REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - WZÓR PISMA

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wypowiedzenie umowy to najczęstsza forma rozwiązania stosunku pracy. Większość umów o pracę, a już na pewno umowę zawartą na czas nieokreślony, można wypowiedzieć. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia.
rozwiń >

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę. Kodeks pracy wymienia tu również porozumienie stron, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i rozwiązanie z upływem czasu, na jaki umowa została zawarta.

REKLAMA

Co do zasady umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu. Przed jego upływem może być jednak rozwiązania właśnie za wypowiedzeniem.

Ważne! Umowę o pracę za wypowiedzeniem może rozwiązać każda ze stron. Może to zatem zrobić zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Kodeks pracy przewiduje różne okresy wypowiedzenia dla poszczególnych rodzajów umów.

Rodzaj umowy a okres wypowiedzenia

Poniżej podstawowe w tabeli przedstawione zostały podstawowe okresy wypowiedzenia umowy o pracę w zależności od rodzaju umowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Umowa o pracę

Okres wypowiedzenia

Warunki

 

na czas nieokreślony/nieokreślony

2 tygodnie

pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy

1 miesiąc

pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy

3 miesiące

pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

 

na okres próbny

3 dni robocze

okres próbny nie przekracza 2 tygodni

1 tydzień

okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie

2 tygodnie

okres próbny wynosi 3 miesiące

Jak prawidłowo ustalić okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Warto pamiętać, iż okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Jak już wspomniano, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Do takiego okresu wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy. W innych przypadkach również stosuje się tę zasadę, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

REKLAMA

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem tego okresu. Co istotne, dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron można ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy, a ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy.

Z wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę wiąże się ważne dla pracownika uprawnienie w postaci zwolnienia na poszukiwanie pracy. Pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę. Zwolnienie takie ma wymiar 2 lub 3 dni roboczych w zależności od tego, w jakim występuje okresie wypowiedzenia (odpowiednio w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego lub trzymiesięcznego wypowiedzenia).

Pamiętajmy też, iż w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

REKLAMA

O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

Pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Pracownikowi przysługuje wówczas odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest możliwe z winy pracownika i z innych przyczyn.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia w winy pracownika często nazywane jest zwolnieniem dyscyplinarnym. Pracodawca może w ten sposób rozwiązać z pracownikiem umowę w przypadku:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pierwszy z warunków w postaci ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych jest pojęciem dość ogólnym, dlatego wzbudza sporo kontrowersji. Jest też przedmiotem wielu orzeczeń sądów. Przykładowo w wyroku z dnia 11 marca 2020 r. (sygn. III PK 24/19) Sąd Najwyższy uznał, iż w pojęciu "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych" mieszczą się trzy elementy. „Przy dokonywaniu kwalifikacji zachowania pracownika jako ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych ustawodawca wymaga więc po pierwsze - aby było ono bezprawne, czyli naruszające objęte treścią stosunku pracy obowiązki o charakterze podstawowym, po drugie - by znamionowała je ciężka wina (tzw. subiektywna), przez którą rozumie się umyślność lub rażące niedbalstwo, po trzecie - aby spowodowało poważne naruszenie interesów pracodawcy bądź naraziło go na szkodę, przy czym wystarcza samo zagrożenie powstania takich skutków. Dodać do tego trzeba, że uzasadnioną przyczyną rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. nie musi być jedynie zawinione uchybienie”.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia również z powodu długotrwałej choroby pracownika. Jest to możliwe, gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  • dłużej niż 3 miesiące – w przypadku pracownika, który był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – w przypadku pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub sytuacji, gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia także w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wyżej wymienione, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Przepisy określają jednak sytuacje, gdy bez wypowiedzenia nie jest możliwe rozwiązanie umowy. Tak jest w przypadku nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku czy w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną (w okresie popierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku). Po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie jest możliwe.

Czy bez wypowiedzenia może rozwiązać umowę o pracę również pracownik? Tak. Takie rozwiązanie umowy przez pracownika jest możliwe, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Ponadto pracownik może rozwiązać umowę o pracę w takim trybie, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Pracownik powinien pamiętać o zachowaniu formy pisemnej dla oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. Należy również wskazać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

Ważne! Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Ta forma rozwiązania umowy o pracę z jednej strony daje obu stronom sporą elastyczność, z drugiej zaś wymaga współdziałania. Każda ze stron może wyjść z inicjatywą zawarcia takiego porozumienia. Przepisy nie wymagają formy pisemnej do zawarcia porozumienia, ale warto ją zastosować jako dowód przy ewentualnym sporze.

Wypowiedzenie umowy o pracę - wzory

Poniżej prezentujemy przykładowe wzory wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika…………………… dnia …………….. r.
(miejscowość i data)Pracownik:

…………………………..

…………………………..

