REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Inne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Wybór PKD jako złamanie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest z reguły opisywany bardzo ogólnie. Czy zatem sam fakt wyboru przez byłego Pracownika tego samego PKD co były Pracodawca na pewno stanowi złamanie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy stanowią przedmiot prac Sejmu. Zmiany przewidziane w poselskim projekcie ustawy miałyby obejmować bardzo dużą liczbę instytucji prawa pracy - od samego pojęcia stosunku pracy, zakazu dyskryminacji, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, dokonywania przez pracowników zabezpieczeń wekslowych aż do kwestii postępowania sądowego. Rewolucyjne zmiany mają dotyczyć również umów o pracę na czas określony.

Czy dziennikarze mogą publikować wszystkie informacje?

Dziennikarze mają obowiązek służyć społeczeństwu i państwu zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego. Powinni zachować szczególną staranność przy zbieraniu informacji oraz chronić dobra osobiste informatorów. Dziennikarze są uprawnieni do uzyskiwania informacji, ale nie mogą prowadzić ukrytej działalności reklamowej.

Jaki urlop wypoczynkowy przysługuje nauczycielom?

Regulacje dotyczące urlopu wypoczynkowego nauczycieli zawiera Karta Nauczyciela. Wymiar urlopu uzależniony jest od tego, czy placówka pracuje w systemie feryjnym.

REKLAMA

Ograniczenia w zatrudnieniu kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią

Ustawodawca w sposób szczególny chroni kobietę w okresie ciąży w zakresie trwałości stosunku pracy, ale również ogranicza się możliwość zatrudnienia w określonych warunkach.

Wyższa stawka rentowa

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która od 1 lutego 2012 r. podnosi składkę rentową do poziomu 8%.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Europie

Ponieważ w wielu państwach członkowskich zmniejsza się liczba ludności w wieku produkcyjnym, przewiduje się, że zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników wzrośnie o ponad 16 milionów miejsc pracy w okresie od chwili obecnej do roku 2020.

Stopa bezrobocia o rozmiar mniejsza

Najświeższe dane na temat światowego rynku pracy potwierdzają, że agencje zatrudnienia rzucają koło ratunkowe światowej gospodarce. To dzięki ich działaniom stopa bezrobocia utrzymuje się na stabilnym poziomie, a firmy zwiększają możliwości adaptacyjne do zmiany wolumenu zamówień.

REKLAMA

Pięć zasad umiejętnego zarządzania czasem pracy

Realizacja celów biznesowych firmy jest ściśle związana z efektywnością personelu. Kluczem do jej osiągnięcia jest umiejętność zarządzania czasem, czyli samym sobą.

Wolontariat a ochrona danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wolontariusz w swojej pracy często ma dostęp do danych osobowych gromadzonych przez korzystającego np. klientów ośrodka pomocy społecznej.

Palący problem w pracy

Obniżona wydajność, osłabienie wizerunku przedsiębiorstwa, straty finansowe, konflikt na linii pracownik – pracodawca, ale przede wszystkim zrujnowane zdrowie personelu – to tylko niektóre ze skutków jakie niesie ze sobą nałóg palenia w pracy.

Większa kontrola - większe bezpieczeństwo

Większe bezpieczeństwo podczas korzystania z komunikacji miejskiej, jazdy samochodem oraz szybsze akcje ratunkowe – obowiązek badań pracowniczych niektórych zawodów przynosi korzyści nam wszystkim. Dlatego specjalistyczne pracownie codziennie przeprowadzają testy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, których profesja wymaga dużych umiejętności psychofizycznych.

Pół roku zasiłku dla bezrobotnych

Maksymalnie do 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, oraz powiązanie jego wysokości z indywidualnym średnim miesięcznym wynagrodzeniem danej osoby w ostatnim roku pracy przed rejestracją w UP to propozycje zawarte w „Białej księdze” przez PKPP Lewiatan.

Zatrudnienie pracownika na zwolnieniu chorobowym

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pracownik, w przypadku którego lekarz orzekł niezdolność do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, otrzymuje z ubezpieczenia społecznego zasiłek chorobowy.

E-myto w opinii przedsiębiorców

Znamy wyniki pierwszej ankiety przeprowadzanej wśród przedsiębiorców na temat e-myta po uruchomieniu systemu viaTOLL. Na pytania odpowiadali w sierpniu przedstawiciele firm należących do branżowych i regionalnych izb gospodarczych, zrzeszonych w KIG.

