REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

REKLAMA

Jakie prawa przysługują pracownikowi w razie wypowiedzenia, jakie znamiona nosi dyskryminacja pracowników?- zapoznaj się z odpowiedziami na te, oraz inne pytania z zakresu prawa pracy.

Czy w umowie o pracę z pracownikiem zatrudnionym na część etatu np. 1/4, musi zostać wskazany rozkład czasu pracy z dokładnością dni oraz godzin pracy w danym dniu? Czy jest dopuszczalny zapis różnicujący rozkład czasu pracy np. środa: 3 godziny, czwartek: 3 godziny, piątek: 4 godziny?

REKLAMA


TAK. Strony stosunku pracy mogą w sposób samodzielny ustalać warunki na jakich zawarta jest umowa o pracę byle ustalenia te nie naruszały norm przyjętych przez kodeks pracy. W sytuacji gdy zawierana jest umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, bardzo istotne jest wskazanie wymiaru czasu pracy zatrudnianego pracownika.
Jeżeli strony w umowie o pracę nie określą wymiaru czasu pracy, przyjmuje się, że ustaliły wykonywanie pracy na pełnym etacie, chyba że co innego wynika z analizy sytuacji faktycznej. Wymiar czasu pracy można określić przez podanie ułamka etatu (np. 1/4) .
Nie wykluczony jest zapis umowy o pracę, w którym różnicuje się ilość godzin pracy w poszczególne dni. Ważne jest, aby ustalona w taki sposób liczba godzin pracy odpowiadała wymiarowi etatu. Precyzyjne określenie rozkładu czasu pracy nie jest jednak często stosowane.
W przypadku umów o pracę z pracownikami niepełnoetatowymi, powinien zostać zawarty w nich dodatkowy element. Przewiduje go art. 151 § 5 kodeksu pracy. W myśl tego przepisu strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia.

Zobacz art.151 Kodeksu Pracy

Praca w godzinach nadliczbowych

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks pracy ( Dz. U z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Miesiąc temu zostałam zatrudniona na stanowisku księgowej w firmie informatycznej. Do dnia dzisiejszego pracodawca nie przekazał mi umowy o pracę. Czy w związku z tym zostałam zatrudniona zgodnie z prawem i czy jestem pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy?


Konsekwencją niezachowania formy pisemnej jest obowiązek pracodawcy potwierdzenia pracownikowi na piśmie, nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy, ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 kodeksu pracy).

Zobacz art. 29 Kodeksu Pracy


Istnieje obowiązek sporządzenia umowy o pracę w formie pisemnej. Pracodawca sporządza umowę o pracę co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden należy wręczyć pracownikowi, a drugi włączyć do jego akt osobowych. Jeżeli jednak umowa została zawarta ustnie lub w sposób dorozumiany (np. poprzez dopuszczenie pracownika do pracy), to nie oznacza to, iż jest ona nieważna. W tym przypadku stosunek pracy został jak najbardziej nawiązany, poprzez faktyczne wykonywanie pracy. Zaniedbania wynikające z braku umowy o pracę należy natychmiast wyjaśnić z pracodawcą.
Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
4) wymiar czasu pracy,
5) termin rozpoczęcia pracy.

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks pracy ( Dz. U z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

 O czym powinien poinformować pracodawca nowo zatrudnionego pracownika?

Pracodawcy muszą poinformować zatrudnianych pracowników o tzw. pozaumownych warunkach zatrudnienia. Obowiązek ten wynika z art. 29 § 3 kodeksu pracy. Wymaga on mianowicie pisemnego poinformowania przyjmowanego pracownika o następujących warunkach zatrudnienia:
- obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
- częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
- wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
- obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę
- układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.
Powyższe informacje muszą podać zarówno pracodawcy, którzy mają obowiązek ustalania regulaminu pracy, jak i ci których ten obowiązek nie dotyczy. Natomiast wszyscy pracodawcy, którzy nie mają obowiązku ustalania w swoich firmach regulaminu pracy, muszą ponadto poinformować pracowników o:
- porze nocnej,
- miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
- przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Art.29 Kodeksu Pracy

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks pracy ( Dz. U z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Pracownik mieszkam i pracuję w mieście, którego mieszkańcy kibicują dwóm klubom sportowym. Pracodawca dowiedziawszy się , że pracownik jest kibicem drużyny przeciwnej zleca pracownikowi coraz trudniejsze zadania. Czy takie postępowanie przełożonego wynikające z faktu, iż kibicuję „niewłaściwemu klubowi”, można uznać za dyskryminację?