…………………………..
(dane pracownika)

Pracodawca: 


……………………………

……………………………

……………………………
(dane pracodawcy)


Wypowiedzenie umowy o pracę

 

 

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ………………….. (data podpisania umowy o pracę) w …………………. (miejscowość gdzie została podpisana umowa) pomiędzy ………………………. (pełna nazwa pracodawcy) a ………………………………….. (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego ……………………………z poważaniem


…………………….
(podpis pracownika)

 

 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

………………………………………….
(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika POBIERZ WZÓR >>>

Polecamy: „Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami”

 

 

Autopromocja
oprac. Wioleta Matela-Marszałek

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
MSWiA: podwyżka do 6000 zł brutto dla kursanta w policji od 1 maja 2024 r. [projekt rozporządzenia]

Podwyżka 1010 zł dla kursantów w policji. Ze stałymi dodatkami kursanci otrzymują 6000 zł brutto. Od 1 maja 2024 r. Takie same wynagrodzenia brutto i netto jak na początku służby w wojsku.

Bon energetyczny o 100% wyższy - dla ogrzewających np. pompą ciepła czy piecem akumulacyjnym maksymalnie 1200 zł

W przypadku bonu energetycznego dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, np. pompa ciepła czy piec akumulacyjnym, ustawodawca proponuje zwiększone o 100% wsparcie. Osoby w tym przedziale mogą liczyć na świadczenie pieniężne w wysokości od 600 zł do 1200 zł. Bon energetyczny wprowadzony zostanie na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Od 1 maja 2024 r. MSWiA zrównuje pensje startowe w policji i wojsku. [projekt rozporządzenia]

Minister M. Kierwiński zrealizował deklaracje sprzed miesiąca - uposażenia policjantów i żołnierzy na początku służby będą zrównane ze sobą. MSWiA uznał, że 6000 zł brutto (ze stałymi dodatkami) otrzyma kursant w policji (podobnie jak szeregowy w wojsku).

Bon senioralny 2024 - od kiedy? Co już wiemy o bonie senioralnym?

Kiedy wejdzie w życie bon senioralny? Założenia ustawy o bonie senioralnym będą poddane konsultacjom międzyresortowym i publicznym w III kwartale 2024 roku - powiedziała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Zapowiedziała ponadto działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów, szczególnie na wsiach. Zostaną również utworzone regionalne rad ds. polityki senioralnej.

REKLAMA

6000 zł po maturze, już w te wakacje! Wojsko zapłaci za miesiąc szkolenia

Kwotę wysokości 6000 zł za miesiąc szkolenia będzie można uzyskać w te wakacje, w ramach specjalnej edycja Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, skierowanej do młodych. Wojsko przygotowało trzy terminy. Osoby, które ukończyły szkoły średnie i ponadpodstawowe mogą się zgłosić i zarobić.

Bon energetyczny - jest projekt ustawy! Od 300 zł do 1200 zł dla gospodarstwa domowego już od lipca 2024 r.

Projekt ustawy o bonie energetycznym zakłada wprowadzenie od lipca 2024 r. bonu energetycznego. Będzie to wsparcia dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Beneficjent będzie mógł otrzymać świadczenie pieniężne po spełnieniu kryterium dochodowego. Wysokość świadczenia będzie zróżnicowana kwotowo (od 300 zł do 1200 zł), w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Ukradł auto w cenie kawalerki. Policja zatrzymała 22-letniego obywatela Ukrainy

Funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością samochodową we współpracy z policjantami z wrocławskiej drogówki zatrzymali 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna poruszał się skradzionym tego samego dnia jeepem wrangler o wartości blisko 250 tys. zł, który został skradziony w Berlinie.

44-latek był poszukiwany 4 listami gończymi m.in. za przemyt narkotyków i przestępstwa akcyzowe. "Łowcy głów" po 6 latach schwytali mężczyznę

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) w Lublinie, współpracując z kryminalnymi z Komendy Miejskiej Policji (KMP) i I Komisariatu Policji (KP) w Lublinie, zatrzymali 44-letniego mężczyznę. Był on poszukiwany na podstawie czterech listów gończych i dwóch nakazów. 

REKLAMA

Za 1,5 promila alkoholu we krwi utracisz auto? Bodnar: Decyzje będą należały do sądów

Minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, podkreślił, że decyzje o ewentualnej konfiskacie aut nietrzeźwych kierowców będą w większym stopniu należeć do sądów. Szef MS przypomniał, że projekt nowelizacji, przewidujący zniesienie obligatoryjności orzekania, trafił do prac legislacyjnych rządu.

Matczyna emerytura 2024 – ile wynosi? Kto i jak może otrzymać? [ZUS wyjaśnia]

Obecnie blisko 60 tysięcy osób w Polsce otrzymuje co miesiąc „matczyną emeryturę” z ZUS-u Maksymalna kwota comiesięcznych wypłat z ZUS - wynosi od marca tego roku tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli 1780,96 zł brutto. 

REKLAMA