Nowe przepisy dotyczące pracy cudzoziemców

W dniu 28 lipca 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę .

Pomoc prawna z prawa pracy

Kwestie dotyczące stosunku pracy: rodzaju umowy, wynagrodzenia, roszczeń w stosunku do pracodawców, czy inne związane z prawem pracy są poruszane na naszym forum, gdzie użytkownicy mogą uzyskać pomoc prawną z zakresu prawa pracy.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

U każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia pracowników może zostać przeprowadzona kontrola w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

Elastyczne gospodarowanie czasem pracy pracowników

Organizacja pracodawców proponuje utrzymanie możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy oraz ustalania indywidualnego czasu pracownika na zasadach ruchomego czasu pracy.

Czy szybki wzrost płacy minimalnej jest korzystny?

Płaca minimalna zabija miejsca pracy- tak wynika z analizy Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. FOR wskazuje, że zbyt szybkie podwyższanie minimalnej płacy powoduje likwidację wielu miejsc pracy, co skutkuje większym zainteresowaniem pracowników szarą strefą, a  to z kolei może spowodować biedę, bezrobocie oraz dziurę w finansach publicznych.

Wakacje pod gruszą i palmą na koszt pracodawcy

Dofinansowanie do wypoczynku to jedna z form pomocy w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Wśród pracowników cieszy się szczególnym zainteresowaniem, bo umożliwia sfinansowanie urlopu, który często jest poza ich zasięgiem finansowym.

Zakaz konkurencji w okresie trwania stosunku pracy

Osobny rozdział kodeksu pracy w dziale obowiązki pracodawcy i pracownika został przeznaczony na uregulowanie kwestii zakazu konkurencji. Zgodnie z art. 101[1] kp - pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

Zakład pracy jako zorganizowana całość może być przedmiotem obrotu. Ustawodawca przewidział wobec tego skutki jakie może nieść dla pracowników zbycie przedsiębiorstwa lub jego części dla innego pracodawcy.

Kontrola prawidłowości korzystania ze zwolnień lekarskich przez pracownika

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasadniczym organem uprawnionym do kontrolowania prawidłowości korzystania ze zwolnień lekarskich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w przyznawaniu emerytur i rent

W projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zaproponowano dalsze zmiany dotyczące zasad przyznawania rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Kto może zrzeszać się w związkach zawodowych?

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.

Co można, a czego nie można finansować z funduszu socjalnego?

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników (w przeliczeniu na etaty) - na dzień 1 stycznia danego roku, powinien utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki można sfinansować z jego środków.

Organizacja czasu pracy a elastyczne formy zatrudnienia

Wysoka znajomość rozwiązań elastycznego rynku pracy tylko w niewielkim stopniu przekłada się na ich stosowanie w praktyce. Jedynym rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym jest zatrudnienie na czas określony, które występuje w 76% badanych przedsiębiorstw - wynika z badania PKPP Lewiatan.

Urlop na żądanie

Pracownicy mogą korzystać z przywileju urlopu na żądanie od 1 stycznia 2003 roku. Jaką ma formę, jak jest zaklasyfikowany przez prawo i jak go uzyskać? Pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu na żądanie na życzenie pracownika, we wskazanym przez niego czasie.

Niezasadne wypowiedzenie mowy o prace uprawnienia pracownika

Zasadniczym uprawnieniem pracownika w razie wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwość odwołania się od decyzji pracodawcy do sądu pracy.

Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą

Szczególnym uprawnieniem związków zawodowych jest możliwość wdania się z pracodawcą w spór zbiorowy. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.

Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację ze względu na płeć

Kwestia ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację ze względu na płeć stanowi istotne zagadnienie z punktu widzenia pracownika zamierzającego sądownie dochodzić roszczeń w związku z naruszeniem przez pracodawcę zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.

Wezwanie do sądu a absencja w pracy

Wezwania do sądu skutkują koniecznością stawienia się w dzień roboczy. Jak przedstawia się ta kwestia z punktu widzenia relacji pracodawca - pracownik? Czy pracodawca ma prawo nie zapłacić nam za dzień nieobecności w pracy spowodowany koniecznością stawienia się na wezwanie Sądu oddalonego od miejsca zamieszkania?