Zachowanie pracodawcy może być uznane za mobbing jeżeli w stosunku do innych pracowników jest ono zupełnie inne.

Jednakże warto przy tym pamiętać, że prawdziwość mobbingu zawsze trzeba udowodnić w Sądzie.

Zobacz czym jest mobbing

Zakaz dyskryminowania pracowników, został wprowadzony przez ustawodawcę w art.18(3a)kodeksu pracy.
Definicja równego traktowania w zatrudnieniu wskazuje, że objęci nią zostali:
- kandydaci do pracy,
- pracownicy,
- byli pracownicy.
Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie:
- nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
- warunków zatrudnienia,
- awansowania,
- dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zgodnie z § 2 art. 18(3a) kodeksu pracy równe traktowanie w zatrudnieniu to niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności bez względu na:
- płeć,
- wiek,
- niepełnosprawność,
- rasę,
- religię,
- narodowość,
- przekonania polityczne,
- przynależność związkową,
- pochodzenie etniczne,
- wyznanie,
- orientację seksualną,
- zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony,
- zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Art. 18 Kodeksu Pracy

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks pracy ( Dz. U z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Czy stosunek pracy z członkiem zarządu może być nawiązany wyłącznie na podstawie umowy o pracę, czy także na podstawie powołania uregulowanego przepisami kodeksu pracy?


W tezie tej uchwały Sąd Najwyższy - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 4 października 1994 r. I PZP 42/94 stwierdził, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będący jednocześnie kierownikiem zakładu pracy, może być zatrudniony zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie powołania w rozumieniu art. 68 i n. kodeksu pracy.
Zdaniem Sądu Najwyższego regulacja art. 197 § 1 kodeksu handlowego nie wyłącza innych podstaw nawiązania stosunku pracy obok umowy o pracę.
Powołanie w rozumieniu art. 68 i n. kodeksu pracy nie jest przy tym wyłączone z uwagi na kolegialny charakter kierowania spółką, gdyż ten sposób nawiązania stosunku pracy nie jest ściśle związany z zasadą jednoosobowego kierownictwa zakładem pracy. Orzeczenie powyższe jak i sam problem straciły jednakże na swej aktualności w związku z nowelizacją art. 68 kodeksu pracy, który stanowi, że stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się tylko w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks pracy ( Dz. U z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

 Na jakich zasadach pracownikowi przysługuje w okresie wypowiedzenia zwolnienie od pracy na poszukiwanie nowej pracy?


Zgodnie z art. 37 § 1 kodeksu pracy, takie zwolnienie przysługuje pracownikowi wyłącznie w sytuacji, gdy umowę wypowiedział pracodawca.

Zobacz Kodeks Pracy

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. Wymiar zwolnienia wynosi:
1) 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
2) 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1.
Wynagrodzenie za omawiany czas zwolnienia pracownika od świadczenia pracy oblicza się podobnie jak za urlop, z tym, że uwzględnia się je w wysokości przeciętnej z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Art. 37 przewiduje wypłatę wynagrodzenia gwarancyjnego o charakterze suspensywnym za dni wolne od pracy w okresie wypowiedzenia, przyznane ustawowo na poszukiwanie pracy. Wynagrodzenie to oblicza się na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289), tj. według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym zastrzeżeniem, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się za miesiąc, w którym przypadło zwolnienie od pracy.


Podstawa prawna:
Ustawa kodeks pracy ( Dz. U z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Pracodawca zamiera zwolnić pracownika będącego na urlopie wypoczynkowym, z uwagi na zaniedbania w pracy. Czy w związku z tym ma podstawy do takiego zachowania?

Zgodnie z art. 41 Kodeksu Pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Dokonanie wypowiedzenia w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy czyni to wypowiedzenie bezskutecznym. O bezskuteczności orzeka sąd pracy. 

