  Rehabilitacja z ZUS może odbywać się w systemie ambulatoryjnym albo stacjonarnym. W przypadku tej drugiej- kuracjusz może spędzić ponad trzy tygodnie na wjeździe w sanatorium. 

  REKLAMA

  Mowa nienawiści

  Mowa nienawiści (tzw. hate speech) to zjawisko, które może występować zarówno w przestrzeni online, jak i offline. Ma ono poważne negatywne skutki społeczne. Na mowę nienawiści są szczególnie narażone dzieci.

  Czym jest świadczenie rehabilitacyjne i komu przysługuje?

  Zdarza się, iż z powodu długotrwałej choroby czy konieczności rehabilitacji powrót do pracy nie jest jeszcze możliwy. Wielu pracowników zastanawia się wówczas nad możliwością otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego. Co to za rozwiązanie? Komu przysługuje i na jak długo? Prezentujemy najważniejsze informacje.

  Minister Telus: Ukraina złożyła propozycję licencjonowania towarów rolnych

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus powiedział: Ukraina złożyła propozycję licencjonowania towarów rolnych; jeżeli Polska powie, że do końca roku nie potrzebuje czterech zbóż, to nie będą wydawane licencje. Jest to kwestia do rozważenia, ale wydaje się, że jest to dobra propozycja.

  Wydatki związane z edukacją dziecka mogą być problemem, gdy brakuje alimentów

  Dla w sumie 6,446 mln młodych ludzi 1 września rozpoczął się rok szkolny 2023/2024. Wśród nich jest ok. 1,46 mln przedszkolaków oraz 4,66 mln uczniów szkół podstawowych i średnich. Dla zdecydowanej większości tych żaków nowy rok szkolny to czas potężnych wyzwań i sukcesów. Stres związany z edukacją pociech nie omija także rodziców, od których również w tym zakresie wymaga się bardzo dużo – od zaangażowania, wspierania szkolnych inicjatyw, po finansowanie m.in. wycieczek, licznych atrakcji czy dodatkowych lekcji lub zajęć pozalekcyjnych. 

  REKLAMA

  Trolling

  Trolling stanowi obecnie poważne zagrożenie w komunikacji pomiędzy użytkownikami Internetu. Jakie metody obrażania w sieci najczęściej spotykamy i w jaki sposób możemy się przed nimi chronić?

  "Następca tronu Dubaju" oszukał seniora na ponad 70 tys. zł

  Kolejna ofiara oszustwa "na legendę". 76-letni mieszkaniec Krakowa stracił ponad 70 tys. zł. Policja apeluje o rozsądek i zachowanie czujności.

  REKLAMA