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem, w którym pracodawca potwierdza zatrudnienie pracownika. W dokumencie tym są zawarte nieodzowne informacje o podwładnym przydatne dla kolejnego pracodawcy. Pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

Odprawa pośmiertna

Rodzina pracownika, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy, ma prawo do odprawy pośmiertnej. Kwestie odprawy reguluje Kodeks pracy. Odprawa przysługuje niezależnie od tego na jakiej podstawie pracownik nawiązał stosunek pracy, w jakim wymiarze ani okresu, w jakim pozostawał w stosunku pracy przed śmiercią.

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca, którą pracownik wykonuje poza obowiązującymi go normami czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Za takową pracę przysługuje odpowiednio wyższe wynagrodzenie. Reguluje to kodeks pracy.

Kontrola pracowników a zmiany w ochronie danych osobowych

Generalny inspektor danych osobowych może kierować do firm wystąpienia ze wskazówkami, jak należy stosować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Wystąpienia GIODO będą miały wpływ na zakres i sposób kontroli przeprowadzanych przez pracodawców.

Prawo do oddzielnego wynagrodzenia a pracę w warunkach nadliczbowych.

Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, ustalone zgodnie z przepisami kodeksu, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, przy czym praca taka jest dopuszczalna między innymi w razie "szczególnych potrzeb pracodawcy"- wynika z art.133 § 1 Kodeksu Pracy.

Usługa pracy tymczasowej a korzyści z niej

Rozpowszechnianie elastycznych form zatrudnienia w określanych branżach, czy na określone rodzaje stanowisk, przestaje być konieczne. To, że pracownicy produkcyjni często zatrudniani są przez zewnętrzne agencje pracy tymczasowej, a następnie w okresach wzmożonej produkcji oddelegowywani do danej firmy, raczej nikogo już nie zaskakuje.

Dowód ustania stosunku pracy, albo wstrzymanie emerytury

Aby zachować prawo do świadczeń emerytalnych według nowych przepisów emeryci zobowiązani są przedstawić w ZUS świadectwo pracy albo zaświadczenie z firmy o tym, że rozwiązali stosunek pracy.

Święto Trzech Króli dniem wolnym od pracy

Święto Trzech Króli, przypadające 6 stycznia od 2011 będzie uznawane za święto państwowe. Oznacza to dla pracowników i pracodawców kolejny dzień wolny od pracy.

Forma prawna układu zbiorowego pracy

Układ zbiorowy pracy zawiera się w formie pisemnej na czas nie określony lub na czas określony. W układzie ustala się zakres jego obowiązywania oraz wskazuje siedziby stron układu.

Natychmiastowe rozwiązanie układu zbiorowego pracy

Czy możliwe jest natychmiastowe rozwiązanie układu zbiorowego pracy przez oświadczenie woli jednej ze stron układu?

Prawo do odpoczynku pracownika

Zgodnie z art. 132 § 1 kodeksu pracy każdemu pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Czy w przypadku , kiedy pracownikowi skrócono okres wypowiedzenia umowy o pracę będzie w związku z zaistniałym zdarzeniem przysługiwało mu wynagrodzenie?

Urlop na żądanie dla nauczyciela

Podstawowym aktem prawnym określającym prawa i obowiązki pracownicze nauczycieli jest ustawa Karta Nauczyciela. Artykuł 91c ust. 1 Karty Nauczyciela stanowi, że w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, nieuregulowanych przepisami tej ustawy, mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy. Instytucja urlopu na żądanie nie została unormowana w Kracie Nauczyciela.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej - poradnik

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy musi dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Chyba że, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Ponadto pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych przysługują różnego rodzaju dofinansowania, m.in. do wynagrodzenia. Dlaczego warto zatrudnić osobę niepełnosprawną i jakie prawa przysługują pracodawcy?

Wymogi BHP w biurze

Pracodawca zamierza odremontować część budynku i przeznaczyć go na biura dla pracowników. Jakie wymogi bhp muszą być spełnione do pracy pracy w biurze?

Wydawanie posiłków w trakcie pracy

Powszechnie spotyka się różne opinie na temat wydawania posiłków w miejscu pracy dla pracownika. Czy są jakieś przepisy regulujące te kwestie?

Stosowanie polskich norm w zakresie BHP

Pracodawca zwraca się z zapytaniem jaki charakter mają Polskie Normy w zakresie wymagań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy?

REKLAMA