Art. 41 łączy zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z faktyczną nieobecnością pracownika w pracy, a nie z istnieniem przyczyny, jaka mogłaby tę nieobecność usprawiedliwić.
Pracodawca powinien poczekać na powrót pracownika z urlopu i najpierw wyjaśnić całe zdarzenie a następnie zastosować względem pracownika odpowiedni art. w zależności od rzeczywistego stopnia winy pracownika.
Warto przy tym zaznaczyć, że Pracownik i pracodawca mogą rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym przez siebie terminie, także w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 12 listopada 2003 r. I PK 593/2002

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks pracy ( Dz. U z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Jak rozwiązać umowę o pracę w drodze porozumienia?

Zgodnie z art. 30 kodeksu pracy jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest porozumienie stron. 


Warto zauważyć , że za porozumieniem stron można rozwiązać każdą umowę o pracę. Rozwiązanie umowy następuje w terminie określonym w porozumieniu, który strony mogą ustalić dowolnie.
Nieokreślenie - choćby dorozumiane - w porozumieniu stron o rozwiązaniu stosunku pracy terminu jego ustania powoduje (podobnie jak przy zawarciu umowy o pracę - art. 26 kp) rozwiązanie tego stosunku w dniu zawarcia porozumienia.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 stycznia 2001 r. I PKN 844/2000
Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia może wystąpić każda ze stron (pracownik lub pracodawca).
Jeżeli przykładowo, pracownik chce skorzystać z tej formy rozwiązania umowy, powinien przedstawić pracodawcy (najlepiej na piśmie).
Propozycja powinna zawierać wyraźne oświadczenie o chęci rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia i wskazane jest, aby zawierała proponowany termin rozwiązania umowy.
Pismo pracownika skierowane do pracodawcy, w którym nie został określony sposób i termin rozwiązania umowy o pracę, nie jest oświadczeniem o jej rozwiązaniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia ani ofertą zawarcia porozumienia stron, lecz może być zakwalifikowane jedynie jako zaproszenie do rokowań w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę.

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks pracy ( Dz. U z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

W jaki sposób można zmienić rodzaj zawartej umowy o pracę w trakcie jej wykonywania?

W praktyce pracodawcy, którzy nie osiągnęli z pracownikiem porozumienia w przedmiocie zmiany rodzaju umowy o pracę w trakcie jej wykonywania, starali się podobny rezultat osiągnąć poprzez dokonanie pracownikowi tzw. wypowiedzenia zmieniającego z art. 42 § 1 kodeksu pracy (czyli wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy). Jednakże, odnosząc się do takiej praktyki, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 kwietnia 1994 r. (I PZP 52/93, OSNAPiUS 1994 r. nr 11 poz. 169) stwierdził, że nie jest dopuszczalne przekształcanie rodzaju umowy o pracę (w tym przypadku z zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony) poprzez dokonywanie wypowiedzenia zmieniającego.
Trzeba jednak pamiętać, że do takiego wypowiedzenia zmieniającego stosuje się przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, co powoduje, że dopiero orzeczenie sądu stwierdzi np. bezskuteczność wypowiedzenia (na zasadach ogólnych art. 45 § 1 kodeksu pracy). 

Art.45 Kodeksu Pracy


W świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2000 r. (I PKN 495/99, OSNAPiUS 2001 r. nr 11 poz. 376) niedopuszczalna zmiana umowy o pracę na czas nieokreślony na umowę terminową w trybie tzw. wypowiedzenia zmieniającego jest skuteczna, a może być wzruszona na podstawie orzeczenia sądu przywracającego do pracy na poprzednich warunkach.

Podstawa prawna:
Ustawa kodeks pracy ( Dz. U z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Czy pracownik może uchylać się od przyjęcia pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy?

NIE. Pismo zawierające wypowiedzenie umowy powinno być doręczone drugiej stronie. Może to nastąpić listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru. W celu uniknięcia wątpliwości, w szczególności co do daty dokonania wypowiedzenia, celowe jest doręczanie pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu osobiście do rąk drugiej strony, za potwierdzeniem odbioru.
Sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, które dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej i później przesyłką pocztową, nie narusza wymagania wypowiedzenia na piśmie (art. 30 § 3 kp).

