REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Inne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym

 Pracodawca zwraca się z zapytaniem czy ma prawo zatrudnić młodocianego pracownika na umowę o pracę?

Pracownik młodociany nie może pracować w porze nocnej

Pracodawca chce zatrudnić pracownika młodocianego w lokalu rozrywkowym jako kelnera od 24 do 6 rano. Czy ma do tego prawo zgodnie z kodeksem pracy?

Czas pracy pracownika młodocianego

Pracodawca zwraca się o poradę prawną w sprawie dla niego kluczowej , a dotyczącej młodocianego pracownika który jest w wieku lat 16. Czy pracownik taki może pracować w pełnym wymiarze czasu pracy?

Urlop wypoczynkowy młodocianego

Po jakim czasie młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego i kogo nazywamy pracownikiem młodocianym?

REKLAMA

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Pracodawca zwraca się z zapytaniem czy pracownik w zakładzie pracy ma prawo żądać od pracodawcy zgody na szkolenia pracownicze w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych?

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu

Czy pracodawca ma prawo nie przyjąć osoby do pracy ze względu na płeć, lub stanowisko pracy warunkować finansowo z uwagi na różnice płci?

Wolność i dobra osobiste pracownika

Pracodawca dopuszcza się względem pracownika krytyki słownej, której świadkiem są inni pracownicy. Krytyka ta nie ma nic wspólnego z pracą pracownika, lecz z jego życiem osobistym. Czy pracodawca ma prawo do takiego rodzaju zachować względem pracownika?

Wola stron do co podjęcia stosunku pracy

Pracodawca zagroził pracownikowi któremu kończy się umowa o pracę na czas nieokreślony, że jeżeli nie podpisze nowej umowy o pracę na tych samym warunkach i odejdzie z pracy , wówczas wystawi mu negatywne świadectwo pracy. Czy pracodawca ma prawo do tego rodzaju praktyk względem pracownika?

REKLAMA

Bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy

Pracownik pracuje na budowie u swojego pracodawcy ponad 2 lata . Od tego czasu pracodawca wielokrotnie przeżuł tego pracownika w różne miejsca budowy nie informując go wcześniej o ewentualnych zagrożeniach istniejących w nowym miejscu pracy jak również nie zabezpieczał pracownikowi stanowiska pracy. Czy tego rodzaju działania pracodawcy są zgodne z prawem pracy?

Zawarcie umowy o pracę

Pracodawca sporządzając umowę o pracę zaniedbał zapis dotyczący rodzaju umowy. Jaka jest sytuacja pracownika, jeżeli w umowie o pracę nie oznaczono jej rodzaju?

Zmniejszenie zagrożenia w miejscu pracy

Zakład pracy zwraca się z zapytaniem, na czym polegają obowiązki pracodawcy związane ze zmniejszeniem zagrożeń w miejscu pracy?

Zatrudnienie młodocianych pracowników

W firmie zajmującej się mechaniką pojazdową zatrudnionych jest kilkunastu pracowników, w tym trzech młodocianych. Część z pracowników zajmujących się lakiernictwem narażonych jest na większe zagrożenia niż pozostali zatrudnieni w charakterze mechaników samochodowych. Czy pracownicy młodociani powinni w związku z tym być jakoś szczególnie o zagrożeniach tych poinformowani?

Bezpieczne warunki pracy

Pracownik zapytuje, jaki jest zakres podmiotowy obowiązku pracodawcy zapewniania bezpiecznych warunków pracy?

Od kiedy stosunek pracy jest nawiązany?

Jeżeli umowa o pracę została sporządzona bez określenia jej daty obowiązywania, jakie okoliczności powinny być wzięte pod uwagę by nadać skuteczność woli stron?

Dyskryminacja ze względu na wiek pracownika

Pracodawcy wymówił pracownicy pracę z powodu osiągnięcia przez nią wieku emerytalnego, czy jest to rodzaj dyskryminacji ze strony pracodawcy?

