REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Inne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Wadliwe wykonanie pracy a prawo do wynagrodzenia

Zasadniczym elementem każdego stosunku pracy jest wynagrodzenie za wykonaną pracę. Stosunek pracy opiera się bowiem na zobowiązaniu wzajemnym – pracownik zobowiązuje się świadczyć umówioną pracę, a pracodawca zobowiązuje się zapłacić ustalone wynagrodzenie.

Wniosek pracownika o udzielenie urlopu na żądanie

Zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą, udzielenie urlopu przez pracodawcę, mimo iż „na żądanie” nie jest obowiązkiem bezwzględnym. Natomiast pracownik żądający urlopu może go w niektórych przypadkach nie otrzymać. Jak było dotychczas?

Obowiązek dostarczenia odzieży przez pracodawcę

Pracownik otrzymuję od pracodawcy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Czy podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Powstrzymanie się od wykonywania pracy

Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonania pracy z powodu nie zachowania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ?

REKLAMA

Rozpoczęcie działalności a powiadomienie inspektora pracy

W jakim terminie pracodawca ma obowiązek poinformować inspektora pracy i inspektora sanitarnego o rozpoczęciu działalności?

Ogrzewanie miejsca pracy

Pracodawca zwraca się z zapytaniem Jakie warunki powinny być spełnione, aby prawidłowo ogrzewać pomieszczenia pracy?

Czy małżonek, niebędący stroną umowy spółki z o.o. jest wspólnikiem tej spółki?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego obligatoryjnie powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. W sferze nabycia statusu wspólnika nie ma znaczenia okoliczność, skąd pochodzą środki na nabycie udziałów.

Obowiązek informacyjny dotyczący zatrudnienia pracownika

Zatrudnienie pracownika jest zdarzeniem, o którym pracodawca jest obowiązany powiadomić szereg instytucji.

REKLAMA

Zasady BHP w zakładzie pracy

Pracodawca zatrudnił pracownika nie zapoznając go z zasadami BHP obowiązującymi w zakładzie pracy? Czy pracodawcy z tego tytułu zaniedbania można przypisać winę , której konsekwencją był wypadek podczas obsługi maszyny?

Wolne w Święto Trzech Króli coraz bliżej

Senat rozpatrzył nowelizację Kodeksu pracy i ustawy o dniach wolnych od pracy zgłaszając jedynie poprawki redakcyjne. Trafi ona zatem ponownie do Sejmu. Jeśli podpisze ją prezydent, nowe przepisy wejdą w życie już od 1 stycznia 2011 r.

Mobbing – co warto wiedzieć

Pojęcie mobbingu, mimo iż funkcjonuje już pewien czas w polskim prawie, wciąż nie ma wystarczająco jasnych i ugruntowanych powszechną praktyką kryteriów, wedle których możliwe byłoby bezsprzeczne rozdzielenie go od takich atrybutów pracodawcy czy przełożonego jak: egzekwowanie poleceń, egzekwowanie dyscypliny czy możliwość kształtowania preferowanych postaw i zachowań międzyludzkich w środowisku pracy.

Jak prowadzić dokumentację pracowniczą?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie akt osobowych pracowników. Zobacz w jaki sposób należy to robić.

Odprawa pośmiertna

Pracodawca zwraca się z zapytaniem, komu należy wypłacić odprawę pośmiertną?

Obowiązki pracodawcy związane ze śmiercią pracownika

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Jest to konsekwencją obowiązku osobistego świadczenia pracy przez pracownika.

Ile razy można wypłacać odprawę emerytalno-rentową?

Pracodawca zwraca się z zapytaniem ile razy można temu samemu pracownikowi wypłacić odprawę emerytalno-rentową?

Odprawa emerytalno-rentowa

Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje od pracodawcy wszystkim pracownikom, a więc osobom świadczącym pracę na podstawie stosunku pracy.

Obowiązki pracodawcy podczas choroby pracownika

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy zobowiązanym do wypłaty świadczeń w razie choroby pracownika?

Umowa o pracę na zastępstwo

Pracodawca chciałby zawrzeć umowę o pracę na czas zastępstwa innego pracownika . Na co powinien zwrócić uwagę przy zawieraniu takiej umowy?

Pracownica na zastępstwo a kwestia ciąży?

Czy pracownica w ciąży zatrudniona na podstawie tzw. umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika korzysta z ochrony przewidzianej w przypadku umowy o pracę na czas określony?

Prawa i obowiązki stron wynikające z przedwstępnej umowy o pracę

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę przedwstępną na świadczenie pracy. Jakie obowiązki pracodawcy i pracownika winny wynikać z takiej umowy?

Przedwstępna umowa o pracę

Pracodawca chce zatrudnić pracownika , w tym celu zamierza podpisać umowę przedwstępną aby tym samym określić jego przydatność w pracy? Czy zasadnym jest zawarcie z pracownikiem takiej umowy przedwstępnej?

Obniżenie wynagrodzenia za wadliwą pracę

Zgodnie z podstawową zasadą art. 80 kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę, która została wykonana. Regulacja ta związana jest z fundamentalną dla prawa zobowiązań umownych, zasadą ekwiwalentności (równoważności) wzajemnych świadczeń stron umowy.

Normy w prawie pracy

Pracodawca zwraca się z zapytania, czym są normy w prawie pracy związane z pracownikiem?

Wynagrodzenie za przestój

Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie, jeżeli nie mógł świadczyć pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy?

Urlopy szkoleniowe – nowe zasady

W dniu 16 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 105, poz. 655). Zmiany regulują warunki dokształcania się pracowników oraz związane z tym urlopy szkoleniowe.