Art. 30 Kodeksu Pracy


Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 stycznia 2007 r. II PK 178/2006
Jeśli zatem pracownik w sposób świadomy odmówi przyjęcia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez pracodawcę i będzie się uchylał w jakikolwiek sposób od odebrania tego oświadczenie, nie będzie to miało wpływu na dokonane wypowiedzenie, które stanie się skuteczne z chwilą, w której pracownik ten uzyskał możliwość zapoznania się z jego treścią, lecz celowo tego nie uczynił (art. 61 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy)
Złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 61 kc w związku z art. 300 kp ) ma miejsce także wtedy, gdy pracownik mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej to oświadczenie.


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1996 r., I PKN 36/96; OSNAPiUS 1987 r. nr 14 poz. 251).
Podstawa prawna:
Ustawa kodeks pracy ( Dz. U z 1998 Nr 21 poz. 94 ze zm.)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Minister Finansów spotkał się z Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozmawiano o wzmocnieniu współpracy

Minister finansów Andrzej Domański spotkał się z Nadią Calvino, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozmawiano o wzmocnieniu współpracy.

Nowe możliwości organizacji ekologicznych. Toczą się prace nad nowelizacją ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Toczą się prace nad projektem nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Organizacjom ekologicznym zostanie zapewniona możliwość zwrócenia się do sądu z żądaniem skutecznego zbadania legalności planów urządzenia lasu.

Modułowe e-podręczniki do 12 przedmiotów. MEN podało, że przetestują je wybrane szkoły podstawowe. Ale które?

Modułowe e-podręczniki do 12 przedmiotów. Przetestują je wybrane szkoły podstawowe. Udział w pilotażu jest bezpłatny i da możliwość pracy z nowoczesnymi narzędziami. ORE zapewnia wsparcie merytoryczne i dydaktyczne.

Wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych w dół. Będą niższe opłaty. Warszawski ratusz pracuje nad uchwałą zmieniającą

Będą niższe opłaty za odpady komunalne? Warszawski ratusz pracuje nad uchwałą zmniejszająca wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych od II półrocza 2021 r. zmniejszyły się.

REKLAMA

Będą zmiany w zarządzaniu kryzysowym. Powstanie Krajowa Ocena Ryzyka i nowe kryteria dotyczące infrastruktury krytycznej

Rozpoczęły się prace na nowelizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Powstanie Krajowa Ocena Ryzyka i nowe kryteria umożliwiające identyfikację obiektów, instalacji oraz urządzeń jako infrastruktury krytycznej.

Płeć determinuje wybory edukacyjne. Znaczenie ma też miejsce zamieszkania. Więcej kobiet niż mężczyzn odbiera tytułu magistra

Płeć determinuje wybory edukacyjne. Co roku dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn otrzymuje tytuł magistra. Wpływ na wyniki ósmoklasistów ma nie tylko płeć, ale też miejsce zamieszkania.

Wszystkie projekty konsultowane internetowo. Czy to przyspieszy prace nad aktami prawnymi w Polsce?

O rewolucyjnych zmianach zaproponowanych przez Prezydium Sejmu informuje "Rzeczpospolita". Nowe rozwiązania mają zwiększyć przejrzystość prac legislacyjnych. Chodzi też o jeden z tzw. kamieni milowych wynegocjowanych z Komisją Europejską.

Czternasta emerytura w 2024 roku - termin wypłaty, kwota

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie zwane czternastą emeryturą, będzie w 2024 roku wypłacone we wrześniu, podobnie jak rok wcześniej. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w 20 maja 2024 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

REKLAMA

Wybory do europarlamentu 2024. Diety i dni wolne od pracy dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania – warunki, kwoty, przepisy

Tak jak w przypadku innych wyborów, członkom komisji wyborczych z tytułu pracy w tych komisjach należą się dni wolne a także wynagrodzenie w formie diet. Ile dni wolnych przysługuje i jakie kwoty diet są przyznawane członkom komisji wyborczych w wyborach do europarlamentu w 2024 roku. Czy mają do nich również prawo mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni?

3200 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych. Ruszył nabór wniosków

3200 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych. Trwa nabór wniosków w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”. Dofinansowanie obejmuje świadczenia takie jak całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej, a także zawodowej.

REKLAMA