Czy pracodawca ma prawo czasowego zawieszenia uprawnień przysługujących pracownikom?

Tak. Pracodawcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej na czas oznaczony zawiesić całkowicie lub częściowo obowiązywanie niektórych przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Prawo pracy-najważniejsze zagadnienia

Jakie prawa przysługują pracownikowi w razie wypowiedzenia, jakie znamiona nosi dyskryminacja pracowników?- zapoznaj się z odpowiedziami na te, oraz inne pytania z zakresu prawa pracy.

Czy spółka może stać się pracodawcą?

Spółka jawna, jak również spółka komandytowa mogą stać się pracodawcą w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy.

Prawo do nagrody jubileuszowej a zapisy układu zbiorowego pracy

Pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, kiedy obowiązywał w Spółce układ zbiorowy pracy, który prawo to uzależniał od ogólnego stażu pracy. Między czasie zmieniły się przepisy wewnętrzne pracodawcy. Obecnie pracownik nie ma prawa do nagrody jubileuszowej. Czy zapisy układu zbiorowego pracy należy stosować wobec tego pracownika?

Uprawnienia pracownika w razie wypowiedzenia umowy o pracę

W razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przysługuje kilka możliwości jego kwestionowania, w myśl przepisów kodeksu pracy.

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy jest świadczeniem, które przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi. Sprawdź jakie kryteria należy spełnić aby je otrzymać!

Nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy kształtują się pewne uprawnienia, przewidziane w Kodeksie Pracy.

Niezgodne z prawem rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

W przypadku gdy pracodawca naruszył podstawowe obowiązki w stosunku do pracownika, rozwiązując z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z pogwałceniem jego praw, przysługiwać mu będą roszczenia, które wywodzić może z kodeksu pracy. Zobacz jak możesz przeciwdziałać bezprawnemu zerwaniu umowy o pracę przez pracodawcę!

Zatrudnienie w formie telepracy

Ze względu na szybki rozwój technologii jak i coraz większą informatyzację życia, wykształciła się ówcześnie nowa forma zatrudnienia mająca odpowiadać na zapotrzebowanie społeczeństwa informatycznego jakim się powoli stajemy.

Jak rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem?

Zarówno pracodawca jak i pracownik może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Bardzo często są one umieszczone w samej umowie, jednakże w przypadku braku odpowiednich postanowień umownych w tym względzie obowiązywać będą przepisy kodeksu pracy. Sprawdź zatem od czego zależy długość terminów wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresów wypowiedzenia może nastąpić z winy samego pracownika, jak i ze względu na wyjątkowe okoliczności stanowiące przeszkodę w jej wykonywaniu zaistniałe po stronie pracownika lub pracodawcy.

Spory wynikłe ze stosunku pracy

Podstawowym prawem pracownika w przypadku naruszenia jego praw wynikających ze stosunku pracy jest możliwość dochodzenia roszczeń z umowy o pracę na drodze sądowej.

Charakterystyka systemów czasu pracy

System czasu pracy to zbiór reguł normujących czas pracy w zakładzie pracy. Kodeks Pracy wprowadził wiele rodzajów systemów czasu pracy. Sprawdź czym charakteryzują się niektóre modele!

Ustalenie wymiaru urlopu- jak to zrobić?

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawo to zostało zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawdź zatem ile dni i za jaki okres pracy urlop się należy!

Praca w trakcie urlopu bezpłatnego

Część pracowników przebywających na bezpłatnym urlopie chciałaby podjąć dodatkowe zajęcie zarobkowe. Czy mają do tego prawo?

Prawa pracownika - urlop wypoczynkowy

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Sąd pracy i zawieszenie postępowania

Na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego sąd może zawiesić postępowanie, czyli wstrzymać bieg postępowania z możliwością jego późniejszego podjęcia.

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Zdarzają się sytuacje, w których pracodawca nie chce udzielić pracownikowi należnego mu urlopu. Czy może ulec on przedawnieniu?