Wynagrodzenie za pracę z mocą wsteczną

Pomiędzy pracodawcą a pracownikiem ustał stosunek pracy. Kilka dni później pracownik dowiedział sie iż wszyscy pracownicy zatrudnieni w firmie, w której pracował otrzymali podwyżki wynagrodzenia z mocą wsteczną. Czy w sytuacji, gdy nie jest już pracownikiem, mój były zakład pracy powinien wypłacić mu podwyżkę?

Umowa w formie telepracy

Pracodawca zwraca się z zapytaniem, jakie wymogi formalne powinna spełniać umowa o pracę zawarta w formie telepracy?

Nagroda jubileuszowa – czy przysługuje każdemu?

Nagroda jubileuszowa to pewne uhonorowanie pracownika, nagroda za długoletnią i sumienną pracę. Jest to świadczenie nieobowiązkowe, które nie jest przewidziane w kodeksie pracy a jedynie może być ujęte w wewnętrznych przepisach płacowych.

Zmiana rodzaju umowy o pracę

Czy zgodne oświadczenie woli o zmianie rodzaju umowy o pracę powinno nastąpić w stosownym porozumieniu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą?

Sytuacja w przypadku wadliwej umowy o prace

Pracownicy często mają wątpliwości co się dzieje w sytuacji pracownika, jeżeli w umowie o pracę nie oznaczono jej rodzaju?

Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych

Członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można zatrudnić na zasadach przewidzianych kodeksem pracy.

Długość trwania umowy na czas określony

Pracodawca zwraca się z zapytaniem, na jaki maksymalnie czas może podpisać z pracownikiem umowę na czas określony?

Umowa przedwstępna w prawie pracy

W prawie pracy dopuszczalne jest zawarcie przedwstępnej umowy o pracę. Mają tutaj odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej

Sprawdź jaki będzie wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej -zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej na 3/4 etatu.

Kara upomnienia dla niezdyscyplinowanego pracownika

Kara upomnienia należy do najłagodniejszej kary z katalogu kar porządkowych jakie może zastosować pracodawca wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nie określony?

Długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nie określony zależy od stażu pracy u tego pracodawcy, u którego dochodzi do wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron. Przepis prawa jednakowo określa długość wypowiedzenia bez względu na to czy wypowiedzenie umowy o pracę pochodzi od pracodawcy czy od pracownika.

Czy pracownik jest zobowiązany do wzięcia udziału w szkoleniu na polecenie pracodawcy?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest obowiązek ułatwienia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Czasami zdarza się, że to pracodawcy bardziej zależy na tym, aby wykwalifikować pracownika – kierując go na określone szkolenie.

W jaki sposób można zmienić rodzaj zawartej umowy o pracę w trakcie jej wykonywania?

Pracodawca podpisał z pracownikiem umowę o pracę na czas określony. Po czasie doszedł do przekonania iż umowa ta z punktu widzenia pracodawcy i pracownika jest niewystarczająca. Czy może zmienić tę umowę na inną?

Skutki orzeczenia o przywróceniu do pracy

Wskutek odwołania pracownika od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy, sąd może orzec o jego przywróceniu do pracy. Jednakże samo orzeczenie sądu nie powoduje, że dochodzi automatycznie do nawiązania na nowo przerwanego stosunku pracy.

Bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy

Pracownik pracuje na budowie u swojego pracodawcy ponad 2 lata . Od tego czasu pracodawca wielokrotnie przeżuł tego pracownika w różne miejsca budowy nie informując go wcześniej o ewentualnych zagrożeniach istniejących w nowym miejscu pracy jak również nie zabezpieczał pracownikowi stanowiska pracy. Czy tego rodzaju działania pracodawcy są zgodne z prawem pracy?

Brak etatu a wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony powinno zawierać przyczynę jego złożenia pracownikowi. Taki obowiązek nakłada na pracodawcę art. 30 § 4 kodeksu pracy.

Zdolność do pracy a zaświadczenie lekarskie

Czy pracownik winien okazać pracodawcy zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy?

Wiek przedemerytalny a niezdolność do pracy

W wyniku badań okresowych pracownik uzyskał orzeczenie lekarskie, z którego wynika, iż nie jest zdolny do wykonywania dotychczasowej pracy. Pracodawca nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku pracy, a pracownik jest w wieku przedemerytalnym?

Staż pracy a uprawnienia pracownika

Jaki wpływ na uprawnienia pracownika ma zakładowy staż pracy?

Zwolnienie dyscyplinarne

Jakie czynności musi wykonać pracodawca, gdy chce dyscyplinarnie zwolnić pracownika?

Forma i treść wypowiedzenia umowy o pracę

Jaka jest wymagana forma i treść wypowiedzenia umowy o pracę? Czy pracownik może uchylać się od przyjęcia pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy?

Doręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę

Pracodawca wysłał listem poleconym pracownikowi wypowiedzenie stosunku pracy. Od kiedy pracodawca powinien liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Utrata uprawnień do wykonywania zawodu a rozwiązanie stosunku pracy

Kierowca utracił prawo jazdy w wyniku zdarzenia na drodze. Jego pracodawca nie jest w stanie zapewnić mu innej pracy. W związku z tym faktem , czy ma prawo wypowiedzieć takiemu pracownikowi umowę o pracę?

W jaki sposób można zmienić rodzaj zawartej umowy o pracę w trakcie jej wykonywania?

Pracodawca podpisał z pracownikiem umowę o pracę na czas określony. Po czasie doszedł do przekonania iż umowa ta z punktu widzenia pracodawcy i pracownika jest niewystarczająca. Czy może zmienić tę umowę na inną?

Ochrona zdrowia pracownika młodocianego

 Jak często pracownik młodociany winien przechodzić badania stanu zdrowia w zakładzie pracy?

REKLAMA