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura

Konstrukcja emerytury wcześniejszej uzależnia nabycie prawa do tego świadczenia od uprzedniego złożenia stosownego wniosku przez zainteresowanego. Zasadniczo prawo do niej przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem emerytalnym z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Jak powinno być dokonana zmiana warunków pracy lub płacy

W umowie o pracę muszą być określone: strony umowy, a więc pracodawca i pracownik, rodzaj umowy, data zawarcia umowy oraz warunki pracy i płacy. Do tych ostatnich należą między innymi rodzaj wykonywanej pracy, miejsce jej wykonywania wynagrodzenie z określonymi jego składnikami, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy.

Strony w sporze pracownika z pracodawcą

Pracownik jak i pracodawca mogą występować po stronie powoda oraz pozwanego.

Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem i urlop wychowawczy

Zgodnie z art. 186§1 Kp urlop wychowawczy jest udzielany w wymiarze 3 lat nie dużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. W sytuacji sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, pracownik zgodnie z art. 186§2 Kp może skorzystać z dodatkowych 3 lat urlopu ,nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Umowy na czas określony na krótszy okres

Planowana jest nowelizacja kodeksu pracy, w której przewiduje się ograniczenie możliwości zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 2-4 lata.

Zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży

Stosunek pracy kobiet w ciąży podlega na mocy przepisów kodeksu pracy szczególnej ochronie.

Spożywanie alkoholu w pracy

Obowiązek zachowania trzeźwości w pracy to podstawowy obowiązek pracownika.

Nietrzeźwość pracownika w pracy

Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 kodeksu pracy ciężar udowodnienia nietrzeźwości, jako podstawy do rozwiązania stosunku pracy, spoczywa na pracodawcy.

Dyscyplinarne zwolnienie w trakcie wypowiedzenia

Przepisy prawa pracy nie zabraniają, aby w okresie wypowiedzenia, pracodawca rozwiązał z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia.

Przerwa na karmienie przysługująca pracownicy

Pracownicy karmiącej jedno lub więcej dzieci przysługują przerwy na karmienie. Długość przerwy zależy od liczby dzieci karmionych piersią jak i wymiaru czasu pracy.

Jak wygląda telepraca

Najczęściej z telepracy korzystają młode matki, pracownicy, którzy ze względu na konieczność opieki nad członkiem rodziny woleliby pracować w domu. Pracodawcy telepraca może natomiast umożliwić zatrudnienie pracowników zamieszkałych w innych częściach kraju.

Dodatki za pracę w porze nocnej

Pracownik wykonujący pracę w porze nocnej ze względu na jej większą uciążliwość ma prawo do dodatku, mającego zrekompensować niedogodności.

Co to jobsharing

Jobsharing tłumaczyć można jako „dzielenie biurka”. Dwaj pracownicy dzielą między sobą jedno stanowisko, obaj pracują zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, co w sumie daje jeden etat.

Praca zarobkowa a zmniejszenie emerytury

Częstą praktyką staje się kontynuowanie pracy zarobkowej osób, które przeszły na emeryturę bądź rentę. Jednakże przekroczenie progów granicznych może spowodować zmniejszenie a nawet zawieszenie świadczenia.

Prawa pracownicze a wykroczenia pracodawcy

Łamanie praw pracowniczych określamy mianem wykroczeń. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika zagrożone są karami grzywny.

Praca na czarno i jej konsekwencje

Praca tego typu nie ogranicza się tylko do zatrudnienia osoby bez zawarcia umowy. Oprócz pracodawcy nielegalnie zatrudnionemu pracownikowi również grożą sankcje, choć mniej dotkliwe.

Kalkulator umowy zlecenia

Jedną z atrakcyjniejszych form zatrudnienia dla pracodawcy jest umowa zlecenia. Zapoznaj się z kalkulatorem, dzięki któremu w łatwy sposób obliczysz swoje wynagrodzenie za wykonaną pracę.

REKLAMA